Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η αΠιιΒεια και ιι αφανιι
ΠΟΤΕ δεν ααιιανααιαανιαι
νου ΣαΒΒανοκὐριακου
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ'ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η!. 05. ΖΟΙ6
Με Με η: ι·ιω:ωπη
ΜΕΤΑ Το 30 ΜΝΗΜΝιο
. ω" 'ΨΥ'ἐ`
“ ΔιαΒααιε ακαιια.;._
Πέταῇο
Αρὲνε5,
”0,τι ιιει5
γ ξ ” 4, 6·8. ῖ9·22. 46·47
ΜΑΣ'|'||'|Β (σε αααιιανααα)
(αιιιν καινιανια›
ΜΑΜ β Ααοφαοιομὲν05 για 'Ξ ι
Μπέκ” ~ ή' αι8Οῦοπιναοῆιακα κι
Μ^Ρ" Ἡοἔχε όρομοῆογαοει · 2
7 ·  7  μεχριοααερα ειναι
ν οαρωθυαοαργΟε
”Οῆοι οι υαοαργοι
θα εῆὲγχονται για την
ααοτεῆεομαακΟαπα ιοαε
Στοχ05 να δημιουργηθούν  μ η Ι
ιο ΜειΜο κοΛιιο Ο'ο“νθῇΚἔ5Υ'Ρ ων   αν 
Με ΤΑ 500 Με οικονομικααναατυξα '1243 μ η  
τα ιιααιιιαια και μ- Ι - παω ΝΝ· ΚΔ' ΤΩΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑ|Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
κααιαιι ΔαακαΜα ια... κα Η
  ' ΠΑΝΕΛΛΗΝ|Ε
_ 3 Μαι· Βα κααααν  μ ·
τΗΧρυσαὶω£αου __ Ψ   ο' σ""'|Ε£|Ε Εδέμ να
εκανεσταιιρι εμιιαρ  Ξ 4 · ι `  '7 . _ '
.τομωροχρῇμο Μ “8 “ω ιιεκαι ια πιο ι ι · Δ _
και ιι ΠαρατραιιεΖα . .“ 
.ΤοΜωΜΜΨ ""ε"ἔ' γ" ΑΝΑΛΥΤ|ΚΟ| Π|ΝΑΚΕΣ · ~ ,
2ΞἩ“κ8ΜῳΜ ννωιιιιααν Οι ΕΠ|ΚΟΥΡ|ΚΕΣ - 4 ν
αι ιιαΒιιιει: ΕἙΑΥΛΩΝΟΝΤΑ| ι Μα
. αεν ειναι
¦ 'ΛΤ"ΠΑΤΩΣΑΜΕ
 Χ ι γ |
Η αιιιαιιαιιι
ιιιι: Εαιανι8ιαιι
Μ ΜΜΜ
μ 7 Γυαλιά που
Δ ξ ι διαΒὁ:οαν
και Βραχιὁῇι
κατα καταθῆιψα5
ΚΟΡΑΛ|Λ
κΑρΑΝιιι
ιιΚαναια
Πανικαι: ' ε
αιιιν ΜΜΜ
αιαιαααΕααι›