Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 4,1 δισ. ευρώ θα πληρώσουμε μέσα σε 18 μήνες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜαετΠΡοττκτἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Η ΡοννΕιι
δεςυι·ί|γ ΞειΎίσεε Ροκ" Ηε||α$ ΑΕ.
Τει.: +30 ΝΟ 6728890
επτα": ίηίο@ροννετ-ηε|ίεεετ
Μ.ρονισ-ηείίεεει
ΠέμΠτα 12 Μαΐου 2016 /ττμα: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕπιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.058
"όθεν Έσχες
ΛΥΞ|·ΜΕΝΑ
ΤΑ ΚΕΡΔΗ
Λ, ΤΡ|Ν|·|Ν0Υ
χρυσός - α' 3μηνο
ΤυρΒοΜΠΠε
ΤυΒΒΟ€ΗΑΠθΕΚ8 8Α|.Ε8 δ πηνία
'. ωσπου Μ.. ΜΑΜ ΙΜ ΦΕΚ:
ϊ: 2Ι°Μ26ω-' ·ΜΜ'·ΜΜ·
σημερα στη Ν
οι ηληρωμές τόκων
και χρεολυσίων μέχρι το 2030
Ποσα σε εκατ ευρω
9480 Χρεολύσια Τοκοι 
20] 8
24.489
2023 ι7.55ι
Ο 10.000 20.000
Το 2018 «βλέπουν»
τις αηοφόσεις
για το χρέος οι Γερμανοί
Μετα το τέλος του Προγράμματος, το 2018, και
εφόσον συντρέχουν οι ηρούηοθέσεις για Περαιτέρω στηριξη του ελληνικού ηρούηολογισμούΙ θα
ληφθούν αηοφασέις για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους, ανέφερε χθες ο εκηροσωηος του
γερμανικού υηαυργείου Οικονομικών Μάρτιν Γιέγκερ. >4
[δημόσιο] 1,3 δισ. ευ ρώ θα εισΠραχθεί έως τέλος του έτους και 2,8 δισ. το 201 7
4,1 δισ. ευ ρώ
θα Πλαρώσσυμε
μέσα σε 18 μήνες _
ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΟΥ 2018 |'|Α ΤΟΥΣ |'|0Λ|ΤΕΣ Υ|'|0Λ0|'|Ζ0ΝΤΑ| ΣΤΟ |,3 Δ|Σ.
Μέσα στους εΠόμενους τ 8 μήνες θα κλαθούμε
να Πλα ρώσουμε ΠερίΠου τα 4 δισ. ευρώ αΠό τον
συνολικό λογαριασμό των μέτρων ύψους 5,4 δισ.
ευρώ. Με τα δαμοσίευσα του ασφαλιστικού και
φορολογικού νόμου στο ΦΕΚ, αλλά και τανψαφτσα
του νομοσχεδίου με τους έμμεσους φόρους -θα
κατατεθεί στα Βούλα μέσα σταν εΠόμενΠ εβδομάδα- κλείνει ο κύκλος τας νομοθέτΠσας νέων μέτρων και ξεκινάει ο κύκλος τας Πλαρωμας, ενώ α
κυ βέρνασα ελΠίΖετ ότι δεν θα χρειαστεί να τμαφίσετ
άλλα δαμοστονομτκά μέτρα, τουλάχιστον μέχρι
ταν άνοιξα του 2018. ΑΠό το Πακέτο των 5,4 δισ.
ευ ρώ, ΠερίΠου 1,3 δισ. ευρώ θα ΠρέΠετ να ετσΠραχθεί μέσα στο εΠόμενο εξάμανο. ΑΠό ταν 1/1/2017
και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ενε ργοΠοιαθεί
εΠιΠλέον μέτρα συνολικού ύψους 2,8 δισ, ευ ρώ,
Για το 201 8, τα μέτρα Που θα εταβλαθούν ανέρχονται
σε 1 ,3 δισ. ευ ρω ανεβάζοντας σε 5,4 δισ. ευρώ τον
συνολικό λογαριασμό όΠως αυτός ΠροβλέΠετατ
αΠό τα συμφωνία τας κυ βέρνασας με τους θεσμούς.
Ταυτόχρονα το ΥΠΟΙΚ θα Ζει με ταν αγωνία του
αν θα ενεργοΠοταθεί τι όχι ο «αυτόματος κόφτας»
των δάΠάνών, σταν ΠερίΠτωσα Που δταΠτοτωθεί
αΠόκλτσα αΠό το στόχο του Πρωτογενούς Πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Σε αυτα ταν ΠερίΠτωοα, τα. .. δισεκατομμύ ρτα θα είναι Περισσότερα
για τον τελευταίο χρόνο εφαρμογας του 3ου μναμονίου. >3
· Η κρίσιμη τετραετία
Έως το τέλος του έτους θα ηληρωθεί ί¦3 δισ. ευρω. Τα
Πρωτα μέτρα θα φανούν μέσα στον |ούνιοΙ με την αύξηση
της ηαρακρστησης σε μισθούς και συντάξεις. την αύξηση
της τιμης των καυσίμων και των τσιγάρων. τη μείωση του
ΕΚΑΣ και των ειτικούρικων συντάξεων κ.λη. Αηο τον |ούνιο
αναμένεται να αυξηθούν και οι εισφορές των μισθωτών. ενω
αιτο την ί η |ούλίού θα ενεργοιτοιηθεί ο νέος ΦΠΑ ί24%).
θα είναι η χειροτερη χρονια, καθως θα αρέσει να
ηληρωθούν μέτρα 2,8 δισ. ευρω. Μέσα στο 201 7 θα
ξεδιηλωθούν ολες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδηματος
φυσικών και νομικών Προσωι·ιων. ενω θα έχουν τιλέον
ενεργοι·ιοιηθεί και ολοι οι έμμεσοι φόροι.
Μένει ένα μικρο μόνο μέρος του ιτακέτού Προς ύλοι·ιοίηση,
ύψους ί,3 δισ. ευρω, το οιτοίο θα καλυφθεί κυρίως αιτο τα
μέτρα μείωσης των δαηανὡν. τα οηοία φέρεται να έχει
ούμφωνιίοει η ελληνικη Πλευρά.
Με ανταλλαγμα την ενεργοι·ιοίηση των μέτρων για το
χρέος. η κυβέρνηση θα αρέσει να ατιοδείἔει οτι εκηληρωσε
τον στόχο του ηλεονάσματος 3.5% του ΑΕΠ αλλιως να
λαβει διορθωτικα μέτρα |
Υιιοικ
ΝΕ ΡΥθΡ|0ΥΣ ΧΕΛΩΝΑΣ
|·| ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ Φ0Ρ0Δ|·|ΛΩΣΕΩΝ
[εγκόκλιος] Πώς θα Πλαρώσουν τα χρέα τους οι φτωχοί οφειλέτες
Νέα ευκαιρία για ρύ θμιστι
λαξιΠρόθέσμων οφειλών στο ΠζΑ
[τρόηεζες]
Ποια «δώ ρα»
θα φέρει
α αξιολόγασα
Μια αλλαλουΧία θετικών εξελίξεων, με Πρώτα
ταν εΠαναφορά του Μπαίνω, θα θέσει σε κίνασα α
ολοκλαρωσα τας αξιολόγΠσας, με άμεσα οφέλα
για τον τραΠεζτκό κλάδο σε εΠίΠεδο ρευστότατας
και κόστους χραματος, καθώς και αΠοκατάστασας
τας εμΠτστοσύνΠς. Οι τραΠεΖίτες αναμένουν ότι
θα ανοίξει σταδιακά ο δρόμος για χαλαρώσα των
αφτου εοαττοΙε, με Πρώτο βαμα ταν ελευθερία κτνασεων για το «νέο» Χρήμα Που θα μΠαίνετ στο
σύ σταμα. >6
[Βουλη]
Ανασχηματισμός
στον ορίζοντα
μετα οι συμφωνια
Σααρια ανασχηματισμού της
κυβέρνησης ηυροδοτησε, η
κυβερνητικη εκαρόσωηος Όλγα
Γέροβασίλη, η οηοία δεν αηέκλεισε τη διεύρυνση του
Υηουργικού Συμβουλίου με
έξωκοινοβουλέυτικούς και αροσωηα εκτός του ΣΥΡ|ΖΑ. >32
Στις 1 '7 Μαίου
το δεύτερο
Πακέτο
μέτρων
Στο υΠου ργείο Οικονομικών συνεχίζεται με εργώδετς ρυθμούς α
εΠεξεργασία του Πολυνομοοχεδίου, με το δεύτερο Πακέτο των
ΠροαΠαττούμενων μέτρων ί ΦΠΑ,
έμμεσοτ φόροι, «κόκκινα» δάνεια,
«αυτόματος κόφτας»), καθώς α κυβέρνασα εΠτδτώκετ να εισαχθεί
στο Κοινοβούλιο σας 1 '7 του μανός
και να ψαφτστεί στις 19. >3
Στα αφαλό
Παρέμεινε
α ανεργία
τον Μάρτιο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα