Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στην ΕΜ)
το 15% τη5
ΕυρωΠαϊκή5
Πίσιη5 @
 «ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ
ἙΓἑἰΐἔὅἔἔἑ? ΝΑ τΕκιινΗΣονινιΕ»
Μ Ψήφος εμηιστοσυνης στην Ελλαδα αηό
     τον εηικεφαλής της ΡΗΑΡΟΗΤ › ΣΕΛ. Η
-|4/-' 5 ΜΑΪΟΥ 20] 6
Αη ΦΥΛ. 73ο
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤοκγΡιΑκογ ηοΛιΤικΗ ο. ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ νννννν.ἰερορ5ἰ.εΡ
7 εεε
_ . - Ύ κλείνει ιι αξιολόγηση,
 πολλοί οι αστερίσκοι...
για ιιρόωρεε
στη ΣυἩρου
Μ Στην κορυφή της αντιηολιτευτικής ρητορικής του Κυρ. Μητσοτάκη
το αίτημα για εκλογές ›ΣΕΛ. 6
Θ' Η συμφωνία με τους δανειστές
για την οηοία εηιχαίρει η κυβέρνηση, βγαζει ηροσωρινα την Ελλαδα
αηό την αβεβαιότητα αλλα δεν αίρει τις βαριές συνέηειες ηου θα έχει
για την τσέηη του αηλου ηολίτη
οι Η αλήθεια για
τον «κόφτη» για τον
οηοίο στην τελευταία αηόφαση του
Ευτο€Γουρ γίνεται
ξεκαθαρη αναφορα
για τους μισθούς
στον δημόσιο τομέα Μελ. 1, 4-5
“Δ|5 ¦·'ἶ'
Αυταιιατε8,
ιγευ6αισθησειε
και παραισθήσει8 -  “
> Άρθροτ?:Ε2-7Μνενἀκ“ ΕΡΧΕΤΛ| ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ|ΣΜ0Σ - «ΣΚΟΥΠΑ» ΜΕ Δ|ΠΛ0 ΜΗΝΥΜΑ θ
ΤΕΛ|¦(ΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ' _
  ΔηοκΜινΨΕιΣ ΓΕΝοηονΛον
“ . γ δ Βα ιέ5 κανι ο ίεε Ι Ι 
η εισα"εῇ|α  . ρ γ .ρ ΜΜΜ ΜΜΜ η' ιι
και εμφανίζονται ---· ι· Ψ" "|θανοΒ9γωμενεΒ γ - ·7 (Που δενιιιόγονε), Ι
ω8 επίδοξοι   _ "ρ" Με ς _ γ τι ' οιῆεονιιιρισιιοικΜονιι
καναῆαρχεε»  η  |(ιιονιιιόσονε), Ι
πιστευετε -· ` ω ΜΜΜ "““““'“κ°“ έ· 
ανοιγματα 'ι 'Μ “ΜΜΜ «Μ» “
« » · ›ΣΕΛ.22 γ