Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
13-05-2016 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950) '
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: Πρόσκαιρες νεφώσεις τό μεσημέρι καί τό απόγευμα στα
ήπειρωτικά καί πιθανώς ασθενείς βροχές
στό Αἱγαῖο. Ἀνε μοι δυτικοί 3 μέ 5 μπωφόρ.
Ἡ θερμοκρασία έως 28β.
Παρασκευή 13 Μαΐου 2016
Γλυκερίας μαρτυρος. Σεργίου ὁμολογητού,
Παυσικάκου ἐπισκόπου Συνάδων
Σελήνης Πρωτο Τέταρτο
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.18/ - Δύσις 8.27'
Ἀριθμ. φύλ. 40448 'Τιμή 1,50 €
Ἀμερικης θ, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίπίο@εετίειιεννε.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 3248071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 12θον
Τα έλατὴοια
τής οίκονομίας
Ό Πρωθυπουργός ανεκοίνωσε περιχαρὴς ότι ή
οἱκονομία λειτουργεί ώς έλατήριο καί ότι ἐπειδὴ έχει
ύπερσυμπιεσθεί, είναι έτοιμη να απογειωθεί! Καί μόνον ή δὴλωσις αύτὴ αποκαλύπτει τήν αγνοια τού κ.
Τσίπραγιατόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο λειτουργείὴ έλληνικὴ οίκονομία καί για τό πως θα μπορέσει νά έπανέλθει σέ τροχιά 
Πράγματι σέ καποιες περιπτώσεις οἱ οίκονομίες
λειτουργούν ώς έλατήρια. Συμιτιέζονται μέ σκοπό να
καταστούν αποδοτικώτερες καί ανταγωνιστικώτερες
καί στήν συνέχεια έκτινάσσονται σέ ύψηλούς ρυθμούς
αναπτύξεως. Αύτό όμως ίσχύει όταν λειτουργεί Με
όλο τό σύστημα. Καί κυρίως όταν έκείνοι πού δίδουν
τίς κατευθύνσεις ένστερνίζονται τό Φιλελεύθερο μοντέλο, τό ὁποῖο έκτινάσσει τίς οίκονομίες στα ύψη.
Στήν προκειμένη περίπτωση, ή Κυβέρνησις τού
Σύριζα κάνει τα παντα για να έπαναφέρει τήν έλληνικὴ· οίκονομία στό μοντέλο πού τὴν ὁδήγησε στήν
κρίση. Προσπαθεί πάση θυσία να διατηρήσει τό
ύπερτροφικό κρατος."0χι μόνον δέν προτίθεται να
καταργήσει τίς χιλιάδες άχρηστες ύπηρεσίες του,
πού σημαίνουν κόστος καί περιττό προσωπικό, αλλα
προσθέτει διαρκώς νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες σέ όλα τα έπίπεδα.
Καί ἐπειδὴ οί δανειστές δέν έπιτρέπουν τὴν δη μιουργία νέων έλλειμματων, οἱ κυβερνώντες αύξανουν
ακόμη περισσότερο τούς φόρους πού στραγγαλίζουν
τόν ίδιωτικό τομέα τής οίκον0μίας. 'Υπό τίς συνθήκες
αύτές, όχι μόνον έπενδύσεις δέν μπορούν να γίνουν,
αλλα ούτε κάν έπιχειρη ματικές αποφάσεις τρεχούσης
φύσεως να ληφθούν. Οί όποιες αποφάσεις είναι αμυντικοῦ καρποί ως. έναντι τῆς κρατικής πως.
Αύτό πού έπίσης απουσιάζει, είναι τό κατάλληλο
έπενδυτικό κλίμα. Για να δημιουργηθεί αύτό πρέπει
να αποκατασταθεί ή έμπιστοσύνη, ή ὁποία δέν έπιτυγχάνεται μέ λόγια, ,στα μέ έργα.°Ἀραγε τί έμπι
στοσύνη μπορεί να έμπνεύσει στούς έπενδυτές ή Κυ- .
βέρνησις Τσίπρα, όταν όλες οί ένέργειές της στρέφονται κατα τής έπιχειρη ματικότητος;
*Η αγνοια τών ανθρώπων τού Σύριζα για τό τί θέλουν να δούν οἱ έπενδυτές, είναι παροιμιώδης. Χαρακτηριστικό είναι αύτό πού συνέβη τήν Κυριακή στὴν
Βουλὴ.Ό Πρωθυπουργός ανήγγειλε ότι θα θεσπισθεί
σταθερό φορολογικό πλαίσιο 12ετίας, αλλα ότι αύτό
θα ίσχύει για έπενδύσεις ανωτών 20 έκατ. εύρώ.°0περ
σημαίνει ότι για έπενδύσεις 5 ή 10 ` εκατομμυρίων
ούδείς έγγυᾶται φορολογική σταθερότητα! '
Τό δέ πλέον έςωφρενικό είναι πώς ή προαναγγελία αύτή περί φορολογικής σταθερότητος έγινε τὴν
στιγμή πού ή Κυβέρνησις άλλαζε ξαφνικά τό φορολογικό πλαίσιο για όλες τίς έπιχειρὴσεις. Ό συντελεστὴς φορολογίας τών έπιχειρηματικών κερδών
αύςὴθηκε από 26% σέ 29%, ένω έπονται ή αύξηση
τού ΦΠΑ από 23% σέ 24% καί ή ανατίμησις τών
καυσίμων, πού αμφότερες θα έπιβαρύνουν τό κό- _
στα; ωραιότα
"Οταύ λοιπόν ὁ Πρωθυπουργός μιλαει για έλατήρια πού έχουν ύπερσυμπιεσθεί, μαλλον δέν γνωρίζει
πως λειτουργεί ὁ κινητήρας τής οἱκονομίας. Διότι αν
τα έλατὴρια έχουν παραμορφωθεί, απαιτείται γενική
έπισκευή. Ἀπὸ κατάλληλο μηχανικό... Ζ
Σέ π ήοη ακινησία
ή Ἑλλάς ε
Ἀναμονή καί αβεβαιότης από τήν των, τού ἔτους
Το ΤΕΛΟΣ τού πρώτου πενταμήνου τού 2016 θα βρεί τήνἙλλαδα σε
μια ἰδιότυπη ακινησία, μέ σημείο
αφετηρίας τήν αρχή τού ἔτους. 
αἱτίες εἶναι πολλές. “Η κυριώτερη,
όμως, είναι ή αδικαιολόγητη καθυστέρησις στήν προαναγγελθείσα
καταθεση τού ασφαλιστικού καί
φορολογικού νομοσχεδίου, όπως
καί στήν όλοκλή ρωση τής πρώτης
αξιολογήσεως τού νέου προγραμματος. Ἡ αναμονή για τίς ασκείς
σέ τόσο κρίσιμα ζητήματα δη μιούργησε ένα εύλογο «πάγωμα» στήν
αγορα: Ἑλεύθεροι έπαγγελματίες
καί έπιχειρήσεις ανέβαλαν τίς αποφασεις τους, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει τό θολό τοπίο. =
Παραλλήλως, οἱ τράπεζες συνεχίζουν να μήν έπιτελούν τόν βασικό
τους ρόλο, ούσες για δέκα συνεχείς
μήνες σέ καθεστώς κεφαλαιακών
έλέγχων, κάτι πού λειτουργεί ίδιαιτέρως αποθαρρυντικα για ύποψηφίους ξένους ἑπενδυτές, αλλα καί
αποτρεπτικα για έγχώριους ἑπιχειρη ματίες. Τό αρνητικό ἑπιχειρη ματικό περιβαλλον έπιτείνει καί τό
παρατεταμένο κλείσιμο τής σιδηροδρ0μνἐῆς γραμμής στήν Εἰδομἑ·
νη από ὁμάδα προσφύγων καί μεταναστών, πού έπιφέρει'σημαντικά
έμπόδια καί καθυστερήσεις στὴν
μεταφορα προϊόντων.
Σέ «ακινησία» παραμένουν τό
πρώτο πεντάμηνο τού ἔτους καί τα
δικαστήρια. Περισσότερες από
έκατό χιλιαδες δίκες ανεβλήθησαν
καί δεκάδες έκατομμύρια εύρώ χαθηκαν ές αἰτίας τής αποχής τών δικηγόρων, ή ὁποία έχει παραταθεί
έως τίς 24 Μαΐου. Ἡ δικαιοσύνη
εἶχε ούσιαστικα παραλύσει, αφού
ταυτοχρόνως απείχαν από τα καθή
κοντα τους καί οἱ συμβολαιογρά- '
φοι, «παγώνοντας» ἔτι περαιτέρω
τήν οἱκονομική ζωή τού τόπου. Τόν
δρόμο τής αποχής εἰς ένδειξη διαμαρτυρίας στό ασφαλιστικό νομο
σχέδιο που;" καί οἱ λογιστές,
μέ αποτέλεσμα ένας περιορισμένος
αριθμός φορολογικών δηλώσεων γ
να έχει ύποβληθεῖ μέχρι σήμερα.
Ἡ αποχή τών τριών αὐτῶν κλαδων
έχει ὁδηγήσει σέ σημαντικές απώλειες, όπως ήταν αναμενόμενο, καί
στα δημόσια έσοδα.
Τό ἴδιο διαστημα, τό νομοθετικό ἔργο έχει «βαλτώσει», καθώς
καμμία ούσιαστική μεταρρύθμισις
δέν έχει έλθει πρός ψήφιση στήν
Βουλή 'μετά τίς ἑορτές τών Χριστουγέννων. “
Ή διαφαινόμενη συμφωνία
στήν συνεδρίαση τού Ειποςτοιιρ
τής 24ης Μαίου, παρα τό γεγονός
ότι θα προσθέσει νέα βάρη σέ πολίτες καί έπιχειρήσεις, θα βγαλει τήν
χώρα από αὐτό τό ἰδιότυπο καθεστώς ακινησίας στό ὁποῖο εύρίσκεται καθ° όλη τήν διαρκεια τού τρέχοντος ἔτους. Τα τραύματα, αστόσο, στήν πραγματική οίκονομία θα
αργήσουν πολύ να έπουλωθούν.
Ό Μοσκοβισί απορρίπτει
τήν χριστιανική Εύοὡπη
Δηλώσεις του προκαλούν σαλο στήν Γαλλία
Η ΝΙΚΗ τού πακιστανικής κατα
γωγής μουσουλμανου Δήμαρχου τού
Λονδίνου έχει προκαλέσει σοβαρό
ς προβληματισμό στὴν Γαλλία, όπου
τό αντίστοιχο ένδεχόμενο δέν είναι
δυνατόν πλέον να αποκλεισθεῖ, όχι
μόνον για τίς τοπικές έκλογές αλλα
ακόμη καί για τήν ανάδειξη Προέδρου τής Δημοκρατίας. Καί οί 
σιαλιστές σπεύδουν να αγρεύσουν '
ψήφους μεταξύ τών μουσουλμάνων
για να τονώσουν καπως τα συνεχώς
καταρρέοντα ποσοστα τους. Ἡ τηλεοπτική συνέντευζις τού Εύρωπαίου Ἐπιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί
αναζωπύρησε ένα θέμα πού ἑλπίζαμε ότι εἶχε κοπάσει: τήν σχέση τής
Εύρώπης μέ τόν Χριστιανισμό. Ό κ.
Μοσκοβισί έδήλωσε ότι «ναί μέν ή
Εύρώπη έχει πλειονοψηφία Χρι
ι στιανών κατοίκων, αλλα δέν είναι
χριστιανική. Δέν πιστεύω στίς χριστιανικές ρίζες τής Εύρώπης, ή τότε
πρέπει να μιλούμε για ρίζες, αλλα
νομίζω ότι ή Εύρώπη είναι ένωμένη
καί διαφοροποιημένη».
Ό λόγος του προεκάλεσε σαλο
στόν γαλλικό Τύπο, καί μαλιστα
- στὴν ίδια τὴν έφη μερίδα πού ἐφιλο
ξένησε αύτές τίς δηλώσεις, ή ὁποία
έσπευσε χθές να δημοσιεύσει έκτενές κείμενο πού τίς ανασκευαζει, θέλοντας να πείσει τούς αναγνώστες
της ότι δέν ασπαζεται τα λεγόμενα
τού κ. Μοσκοβισί. Θυμίζουμε ἑδώ
ότι τό ἴδιο πρόβλημα εἶχε προκαλέσει καί τήν ματαίωση τής ψηφίσεως
τού Εύρωπαίκού Συνταγματος, καθώς καί ἐκεῖ εἶχε απαμβλυνθεί ή σημασία τού·Χριστιανισμού πρός ἱκανοποίησιν μουσουλμάνων, ὁπαδών
λοιπών θρησκειών καί, κυρίως, τιθεων. Ό κ. Μοσκοβισί, πιστό τέκνο
τής Γαλλικής Δημοκρατίας, είναι έκ
τών αθρήσκων, καί πιθανώς αθέων,
σοσιαλιστών, πού μαχονται ακόμη ν
τήν Καθολική Ἐκκλησία. Τό ζήτημα εἶναι ότι ὁ Χριστιανισμός αποτε
λεί βασικό στοιχείο τής έζελίζεως,
τής Εύρώπης, όπως καί ὁῦΕλληνορρωμαίκός Πολιτισμός, καί τό κίνημα
τού γαλλικής καταγωγής Διαφωτισμού.“Ολα αὐτά έπλασαν τὴν Εὐρωπη, μαζί μέ πολλούς σκληρούς καί
πολυνέκρους πολέμους."Ετσι γράφει ή °Ιστορία...
Σήμερα
Παρέμβασις
γιό τό χρέος .
'Υπέρ τῆς αναδιαρΘρὡσεως τού ελληνικού χρέ
”Γαλατας
Παραμύθι πούλα μου...
ους έτόχθη χθές ο έπί
κεφαλῆς των οἱκονομικῶν συμβούλων τού
Λευκού Οίκου. ΣΕΛ.2
Κοιτάζουν
οί θρίαμβοι
'Η Κυβέρνησις χαμηλώνει τούς πανηγυρικούς
τόνους έν όψει τού νέου
πακέτου προσπαιτούμενων. Ἀναζωπυρὡνονται
τα σενάρια άναρχη ματισμού. Σελ. 8
'Η όναδιάρθρωσις
του ΒΒΟ
"Ενα νέο σωμα σε ἱδριιθεϊ
για να έπιβλέπει τό 880,
βάσει τού νέου σχεδίου
πού προωθεῖὴ βρεταννική κυβέρνησις. Σελ. 5
θ ί?'ίίΠθ ί0115ί 
Σάνκθό,τό 1992,ΜΥεἀπόΤύ
ζωὴ ό Νίκος Γκάτσος. 'Εκείνος ό μοναδικός μαστορης τού στίχου, ό ανθρωπος πω από :ών «Ἀνοωό» Καί νεγαλούργησε μέσα από στίχους, τούς
οποίους μελοποίησαν οί μεγαλύτεροι
'Ελληνο σύνθετα. με πρῶτο τόν πως
ένωρίς δραπετεύσαντα από τα έγκόσμια Μάνο Χατζιδάκι.
'Ενας ανδρας μέ όλα τα ανθρώπινα πάθη. μὲ τι γεύση ως νικοπνης
όπως στά χείλη. με τήν ἀγάπη γιά
τα τυχερα παιγνίδια, μέ τὴν εσωτη πίστη στό δίτττυχο «Καφές καί
τσιγαρο»...
Ό Γκάτσος ανήκε σέ εκείνες τίς μοναδικές παρέες τού παταριού τού
«Μπραζίλ» καί τού «Λουμίδη», τών
ναίσκων τού πνεύματος καί τής
ανταλλαγής απόψεων, από τίς
όποῖες προέκυψε ή πολύτιμη κληρονομια πού μας αφησε έκείνη ή μικρή,
πλὴν μεγαλη, παρέα τών ανθρώπων
τῆς τέχνης. . `
ΑΝσκεφθεῖκανείςτόμεγαλεῖο,τήν
η απλότητα, τήν πληρότηταιαλλα καί
τόν απίθανο συνδυασμό στίχου-μουσικήςπού μαςέδωσεόσίνη ήμουαδική
σύζωξη, καταλαβαίνει τί είχαμε τότε
καί πού βρισκόμαστε σήμερα.
Μπορεί να ακούγεται σήμερα περίεργο καί για πολλούς μὴ «πολιτικώς όρθό» το να γραφεται ένα τραγούδι-σταθμός ιτίσω από ένα πακέτο
μπω τσιγάρων (τό καπνισμα τε
λεῖ από καιρό ὑπό διωγμόν), αλλά
είναι αλήθεια. .
< Σὲ σωστό μιιφό κομμάτι χαρτόνι
ενός (Ασσου», ένα «Καρέλια» καί ένα
από καρπό. ΜΜΜ νά χω
ρέσουν καημοί, έλπίδες, όνειρα καί ως
ως ὁλόκληρης ἐποχῆς. ὁλόκληρ0ν
λαού, όλόκληρης τής 'Ελλαδος, μιας
χώρας ή όποία βρισκόταν σέ συνεχή
πως. μια Χώρας πού είχε ἀκόμη
τή δυνατότητα να παράγει, να δημιουργεί, να Μωσιαζει, να κερδίζει
ακόμη καί Νόμπελ Λογοτεχνίας!
αλλά τα ματια τών φυκιών /
είναι στραμμένα στη θαλασσα/ μὴπως τούς ξαναφέρει ό Με; / μέ τα
φρεσκοβαμμένα λατίνια. / Κι ένας χαμένος έλέφαντας/ αξίζει παντοτε πιό
πολύ / από δυό στὴθια κοριτσιού
πού σαλεύουν».'Ενα από τα λιγότερο
γνωστα, καί ακόμη λιγότερο ακουσμένα, τραγούδια τού Μανου σέ ποίηση Νίκου Γκατσου, πού απέδωσε ό
τότε νεαρός Δώρος Δημοσθένους.
Δέν μοιαζει, ασφαλώς, μέ κανένα
από τα μετέπειτα «σουξέ», τα όποῖα
απολαμβανε έκστασιασμένη ή «Νομενκλατούρα» πού κατέλαβε τή χώρα
έξ απίνης τό 1981. Γνωρίζουμε όλοι
ότι ανθρωποι σαν τόν Γκατσο δέν
προσκλὴθηκαν σέ σπίτια πρωθυπουργών ή σέ σπίτια πρωθυπουργικών φίλων δωνης τής εποχής.
Ό αλήστου μνήμης πρωθυπουργός προτιμούσε δημιουργούς πού
«έγραφαν» για την ερμηνεύτρια τού
άσματος «Είναι γατα ό κοντός μέ τὴ
γραβάτα», τής όποίας τήν έρμηνεία
όχι μόνο λατρεία αλλά καί χόρευε, ενώ
οί κόλακες γύρω του Μαΐος» παλαμακια στα εννέα όγδοα...
Ἀλὴθεια, πόσο φτωχότεροι έχουμε γίνει! Ό Μανος έφυγε, ό Γκάτσος
δέν ύπαρχει, ὁ Τσαρούχης δέν αποφθέγγεται, ό θεοδωράκης απέχει, ό
Λειβαδίτης απεχώρησε, ό Ἀναγνωστάσης έσίγησε, ό Κατσαρός δεν βαδίζει πλέον στό Σύνταγμα, ό Ἀργυρακης δέν στροβιλίζεται γύρω από
τίς απορίες του.
Ἀντ° αὐτῶν, μετριότητα μετριοτὴτων, βιασμός τών αίσθὴσεων καί
όγκος παραισθήσεων, φτώχεια καί
αμηχανία. .
«Χόρτο/ε, μπουρνοβαλια μου/ να
σού στείλω Τα φιλια μου/ χόρεψε, Δ
αγαπούλα μου/ παραμύθι πούλα
μου». Ἀπό παραμύθι, πλέον, αλλο
τίποτα...
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
Ο Με επεσε  ' Ο
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
«Οί τελευταίοι ναργιλέδες
στήν Ἀθήνα»
τού Ἐλευθεοἰου Ε Σκιαδά (σελ. 4)
Πέννα/ισ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
α Γιά πρώτη φορά ἔγινε απογραφή τής χλωρίδας τής Γ ής καί προέκυψε
ότι διαθέτουμε περίπου
390. 000 είδη φυτών (χωρίς νά ύπολογίζονται Τα
φύκια καί τά βρύα), ἐκ
τών όποιων τά 369.400
έχουν άνθη, ἐνώ τό 2/ %,
δηλαδή ένα στά πέντε
είδη, κινδυνεύει μέ .εξαφάνιση. Τήν απογραφή, μέ
τίτλο «ή κατάστασις τών
φυτών τού κόσμου», ἔκαναν επιστήμονες τών Βασιλικών Βοτανικών Κήπων Κ ιού τής Βρεταννίας
καί έφεξής θά δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Λογικό,
ἀφοῦ κάθε χρόνο ανακαλύπτονται περί τά 2. 000
νέα είδη φυτών!
τι Δέν τό πιστεύει κανεις|
Δύο πρώην φοιτητές από
τήν Μπουρκίνα Φάσο παρασκεύασαν ένα σαπούνι
τό ὁποῖο απωθεί τά κου
νούπια έως καί έξι ώρες
άφοι7 χρησιμοποιηθεί μέ
στόχο νά προσφέρουν μιά
οίκονομική λύση στόν
αγώνα κατά τής ἑλονοσίας, αλλά κανείς δέν βρίσκεται νά χρηματοδοτήσει
Τί ς δοκιμές πού εἴ ναι άπαραίτητες. Καί τό ποσόν
ανέρχεται μόλις ως
Ι Ι 3. 000 δολλάρια. Οἱ δύο
δημιουργοί άρχισαν διαδικτυακό ἔρανο, μέ την
ἐλπίδα νά κυκλοφορήσει
τό απομοαπωθητικό σα
Ἀφρικής έως τό 2018. Ἀς
τό ἐλ πιόουμε διότι ή έλονοοία θερίζει στήν Ἀφρική.
ιν Κινητικότητα διεπίστωσαν οί επιστήμονες
στό ήφαιοτειο Ρουοπεχού
τής Νέας Ζηλανδίας, άγαΜε.) προορισμό τών
όρειβατών καί δημοφιλές,
διότι, ώς «Μόρντορ»,
ήταν τό σκηνικό στήν τριλογία τού «Ἀρχοι2τα τών
Δαχτυλιδιών». Ἡ θερμοκρασία στήν λιμνη του
αύξήθηκε από 25 σέ 46
βαθμούς καί οί είδικοί ἐξέδωσαν προειδοποίηση
ανεβάζοντας τό ἐπίπεδο ,
συναγερμού.
 Τό πόσα χρόνια θά
σπουδάσει ένας άνθρωπος
εξαρτάται σέ ένα μικρό
βαθμό καί από τά γονίδιά
του. Αύτό προκύπτει από
διεθνή ἐπιστημονική ἔρευνα, στήν ὁποία οινμμετεᾶαν καί τεσσερεΙςἘλληνες επιστήμονες. Πάντως,
τό μορφωτικό ἐπίπεδο
τών ἀνθρώπων επηρεάζε·ται κυρίως από κοινωνικούς καί περιβαλλοντικούς
παράγοντες καί πολύ λιγώτερο από γενετικούς.
τα 'Ο «κήπος τών βράχων» τού ΟαεΙιαίςετΙι,
στήν 7νδίά είναι μιά έκτασις ί 60 στρεμμάτων γεμάτη από πλατείες, καταρράκτες καί χιλιάδες μοναδικές φιγούρες κατασκευασμένες από άνωωκλωμένα
ύλικά. “Ο δημιουργός του,
Νοκ (Μεσα επιθεωρητής
δρόμων, ὁ ὁποῖος κατασκεύαζε καί βάρκες καί κανω, ἐργάσθηκε σε αὐτό τό
πούνι σέ έξι χώρες τής ἔργο από τό 1958!
Διαβάστε τα αρθρα
«Λόγος ἄλΟγΟς»
Σαράντοςλ Καργάκος (σελ. 3)
<ἑἈνθρωπος καί οίκονομία»
ΚώσταςΧριστίδης (σελ. 8)
_____ἴ_____________