Previous Προηγούμενη μέρα
Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑστοΝενν5.ατ
ΕΝΘΕΤΟ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Θ οικοΝοΜιΑτ ΤΗΣ ΥΠΑ'θΡΟΥ
8τεΠάα
Αρ. Φύλλου 548 ννννιλι.αατοηονν5.αι· αοιεηά[email protected]οστοΠενν5.ατ Σάββατο 14 & κυριακή 15 Μαΐου 2016 Κωδ; 7744 Ιδ$Ν: 22419446 Τιμή 2 ευρώ και με το ένθετο 3 ευρώ
Ι ε ΗΜ ΠΜ Ι ·
Δανεια συμβολο Πρ(=Ν Έ 13? Σε άπαχη φόρων
της αστα Ρακηι5 _°_“__Σ.ωε.ωΜ με Με η βΟσ|ΚΠ ενισχυση
Νέους δρομους στο εγχώριο ε::=6:ΐ“ 62;;  ΑΜΠ) ΜΜΟ @βολβο φΟΟΟλΟ·|
επιχειρείν ανοίγει ιιεκκι'νιισιι 7 Μἶῆἶ ΥΠΠΟ τιγροτικ0 ειοοοτιμα ιι βασικη
ενισχυση απο Π1/2ΟΙό. σελ. 8·9
Σιισρι και ιπΜμΜηι ωριΜωος.
ΜΜΜ· αενια'ΜΜ ελαιόλαδο ευΜκιΜ
του Σχεδίου Γιούνκερ. σελ. 32
Τσελιγκαδες, εξισωτική και ἔο_ἰἰ αστα
Πολιτικά Παιχνίδια με τισ εξισώτικέε
αποζημιώσετε καταγγέλλουν οι Παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι. που για πολλά
χρόνια ήταν οι κύριοι αποδέκτε8 των
εν λόγω ενισχύσεων. Σήμερα βλέπουν
το σχετικό Πριμ να μειώνεται στο μισό
και τα λεφτά να Πηγαίνουν σε καινούργιεε μυστήριεε καλλιέργειεε ορεινών
και μειονεκΠκών Περιοχών και σε όψιμου8 αγρότε8 τηε ΠόλΠ$. σελ.12.42
σε προϊόντα
φοροκλέφτες
Σε ψυχανθή και κηπευτικά Που δίνουν τη
δυνατότητα για χέρι με χέρι συναλλαγέε
(μαύρα) οδηγούνται οι αγρότε8 για να Πε·
ριορίσουν τα νέα μεγάλα βάρη από φόρουε και ασφαλιστικέε εισφορέε. ΜΒΜ
Όλοι τη βλέπουν
για Νέοι Αγρότες
Συνωστισμόε στα γραφεία των μελεΠιτών
από νέσυε Που... επιχειρούν για Νέοι Α·
γρότε8, εφόσον το Πρόγραμμα είναι 4ετέε
και ανοίγει Πόρτα στουε φοιτητέε. αλ12
Μισή αποζημίωση
δίνει ο Κοσρεμπές
Μισέε... δουλειέε από τον ΕΛΓΑ, Που
θ' αποζημιώσει μεν για ζημιέε από Παγετό στιε δενδρώδει8. αλλά όχι και για
την ακαρΠία Που έπληξε τα δέντρα σε
Ημαθία, Πέλλα και Τύρναβο. ΜΜΕ
ΣΙΤΑΡΙΑ
Με λιγότερα αποθέματα
και ενδεξεις για μεγαλύτερη
Παραγωγή. Μ απο·
Μ σελ 19-22. 35-38
Κστολύτης η ελιά Κολαμών στη συγκρότηση της Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Επιτραπέζιος Ελιάς. που αναλαμβάνει δράση με στόχο
την απογείωση ενός ισχυρού κλάδου, κστ' εξοχήν εξαγωγικού. σελ. 33
Παρακράτηση 20%
Αγροτικό στελέχη Με 7Ο ευρώ Πριμ Πάνε τον 0ΠΕκΕΠΕ
ψάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ οι σπόροι σποράς στα δικαστηρια στις μεταβιβάσεις
Εκστρατεία συστράτευσης Δώρο... Αποστόλου. έστω κατά Στα δικαστήρια εναντίον του Στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων χωρίς
στελεχών για νέες δομές στον λάθος. τα 7Ο ευρώ το στρέμμα ΟΠΕΚΕΠΕ για τσ δικαιώματα γη εφαρμόζεται παρακράτηση 20%
συνδεδεμένη ενίσχυση για τους
σπόρους σποράς φέτος. σελ. 4
αγροτικά χώρο. έχει βάλει
μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. σελ. 47. 50
καταφεύγουν αγρότες απο το Αίγιο
και την Κρήτη. σελ. 13. 25. 26. 31
υπέρ Αποθέμστος. με εξαίρεση τις περιπτώσεις λόγω κληρονομιάς. αλ. 27
ΣΑΒΒΑΤΟ: Ισιδώρου Χίου. θεράποντσς Κύπρου |
Μήνας 5ος. Εβδ. 20η | ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:16 - Δύση 20:28 ΣΕΛΗΝΗ: 8 ημερών Ι ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος