Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Προς δραχμή, οικουμενική & επιστροφή του βασιλιά!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ τα Μπα τον ιιριτιιιιιιι
 .αστρα ΜΜΕ Ειιιιι=ει:ι
380 ΕΤΟΣ ΣΗΜΑ 3
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00588) 8985
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ῦιιἶΜ ή 3 ΣΟ Η ι' ΐῦἶἴζ`Γι 1/ Ϊ Ϊ
ι ι “  τα τι ι ι ι
ι ι / ` Η Οι'
ιΙχῇῇ~ ι ιῖ Η;
ἐι` ¦έἈ /”`ΝΧζ ιέι /·“κΧ η ι τ: τι κ
ιι τι ι κ ι ι ι ι' κι ι , τι · ι / Λκ: ··
κκ χ ι [ι ι Η Οι 4 κι /ι ` Ἡ Δ ι Λ Χ Π' ΝΠ) "Μ › Η)-"`““ἔ Μέι
η ι υ η Γ Ιι ι. Ν Σι ι. Ξικ Ο / Γ κι .. Χ ""'1ὶ"'ΧΝΗ_ΗΙ_η ΜΜΜ. “« `.ξ.“:
ι ¦ ι ι ι ι
Η Η ΗΚ χ Η έΗ τ; μῇ;Χ` χ 'Η Η π]_ῇῳ .κ .' 9
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΝΔ. ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ
ΠΡΟΣ ΔΡΑΧΜΗ
0||(0ΥΜΕΝ||(|·|
& Ε|'||Σ'|'Ρ0Φ|·|
'ΤΟΥ ΒΛΣ|Λ|Λ¦ρ
Ποιο ρόλο θα παίξει ο Στρατός και η "Νέα Δεξια" του Φαήλοιι Κρανιδιώτη