Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1[!'|Β!Μ!!!!'||||
- :_κ>ὲε 'τ.- "Σεξ
Εκδοτπε: Κωγοτογύνοε Μοτοπε ι 5 Μοῖού 2016 · Αμ. Φύῆῆού 962 π 7Τ||.|ῇ Ι
ιδιοκτησια ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
:μ;·.μ- 07 ε
ι η' λ :Η ο. τ ›- 7  τ· η :, __ εε '_` γ Δ
ι_· > Η | · ι γ ι τ . . ι
 ο ·£<Χ η· · ἶι·ε;·ῖ: Ρ ι β Η ` Δ  γ .ι ,5.
κι _γ με “ ιι. , μ κ Ξ _ Η “ η; 1; ι. Ἡ έ? η έ; ν .. το Ξ . .~Η Ε ζ. ι; ,
Ρ Ύ»! “γω Α' - Κέ φ Μ “Με > :3 Με Η Σ 3Ἀ#`“ για· Ξ
.; ` 3  Ι μ; Η Ἡ' ὴ¦ὶ-Ύ  -›.ι
τού νεου εισφοῇιοτιι(ού
ο Χομενοι, κύριωε πωπω, δικοιούχοι ΕΚΑΣ, ονοππροι, χοροι, μπτερεε με ονπῆικο
Σεπ. ιο-ιι
ΕΦΟΡ|Α ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ“ΒτΚ»
Το ποιχνι6ι Εύι<ῇει6π “Αποτεε
με το οφοροῆογπτο κοι ούτοποιεε»
Πῶε ο ΥΠ.Ο|Κ. ούξποε τον επιΒορύν- ΓΟθΦε| Ο ΜΜΜ ^ΟΒὲΟ605
οπ των χομπῆὡν ειοοὁπμοιων Με
Σεπ. ι2
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
Μ , 6, Πορειο οτπν κοινωνιο
ε,""τ"'ΡἙε5 κερ 'Ζε' ξεκινο ο Μπτοοτοκπε
χρονο ο 9|"ρ03, _ Πὡε θο ξεοκεποοει
Ανοοχπμοτιομοε κοι συνεδριο ενογἔἑ 4 το κύβερνπτικύ πορομύθιο
ΗΜΟΥΝ Η" «ΜΚ»
“Αντι γιο χρὲοε,
κούρεύούν μισθούε
κοιούνιοξειε»
ε ΒΑΝΔΗ):
Ο|ΚΟΝ0ΜΟΥ,
Βούῆεύιπε
“ Επικροτειοε Ν.Δ.
Μ ΜΜΜ/ΠΟ”
οοοοο
Ξεποτὡνούν τπν κοινωνιο
με φορούε
Τοομοκοκπ φοροκοιοιγι6ο ΜΜΜ οπιν ΜΜΜ οπο ι πε |ούν'ού
κοι 8ο ΜΜΜ οπο ι πε 'ονούοριού 201 7. Το φοροῆογικο, οποσ
κο· το οοφοῇισπκύ μετρο, που συμφωνούν π κύΒερνποπ Τοιπρο Κομμένου με Με δονειοιεε, οποτεῇούν τοωπῆοκο οχι μονο γιο οι
μεοοἱο τοξο κο· τον πωπω τομἑο. Με γιο ιοούνοῆοτπε κοινωνιοε,
που 0ο επιΒορύνθει με ποῆύ πωπω. πρωτοφονειε εισφορεε, μικοοΙερεε ούντύεειε. απο κοι ποωτοοονεἰε εμμεοούε κο· ύμεοούε
φορούε. που 0ο οιοτπρποούν τον πορειο στον ύφεοπ κο· τπν κοτο
οτοοού. Εκπμοτοι οτι σε ενον χρονο οπο οπμερο π Μοιῆοπο θο
εινοι εκιοε Μου γιο τούε ωνεπειε ΜΒ.
ΜτΜΜΜΜ "ΜΜΜ”
“Οι ποῆιτικεε δεσμεύσειε
του Τοἱπρο πτογ οποτεε»
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡ'ΣΤ|ΔΗΣ,
εκπροσωποεΤύπού
ΠΑΣΟΚ
γ γ Η ΣΜΣ μμ . η ΞιΜΜΕ'@_ι“ Ζε '·ιΞΡΔ ΜΟΝΑ ΕΠ?*ΡΕΠΕΗ|
Μ.|3 [Ε ”`Ν' ΝΠ 'ΠΝ 'Ξ Ε'ῖΝ “ ΟΝΑ Ε·'ΜΜΗΉἩ ΞΝΞΧΞΞ ΜΝΗΜΗ
Η. ΜΡ) μ
Σε 8 ΕΒιΞΜῦι'Μ ΝΠβΕἀἱΠΞ:Μ[ἴ - ΓΡΑΜΜΗ ΠΗΡ|ΞΝΣ ΠΜ