Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΜΠΑΜΠΗΣ επιβεβαιώνει όσα
αναφέρει το Μή:- εσώ και ουσ
μήνες. κόντρα στήν κριτική που
σέχεται ο παικτήςι Αν έχει συγκεκριμένο ρόήο. μπορεί να αποτεήέσει το κρυοό χαρτί
του ήροπονήτή
Αυτοκριτική στον
Πειραια για το ιμαόροκ ήμιχρονο
του οΑκΑ ο Σε τεΑικο με τον Παναθήναῖκό.
αν χανεις με ·ι7 πόντους το γυρνός; ο ι·τ·γΠιΑή
ΑΜΥΝΑ όπου οουήατσόριζαν οι.ΑΞκτζήοες και
κανεις παίκτής του οήυμήιακου οεν έβγαζε το
απαιτούμενο σθένος. μέχρι που κατ' Παθαν ότι κινουνεόουν με εξευτεήισμό ο χοπ α οι 'Νέα
τειιτει·. ήἰγο ο Κόπερ φόνήκε για κανα ήεντόήεπτο και το ματς οώθήκε;στή ρακέτα
από Αγραθόνή - Παπαπέτρου και
φυσικό Πριντεζή .
“Μή εοΡ
Δ/υτής: ο. ΝικοΠαΐσής
Διευθυντής ΣυντόξεωςΞ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 3ο 
ΠΕΜΠΤΗ 42 ΜΑΪΟΥ 2046 Ο Α.Φ. 45950 ,
ΠΡ|ΝΤ¦2ΠΣ: -Παίζουμε
καπό. απήώς ή Αεκ ήταν πογικό
ότι καποια στιγμή θα μας
κόντραρε ο ειοικό στήν έσρα
τής ο Περιμένουμε τους τεήικοός. με πρώτο μέήήμα να
τρέχουμε στο ανοικτό γήήεσο. κατι που αποτεήει
¦ - κ · το μεγόήο μας
ήσιήτττιιτ 77 7 . "Μ,
Με όπήο τήν εξαιρετικήαμυνό του νίκήσε Ξανα τον ΠΑΝΑθΗΝΑ'κο στο Αήεεόνόρειο
ιεε-εο› και ισοΦόρισε
τή σειρα σε 2-2
Η πρόκρισή
στον τεήικό.
όπου περιμένει ήσή
ο οήυμήιακός. θα
κριθεί μεθαυριο
Σαββατο στο
χτιήτ.τεΜ 7
`:ρισέο“ονι- ¦7 ή
-; :_Α|ΑΜ:χΗθπ.ι ο
ή 'τὸ ·7
Μακ τα 7
τ ...ΔΑΠ
“καήώς οριστήκε ο τεΠικός για τις
47 Μαιου ο Περιμένουμε τήν τήρήσπ των συμφωνήθέντων...».
σιέρρεαν χθες από το υφυπουργείο Αθπήτισμοό
Η ΕΠΟ
έκανε τήν
κινήσή καήής
θέήήσής και πήγε
όόο οΑωρα αργότερα
το οήυμπιακός - Αεκ.
'ώστε να τήρήθεί το
οεκαήμερο τής
αναροήής
κοντονή
Σήμερα στή
διοργανώτρια του η
πρωταθήήματος θα Ι
πραγματοποιήθει σόοκεψή 7
υπό τον Γιώργο Μήσροβήήο 3
με τους εκπροσώπους των 7
τεσσόρων ομόοων των Με·
οφ. ώστε να χωρέσει ο τε- Ι
ήικός αναμεσα στή 2ή ή
και τήν τή αγωνιστική. 
τριτο· ο ΜΜΜ: αιιΜιιτοιον ισεήισα τι
Ο °ΛΥΜΠ|ΑΚ°Σ συνέ. ο “ο .ο ε ε ο ο ε εε -7 7- “ε τριψε Ξανα τον ΞθΝ|κο
ή ετιγμιότυήο απο τήν εήιθεσή των Φανατικών οήασών τής Γουέστ Χαμ στο ήοὐήμαν και με 2.0 νίκες ακαθάή που μετέφερε τήν αποστοήπ τής Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Αστον Παρκ ως". "Ν ""πεῇ|κή
σειρα του ήρωταθήήμα7 ¦ τος τής Αι γυναικών
Αντίπαήος
των “ερυθροΠευκων»
στον τεήικό
ή θουήια
,έψΪ 7'
αναμέτρήσής. με τον .9 Φαρκετές ςήμιές και” συνεχεία
¦ο.ΠΑοκτεήειωσετο Ι! |ΣΟΒ|0Σ Α"'°|(Λ¦|ΣΜ°Σ ΣΪΟΥΣΤΑΡΑΞ|ΕΣ! ή '¦ε':°=ἔ
ματς με σιήήασια πο- 7 7 7 7 ή 7 7 7 7 77 77 77 7 7 ων "Μα”
:°ν:Ξ:“:Ἑ'2ἔ=Γ:Ἡ:Υ :1 ο τα.τήω;ιιττω 7 ' παρω
σή και επεισόοια αμέ- " " 6' ' ζ επιτέθήκαν στο ΜΑΜ της Α ή' στον Πει
' σως μετα τή ήήΞή τής ι Α ή Γιουναιτεντ προκαήώντας του ¦τ “ω ”Με "ω"
ή 1 ο αήττήτος
ι η ¦
Μά"ΠΠ° να αποβόΠήει η ἶ Ξ Μ' συγκρ°ύ°τ"κ°ν με τις αστυν°μ|- Π σε °ῆ“7 'Η
σε αυτό το Χρονικό 1 Η ` `κει; ουνόμεις ο Εξαιτίας των ~ σεξ"
σήμειο τους Μπαρμπό- ἰ ~' επεισοσίων ο αγώνας Ξεκινήσε με ή οήυσα και|κιτσιου ή ' .ο .-καθυστέ:ρήσήοθήεήτώνή ή. μπιακός
7 Ι “ ο ι ή  7 Φ 45* “τα έχει το
Ο ΣΕΛΙΔΑ 'ο πήεονέ~ κτήμα έορας
Ο ¦Ε||'ΔΑ ' '
ο “έ Σέέ τά έα .
ἶ το ήΑήΜήωτμι 
3 .Με το" ι·ιΑο'~εττι7
ω. ` "ΕΑ =ΜΥΡῷ"ῇ" 
ο Ανσαριφαρντ “Με από Πόθή των ή.
Πανο και Στιή) ανοιξε το σκορ στο Α
σε' ι·ι-ο› και ο Λέτο ισσΦόρισε Με Ι
απιαστο αριστερό σουτ) στο 57· '
τΠΑΠΑΧΑΠιιιιιρ
ε , Η 7 η   'Φιια6υοΜνικαωα ο
ΠΕΛΛΑ!" Σ ΣΗ" ΑΘΗΝΑ ΜΜΜ. τό"
7  7 ` ο 7  ~Παόήακτσ'τουςτυπικό
,νήήεσουχονςΜαΜτ.
ο “πρότασή Μπρικ .ο '
. _ ;.αποουνουντονυήοσι
~ ' βωμό στο ΗΜ
Το γκοή πέτυχε
ο καραγιόννής στο 80' ο
ή Αποβήήθήκαν ο Παπανικοήόου (7θ'› τής Παναχαϊκής
και ο Νατσιόήουήος ιο”
τής Λαμίας
 “τοστ _ ¦ ,
η ή 'ή ?τη .ενω ε“““Χἴ“°°°_
Επικρότήσε κατα κρατος
του ΗΠυσιακοό με 3-0 και πήρε
πανόΞια τήν κούπα
Θριαμβευτες ήσνήνυριζουν ς
' ο :εήιιιΑ Αν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα