Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ Σπορ
Δ/υτιἰς: ο. Νιοοῇοῖδιτς
Διευθυντής ΣυντοΞεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 €)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 43 ΜΑΪΟΥ 2046 Ο Α.Φ. Ί595ι '
Χέρι του στο Ρεντπ γιο νο πορει
Φονεοο βοσικοο στον τεοικο του
επ” "Η” :οποτε το ο 
γ “ζ |°¦έρμΜ εγῶ:οοΡᾶ Έ” νε
ε ¦ ο ποικτῶυ ιτε-τις συνεκειτ ονοοοοες τουτεΠικοο, ο σοργτο ς
εμΦυνιΖετοιιοιοιτερο ορετοτος στο προπονπτικοκοντρο ο Δεν
το κρύβεις ΜΜΜ 'ότι τουοτυει ακππαα τις `τεοευτοίες μερες ο
οχι μονο'γιο το πήξει απο Αεκ οοοο γιο' νο ,κοτοοερει νο Ι
5 μπεις στον ττοσα τπς Κοοομοῖοςνιο τοκοουχΑμερικο των οπος· ·
Μ Προς τοπορον έκει ποσοι στον“προεπιοογο τος εθνικος '
ο κοοομΒιονος
κονει ο.τι περνοει οπο το
κυπεοοου ιοποτε οποΦοσιστει
νο οιεεοκοεί το μοτς με
τον ΑΕΚ)
ΜΒΜ" το ΠΝΑ τον: ΜΕ ΗΛΩΝ!" ΣΤΗ" ΜΗΝΑ ΓΕΥΜΑἩ¦ΑΝ Το
, ο'εοκρονος ομυυτικος σουτ παπι Μνο σε ογῶνο της ¦ ν ΜΕ:·ιΜε·ι πο
Στουρμ κοι οικοιοοογομενο παρεα· οπο|το Γκροτς ΜικΡοοιΜΜιο
4 - -- ¦' - ; ν ' βιοΞετοι νο τον κοεισει · Συσσωμο' το Ι
7 ` ι γιο τουτο στον Ι οσσοσΦοιο·κσ τοποσ
' ο = βρεοοκε Χθες σε ψοροτο7 κ λ μερνο γιο νο ΕεΦογουν οι
χ Γ πουτσο - “ερυοροοευκοο οπο το
 ' |“εργοοοπεγκο γ ~ ρουτίνο τπς κοοπμερινοὶ ¦ το Ζ |ΜμτιΑτ “ υ τοτος κοι τον ιστοριο του
ο ξ ο οπομοτοκος7 τεοικοο του κυπεοοου ο
ἔ ς ω οποτε· Τον τιμπτικο του ειχε ο
ϊ ἔ ονορῶοσυς ΤΣιΜικΑΣ που
1 - Ἡ: Δ το" Ν' ' ζ] νιόρτοσε
Ξ ¦ 'υ η· απαιτώ· οτα πο ροοοποο
ο ; μ η γήπεδο της κοι το πιο 
ο ~ : τοοοιοονιο το: η γενεοοιο Μ
ἰ ' ' τυο· το· στις; του με τους
ἰ ' οπο-γιο τοκοπο συμπαίὶ “ ῦ έ ί Αμέρικοω 3 κτες του
νο τεοειώνουμε πιο με ουτο τον
τοοοιπωρίο κοινο ποίεουμε ουτον τον
τεοικο ο Ας Βοοουν όποιον οεοουν γιο νο
τεοειώνουμε κοι με τις οικοιοοογιες τους»
ο οοοωσο του οντιπροεορου τος ΠΑΕ γιο
τον... ιστοριο με τους εποπτες
τομερο κοι το¦εκτοκτ :οτ τπς Σούπερ πιγκοτ γιο
“τον επικορωσο` του νεουχορογρομμοτοςτων ζ
' ^ Ά Ν ' ' Με στο· Ποσο ΕΠο“Ξεμποοκορε» `
ο τ το κῶουμο με τοοονΑ __ Ξ 
“ ττῖΡιΜοκ ετ" ιι»οεκ 
_ _` τοιοῷῶνοσζ εκοεςΞγιο του = _
¦ μεσο-τοπος 'οτ“ονωνιστικοτ `_
 τωαππειω Μπαμ. ·
Με κοσμο °ὶ οΑοκ κοντρο
στον πονοοονοϊκο
Δεκτο ο εΦεσο που οσκοσε
ο ΣτεΦονος Μποεεβονος.
¦ Μ ¦ -οοο!οι ο' 
ο ,Μετονιωμενος€ο οσε ο
, ΑοεΞπςκοογιοογ ο τοποοατ
του ~νο=εμοοεεειέοτεοεκο το
3' π - γιΞ'ι!:ιστονποου εαυτος κοτο των ορῳτοσικων με
 Ϊ Φτρ5μτνπτονκα 'του' °“°Φ?°εωνἘ ς "ω Μ 
¦ ¦ῳγααωᓦ“ ε, ~ “ μ υ “ ·ποινες τος εοΙ ος των
 ` γοιἴπρτγ¦κής ' «οσορομουρῳν» οπο
 ο” το μοτς κυπε Που με
κοοοονο κοι ονιώγισ
7 "ωωωἔ ,αποτο ¦
,η ξυοορκουν 6ν¦ΜΜ[email protected] Με
| | " ” χ ν “
¦ ο, ΜΜΜ .ετ
' Μοτο τον! οιστροοο του
ο πονΑιΆοΆζ γ ς! 
; ον:ονοοιττ
 , Η ενο·Μέὸ6ν Ωστοσο
7 κοιτ_ιποτο οεν οποκοειετοι· - ο 
Σ=ον©ουυπιοκό “Μονο “ ` Ακομπ:Η
 Πἔἶνω.ἩΜἐ,"° νεοπ οτοσο οπο "¦"ΑΨ¦
 ` γ"°δό°ΦΨΡ° η τον Αρ8εντινο κοι ο ϊ°;°!:°""“"
ο `“;~Π°ΠΒΠ ῇ ΦωτογροΦιο Μορινοκο Ρ·οχενον Μομπ ` έ <_ οπο το Σερβίο γιο ” Ξ Χρονου/στον..-.,
ο °ΨΡβ9""- τον Λούτσο ιμπονιεο ' ο οΠοτείο
 ᾶ“Μ9£Ξῖ°¦ του Ερυθροο ο'εοοονος_ _
τυπικο μ `_ γγ Αστορο _-|:|τεκνικος /
Γράφει ο ΔΙΟΝΥΣΗ: ΔΕΠΑ": (σεΜδο '4) Ο ΣΕΛΙΔΑ 5 η
ΡΩ:°'¦ ΒΑ¦Κ°' ΚΑΙ Τ°ΥΡ'(°'ἰ
Δ'ΨΛ"Ξ ΓΙΑ ΚΟΥΠΑ ΚΑΙ Δ°ΞΛΞ
¦ .τοτε .απο ¦ ¦
χ οσκυμοτιοἐτττκο και στις “Ποσο
“ 'Ξ Μμοοροο~οε
ιτονοιιΣ5 το τΣτκΑ εινοι
ποντοετοιμοἐ· τοπίζουμε - _
ουτο τπ'οορο |επιτεοους νο
ο ,_ το κοτοοερουμετ
το χιΛιΜετ τονι·κοι .Με
νοντοι στις εΞεσρες τος Μοτοεοεε
εεττ: Ατυπο 1
`ο6οροοοοσοσουμε Μπορουμε» 
. , εχουμεοσυοεψει¦γιο ουτο1κοιο“
η κοσμος<μοοοο εροειστο Δοεροοἱνο γιο νου ος;__
  "¦οοπεοωτ» - ¦χ `·
ΒΞΡ°ΛΙΝ°·
Απο:τοΜ: ΜΜΜ"
ΔΙΑΜΑΝΤ0Π°ΥΛΟΣ 7 ϊ γ γ 4_ 
ΜΜΜ Η) Με" ΜΜΜ ι τοτοπιο'τοοι_ρ6πουοογιοἑτ κενο <
:στον ομυνο ο πο κοι `
ΑΜΒ _ 
οτονΑρ
: οποττετκι τουτο' ο ΜΚ"
~ *°"~Χ°Ε° “ΜΜΜ οποιπτοεποτ γιο τον κοοπο
7κ°'°"° ϊ" μέσα ετοιμοςετοι νο το σώσει οοο
ο Η" ε"ἑ°ῖΡεΨε " στους τεοικοος κοι θεωρεί οτι
““'ἑ“' Ρ°"°Ρ£' _ οπενοντι του σο βρει τον
Ο ΣΕΙι ΙΑΔ τ 3 μ Μ" " πω» Πονοοονοικο
ο Λίμπερμον Αγκάμεζ
ἰοτοτοι
7 ο σπουοοιος κοιτομμιονοτ οιογῶνιος η
γνωριζει κοοοτπν εποοσο.ἶογωνίστπκε
, ο . επι Μο οεντοετιο στονιιονοοπνοικο .
妓ρωΜ¦ ν ωστοσο» ενώ στοπορεοοον εποιΞε
. :του πονοοονο οὐ στο ο ` τοσο οτο Πογκροτι ι2οοο-2οο5ι οσο κοι
` όπρ¦ς¦°" μ¦·αω Πω Φο" οτον~:ιωνικο Νικοίοο ι2οο3ε2οοΜ κοι 1
ν “ ο των ΜΜ°βπς ς · οπες τις ωρες ογοσεικοοκε πρῶτος ο
_ _ ' ο Ζ Ο» -~ σκόρερ του εοοονικοο προτοοοομοτος“
|¦ |πορεοοον είκε Φερει στον Πειροιο κοι τον'
ο _ Π ¦
_ Μεκρι πρότινος ογωνιζοτονΔοτο ταπατο
Σοροι. ενώ ότον εφυγε οπο το “τριΦοοοιτ
- οογε με οορο οοοοο κρο_μοτο στον ||
τουρκική Αρκος ι2ο·ιο-2ο43) ο προκειτοι ς', γιο οῶρο^οοο τον προεορο τος ΠΑΕ γ
οουμπιοκος. Μπεστ" Μοπρινοκο. που στο
ο Αιμπερμον
Αγκομεζ είνοι σιεονος με τον
εθνικο κοοομμιος. οπου Φοροει το
Φονοοο με το 7. ενώ γιο οοο·κρονιο
εποιΕε κοι στον κορεοτικο κοοιτοο
ο Χτυοοει στον εοίοεοο οπο
Ι Ι Ι το του μ.
Σερμοοιογῳνιο ιβον Μιοκομιτς
 υοΑγκοοεζ ΜΜΜ; οιοοτιοοοεἱνοι¦νιο ,
ο εμονο το οεοτεοο ο'οτριοομου ·;κοι:οπο το ,
αποτο· υπήρξε ποοσοπΜτοουμο 
_-1οποτογ κύριο Μοοιτοκο κοι γνωρίζοντοτ '
ὶ ,το Με" τοι· με το Βοοεοοοοοεκτοκο
“ πριν απο οι” απώτατο του· 'τροποι ο
στπνομοοο γτο¦νο-εκποπροοωοοο' ' τους ¦
1 σώου( οςῇοου“οενεἱνοι οο οι· η '
 |οοτοκτποοοοοντωυ εγκοριω ¦ ο _ ¦
“ ' τοσιεκσικοσπ~τουτενουρτ¦ 
ο Μουτ: '
,7 ` κο_τεκει το
' ρεκόρ Πομπό
τερων ποντων
πονο" ,
σνοΩῶνϊμ€ 55 :¦ “
Δ ποντουςοτο μας: Χ
το Ποτρώντοογκροτι
. 2-3 τονοεσρουοριο¦
' ξ του2995“ο χ' '
ογοπομενονοομερο 7 _
του τοστ οσυ ο >
Φοροει σε Μες τις ,
~ ομοσες. :οκομοκοι
_ στον Πονοοονοικο »
Τι οοοωσε ο
ορκπγος του οονοοπνοικου κοι επι ο κρονιο
συμποικτπς τοῦ
Αγκομε:. Σωτορος
Ποντοοεων
ροΦει ο ετεωιινσε πεΜοοιοοτἶΞεπ κι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα