Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΜΜ··ΜΜ
ΜΝαΝπκ·ΝΜπΜ'Μπ·ηυΠκ
Γρὐφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ Σελ. 2
ΙΜ.: ΜΜΜ.
ΗΜ' είναι
Γρὐφε| ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ'ΝΟΣ Σελ. η
ΑθΛΗΪ| ΚΗ
Π(1ρΠοκεωΠ Ί3 Μωοω 2016 / Φυλλο ΊΊ72 (2372) / € Ι 30
ΜΜΜ ΜΜΜ. απο Μ "ως ΜΒ",
ΜΜΜ μας ΜΜΜ παιχνίδι",
Μ ο" ΜΒΜ οι" ΜΜΜΜ»
, 1 η 7 ¦ ¦
ζ · . = ' ¦Μ 1
7 "Μ ¦
_ Ρ η η η 3 η , Η' _ κ  η
μ ' ' ν 4 1
· ~ 1 . ν ~ π
'ΣΤ0Ρ| κ" ΕΞΕ“|Ξ"! ΜΜΜ τωΠΜΜΜΜΜ,
Μ ο "Μήπως ΙΜ·κύς Η· Μ"  _
ΜΜΜ" οι· Η ΕΜ "
ΜΝΗΜΩΝ· να το ΜΒΜ
ΜΜΜΜΜΜ¦"Μ