Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΜΜ Μαν". ο." ι· η
"κι σ· ·|·' ο" ι" ΜΜΜ·
Η Η! Μ αν· ΜΜΜ
·ν·Ι8Μπ Μπες
ΑθΛΗΪ|κΗ
ι .“··==Μ η_`
:' ὅ. '· 
· “ - ---- έ ΕΔΩΣΕ ΜΜΕ"
 Π “ ΜΒΜ πΕΝΜΜΜΡἐ
·  ΜΜΕκοΜΜΜω...
· κοοΪ"ἶε Πολυ η αΠωλε|Ια τ09 ΝΪ|νωκ 1 ...με υΠύὁειξη για εΠιθετ|κὁ φ(10υλ
ζ "ου ""Υωνε Πολυ καλα ' χαλασε “κ Γ 4 7 “7 .η η Που δεν έγινε Ποτέ · Χἀρ·ζε κίτρ|νε5
.ϊ η 'σορρ0Πἰο στο αμυντ|κὸ Πωχνί6| κα' ο $ Ι ' Ξ - ' γ στον ΠΑΟΚ, ο 6|ωτΠτὴ8, Παρὰ ϊο Πολύ
Σοϊλἑὁη8 δεν μΠόρεσε να ανταΠοκριθεί .. ··ΐ 7 ·· ξύλο Που έριχναν οι Ποίκτε8 του'|βπ8
._ Δ· Ε 1
· 4; ε; η', '_ ΕΠΙκειντω ολλαγὲ8 σεὁισφορο Πωσ. ΜΜΟ μεγαλομέτοχο8 και ο
ΝΝ;; Η:)“”^ 8 Ψἑτ& ε:  Ι Ι
ο , “ . , ._.Ν..>.&ἐ _ ν "ΜΝΗΜΗ"ΒΜθΒΜΜΒΜΜΜ“
Ώ '-_Ρ“:: _ π  '-ὐ
!¦4:2"|.'||'|ἰ'|ΞΕ"|"553 ·
 τὸ: °· 4 ἑῳἔεἶΦΒτ%ἔἶᾶ ·
 ΝἈἶβΓ|»ΝΕ_| _ _ ['- 7 Σλοβἑν08τεχνικ05, σχ86ι6ζ0υν Μη την ομοὁοτη8 εΠὸμενη5 σεζόν