Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΟ '|'"¦ ΕΥΡΩΑ||'|(Α¦]
'|'¦|(Α - ΦΕΝΕΡ¦'|'0Ν '|'
των ΣΠΟΡ
Δ/υτής: ο. Νικαῆα'ίδιτς
Διευθυντής ΣυνταΞεώς: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ η 30 €]
ΣΑΒΒΑΤΟ "Α ΜΑΪΟΥ 20"6 ' Α.Φ. Ί5952 Κ,
 `ξτιυτιί τιιασρα
κι κρατπσε τα νίκα και
“ υ-_'>προκρίθιικε `
ΜΜΠ°ΡΜ ο
Δεν πήραν ούτε
ένα ωστε στις
επαῷες οι θασκοιι οι
τούρκοι στο σε' είχαν
εκτεαεσει το εστίες
και π ομαδα του
Περασοβιτς
μοαις 2!
Νταμπα νταμπααπα τον
αοαμαστσ ΓιαννιιἐΜπσυροασπ. `
που αίγα επειψε να νικήσει μόνος ο
ι του τα ιχρυσοποίκιατπαΦενερ /
του<0μπραντοβιτα Τε8ικα τρωω
και οι οιαιτιιτες το χεράκι τουςγια
να τα καταφέρουν οι τούρκοι
ο ΝΤΑΤοΜΞ Με π.) κορυΦαίος των
νικητών ο καθοριστικός ο :ΑονκΑ:
Με ιι.. Ξ ριμπ.. 7 ασ.) και παπα “ως
ο ΜποτκΝτπινοειττ Με τι.) ο Γ|ΓΑΝΤΑΣ
ο ΜΠΟΥΡ0ΥὶΗΣ (22 τι.. 40 ριμπ.› και με
Ξεσπασματα ο.ΑΝΤΑΜ: (το π.)
ί ΒΕΡΟΛΙΝΟ .ΜΜΜ“;“ΜπΜ¦
.ΔιΑΜΑπιτσπονΛοτ (φατσα τα;
·Τιιριίθιικαν οι " ο · . η _ ο· "°°°κ""'^
αμοιβαίες υποχώριίσεις Ξ - δΜΦῖν=ἔ=ς ¦ 
υ υπουργειου η _- ο ς ¦ η  αν .ο , κα ¦ _
Αθαιιτισμσα - επο · ί . ` `- ο ° _ ΜΜΜ' ῇ γ ς "αΣεΒ6μὲνοςτις;,ομααες^ποααγώνίΖοντα ι
~ › `°νΦΒΜθ“Κε ~ νώαειΜππακαιπανΜπΜπαμς:τακτικές '
 συμμετοχαταςτομασιιονοιαςῇαεοναοΑκα αι
 θέσω το-ζιίτπμ_α τών“κρατικώνπαρεμαα η Ύ
Γ τόνισε” .ΜΜΜ ται·Ξ Με” 'πραεο ' '
 - τ ΕΠΟ. €τεκαθαΜζονταςμεμωρα ί'
_ η . ηί _ 'ή ;¦πΜγκτ“καν με τιτ;αειώσεις;τι
¦ ΜΜΜ η ῖι ΓΜ9ΦΜΜΜα μεθοδεύσεις αρνακι· η
 ~| Στον: ` σ ,Με των ` τα μείνωιιτεΜυταίαΦ°ΡᾶΠ9ΠΚΡΜῶΜω'χ
Ο «Αναγκασαμε σε οπισθοχώρπσπ τπν επο...».
σχααίαζαν από τπν
¦ ο . , ,η παευαα τους με
“κιτι>ιινοινιΑν- ι ο ΠΠ 'ΟΦ. αΦου ` | | | _ "αν"γυρ|κή 86083"
ΡΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ η  ' ς ι ' ι “ από το υΦυπουργείο
οινιοτποινΔιΑ  ς χ  γ Ἡ μ | η  μ 7 | Αθαιιτισμοα
“=Ε“'ΔΛ
αναμερώθπκαν και τυπικα χθες το πρωί ο
ποθοσώαιριστες του οαυμπιακου ότι τπν
τρίτα έχουν... ματς
Ο 'τιιν αμερα του
τεαικοα οι “ερυθρα- - =
 Πευκοιυ θα συμπτώ> ρ ρώσουν ακριβώς ζ
' εναν μανα από την*` _ ο ' · _ '
;_,τεαευταία τους “ η Ό ο < Α ω . ο Β^='^"=
ε“ι°“μηυΜχρεωπ `; ` - ΚΟΥΡΝΞῖΑΣ. φανερα στεναχώι·ι7 Απρι_αίαυ με τπν · ' ρπμενος για τπν αντιμετώπιση που
> καααονιί στα η ο ι είχε απο εααχιστους οιαυυς των
¦ μ ῷιεστα› μ¦ γ = - _ ' “ερυθροαευκών» στους πμιτεαικοας με
ο ' - 1 - τον ΠΑοκ. Ξεσπα και αποκαααπτει=
ο 4 ; “Δεν έφυγα από τον οαυμπιακα.
Περιμενει Ι - ο ρ με έδιωξαν"
Μ"°'|Α ο ΣΜΕΑ - ` '
ο Πορτογααος εαπίζει
ότι σαμερα ο ισπανας
αμυντικός θα προπονπθεί με τιιν υπααοιπιτ
ομαδα και θα τεθεί
στα οιαθεσιί του για
τον τεαικα με τιιν Αεκ
¦ ι | ~ _ γ ί ι η Αντώνπς πικ°ποΜσ“ς και
ΜἰΠ°ῖΜ , γ _- “ ~ :μ ' ί 7 “ η Ξ η ΜατΝταρμπιααίρ ιίταναι
ο _ Δ ι ι ι ν ο, ~  ι ι ' κ οιίομεγααοιπρωταγω““°ΨΨΨἔ'9 "°ν°:"Ξ" η = νιστες του σριαμμευτιί
;^ » Κ“'Ή°Υ°γ'° ν" μ ' θαυμιιιακοιί απέναντι στην
συκεχισει στον η Σ Αεκ τον Μακ·` του 2009.
έ ~ οπυμπιακο η ' :τον πιο συγκαονιστικα
^ Φ - -` “ τεαικ6 στιινιστορία του:
' κυπεΜαυ Μάτος... ¦ μ
ο Βασίαπς κουρνετας Δ α ν - - Α
σε παναγυρισμους η ` · `εειιγει| τα συμπεστο ρενω. μετα'τιιν “ <~ η γ γ, ο ριΦορα του στους Φετινοας
Κ°'°““°“ “Ν Α· ο Μ “ι γ α ¦πμιτεαικσας και θυμαται 'τις . . · 3 η ~ τ σε . αυτπ ιι ιστο ια να πε ασει απο σα αντα
“ρω“"“““°ς γ Η Α '/ Α κ"""¦εΒ".Κ°""= Χε'°°τεθ" κύματα... '8ασ αυτ6=εν το αξιζε Βυτε
“ “ στιγμες του στον Πειραια ο κ ^ το αοαπμα. οατε οι Φίααθαοι. σατε π
' " διοργανωση ουτε βεβαια οι οινααίστ
ο τεαικας κυπεππου τεραστιο όπως στα
οείχνουν θα γίνει επιτεαους ιι) τπν
τριτη · το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε
 ιΝτετιε
από για
τους πρωτα-:,
ΟΤοναεονα - _ ,ο _ «α τ, υ
¦“¦ "κ θα »ο Ακ6μπἱ Το τετ α τετ του Ξθχρονου
ε"|6|ώε¦| να εΞ°"6ε. 'ζ τ-εχνικου με Ε°'~ΣΜ|Ν°. στον ΝΙΝΟ
πωπω ° ΜΑΜ. _ θα σώσει-ΦανεααΒασικοα αντί του
εχοντας αγαπω "ο _ ο ο τραυματίαεΜΜαΝτεΑΑονι. ο με
σαμα6ι τους έ ο ο ποΜνίκας κΑΜΠιΑΣο και»π 
Γ|οΧΑΝΣοΝ - ' ο κατασκοπια του 'αγώνα Μακ - Αεκ
Σ|Μ0ΕΣ Α ' " ” ι
Μπαμ. ο ΑΛΕΞ": ωραια" Με" ισ·
 ή :1 ; ο : __ ο ο η Β _ Ν Ν' ¦ ~ ~  Ι ~ η _ι ί ' υ.¦επιοείεειΔτο
ιι κι·ιττιιιι παπα: >  ι = ~ αν “ κ ο  8/  ι ι ι Ξ 
ε ¦ _¦ - - ¦ , σε οι ί ο 7 _ Ζ γ ¦ ποσασῷαιρο.αχι
| 7 7 έ  ` μ ~ Η η __  η: . _¦ ζ ὶ Ε 7 μ6ν°¦"ν _ “
” ο Ά < η ἱ  ~ Η Ο χ ~ ο ἶ “ ” η - ~ _ χ ρεχουσασεζον ι»
”` ` ` γ 1 και όχι μανα σε '
αγωνιστικό, επίπεοο` '
τι, ι' η ιη`¦
Μι η ι'1Δ
ΑΜΠ ιἴῖ
'=“+ω¦ια ' ' ο ο 'νααισ,τντμεΜ 
 πετηται ¦_ αμμαιακα μετα το“ `
 ¦Μ°" ¦ἩΜ6 "α ΡΕΚΟΡ Ε¦°ΔΩΝ ΚΔ' "ΑΑ" 7 Νέα πρότασπ.σταυ οσα είναιετοιμμ
ι ' “ ο · ' ~ :Φ κ Τι και αναχρονια αγωνιστικα μ να καταθεσειπΆρσεναα. προτεί-› ο
ήταν «ασ τα να πανε». π α νοντας του 200 00 αννΜκέ£ΜΡε€ γ - =
Μαντσεστερ Γιουναιτεντ είχε κ ^ _ ' - *
για μια ακόμα Φορα κεροπ: ' ί ` `
423.Α εκατομμυρια αγγαικες
αίρες. που σαμαίνει αύξηση ¦ ¦
κατα αε.ο% τπν τεαευταία στα Λίβερπουα“ γ
χρονια ο Το γεγονός οφείαεται ' και να“διεκαι- `
στις 5 ποαιί κααες συμφωνίες : ί ί κιίσουν τον ξ
~ β | που εκανε με σπανσορες ο 'οσο 1 μΜαριο Γκετζε;¦
| Νέα!" 'μ ω ε κ ο . για τιιν αγωνία των οπαδών. ~ ξ μεταγραφικα
¦Μ°ἘῇΜνες Κ ς η Η - 3 ι μ ¦ ~ είναι πώς τα επιπαεον χρήματα στόχοτών; '
ΜίἩ¦ΜΜ@@ >' Ν ς ~ τ κι ζ “ ι _ ν γ Ν > η θα αξιοποιιιθοαν προς τιιν η ;|“ρεπςν και,αιακαιί
τ_ ¦Μ”εΜω τα 4 η  ο ν η η ¦ κατευθυνσπ εκείνα που θα κανει / ποσο κοιταω
7 ς ῇ¦ΨμεΜν ο ω “ _ γ α ι, ' ι ι › η τους “κόκκινους διαμααους“ ί “
 ρωταω > ζ χ Δ  ο. χ μ Ι - γτ η ~ ι να κερδίζουν τίταους
Αυτα και αεκ;;; στη σεαί6α Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα