Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
00· ·._ `
...····.__ Ω
~~ἶ;'ι· ι “ιι
_ Μ 7  ~ _-.
: ο · .ι `- _
“Ϊ "ΜΝ ΜΗΝΩΝ' '
ἔΠ. .- '
ι . · ›`
"Η... "ΜΜΜ ΜΒΜ '
Η ΠΡΩΤΗ ΑΡ|Σ|ἘΡ" ΜΗΝΩΝ ΒΓΑΖΕ| ΤΗ ΧΩΡΑ «ΠΟ ΣΦΥΡ|»
Υποθηκ£ὺουν όλη τη δημόσια
και την ιδιωιικὴ περιουσια
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΠΟΔΟΜΙΞΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΑ ΔΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ
“ _Ξ- ' ΜΜΜΗω ωΜωωωω+ωωΜ Ξ_;ι,
Μ Μ·Μ·Μμω ΜΜΜΒΜωωω
ώ·Μ.μΜωηΜ οννωΜω'ωωΜ Δ ν
1 ωΜΗμ Μ αΜαωωΜιωυΜ·›Μ
· ΜΒ ΟΜΜωΜωΜωΜΜ ωω.ΜωωωΜωω.ωω
ΣΙόΜ0Μ ΜωαΜσΜωΜΜΜ “ΜώΜωΜωωΜΜω Η Ωω" γ"
Μβω ΜωωωωΜΜΜ· ΜωωΜ..
Μ.. τη συμφωνω
' Π(ιμιι ι0ικ Πανηγυρι
.φως κιιι Πως διθιιρὑμβοιις ιιιιὸ ιιιν ὰ)ιιιωι
κιιβέριιιιιιι γκι αιικ£ιμειιι συμφωιο όσον ωρα
ω ω χρέος. όλα οι ιι).ειι<
ρΝ ὁιιιιιιροιινιις θέσεις
πιω και επι ιιις ουσίας
δικ· Μπόμπι ι›ιιμιΜικι'ι
ιιριΥ›δικ
Ειδικό τι· ΔΝΤ. κι ωτκιί0
εδώ κι” ωι¦κιἑκ£ι με
ΦΑκεΛοΣ “Ο Θ
' . '
ΙδοΒο λογμριασμρς ·
για Μαειρη08ι9, επαγγΦαπ89, 
Μιλοωκια, μισθωτοὐξι συνταξιούχους
“έα  · Ψ
ιιικι)ιιιιιι σοφίιιιιο διι)ὡοτι (κι ιι ιιιιμμι·ιοκ1'ι ιωιι
ιπιι Ολ ιΜκό ιι μ(ιγριιμικι
ένω σε ωΠίὐ.ιιιιι αννα»
οιιιιι με ιιιι· ι`ξιιαμΙλιιιιι
ως βιιιΜιιιὰιιιικ ιιιιι
ιὐ¦)ιινιωυ χρέους κιιι
ιιιιριιμένο ιπ(Ιθ£ρὡ υΠιν
ιιμΜΚι'ι του θέση,
Με (Όλι λογια. οιπιιιιι
ιιιν£μφωιοιι και οι
δ(ιιμι`ιιΠι στις ιιξιὸιιιιιιιιιι
·εΛ_ισιι @γγυιιιΓι-- γιο Μι ·ω2 4
ἴ κΜ“~
Ψἰθυ ω· -=“·“ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠειΡΑιΩΣ
ΜΜΜ Μ
Ι- ωΜωνὡ.
«οσο ιιιιιιιικιιω νιιιιιΖες Ζωνες
ιι ιι ε ιιιιιΙιιιιι Βιι ιιιι πένα»
Μι ΟιΒιιι`Βἐς Β κορυφ(ιιων ξένων οΜΗιΙὶοον γιοιτιν 3. 
2.2ΜΜΜ ΧΧ
σώματι μέριι στις ωῆιινικἑς με1 (πές ΜΗ σαι εικΗοπι.
· ΠΑ ΣΦ.`5
ωΜΜωΜ. ΗΜωΜΜ