Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οΜιιΜκοι
ΝΕ0 ΤΡΑΓ|Κ0 ΜΒΜ:
Α"0 ΤΟΝ ΣΤ|Λ ΣΕ...
ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α
ΜΕ ΜΝ "ΑΜΒ
ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΣΥΝΤΛΞΗΣ ΜΙΒ ΜΠΕΡΓΚ
«Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή»
Δ Επι·ε·Μ·ΕΜΜπΕΜ «ΗΜ Η ¦ : 1 Η Μ
Ο 'ΜΑΝΑθΗΝΑΥΚΟΣ ΑΝΗΚΕ' ΣΤΟ ^ΑΟ ΤΟΥ
. - ι" _¦.  Δ ί
3 ΒΔ Τ. Ν|κ0Λοτ·ΑΝΝΗΣ - Λ. ΜΠΑκοΛιΑΣ · - ν :
ι › ιιωια Με· έ Μωωριιι . . Β _ χ  ιι ΜΜΜ· _ ε Δ πρωι" ` ' _Β
ν › . 4· ε · 7 · . · 7 · κ _.
κεοκΜΕΡιΜ ΜΝ ΤΩΝ.ῆΑΝΑωΜϊκΜῦ Μπηι2ΜΜεΕἶσ υ.ονΜονεπι ιιΜ·ι:ιΜ€
μ·  “-..“.ϊ * Με “ .ῇ^ἱρῇΜ"ίΜ"1 ._
 ΜΝ? ω:ι“:Τ“ Ξ. ΜΜΜ ΑΝοΗΣ|ΔἩ[Κ|ΣΞ.9ΕΜΤΕΨΔ! ὅΕ'"Σ;
ι |- 11 - γ λ η
' ° .- 'ἄἔἐ"ϋ:Ί“·Γἐ· &<_ · 7 ζμ  3
Υ5·20 . ' Ι ` `
...ΑΙ 4 Δ.. . .4 'Ο'
. κ ρ!~Μ ._ Ε β
4,. γ . , η]
  . 9.ϊ.·=ὺΒ Α ω
-- ἰ*'Ω 7
'ιι.ιιιΜΣιω κ 4 Ψ Λ τ Ϊ έ Ύ . _. .. Η ·
  ι; ι · “8 °  Κ ο' 
 ω Υ .~·“ ἡ · ..έτι η ._ - ω. ο .ο `“ . .ω Δ 4 
ΝΕΕΣ ΜΝΉΜΗ ΜΕΤΑ Μ 2-2 ΤΟΥ ΔΡ" (58-50) ΚΔ' ΧΥΜ|Λ ΦΡΑΣΤ|ΚΗ "ΜΕΣΗ
ΣΤΟ" "ΕΔ0ΥΜΚΗΜΤΑ Τ" Δ'ΑΡ|(Ε|Α Τ"Σ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΝΙΟΥ # _
ὶ ·  Ν Δ
ΙΡ 3 · .£..Ἑ·ω τ
ι._>'7¦Η .
ή 'ΑΠ Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα