Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΠΕΡ0ΠΤΞ¦ οΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ οΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΙΑ ΤΙ-Ι χΩΙ>Α χ'λ°ρ'ΐη
Ο <<οδΙκὁς χάρτης», η 24η Μοΐοσ¦ ο: προσδοκἱες κα· οΙ κἱν6σνοΙ Τραμ" ο'
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ Ύ ' Ρ"θ$|όθΠἱ
 -ΤΙ ερχεΤοΙΙ
ΙΤροσΙΤοφσσΙσΤεΙ 
. -_ '
» Οι ΕλληνοσμεοΙκσνοΙ «κροίσοΙ»
είναι σχεδον μοΙοσσΙΙένοΙ
ην επομενη 
'ΕΤσΙ σώθηκε
ΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ η ΕΑΜ Της
ερ ΜΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ «πυραμίδας»
0ΛἶΗ ΜΗθΕ'^ Από 2 εω 4 διο. Το ο ελ Ισ ν ΕΙΜΑΙ Μ .
ΠΑ Το χΡΕοΣ 2-Ι-2 προτάσεις ?Μο τους 6οἙεΙσ|Ιἔς. Θρύλος Ιου ΕΡ8Ρ Μ “=Ἐἶ::μοχω του
Ε · δ ·· Ή · μεμΙο6ΙσεκοΤΑΜ ΤΑΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΙΙΙΤΙΙΙΙΙ.ΙΙτΙΙΒΙΙΙΙΙΜΙ κ Ι ΑΜΑ
κτΙΤσΙγίδσ Ι ' '
θα χΤΙΙΤΙησεΙ ·_
Το ΙΙονν ΤοοοΙΙΙΙο οοΙοτ
Των εφοΠλΙοΤων ω. 36
, ΕΜ_“
Την αγορά  ο οοεΙΙΙ;Ι“ς
ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΙ>οΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΕΤΑ Β· η  ' ·ΜΙΛ0ΥΝ:Ξ.ΠεΤοοΙΙοολος, ΙΜ:  _
_ὴἐ_ , , . , , Μ. κΙοσσης,θ. ΜσλλΙος. ΣΤ. ΠοοσὁΙσς. Ε ο ·. :
ΠΛΗΠ0ΝΤΑ|:ΤουοΙσμος,ΚσΙΙσΙΙΙο,λΙσνεμΙΙορΙο.ΤηλεΙΙΙκοΙνωνΙες.οΚΙνηΤσ.ΙΙοΤο κοΙΤσΙγσρσ Δ,Μουλσς'Β.κσρΚΙδης,Λ.κΙοσσἐς Ναυμαχίο 500 εκ. ;
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ·Π^ΘΜΟΣ ΜΕ ΕΙΣΑΙ·Ι·ΕΜΚΕΙ ΤΙΑΡΕΙνΙΙ3ΑΣΙΙ ἑοΤο ΑΙγοίο ΜΑ 
 Η ' » Προς2ΙΙολους-ονοΙροΙΙὲς στο μερΙ6Ιο 
ο 4 47  '
·σν“ΥσΥε· σε »Ερευνες ΥΚ' φοροδΙαφυγη ΜΙ Αν “Μ
' ' ` ' 3
ΕΤσΙρΙσ-ΤΙροΤσΙΙο ο
Την ΕΤΕπ ΡοΙ·ΙΙΙε :ο ΙΡ στ  
» ο ο σλ -Ι ¦ " , “
εΒρἙἔηΉἔΐ“ἩἐωΜἴ“ Ι: _ ο ·Ι Το δυο ΑΙΜ της
°· . ΙΔΙΣ. ΧΑΝΕΙ Το ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΙΙο ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ «ΑΡΝΑΙΑ» Ευρω"“'κης "ισως
7 » Απεκπρσν2ο%ωμεΜΒΗο
ί, ,, 22 _
ο' νεες συμφων'ες Τ _ 7 ;¦ Ο ΙοΙωτΙΚος ΟΠΑΠ εδωσε στο ΔημοοΙο 2,3 διο. ΔΕΗ ω η
” ,ΜΜΜ ΜςΒ“Μς ω· 2' οΙ 24 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΙΑΙΙΡΤΙΣΑΝ ΜοΑΙΣ 83.7 Χ|Λ. ΤΗΝ 8ΕΤΙΑ Το φέσΙΙΙ φέρνουν ΙΙΙΙ0φοοεΙς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα