Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ό Μννν5£ΝτρΑσοΑΔ.6ρ
- 0|... ΤΕΝΝΑ|0| ΤΟΥ ΝΝΑ 
ΑΝΕΤΑ" Δ 
τ ΣΕ ΤΟΥΜΠΑ
/ - ΑΑ' ΑΑΕΞΑΜΡΕ|0
ΠΑΑ' "ΑΤΜ" ΑΝΑΤΡ0Π" ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑ”, '. Τ έ: “ 0ΑΡ"Σ ΜΑΝ" ΞΑΝΑ ΙΟΝ ΠΜ
. ΤΤ0ΤΤΕ7ΑΣΕ ΣΤΗΝ ΜΜΜ μ '7 Μ ΠΑ' ΜΑ @ΜΜΜ Το ΣΑΒΒΑΤ0 ΠΠ ΒΑΝΑ
›Η'Ετ|κοοῶνλΜτ|ΜπεΜλτ|ττυΜΕκ, “ “Ι   ::_'ΣΠλΩΣΑΝΠΑΧΕΡ|ΑΤ0ΝΜΠΑΡ"
χΕΡ|τονυοχλΝτοΝΣτοπΡοτοτκολ ' ¦ υ  “ ··
» ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΤΕΡΝΑΤΑ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΣ
“'"γΠ“'Δ“°“""”""ΜΜΜ" _ .  . .- «πλΠΒΉ0ωγτκοΜΔλ»εΜττυτονττεΝνχτΗΔΕτ “
»,υπλΜποτλκτ·κλττΕΑποΒλΗοΗκλΝττοπλοτ · ' .; . · - ` . μ Π0ΥΕΠΕΠΡΕΨΑΝΜΟΝ0|Τ0ΥΣΣΤΗΝΑθΗΝΑ
“ητμΜογΜετ.τοΝεελΜΔΗχτγΜεοπευπου -> _ ΜΜΜ«ΜΜΜγΜΡΕΜ
» ἑτλΒε|Δκτ; «ΝΑ των ουτε' Η Δεκ των Ματ» τ .ΜΜΕ "ΤΜ" ^""""^"» 
ΜΜΜ Μ
ΞΑΝΑ Μ|ΡΑΛΑΣ - - Ι ΔΥΝΑΣΤΕ|Α
' ο· Βελγο· τον στελνουν . _ ϊ. Ξ ' . Η Νεο 'ωνἱσ κστεκτησε γισ 3ο
στο λ·μσν· ' 1έσπσσμσ Ρομπέρτο 4 _ ί - ο. - 7 γ σερί σεζόν το πρωτόθλυμσ στον
γισ τον τελ·κό ' Στην 23ό6σ Με Ι _ ·_ κ ε _ ζ · . , ΑΙ Γυνσ·κὡν. 30-25 τον ΠΑΟΚ
Σουηδία. γισ το Ευτο ο Ντουρμόζ ' ε. ῖ` ε ' “ “
ΜΝ @ ' 1 ^ Τ Ο '   Π _ 4 ω = Η
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ... “ _ _ Ξ
Δ|ΑΦΩΝΩΝΤΑΣ  '
Η ΕΠΟ όρισε τον τελικό Δ Α “: χε έ 4 3
στιε Ι 7 Μσῖου, ο Κοντονή5 δεν -' .ή · .
έχει πρόβλομσ. σλλό ζυτό το τιμ - ' Ι ὅ
του Σ|6πρόυουλου
Η ΜΕΛΩΔ|Α ι_ η γ
τΗΣ ΕΠ·τνχιΑΣ ο _ ο  ο ~  . , ε  · τ . _ >υ
το χσλόγ6ρ| ακύρωσε στον ¦ελ¦κό  ' Νεο ι Ξ σε του Αγγλου γκολκίηερ στο' τόγόπε8ο.εεο·ρετ·κό το γκολ του Αργεντ·νού
τον Ηλ“σ|°κό Με τ· ΜΜΜ ἑ- · Στρομοτοόν·: «Δεν μου όρεσε ο σντἱ6ρσσό μου · ουζουνἱ8π5: «Εχουμε τη νοοτροπίσ
με 3-0, κατοκτὡντυε “εγω __° νο νικόμε» ' Στ|λ: «Αυτό το γήπεδο δεν μου... πόει»
το τρόπωο _°_ · ' Στον 23όδσ Με Σουπ6ἰσ5 ο Μπεργκ ' Ζ|λμπέρτο: «Μιλόω με ΠΑΟ» · ω @ ε
Ι /¦· ο 7
. η Α #|
Ρ Ε ο'
Η Η Ο
 Δ ἶ Γισμ·σθέση“Α
`  στονήλ· Α