Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 ~ ~ ,ρω
 ““»-.Μαπ“ .ΜΝ .!
'|'|·|Σ |'|ΕΜ|'|'|'|·|Σ!
Δ/ντής: ο. ΝικοΠαΐδης
Διευθυντής ΣυντοΞεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ @
ΚΥΡ|ΑΚΗ 45 ΜΑΪΟΥ 2048 Ο Α.Φ. "5953
ΜΡ Μέ Με·
η ΜΜΜ·
ΣΤΟ... "ΜΗ"
'Μ _ ΜΜΦ” ΘΜϋ.·κἔν·φ+ι:.:«=Λ- .πω .- _ _ ν .
η ΓράΦε· σ
_ ' πως σι ¦εΗεσισίεζ __
'ησσισγσΠσσ σπασω. 'σψσκΑΕκ
> ,Τον ΜΜΜ :Με περι” ΜΜΜ·
, ε σίΜσ.σ:σνΜ'ΜΝΕΞΒΠ και σκ·
η' ων ΚΑΜΠ|Μ0 σ σε οσα πε
σ ΞΕΝΑΝ!=ωΜ'σι πως ΜΜΕ _
την ακούσω· σπσ =σσσ`ΜΡΝ σ σ
Ι_ ΝΤογΡΜΑ: γισ τ·ς›σὑσ·€σσ·σ σ; σ  η
Δ σκσσ τσσ›εσίσεσπσ σ “ >
ΝΨ[ ¦-.μΧ-;ω·;ΜωυωΜ η
“@ω “ . .
¦ 7·~
, Ν κ·ᾶῆσὐ ΜΝ :8 η·
_μ._ . . ...ω._. ..
_ Γράψε· σ ΑΛΕΞΗΣ Β'ΡΒ'||ΗΣ
(σεΜ6σ '6)
ο· δω σ·σ>πΒωσισ“σ Μωρέ; σσσσσσισς Ευρω'
' οίκω...” νωπό ωνωμΜ σ ΤΣΣΚΑ' Μόσχας ->~ '
Φεγἑσσσσπσε 6;εΚ5·κσσν· γ - Κ ν
.γ ιὁν'ιΜσ τσι· σρΜσσΜΜ
σ _ .Ευρώπης σπσψε (8.00. επ.
_ ΝΜ›¦στσ σεσσπίνσ. μεσω,
1 · κουμπάρου:: “Φύσης - η:
σμσρᾶπσσΜ› σν=·μέιω- 
.σσΜῖσ·σσς Μο σάνκσω
ΣΕΛΙΔΑ` '2
τω Με .σε Νικε:.π·σΜσΗκε :τοπ Τε; ~_ 
,ΜΜΜπΡΩΜσΜΜΜσ¦πσγ;Ξε_κΜΜε . 7
 ε..τ““1=ΡΜεΜΜΒΜ” ==Φϋ·
- :ΜΜΜ Με Μό τσσςγσπσέσσς
_. μοι πωσ “μεκρσνω.ργΑῖτ “7
μ.) κσΓΜοΥΡΤοΣ (10 η., Η Μπι
'οσο γω¦°ν 4· ε γ η › ' 9' 'φῆῦ¦890Π°"  ῇ _›
.Σσυσρες. ΜΝ ' › γ ' “ ' › '
:ης'πρωτ·σς στον; -   .σ ~
σίνσκσιων σκσ-.  · μ ,  
σερ. είναι· ΜΜΜ Η ΜΜΜ
ΜΒΜ Μαη; ο :ΝΠΔΔ ΕΕ
σσίσ: Ησ..6σεσ
~κσι σ Μέσυ.σσἱνΜΗΝ πσΜ-  Ι
η πῇεσρσς προ- 
σφοράς τα·Δ οσρσσγσσσνσὐ στην·
κατάκτηση του ζ .
“ σώου ΜΜΜ
ομάδα του Λσυίς
ΜΜΜ _
ΣΟΥΠΕΡ Μ|'|(Α (ΠΜ' οφ) Β ΣΗΜΕΡΑ:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα