Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΜΕ Σ ΜΜΜ Σ Μ ΜΜΜ/Μ ΜΥΜΜΖ Μ|Μ Μ! ΕΥΡΟ/ΤΟΛΟ! @Ο
' ΟΥ `ίὲ @ '
ι' @ΜΜΕ πιο; Μινι νο λοιοηοηο ΜΜΜ 'Ρ οινιΡνηΜ£ νο ΜνηοροΜονοο ΤΟΜΗΜΛ
'ΕΜΜ!ΜΠΜΜΜΜΜΜΜ#Μ#ΝΜΜ'
ΤΤ / ΑΡΝΟΛ|ΟΣ ΡΥΟΝ|ΣΤΝΣ ΕΕΕΟ - Ν ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΛ|ΤΝ|Λ ΕΟ|ΤΡΕΟΕΤΛ| ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΛΝΟ ΤΟΝ ΤΟ ΕΤΟΝ - ΤΡΛΝ ΝΝ ΣΤΟΡ|ΞΝΣι ΤΙΜ γ ΠΔιΞΕ νηεγσνΝΔ
 ΣτοιχΗΜ»
ΣΕΝΑ Η ·““·““ “ο
”Μ"ΜἘΝΠΜβΟΜώΜ
ΜΜΜ Ο `.Ζ Ο
σκακι;
Ν.Μ0ΥΛΕΝ°ΓΛ°Υ _ 
ΗΩι>ΔτΩΝ... ι -> , `]
ι Ξ" ζ” . β τ: έκ Ο; |
η | β· /
ΔογπΔϊΝτερ ι ι ο· ΜαΜ | ΜΜΜ | Μινι·
ΛΕΥΚΟΣ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ Ν ΕΟΟ ΣΥΝ"ΟΡΦΟΝΕΤΛ|
ΟΛ' ΛΛΛΛΖΕ' ΤΟΥΣ ΒΟΝΟΟΥΣ ΤΟΥ Σ|ΛΝΡΟ|ΤΟΥΛΟΥ,
Ο ΝΟΝΤΟΝΝΣ Λ|ΝΕ| ΤΟ «ΟΝ»
ΣΕ^¦ΔεΣ ΟΛ' ΤΟ ΤΛΛΛ|'|ΟΡΝΝΕΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΛΟΝΛΝΡΟΝΕΤΛ|
σε· στο ο _ . ΝΕ ΤΟΝ ΤΕΛ|ΝΟ ΤΗΝ ΟΡΟΣΕΧΝ ΤΡ|ΤΝ
·.πονκηιη Μ
«Τι ηρθορενο κόνοορε εδώ» Ι ' · «Α5 ρολο"
Τ Ο· ““ Ν κοιτον Νελισοονι6η
 ι "`|μ|› ι
Ο “Μό . ορκεινοῦλειὡνοιιρε
-_ _ · κοινοηοιξοορέτοντελικο»
ΦΦ «Νοιοετελικοκοιηλέιοφ.
ολλοκωρι5νοεξοντωΟει
ΣΕΛ|ΔΕΣ _
η ορο6ορο5
οηο Με ουνεκεί5 ονὡνεε»
,_ Η ;_ ¦ _ Δ _ μ __¦ Ι__<,›-- ;¦_“_:-~ ·
οι· 0 <<Ειμοστε όιοτεΟειρὲνοι
= $ γιο ηλλονἑ8 στο ηλὲι οφ,
- α · ολλο νο ολοκληρωθούν
ΙΜ έω5τι5 29 ΜΜΜ»
ΔΣ '|'0 Με" Η" Λ||'ΚΑ ΠΑ το ΝΕΟ ΠΟ"ΡΜΜ ΕΡΩ'|'ΗΜἩΚ0 Η ΣΕΠ" 'ΓΗΣ ΝΝΑ
Τ|Λ ΝΟ|ΝΝ ΟΛ' ΦΥΣΗ" ΛΥΤΟΥΡΤ|Λ ΣΕ ΟΕΡΣ|ΝΟΥΣ ΕΝΟΡΝΣΝΟΥΣ ΝΛΤΝΤΟΡΟΥΝΤΛ| ΤΟΤΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΛΛΛ Η' ΥΟΛΛΛΝΛΟΣ ΤΗΣ ΟΛΕ ΟΛΟΝ 'Λ'
|·| Ε“|ῖπ|·|ΜΛΤ|Κ|·| ΟΜΕ)
(( ο «χρσσόε» σκόρερ Γιόννη8
ΜΜΜ!. ΜΜΜ
« Μ ΠΑ Μ» Ο( ότι η φάση ητσνόσσλῳἑνη
ΜΕΑΓκΑΜΕΖ ΜΜΜνΜ“
` '_ Μην"
|ι ·· “' ΥΠΟΘΕΣΗ
. Τον... ΒορρΑ
ΗΞόνθη νίκησε ι-0τσν0λσρηκικό.
° ο ΠΑΟΚ μετρ βιο σκόρ
τσνΑφόμητσ κο· ω ΜΜΜ
ο ολωηιαόε σέρνει εσνό στην
στον ωρισνό τελικό
. Τοκο 'νοο τοκίνητοου ενοΟ5του Πάρκου ἐτο'το“ο-ο στηνΤοΟ η κοιεκείνοτηεσω Ο οστου τον τε Ε ο ελόηουλου
ωοωωνκολοωιΜΜωνσ με υ Ο υ Ε Ο Ο Ο Η ιι Νο ο νν