Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι3 ΜΟΥ 20%.
Καθημερινή
ΜΜΜ ΕΜ.
Δρ. Φύλλου [766.
Τιμἡ: κι· Ε
.ΣΕτΕ“ΣΕΡ τό
|_·- ·
η: Ϊ ΞανΓοΞΞτ ἡ ΞΒνΓ083τ
Δ  ο 5837358.
·  οι. Μιιιιιικιιι ΕκιιιιΠιιι>ιι οι κιιι0ΜΒιικιι τι1ιιιΕΡγτιιΡ =
ί ΠΠ" ΕΡλΣ|ΤΕΧΝΗ ΚΗ' ΤΡΕΜΝΕ ΜΥ! ΗΜΜΥ! ΜΥ ΒΡΥΜΥ ὁ
Με τον τίτλο “Μεταγραφῆ της αεκαετίας” υποδέχτηκε  παγκόσμια κοινοτηὅτου βόλἶι'την αιιόκτηαἶτἶἶ | '
"Μακ" απο τον θλιΞἰιιιι“α“κ6! Με αστραπιαία· κινήσεις απο τον ηγέτη της ΠΑΕ έκλεισε η μεταγραφή του 31χ'ρονου διαγώνιου
· Στο Λιῦανἶέμεινε και ο ΜΥΡ του Κυπέλλου και του Λιγκ Κατι. Δημήτρης Σουλτανοιιουλος ε . 7 7
° 77 ' * · Σ 1,`να  · Δήλωση
· ο ἶ ' _ · ο μ ο “ ' ο “ . `
, ' ' · ¦· ·' .ρ '. Ι " ΜπΣΙΧνΟὐν θα γΙν81τΣλ1κ(Ι την 
κι.. · - .αν ι ι Η 
- « > σε· #ἀ
Η ΑΕΚ... Τ0Ρ'||Λ|ΖΕ| τοκ ΤΕΜ" ΣΤ|Σ Π ΜΑΪΟΥ. "ΜΤΒ ΣΥΜΦΩΠ0. ΜΠΟΝ"
“ΑΜ τη στιγμη Που υιιηρξε
αροαωιιικη ειιιΒυμια ααα τον κυριο
Μαρινακη και γνωρίζοντας τη σχέση
του με το Μια. αιιοὁὲχτηκα την
ααατααἡ του”. δήλωσε
ο ὲμιιειρος ααος 
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΖΕΜ'|ΒΥΡ
Αν ιΪ=ν τι ιω ιι Μι τι και ιῦιι¦ι ιι(Ή 7 η.
ι Ἡ:“ΗΙΠἐΠωιιιΜῳι ΣωΡΜΜζουνηωΜ , λ  ι Στα Μικρολίμανο,
Υ 'ι ο 'τι ι ο ι ω“νἶΜςΜΜ“Ήω  οι  'ἔ ψΜθω"ω”
| ι' Η' ¦ ¦ ' Υ' ' Η :Ἑκἔἄ" " 'Ξ Κ ΠειοἙἔ.γἙωηθες 66λ=
' | Ι Ι | · | Ι' Ι | ι σημα ηη' αΞἱΐαι όλοι αν::;νοι
. Μ λ ' ἐκ Π'
ω" πιο _ 7  ωξη για τα γενέθλια
ΜΜΜωωνω! . ' κ ΜΗ Β τουΤαιμιιτα!