Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΑΟΣ: ΟΙ ΒΟΑΕΣ ΓΙΑ ΕΜ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΟΤΕ ΙΝΡΟΗΜ ΑΥΚΟ · 6
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ, ΟΠΑΠ, ΤΙΤΑΝ, ΕΚΕΤΑ ΡΑΒΜ5 Ο 24-25
Ο'ΚΟΝΟΝ|Α Ο Ξ ΧΡΗΝΜ|ΠΗΡ|Ο · ΙΙ "ΕΠΙΠΛ" · ΙΙ
ΚυΒεΡνΠτικό τροχόδτιν Το νέο στοίχΠμα Οι συνήθεις ύΠοΠτοι
μέχρι το Εατ08τοι1Ρ στο ταμΠλό και οι...εκ11λήἔεις
@ΧΟΣ 
σ ΕΠι1ΔΥΣΕΙΣ δω
ωΜ.εΜτο268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Έτος Ι9ο · Δρ. Φύλλου 947 · Η - Ι7 Μαιου 20% · €Ι
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ · 3, 7 · ΑΕΟΕΑΝ · 7 ΠΛΑ|Σ|Ο · Η
· Τι αλλαζει με τη διαφαινόμενη συμφωνία
στις 24 Μαιου
· Γιατί η αγορα κρατα ακόμα μικρό καλαθι
__ · . .Μ.'_ >
'~-.·~"Ό .-7Α ' `._ _
`ΨΜ Ραπ: εε ,Ο έ;
Το ΞΠΕΝΔΥΤ"(Ο ΕΡ"ΜΕ|ΟΜ