Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Στον "κόφτη" κύριες συντάξεις, μισθοί δημοσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φα] . ©κηῆφΜἄ© ¦©©Ἡ ρ  Π Μάη
Μ Μ^Ξ@Δ Ο Η Μαω Η ὺ""3τῇ/@ΔΜω@
ΕΚΔΟΣΗ ΤΩ
ΚΔ' ΣΤΗΝ τ
Τ0Λ|ΤΣΤΕΡ|ΝΗ
2ος ΤΟΜΟΣ
όταναἴ
Η του κήπο ΚΜ τη· ι ΑΠΡ· μ·
κ. ιΔ  π Π _
τι _ _
το -τ
ὁ|!< τ
τ .- 3
Τ@ήΨΜΑΤΚΤήΤ ΤΤ Ξ ΤΜΜ©Υ 2©Τ Ε)
Μ.ε|·ΜετσετγρσΞ.ω
/ ἩΜΠ Ο
ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠ"
ΔΗΜ ΠΜ Μ' '
ιΣΤΟΡ!^
ΝΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΤ ΠΑΡΘΕΝΑ"
ΜΝΩΣΤΕΣ
ΚΜ |ΤΡ0ΔΠΣ|ΕΣ
ΠΟΤ ΤΕ" ΒΗΜΑ"
ΣΤ" ΦΩΣ...
:ι .Ο Η! 4 ξ:
η . ό τι 'Η Όἄ
Με Τ@ρ:@κή5
ΑΕ @ΜΑ/Α
ον  Η ΜΜΜ  Τικ περαιτερω Με τα ήρ©τ@@ρτΜ@
' ινιι-ιχΑΝιΣινιοΣ
κυριες συντόξεις, μισθοί ΔήμοΤου
ΠΕΜΠΤΗΣ «ΧΤΥΠΑ» Ο ΑΥΤΟΜΑΤ0Σ
ιιιΞΡικοι·ιι-ιΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
“κόΦτ""
ΑΠ «ΜΑΤ/ΤΠ Δ ›» ΣΦ) @οΞ€ρΣτή@  ΕΜΠ 
ΧΑ' ΠΑ ΤΟΥΣ ΕιΔικΑ Μ|ΣΘΟΑΟΓ|Α ΤΑ ΜΕΤΡΑ,
ΠΑΑΑ|ΟΥΣ ΜΑ' ΕΠ|ΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟ 2018 ΜΑΣ..
ΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΟΡ|ΖΟΝΤ|ΕΣ ΒΑΕ|-|ΟγΜΕ
ΑΠΟ ΤΟ 2017 Ο' ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ|ΣΜ0 ΜΕ
«Κόφτιι5» και
οτα ελληνικα
σχολεία του
ΕΜ; εξωτερικου
Εε:::ῖ£ τι ΣΕΑ|ΔΕΣ Τ8-Τ9
ΜΝΉΜΗ ΤΤ
[ΞΑΤΡΤ ΣΤΝ «ΕΤ»
Πολιτισμό5
σημαίνει... 808
οτα χρόνια
του ΜΜΜ
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 28-29
Τ] ΣΕΛ|ΔΕΣ 4, Τ0-Τ3
ΜΜΜ ΠΑΣΟΚ ΣΧΕΔ|ΑΖΕ| 0 ΤΣ|ΠΡΑΣ
ΕΤ ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-7
1 ω ΔΡΑκοΝτιΞιΑ ΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕ|ΑΣ
ξ Ι ΓιΑτι-ιΝ ΕιιιΣκΕιι·ι-ι ιιοντιΝ ΣΕ Αοο κΑι Αρι-ιΝΑ
Απόβαση  
_  · πρακτόρων
στο Αγιον .Ορος
ιτιιιι
Ϊ κΑΛ|'|ΕΣ ΣΤΗ ΑΕΥκΩΣ|Α ΜΕ ΦΟΝΤΟ οικοΝοΜιΑ κΑι κγι·ιΡιΑκο ο ΣΕΑ|ΔΕΣ 22-23
ἶξἶ` Φοροι-Σο 
“ ΣΕ κΑΥΣιΜΑ, ΣΧ., .
ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΦΕ, ΤΣ|ΓΑΡΑ
Τ| θΑ ΠΑΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΑ' ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
«ΜΑΤΑ|Γ|ΔΑ» ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ
Ο ΑΜΑΝ  στα
τεκμήριο και τα τὲῆή των
αυτοκινήτων και αυξηση
έως 0.12 € στην αυόῆυ86ή
Ο ΑΥΞΗΣΗ από 0.5 € έως
1 € στα και·ινικό Προιόντα
και εήιΒόρυνσή 6% στους
ῆογαριασμους τήῆεφωνίας
Ο ΑΝΑῖΠΜΗΞΞΠΣ για
εκατοντό6ες Προιόντα και
υι·ιήρεοΤες με τή μετόβαοή
του ΦΠΑ στο 24%
ΜΑΣΤΟΣ ΣτΑΤῦκ©νρΑΣ
1 - Η Τὶ Το τσουνάμι φόρων θα
ενεργοποιήσει τον «κόφτιι»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ' ΣΕΛ|ΔΛ το
ποι(€ρ
ΠΑ|ΞΕ
ΥΠΕΥΒΥΝΑ
ΑΡΜΠΔ|0Σ ΡΥΒΜ|ΣΤΗΣ: ΕΕΣ" - Η ΣΥΜΜΕΤ0ΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤΑ|
ΜΜΕ] ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΤΙ ΤΠ" Τ8 ΕΤΩΝ. Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΠΧΗ ΗΗΕ! ΜΝΗΜΗΣ
ΕΒ|ΣΜΠΤ Μ' ΑΠΠΛΕ|ΑΣ ΠΕΡΤΒΥΣΤΑΣ - ΤΜ Η Ν" ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Τ Τ Τ Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα