Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Αριθμ. φὐλ. 40447 ί Τιμή 1,50 € (μέ το βιβλίο 4 θ)
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, ιτιιο@εειιεπεννε.ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227670
”Ετος 1280ν
Σάββατο - Κυριακή 14-15 Μαΐου 2016
Απόδοσις της εορτής τού Θωμα. Ίσιδώρου μαρτ. τού έν Χίω.
Θερόποντος ίερομ., Λεοντίου αρχιεπ. 'ίεροσολύμων
Σελήνη 8 ημερών
Ανατολή ἡλίου 8.16' - Δύσις 8.28'
Πόλεμος τών ΑΟΖ
στήν Μεσόγειο
το κρίσιμο όρόσημο τού Καστελλόριζου
ΚΑΛΟΚΑΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ
τοπικές νεφώσεις στα κεντρικό καί βόρεια
τό απόγευμα. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3 μέ 5,
στα νότια έως 6 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία
θα φθασει τούς 29β.
ῦΟνειρεὐονται ΣΗΜΕΡΑ
θέσεις ἐργασίας
Κίμκι' αιτιακή
Μέ°αΜαΜπὰτπ πού τρέφουν οἱτού Σύριζα,
είναι τα περί μειώσεως τής ανεργίας καί δημιουργίας
νέων θέσεων ἐργασίας. 'Ερωτόται:
- πως έπιχείρησις θα προσλαβει προσωπικό,
όταν ή Φορολογία τών κερδών της αύξανεται κατα
τρείς ποσοστιαίες μοναδες, ὁ ΦΠΑ κατα μία μοναδα,
οἱ δέ λειτουργικές δαπανες της Κύριος οίδε πόσο,
λόγω όχι μόνον τής αύςήσεως τού ΦΠΑ, αλλα καί
τής ανατιμήσεως τών καυσίμων;
- Ποιός έλεύθερος έπαγγελματίας ή ἐπιτηδευματίας θα προσλαβει όπαλλήλους, όταν έκτινασσονται στα ύψη ή Φορολογία καί οἱ ασφαλιστικές
εἰσφορές του, μέ αποτέλεσμα να δίνει μαχη για τήν
έπαγγελματική του ἐπιβίωση; Είναι δυνατόν να
προβεί καί σέ προσλήψεις;
ΑΜ τα απλα δέν Φαίνεται να τα σκέπτονται οί
της Κυβερνήσεως τού Σύριζα, πού μέ τό σοσιαλιστικό πακέτο μέτρων πού απεφασισαν, ὁδηγούν τόν
ἰδιωτικό τομέα τής οίκονομίας σέ νέα καταστροφή.
Ἡ δέ κυριώτερη έπίπτωσις θα είναι στήν απασχόληση."0σοι έχουν προσωπικό, θα φροντίσουν να τό περιορίσουν για να μειώσουν τό λειτουργικό τους κόστος καί να αντεπεξέλθουν στίς νέες συνθήκες. κι.
ποιοι ἄλλοι θα μειώσουν τίς απολαβές, οί ὁποίες βρίσκονται ήδη σέ πολύ χαμηλα έπίπεδα. 'Ενώ σχεδόν
κανένας δέν θα προσλαβει νέο προσωπικό.
Εἰς ματην τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσπαθησε να πείσει τούς ιωβερνώντες σοσιαλιστές για τίς
καταλοτικές συνέπειες τής πολιτικής τήν ὁποία θέλησαν να έπιβόλουνἔΟχι μόνονώς πρός τα δημοσιονομιωωωΜΜωωΜων, Μακαίγιατήν
ἐν γένει πορεία πρός τήν Μη καί τήν δημιουργία
απολύτως ότι μπορεί να ύπαρςουν
συμφωνίες όριοθετήσεως μεταξύ
°Ελλαδος-Κύπρου καί Κύπρου-Αἰγύπτου στό έπίπεδο τών ΑΟΖ πού
θα τήν αποκλείουν από τήν πρόσβαση στα ἐνεργειακα αποθέματα
τής Ἀνατ. Μεσογείου. Διότι οἱ
τρείς ΑΟΖ, Κύπρου, Έλλαδας καί
Αίγύπτου συναντώνται καί στήν με
ση τοῦ Δικαίου τής Θαλασσης, καί
τήν αποκλείουν, αρκεί να έχει
ζώνες δικαιοδοσίες ή έλληνική
νήσος Καστελλόριζο - πού, σέ καθε περίπτωση διαθέτει, αφού είναι
μία νήσος μέ μονίμους κατοίκους
καί οἱκονομική ζωή.
ΤΗΝ Τέταρτη 1 1 Μαίου κυκλοφόρησε ώς έπίσημσ έγγραφο τοῦ Γ.Γ.
τοῦ ΟΗΕ ή έπιστολή πού απηύθυνε ή Τουρκία πρός αὐτόν σε τοῦ
πρέσβεώς της στόν °Οργανισμό,
Χαλίτ Τσεβίκ -ώς απαντηση σέ
έπιστολή τής Κύπρου,- σχετικα μέ
τήν ὁριοθέτηση ύφαλοκρηπίδος
καί ΑΟΖ μεταξύ 'Ελλαδος, Τουρκίας, Κύπρου, Αίγύπτου στήν
Ἀνατ. Μεσόγειο.
ἔρευνα καί έκμεταλλευση, χαρακτη ρίζοντας τες ώς ανήκουσες σέ
αὐτήν. Ταυτοχρόνως αμφισβητεί
τήν μισή ἑλληνική ύφαλοκρηπίδα
στό Αἱγαίο. η _ ,
Μαρινα ος ΚΩΝΣ“ _ . . ¦ .
Οὐ! ”ίζ`ίίίί,“ και Δ 7
Ό Πόλεμος τών ΑΟΖ, πού μέχρι στιγμής κλιμακώνεται στήν με
ση έγγραφων τοῦ ΟΗΕ, συνδέεται
αμεσα μέ τήν τουρκική στρατιωτικού τύπου έπιθετικότητα σέ βαρος
τής°Ελλαδος σέ σε ρα καί θαλασσα.
Τό κρίσιμο, πού θα πρέπει να γίνει
απολύτως αντιληπτό, είναι ότι ή
Τουρκία, εἰδικα μετα τήν αποχώρηση Νταβούτογλου από τήν πρωθυπουργία, πολύ δύσκολα θα περιορισθεί στήν Μεσόγειο, στα όσα αρίζει ή Γ Συνδιασκειμις για τό Δίκαιο
τής Θαλασσης. Προκαλεί, γιατί
ανησυχεί βλέποντας τήν συνεχώς
βελτιούμενη σχέση σέ όλα τα έπίπεδα μεταξύ “Ελλαδος-ΚύπρουΑἰγύπτου καί τών τριών αὐτῶν
χωρών μέ τό ῦΙσραήλ. Διότι ή ἡγεσία τών νεο-'Οθωμανών γνωρίζει
Ἡ Τουρκία ίσχυρίζεται ότι, λόγω τής διευρυμένης ακτογραμμής
της, έχει νόμιμα καί κυριαρχικα δικαιώματα στήν Ἀνατ. Μεσόγειο,
δυτικα τοῦ 320υ μεση μβρινού. Ἡ
θέσις τής Τουρκίας ύποστηρίςει
πως τα ἑςωτερικα όρια τής τουρκικής ύφαλοκρηπίδος στίς προαναφερθείσες περιοχές ακολουθούν
τήν μέση γραμμή μεταξύ τουρ·
κικών καί αἰγυπτιακών ακτών. Μέ
τόν τρόπο αὐτό, ή Τουρκία αμφισβητεί περιοχές τής κυπριακής
ΑΟΖ πού δημοπρατήθηκαν για
'Ο μαξιμαλισμός καί ή έπιθετικότητα τής Τουρκίας δέν ἑπιτρέπουν έφησυχασμό, αφού δέν έχουν
ώς στόχο έναν μεγαλοίδεατισμό
καί μόνον, αλλα τό δικαίωμα προσβασεως μεγαλου μέρους τής Μεσογείου, πού ανήκει στήν Έλλαδα
καί τήν Κύπρο.
(Λεπτομέρειες σελ. 4)
θέσεων απασχολήσεως, ώστε να απορροφηθούν οί -“- ι· ·
ανεργοι. 0ἱιωβερνώντεςείναιτόσο τωίσμονες στήν μή
περικοπή τών δημοσίων δαπανών καί τήν αύξηση τών
φόρων, ώστε αδυνατούννα δούν τό αὐτονόητο.
Τό τί θα συμβεί, τό προδιαγραφει ή κοινή λογική.
Για να δημιουργηθούν νέες θέσεις ἐργασίας, πρέπει
ασφαλώς να γίνουν καποιες μεγαλες έπενδύσεις.
και παράλληλα, πρέπει να έχουν θετικές προοπτικές καί οί μικρομεσαίες έπιχειρήσεις, οί ἐλεύθεροι
έπαγγελματίες καί οί έπιτηδευματίες, ώστε να προσλαβουν καί αὐτοί προσωπικό.°Ομως μέ τήν Μέρογκη
φορολογική τους έπιβαρυνση, είναι αδύνατον να
έχουν τέτοιες προοπτικές. Ἀντίβετα, ή στασις τους θα
είναι αμυντική, ώστε να αντιμετωπίσουν τίς έπιπτώσεις τών νέων μέτρων καί να έμβιώσ0υν.
Ἀναπόφευκτη παρενέργεια θα είναι καί ή έζαρσις τής «μαύρης ἐργασίας», πού ήδη Με στόν τόπο
μας. Πραγματικές θέσεις ἐργασίας, ώστε να αρχίσουν να απορροφώνται σιγώσιγα οί ανεργοι καί να
Με τό τοπίο στήν αγορα ἐργασίας, δέν πρόκειται να δημιουργηθούν. Σέ αὐτό παίζει αρνητικό ρόλο
καί τό ασφυκτικό έργασιακό πλαίσιο, τό απο αποτρέπει τούς έργοδότες να κανουν προσλήψεις'. 'Η μόνη ίσως έςαίρεσις θα είναι καποιες περιστασιακές
δουλειές κατα τήν θερινή περίοδο, στόν βαθμό πού
θα διατηρηθεί όλα ή τουριστική κίνηση.
'Επομένως τα περί μειώσεως τής ανεργίας δέν
είναι παρα νέες αὐταπατες τού Σύριζα. Οί ανθρωποι
απλώς όνειρεύονται θέσεις έργασίσς...
Σὲ διαρκή
ύφεση
ή μέσα
Η ΥΦΕΣΙΣ τής ταςεως τοῦ 1,3%
' τοῦ ΑΕΠ πού κατέγραφη στό
πρώτο τρίμηνο τοῦ 2016 αποτελεί
«κλη ρονομια» τών κεφαλαιακών
έλέγχων .πού έπεβλή θησαν στα
μέσα τοῦ περασμένου ἔτους. Δέν
θα ήταν όπερβολή να σημειώσου
“ με ότι ή 'Ελλάς σήμερα στηρίζεται
στήν καταναλωση πού γίνεται μέ
τα χρήματα πού οἱ”Ελληνες μετέφεραν στα σπίτια τους πρίν από
τούς κεφαλαιακούς έλέγχους.
Ἡ ἰσχυρή πιθανότης για κλείσιμο τῆς συμΦωνίας τής αξιολογήσεως θα βοηθήσει τήν οίκονομία,
ή ὁποία πρέπει όμως να έχει στόχους για μικρότερα πρωτογενή
πλεόνασματα μετα τό 2018, όπως
τόνισε χθές ὁ κ. Γ. Στουρναρας. ~
Καί τοῦτο ώστε περισσότεροι πόροι να διοχετεύονται στήν αναπτυξη τής οίκονομίας.
ΠεΝΜεε “
ἑΔι-ιΣογΔεε
Περιερ£Α
ο Άν έχεις τύχη, διάβαινε... λέει
ή παροιμία; καί ὁ :Αμερικανός οίκοδόμος Μπρούς ΜατζιΌτρο φαίνεται
ότι έχει τύχη καί στό μέλλον θά
διαβάίνει δρόμους σπαρμένους μέ...
δοΜάρια αφού κατόρθωσε νά κερδίσει τό λοχεΐο δύο φορές μέσα σέ
τέσσερα χρόνια! Συνολικός τζίρος;
:Από ένα έκατομμύριο δολλάρια
τήν φορά! Ἡ πρώτη φορά ήταν τό
2012 στήν Φλόριντα, οπότε δέν
χάρηκε τά χρήματα διότι έδόθησαν
γιά τήν νοσηλεία τής συζύγου
του, πού έπασχε από καρκίνο, καί
τελικώς, πέθανε. Τώρα ὁ Ματζίστρο είπε ότι θά μοιρασθεἴ τά χρήματα μέ τά τρία παιδιά του καί
τήν μνηστή του.
υ Μία φαεινή ιδέα εύ<ε ὁ Βρεταννός
τενόρος τής όπερας Νίκ Άλεν, αλλά
δέν απέδωσε. Πήγε στήν Ανταρκτι
σε δεκάδες πι γκουίνους, απεφάσισε
νά έρμηνεύσει τό περίφημο ναπολιτάνικο τραγούδι «Ο δοΙο ΜΙΟ»,
πού ἐξυμνεἴ τόνἩλιο. Άλλα φαίνεται ὅτι οί πι γκουίνσι δέν είναι
θιασῶτες τής όπερας ούτε τού 'Ηλίου... Διότι μέ τίς πρώτες λέξεις σαστίζουν, καί τόν κοιτούν, καί, σέ
έλαχιστο δευτερόλεπτα όπου φύγει-φύγει... Λάθος κοινό διάλεξε κι
αὐτός. Ἐκεἴ ἐπικρατεἴ ησυχία καί ὁ
'Ήλιος λιώνει τούς πάγους...
σ Ό ύπάλληλος μίας πιτσαρίας
στα "Ορη/κου ανησύχησε διότι ένας
τακτικός πελάτης του δέν είχε παραγγειλει έπί Η ήμέρες πίτσα καί
κάλεσε τόν Σερίφη. Κίνηση πού
απεδειχθη σωτήρια γιά τόν
48χρονο πελάτη. "Οταν ή αστυνο
μια πήγε στό σπίτι του, τόν άκου- '
σε νά ζητεϊβοήθεια, άνήμπορος νά
τήν καλέσει μόνος του... Χρειαζόταν αμέσως νοσηλεία σέ νοσοκομείο, ποα έαν δέν τού προσεφέρετο
έγκαίρως, θα είχε πεθάνει., Τώρα
βρίσκεται σέ σταθερή κατάσταση.
Δείγμα ανθρωπιάς. Μακάρι νά
Ζ· (Λεπτομέρειες σελ· 2) κή, καί πάνω στούς πάγους δίπλα ύπάρχει πάντα.
ί > Ι( Π θ ί >
Σημερα « υριε ρω υπουργέ...»
Μικρότερα ¦ . ' ,
πλεονασματα γ  α τ ια
'Η έλληνική οίκονομία    Ο
πρέπει νά διαπραγμαΤω“ Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργό την αύτών τών δύο έπιτυχιών θα μισθών καί τών συντάξεων, τής ανό- θύρα, γενικα δηλαδή τό παλεύατε με
θετ μικρότερα πρωτογένη πλεονόσματα μετά
τό 2018. Σελ. 2
τα νέα
προσπαιτούμενα
'Η Κυβέρνησις πρέπει να
Φέρει πρός ψήφιση έως
τήν αλλη κυριακή στην
Βουλή τα νέα προσπαιτούμενο καί τόν «κόφτη». ΣΕΛ.4
Γιουγκοσλαβία
25 χρόνια μετα
Είκοσι πέντε χρόνια μετά
τήν διαλυση της πρώην
Γιουγκοσλαβίας, καί οί
προσδοκίες δέν επιβεβαιώνονται.
ΣΕΛ. 8
Η 7ίίίΠθ ίΠίίδθ
Συγχαρητήριαί Είναι ή λέξη πού
έρχεται Ματς αύθόρμητα στα
πλήκτρα τού ύπολογιστή (στήν
άκρη τῆς πως. ίλαοι· παλιότερα)
μετά τις τελευταίες αστικές σας Με
καί Μ'ΕλλαΜ| Συγχαρητήρια για
τήν επιτυχία τής περασμένης Κυριως. όταν. με μαζική Ψήφιση ἀπό
τούς 153, πέρασαν Ασφαλιστικό καί
Φορολογιιώ (μέ την ΜΜΜ νέα
καί δακρυγόνων στα Βουλής). Συγχαρητήρια καί για τήν έπιτυχία τής
περασμένης Δευτέρας. όταν συμφωνήσω μέ όλους τούς όρους τών δανειστών μας μέ ανταλλαγμα μιας
_ όπως ΜΜσνὲνης φλον ύπο
σχἐσως περί πιθανής Μάνος τον·
ΜαςΥιἀτόΧΜ μας ΜΜΜ
διετία, τό 2018, εφόσον οι έχουν πληρωθεί είς τό ακέραιο οί μεταρρυθμίσεις
στα εχετε Μονών τις λιτότητα
έπί ΣΥΡίΖΑ- πού αναλάβαα Κατό
πραγματοποιηθεί καί ή τρίτη, τήν
ατόμου Κνωσό. με την ινήσου τον
νομοσχεδίου-σκούπα από τούς 153
σε εφαρμογή τού δημοκρατικού συστήματος «Γιαννης κερνάει, Γιαννης
πίνει»... καί λαός πληρώνει! Τελική
ειπτυχία οι είναι τό νέο Μνημόνιο λιτότητος μέχρι ασφυξία, πού, στην
γλώσσα τού ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλείται
«ανωμψη›.
Καί είναι φυσικό να γιορταζει καί
να δοξάζει ή για δεύτερη φορα κυβέρνηση Αριστερά, αφού έτσι
Μληρώνεται τό όνειρο πού κανατε
όταν ήσαστε στήν αντιπολίτευση
καίδίνστετόναγώναγιαναφθασετε
στήν ἐξουσία, κύριε Πρωθυπουργέ.
Ποιό ήταν τότε τό όνειρό σας; Σήμε
ρα πλέον μπορούμε να τό μαντεύ
, σουμε: θέλατε να μή λαβει κανένας
αλλος πολιτικός στα από σε; τίς
σκληρές αποφάσεις τού κόστη τῶν
δού, στα ύψη, τού ΦΠΑ, τού 55%
φορολογίας τών δώρων επηγαμα·πών, καί,γενικότερα, ότι χειρότερου μέτρου μπορεί να όδηγήσει ένα
πολίτη σέ απόγνωση.
< Για να έπιπυχθείαύτός ό στόχος
ζωής. κύριε ΠρωθυπωΜ. κάνατε τό
παν ώστε να μήν ιμηφίζονταν οί με
, Μισές Με πού παίζετε τώρα ως στόν Μπρατικό- καθε φορα
η πού τολμούσαν να τίς'φέρουν στο
Κοινοβούλιο οί προηγούμενες κυβερνήσεις, από Παπανδρέου μέχρι Σαμαρά. μέ ένδιἀμεσο σταθμό στόν Παπαδήμο. Κατηγορούσσιε τούς προκατόχους σας πρωθυπουργούς για
ανικανότητα να διαπραγματευθούν
μέ πως δανειστές μας. ΜΜΜ τόν
κόσμο Μαν τους, κατεβάστε τούς
πολίτες σέ απεργίες, διαδηλώσεις καί
καταλήψεις, προβαίνατε σέ συνεχείς
επιθέσεις από τι τηλεοπτικά παρα
κόθε τρόπο ώστε τελικα να μήν ψηφίζονται οί Νόμοι καί να αποσύρονται τα νομοσχέδια.
Και γιατί έπιδιώκατε αὐτή τήν
έθιξα κύριε Πρωθυπωργέ; ως Φανάρι: Δέν θέλατε να γραψει ή 'ίσωρία
ότι αλλος πρωθυπουργός Με τή
μόνιμη παραμονή τῆς 'Ελλάδα στα
Μνημόνιαί Παράλογο μέν, αλλά έτσι
εωΜ τή θέση σας στό βιβλίο
τής 'ιστορίας. Καί Με πανηγυρίζσε γιά την επιτυχια σας στη. ,Εμείς
οί πολίτες όμως δέν έπιδιώκουμε να
μας τρωει ή 'ιστορία όταν τσουπ
από αὐτόν τόν κόσμο, αλλά να έπιβιώσουμε όσο είμαστε σέ αὐτόν τόν
κόσμο, κατι πού, από δύσκολο, μας
τό·κάνετε σχεδόν αδύνατο. Μήν περιμένετε, λοιπόν, να πανηγυρίσουμε
μαζί σας. Μετα λύπης μας καί σουτ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
τα 4Ζα
γενέθλια
τού Ζάχου Χατζηφωτίου
ΕΦΕΤΟΣ ό «Ίακχος» κλείνει 42 χρόνια ύπαρξης.
Καί έννοώ ύπαρξη στήν σύγχρονη δημοσιογραφία, γιατί, ὡς αρχιτελεταρχης στίς εορτές τού
Διονύσου γύρω στό 400 μέ 800 πΧ., ήταν μέγας
καί τρανός πλάι στόν Διόνυσο. Μέχρι καί στίχους
τού είχε γραψει ὁ Αριστοφάνης στούς «Βατραχους». «Ίακχε,"ίσκχε, να σέ χαρώ, μπες καί 'σύ
μές στόν χορό».
Ἑγώ τόν πρωτσγνώρισα. . . "Οχι ότι τόν γνώρισα (διότι δέν είμαι καί αρχαίος), απλώς τόν ανεκαλυψα μέσα στήν «μυθολογία» για να χρησιμοποιήσω τό όνομα του ὡς ψευδώνυμο δικό μου
στόν «Ταχυδρόμο». *Ηταν τέλος Νοεμβρίου τού
1974 όταν τό τηλέφωνο της «Καθημερινής» χτύπησε τήν ώρα πού έγραφα τό κυριακατικο χρονογραφη μα μου. «Μπορείτε να έρθετε από τόν “Ταχυδρόμο" αύριο, καποια ώρα, να συζητήσετε μέ
τόν διευθυντή για πιθανή συνεργασία».
"Οταν, τό απόγευμα, τό είπα στήν "Ελένη ελεχου, μού είπε: «Καί βεβαίως να πας. Πρόσεχε μόνο μήν αλλαξεις τό στύλ σου. σε γραφεις παντοτε μέ χιούμορ. 'Ο κόσμος θέλει να γελόσει λιγακι,
καί κανένας από έσας δέν τού κανει τό χατίρι.
*Όλοι θέλετε να γίνετε σοβαροί συντάκτες».
Στόν «Ταχυδρόμο», ὁ κ. Λαμπρακης δεν μέ
ήθελε για χρονογραφημα, αλλά μού έδωσε μία
ὁλόκληρη σελίδα. Μία σελίδα ή ὁποία ύπερηφανως έφερε τον τίτλο: «Βλέπε, ακου, μίλα», καί
στήν οποία έγραφαν πολλοί συντάκτες, αλλά
έμοιαζε·σαν να μήν τήν είχε γραψει κανένας.
«Τί μπορείτε να κανετε μέ αὐτή τήν σελίδα;» μέ
ρώτησε, απογοητευμένος, ὁ τότε Διευθυντής
τού' «Ταχυδρόμου», Νίκος Κυριαζίδης, μέ τό
ύφος τού ανθρώπου πού έβλεπε πως δέν σε
μπορούσαν να γίνουν θαύματα με αὐτή τήν σελίδα. «το μόνο πού μπορώ να κανω αὐτή τήν στιγμή», είπα, «είναι να τής αλλαξω τόν τίτλο καί μετα
Συνέχεια στήν σελ. 72
Διαβάστε τα αρθρα
«Ἀλαζονεία ή φόβος;»
Τηλέμαχος Μαρατος (σελ. 4)
«Ἀριστερα, Μεσαία, Δεξια»
Κωνσταντῖνος Τράπας (σελ. 7)