Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 6 νομοσχέδια κατά της φοροδιαφυγής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠηἴτεΠίΡοτίκί8Γ
Μ ΡοννΕκ
Μεττή” 8οΠἱςεΞ Ροκ" Ηο||Π5 ΑΕ.
Τα.: +30 ΝΟ 6728890
απτο": |Πίο@ροννεί·-Πείί8εετ
Μ.ρσυα-Πείίεεετ
Σάββατο 14 Μαίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ||(|·| ΚΑ|
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.060
Αλέξης ΤσίΠρα.ς
Πρωθ,ιί.Που ργος
“ ΒΡΑΑΥΤΕΡΟ|
ΡΥΘΜΟ'
Τζακ Δίου
γ 'β. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
υΠου-ργός Οίκονομίκων των ΗΠΑ
ΤυρΒοΜΠΠε
ΤυΚΕΟ€ΗΑΕθΕΚ8 8Α|.Ε8 & 8ΕΚΥ|€Ε
'. Α"ΞΤΟΤ!|ω8 ΕΤΕ.. Μ πω ω!"
Τ: 2ΙΜ26ω-' - Μπ'- ΜΜΜ'
σήμερα στη Ν
ΕΑΣΕ: Πως θα βγουν τα στελέχη
αΠό το «κουτί» με τίς αυταΠυτες
Με ζητουμενο την αναΠτυξίί ίίγετίκής νοοτροΠίας
χωρίς αυταΠατες, ομίλητές δίεθνους φήμης καί
κορυφαίσί Έλληνες εΠίχείρΠματίκοί ηγέτες μοίραστηκαν τίς γνωσείς καί την εμΠείρία τους με τους
Πανω αΠό... ΒΟΟ συνέδρους Που συμμετείχαν στο
27ο συνέδρίο ηγεσίας της ΕΑΣΕ, οί εργασίες του
οποίου αρχίσαν χθες καί ολοκληρώνονταί σημερα,
ί4 Μαίου, στο 6τσηα Παοκ ιαεσηί55ί, με την υΠοστήρίξίί της ΝαυτεμΠορίκής καί του ΠαίταίΠροί·ίκί.εί·.
Οί ηγέτες μΠορουν ευκολα να δημίσυργήσουν
αυταΠατες καί ΠρέΠεί να είναί σε θέση να αλλαζουν
τροΠσ σκέψης -τοσο οί ίδίσί οσο καί η δίευθυντίκή
ομαδα- ωστε να αντίληφθουν την Πραγματίκοτητα
χωρίς ψευδαίσθήσείς καί να δίαχείρίστουν αποτελεσματίκα κρίσίμες καταστάσεις. >ί 5
Φυγε: Οί ξένες αγορές
φέρουν ανυΠτυξη καί κέρδη
ΣΠμαντίκή ενίσχυση κερδών καί αυξηση εσόδων
εμφανίΖεί το Πρωτο τρίμηνο του έτους η Φαγε
|ίίταί·ίίατίοηα|, τί ουσία δίευρυνεί συνεχως τσ Ποσοστό των εκτός Ελλαδος ΠωλήσεωνΙ το σΠσίσ Πλέον
δίαμορφωνεταί στο 84,3% εΠί του τάρου.
Συμφωνα με την οίκονομίκή έκθεση της εταίρείας,
γία το Πρωτο τρίμηνο του έτους τα συνολίκα έσοδα
ενίσχυθΠκαν κατά 6,5% στα ί65,3 εκατ. δολ. (Περί
τα ί45,9 εκατ. ευρω), ενω ο όγκος Πωλήσεων το
ίδίσ δίόστίίμα αυξήθηκε κατά 5,8% σε συγκρίσίί με
το Περσίνό αντίστοίχο τρίμηνο. >ί4
ΣτΕ: «Δίέταξε μεταβολή»
γία τίς αΠοδοχές των ενστόλων
ΑνατρεΠτίκές αΠσφασείς γία το νέα μίσθσλόγίο των
ενστόλων του 20" 4 εξέδωσε η Ολομέλεία του ΣτΕ,
καθως έκρίνε αντίσυνταγματίκή τη μερίκή εΠαναφορα των σχετίκων αΠοδοχων Που είχαν μείωθεί με
το δευτερο μνημόνίο καί Ζητεί οί αΠοδοχές των
ενστόλων να εΠανέλθουν στα Προ της ίης Αυγουστου ΖΟί 2 εΠίΠεδα καί να καταβληθσυν οί σχετίκές
αναδρομίκές αΠσδσχές. >24
ΤΥΧΕΡΑ |'|Α|ΧΚ|Α|Α: ΣΕ Τ|ΤΩΣ|·|
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΤΑΣ|ΩΝ ΤΟΥ 20' 5 >9
ΕΟΕΑ-ΕΟ|.Α ΗΒΟ: ΚΡΑΤΗΣΕ
ΑΥΝΑΜΕ|Σ ΣΤΟ Α' ΤΡ|Μ|·|ΝΟ >14
ΑΠσκλείστικη συνέντευξη του αντιΠ ρσέδ ρου της κυβέρνησης, Ιωάννη Δραγασάκη, στη «Ν»
6 νομοσΧέ δια κατά
της φο ροδιαφυγΠς
3,7 Α|Σ. ΑΤ|Ο ΤΟ ΟΕ Τ|·|Σ ΕΚΤ
ΜΕΤΑ Τ|·| ΣΥΜΦΩΝΑ
Άμεση Πρόσβαση της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Ποσοτικής χαλάρωσης της Ευ ρωΠαῖκής Κεντρικής ΤράΠεΖας (ΟΕ). με Ποσό ύψους 3,7 δισ. ευρώ, θα φέρει το
κλείσιμο της Πρώτης αξιολόγησης του Προγράμματος.
τονίζει σε αΠοκλειστικη του συνέντευξη στη «Ν» σ αντίΠρόεδρος της κυβέρνησης. Γιάννης Δραγασάκης. Αν
και σημειώνει Πως «είναι νωρίς να κηρύξουμε το τέλος
της κρίσης». υΠογραμμίζεί Πως μια εΠίτυΧ1ίς συμφωνία θα σηματοδοτίίσεί μια νέα αρΧη, και στον σΧεδίασμό του κυβερνητικού έργου για την εΠόμενη μέρα
κεντρικη θέση κατέχουν οί εΠενδύσείς. η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και η στήριξη του κοινωνικού
κράτους. Εκτιμά Πως οί Πόροι Που θα δίσΧετευθσύν
στην Πραγματικό οικονομία εντός του 2016 θα κυμανθούν μεταξύ 9 και 12 δισ. ευ ρώ, ενώ κάνει λόγο για
ένα «εΠενδυτίκό σοκ» Που Χρειάζεται η Ελλάδα έΠείτα
αΠό μια Παρατεταμένη Περίοδο ύφεσης και αΠοκαλύΠτει μια δέσμη έξι νομοσχεδίων κατά της φοροδιαφυγής και του «μαύρου» Χρηματος. >6-'7
Ο |. Δραγασάκης
Περίγρυφεί τη «μαχη»
Που θα δοθεί κατά
του μαυρου χρήματος
με ν|σ γία:
ί. ο-συναλλαγές
2. Πόθεν έσχες
3. Πολίτίκό χρήμα
4. καθεστως
Προστασίας
5. Ποίνίκή συνδίαλλαγή ί
θ. συντονίσμο
δίωκτίκων αρχων
[ΜΠραγματεθσε|ς] Πρόοδος καταγράφεται για τη ρύθμιση του Χρέους Παρά τις διαφωνίες
Η συμφωνία θα ξεΠαγώσει δόσεις 11 δισ.
3,5 δισ. ευ ρώ θα διατεθούν στους ιδιώτες για τα ληξιΠρόθεσμα Χρέη
[ασφαλιστικό]
Άρχισε να κόβει
το «ψ αλίδι»
για τις συντάξεις
Σε εφαρμογΠ είναι αΠό Χθες ο νόμος για το ασφαλιστικό, Που σημαίνει Πως οι αιτησεις για συνταξιοδότηση ασφαλισμένων αΠό Παρασκευη 1 3 Μαίου 2016 και στο εξης θα υΠάγονταί στις διατάξεις του
νέου ασφαλιστικού νόμου. Η εφαρμογη του νέου
νόμου θα εΠίφέρεί σταδιακά 16 ανατροΠές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των νυν ασφαλισμένων και υΠοψηφίων συνταξιούΧων. Μεγάλοι
Χαμένοι και οι ελεύθεροι εΠαγγελματίες. >9
Τί δηλωνεί στη «Ν»
γία τη συμφωνία
ο δίοίκητής της ΤτΕ
Τίαννης Στουρναρας
Με την
Προτασή μου
γία Πλεόνασμα
2% συμφωνεί
καί το ΔΝΤ >4
[χρηματοδοτήσείς]
Ποια έργα
μΠαίνσυν
στο «Πακέτο»
Γιούνκερ
Στην Ευ ρωΠαῖκΠ Πύλη ΕΠενδυτικών 'Εργων ανΠρτησε το
υΠου ργείο Οικονομίας, ΑνάΠτυξης και Του ρίσμού τον κατάλογο των 42 εΠενδυτίκών σΧεδίων (5,4 δισ.) - υΠοψηφίων Προς
ένταξη στο Ευ ρωΠαίκό Ταμείο
Στρατηγικών ΕΠενδύ σεων (Πακέτο Γίούνκερ]. > 10-1 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα