Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 5 σενάρια για ρύθμιση του ελληνικού χρέους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ ΡοννΕίι
ΜΗΝΕΣ· ΞεΠίςεε Ρόκα Ηε||ο$ ΑΕ.
Τει: +30 210 6728890
αίτιο": ίηίο@ροννετ-ηεί|εεετ
Μ.ρ(ΜθΤ-Πθ"85ΕΤ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.059
Μ.ΜηετΠΡοτικιἔτ
ΕΠίχΕίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Παρασκευη 13 Μαΐου 2016/τιμΠ: 1,30 € Ο | Κ Ο Ν Ο Η | |( |·| Κ Α|
Αλέξης Τσίπρας
Πρωθυπουργός
ί Τιοάνκερ - Ερντογάν
ΚΑΤΕΒΑΖΕ|
«ΤΑΧΥΤΗΤΑ»
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τ“ρΒοΜηΠε
ΤυΒΕΟ€ΗΑΠθΕΚ$ 8Α[Ε8 ὁ πηνία
Ο. Μεσαίουε Μ.. ΜΑ. 'Μ ακα
Τ:ΞΤΟΜ26ωΤ·Μ'·ΜΜ· η
σημερα στη Ν
Εμπορίκά: Δεκοημερο
με... εκπτώσείς τΠρου
Χείρότερα σε σχέση με την αντίστοίχη Περσίνη
Περίοδο αΠοτίμοίίν τον τάρο τους στην εκπτωτίκίί
Περίοδο του Μαίου μία στίς δυο εμΠορίκές εΠίχείρησείς. Σύμφωνο με έρευνα της ΕΣΕΕ, το ορνητίκό κλίμα
καί η Περίρρέουσο Πολίτίκη καί οίκονομίκη αβεβαίότητο εΠηρέοσον καταλυτίκό τη συμΠερίφορο των
καταναλωτών, ενω τόσο στα μεγαλα αστίκό κέντρα
όσο καί στην Περίφέρεία ο κόσμος παρέμείνε Πολύ
συγκρατημένος καί φοβίσμένος, δίστόΖσντας να
καλυψεί τίς αναγκες ή τίς εΠίθυμίες του ακόμα κί ον
είχε την οίκονομίκη δυνατότητα. > ί Ο
Αλυσίδα αιτίων Κερδίζεί
έσοδα καί μερίδία αγοράς
Με ρυθμό Που αγγίΖεί το 9% αναΠτίίσσονταί οί Πωλησείς της αλυσίδας Πολυκοτοστημοτων εαυτο στο ο'
τετρόμηνο του ΖΟί θ, ξεΠερνωντος τον ετησίο στόχο
γία ανάπτυξη 5%-6% Που έχεί θέσεί η δίοίκησηΙ η
οποία ανεβαζεί την Πηχη γία τίς τρέχουσες εΠείδόσείς
στα ί Ο εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας έτσί τα θΟ εκατ.
ευρώ συνολίκές επενδύσείς από την έναρξη του Πρώτου ΠολυκοτοστΠμοτος το ΖΟΟΕ. >ί 5
Οί προϋποθέσεις Πώλησης
του Βε|τίς Εχςηεηεο
Τίς προυποθέσείς υπό τίς οΠοίες θα ολοκληρωθεί η
Πώληση του θείας Εχαηαηεε, η οδο του οποίου υΠολογίΖετοί στο ΤΖΟ εκατ. δολ., σε ενδίοφερόμενο
εΠενδυτη Εεκαθόρίσε ο Πρόεδρός του Τκόί ΚόμΠελ,
στη δίορκείο εκδηλωσης Προχθές το βραδυ στο Λονδίνο. Ο κάθε υΠοψίίφίος εΠενδυτίίς, είπεΙ θα ΠρέΠεί νο
Παρέχεί εγγυησείς ότί ο ρόλος του Βαλίς Εχςίιεηεε δεν
θα υΠονομευθεί, δεν θα αμφίσβητηθούν οί υΠηρεσίες
Που Πορέχεί στο μέλη του κοί η αρχη «ο λόγος μου
συμβόλαίσ» θα Παραμείνεί στο εΠίκεντρο των συναλλαγών του. >ί 4
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΒΛΕΠΟΥΝ Λ|ΑΧΩΡ|ΣΡ|Ο
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΑΡ|ΤΑ|. ΕΟΝΤΠΟ|.5 >6
[ΑΝΤ] ΕΠιθυμία του Ταμείου η μεγάλη σαφήνεια για κάθε φάση αΠσμείωσης του χρέους
5 σενάρια για ρύ θμιση
του ελληνικού Χρέους
Ο' ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ |'|Ρ08ΛΕ|'|0ΥΝ 0Τ| |·| ΕΛΛΑΔΑ
ΟΑ Ε|'||ΣΤΡΕΨΕ| ΣΤ|Σ ΑΓΟΡΕΣ Α|'|0 το 20" 7
Πέντε σενάρια αΠομείωοης του ελληνικού δημόσιου χρέους εΠεξεργάζονται η Ομάδα Εργασίας του ΕυτοἔτουΡ, η Κομισιόν και ο ΕυρωΠαικός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ),
με το ΔΝΤ να θέλει Πιο ξεκάθαρη και σαφή λύση. Σύμφωνα με Πηγη των
Β ρυ ξελλ ών, τα σενά ρια
αΠομείωσης του δημόσιου χρέσυς αλλά και οι ΠρσβλΠματίστισί κύκλων της
Ευ ρωζώνης για καθένα εξ
αυτών είναι:
Τ . Η αΠόδοση στην Ελλάδα των κερδών της ΕΚΤ
και των κεντρικών τραΠεζών αΠό ελληνικά ομόλογα Που κατέχουν, τα σΠσία
ανέρχονται ΠερίΠου σε ΙΟ
δισ. ευ ρώ.
2. Η Πρόωρη αΠσΠληρωμη των δανείων του ΔΝΤ,
μέσω του δανείου του
ΕΜΣ Προς την Ελλάδα,
αξιοΠοιώντας τα κεφάλαια Που Περίοσεψαν
αΠό την ανακεφαλαιοΠοίηση των τραΠεζών.
3. Η ελάφ ρυνσΤί των εΠιτοκίων των Παλαιών
και νέων δανείων, αλλά να μη ζημιώνεται ο
'Εμμεσοι φό ρσι,
κόφτης δαΠανών
και οι ενστάσεις
του ΔΝΤ για
τα Π ρωτογενη
Πλεσνάσματα,
στο δείΠνο
εργασίας του Ευτο
ΝοτΙάηε θτουΡ. >4
Ευ ρωΠαικός Μηχανισμός Σταθερότητας.
4. Ο ορισμός Πλαφόν στα χρεσλύ στα μέχρι το
2% του ΑΕΠ ετησίως.
5. Πενταει:άς εΠιμύκυνση της Περιόδου αΠοΠληρωμης και Πις Περιόδου χάριτος για Πληρωμές τόκων και κεφαλαίου του δανείου του ΕΜΣ
Που λήγει το 2022.
Το τελικό μίγμα των Παρεμ βάσεων αναμένεται να
ετηλεγεί μέχρι την 23η Μαιου, Παραμσντι του ΕτησἔτστιΡ. Αναφορικά με το
ΔΝΤ, στις Βρυξέλλες εΠισημαίνουν Πως το Ταμείο
δεν διαφωνεί με την Πρόθεση των Ευ ρωΠαίων να
Προχωρύσουν σε ελάφρυνση του χρέους σε
τρεις φάσεις, εκείνο Που
θέλει είναι να υΠάρχει μεγάλη σαφηνεια σχε“Πκά με
το Περιεχόμενο κάθε φάσης. Παράλληλα, στις Βρυξέλλες εκτιμούν
ότι είναι δυνατη η έξοδος της Ελλάδας στις αγσ
ρές αΠό το 201 '7 και διαβεβαιώνουν ότι υΠάρχει εΠενδυτικό ενδιαφέρον.>3
[διυπουργικά] Ρωσικά, αραβικά, ελληνικά κεφάλαια
Ανάβει Πράσινο σε τρεις
εΠενδύσεις 814 εκατ.
Η έγκριση τριών στρατηγικών εΠενδύ σεων,
συνολικού ΠρσύΠολογισμσύ 814 εκατ. ευρώ, θα αΠοτελέσει το αντικείμενο της συνεδρίασης της ΔιυΠουργικΠς ΕΠιτροΠης
Στρατηγικών ΕΠενδύ σεων (ΔΕΣΕ) Που αναμένεται τη μεθεΠόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με ασφαλείς Πληροφορίες της «Ν», οι
δύο εΠενδύ σεις αφο ρούν τον του ρισμό και
η τρίτη τον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα,
τα εΠενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμσύ αφορούν τη δημιουργία σύγχρονων του ριστικών καταλυμάτων -κατσικίες
στην Κρητη και την Εύ βοια-, ενώ το ενεργειακό αφορά την κατασκευη ενός μεγάλου αριθμού μονάδων συμΠαραγωγης ηλεκτρισμού και θερμότητας. Στον του ριστικό
τομέα οι εΠενδυτές είναι Ρώσοι και Άραβες,
με τους Πρώτους να διατίθενται να εΠενδύσουν 400 εκατ. ευ ρώ και τους δεύτε ρους
ΖΟΟ εκατ. ευ ρώ. Αντίθετα, για την εΠένδυση
στον τομέα της ενέργειας τα κεφάλαια είναι ελληνικά. Η έγκριση μεγάλων εΠενδύσεων εκτιμάται ότι θα δώσει ισχύ ρη ώθηση
στην ψυχολογία της αγοράς. >9
έ χ.λ.: ίιενποοπίλ 
οποία ΑποΔοεείΣ
|·| πορεία
το" γεν||(οῦ δείκτη Κεφαλαίαηοίίιαη Τ δείκτης τραηεΖίίίν
Μεγαλη κεφαλαίοηοίηαίι
Αττίλας 20%
| Φεβρωορίας2θίό | Μαρτίας2θίό | Μωρού
|·| Προσδοκία γία θετίκό καί σύντομο κλείσίμο της οξίολόγησης καί γία την
ορίστίκοΠοίηση των μέτρων αΠοτυΠώθηκε χθες στο χρηματίστηρίακό
ταμπλό, όπου εΠίκρότησαν οί αγοραστές γία να οδηγησουν τον γενίκό
δείκτη σε θετίκίί ετησία απόδοση, γία Πρώτη φορά εντός του 2016. >5
· το Η υ α
ελι _ μης ί ο< · Μ
' · η· ι ·ν
ο _ Σ -¦ Ί!
  να;  ¦ω . ΤΣΑ  .ε Χ 'Ρος.
ί τ ρ ρ Θ. κ 5 ···κμ” ` _ ν κ κ ρ - ΦΔ_ει
ί .εε ετ·:-..`¦. .. . - ~ έ .ο :Πε ._--πιοεω
σε Με / Με η.
9 ί .Με  > Ἡ·
Σε @αν κόσμο αρνητίκών επίτοκίων καί εΠίβρόδυνσης της παγκόσμίας
ανάπτυξης, οί επενδυτές στρέφοντοί Προς τη «λάμψη» του χρυσου, με τη
ζητηση γία το Πολυτίμο μέταλλο να ονέρχετοί σε επίπεδο-ρεκόρ στο
Πρωτο τρίμηνοΙ κοτογράφοντος αυξηση 21 %, στους Τ .29Ο τόνους,
συμφωνα με τα στοίχεία του Νοτη] 6ο|ο £ουηα|. >27

Τελευταία νέα από την εφημερίδα