Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η, , Ο, Σπα . ¦
Με!    “ΑΜΚ ΤΟ ΠΊΘττΟρΟΜΞ 955 Πληρωνει Ο9: 15
ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Δ|ΑΓΟΝ|ΣΜΟΣ ' ·· :._ Ἡ. Ώ" λΟγΟ©ΠΟμΟω5 (Με
ΤΟΥ ΒΑΑ·ΟΦΟΝΟγ ΕΗ·ΕΤΒΕΦΕ· η ¦ ρ#›Ζ;ἄ` 3 φορέ5 τη μέρα
.. Π ΠΜ
.¦ Αυ η Ο <
ΑΚΟΜΑ ΜΜΜ! ΞΡθΕ! ἑ · ` · ΔεωΤἑρο με ΠΟρΟΟκεΟΜ
· - ΛΕ“.Τ9ΜΞ=|===ΤΜΕΛΕΑΑΑ.
Ι ί Τ ι ω
 η Το πιο ΣΑΣ: ΤΤ  σε) ' ΕΝΘΕΤΟ ΠΑ Το ΣΤο·χΗΜΑ ΜΒ[email protected]£ἑ'
ΕΜ“ΜΗΗΗΗΜΜΗ.
Τ ' ΤΕΡ|ΑΚΗΣ ' ΜΗΤΣΟΣ ' |'|Λ'Ακ0Σ ' ΣΜΥΡΝ|ΔΗΣ
`“ ' ΣΦΗΚΑΣ ' ΚΟΚΚ|ΗΟΣ ' ΔΗΜΑΡΑΣ
Κυκλοφορεί σε όλη ~ η επ Βόρεια Ελλάδα '
Η ΑΡ|ΘΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 1045 Τ|ΜΗ: 1,30 €
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑ|'ογ 2016
!ΟΒῖΕΑΝ “ Ρο ·
Η _ `
· Τ0Υ·Β·.Μ“Τ
Ο «κΟΗΗκΑΝἐΑΗΟ ΤΟΝ @Μ
γΗοψΗΦ·οΕ ΑΤοΒΑΕΤΗΕ Η Ἡ Ο Ο 
Δ|ΕΡΕΥΝΑ ΤΗ: ΑΗΑ·ΤΗΕΕ·Ε ` "ο” Η" ΜΜΜ!" ΜΕΝΑ
ΗΑπΑοΑΝΑΕΑκΗ ΤΙΑ ΠΩΛΗΣΗ =ἔ'ἑ=%Ἑ ξΒΨ¦¦Ἑἱ
Η .(ψΗΝΕΤΑ·» ΡΑΝΤΕΒΟΥ η Τ ο ε;
7κἈ Σ ΚΑΤ η_/ Ι Ι Ο
Τ·Τ|ΗΕΗιΜΕΝΕ| | ή Η
ο ΜΕ5Μ0ΜΕΤΧΒ= Ο |Β|ΤΣ ΚΛΟΟΔΗΓΕ| ΤΟΥΣ ΗΑ|κΤΕΕ_Τγ ὴ ω
Γ|Α ΟΡ|ΑΜΒΟ ΕΠ' ΤΟΥ |'|ΑΝΑΟΗΝΑ|ΚΟΝ “ω
#7 ΤΟΝ ΛΟΥΚΑΣ “
:| Σελ. 4-Ξ54,57,64
ΣΤΗ ΜΗΝ: Η Μ _ ¦_ “ › Ι Μ!
ΜΜωω-Τρ.α Η- Τ“ Β“Μῳ
ΜΠΟΝ ΑΤ:ΕΝΤΗ , . Η Οι Σ _ Ρ|κΑΡΝΤοΔ Ό
“Τον ΠΕΒΕϊΒΑ/ “ .  _ 'Η Βοἱ
ΑνΤ|κΟτΟστάτΗε
Τ χ Ο
ΑΝΘΗ ΕΗκΩΝΕΗΕ Ο του ΚΒΟρνἐιΟ η
ΚΑΕ ς]ΝΕοΕ ΠΑΟΚ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ κ·ΝΗΤΒο ΚΑΤ Φ·ΛοΛοΕ·ΕΕ ΣΥΝ 4 - 5 ΕΕΝογΕ κ:“%:ΐΞ:;Ξ:Ξ 
 ΜΜΜ·
Ο 'Σ Ι '
Π:ἔΞἘἔΞὶἙἘἴΞΐἔΣῳ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓ|Α ΕΤΑ γψΗ Τ Δ=8Μ8ΜΜ¦
Ξ. ' Ξἑῇ=:ἙΞΞΞἘἩἑἩΞ ο· κ·ΤΒ·Νο· ΕΤο·Μο· ΠΑ Π" "Με" Με
ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΟΑΚΑ 2 Η_Α.Ε.ΑΝΕΞΑΒΤΗΤΩΕ
Δ Η ί ΤΗΣ ΕΚΚΑΟΑΡ|ΣΗΣ
' ΝΤΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ |` Η ΤΗΝ ΕΡχοΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑ|Α ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 3 Θ Η «κ|ΝΗΤΟΠΟ|ΗΣΗ» ΤΗΣ Ε_Ε.Α_
γ Σ 14 15 ¦ Η ο ΣΑΜΑΝΤ ΕΠΕΣΤΒΕψΕ ΣΤΗ ΤΑΛΛ|Α
' ΕΝΣΤΑΣΕ|Σ ΛΑΣ|(ΑΡΗ Γ|Α ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΗΣ