Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πρώτο φως στο τούνελ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
12 μαΪΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10357

1€

www.ethnos.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ » 15-16, 25-26

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
12 ΜΑΪΟΥ 2016

Τα 8 «ψαλίδια» σε νέες και
καταβαλλόμενες συντάξεις

Σε νέα βάση ο υπολογ
ισμ
η χορήγηση προσωρινή ός και
ς σύνταξης

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡ
Η

Μ

ε νέους όρους θα χορηγείται η προσωρινή
σύνταξη μετά την ψήφιση του τελευταίου
ασφαλιστικού νόμου.
Συγκεκριμένα προβλέπονται αλλαγές
τόσο
στις προϋποθέσεις καταβολής
όσο
και στον τρόπο υπολογισμ
ού των
προσωρινών συντάξεων
που πρόκειται να λάβουν όσοι
είναι ένα
βήμα πριν από την έξοδο.
Να σημειωθεί πως με
βάση τη
νομοθεσία οι ασφαλισμέ
νοι που
υποβάλλουν τα χαρτιά
τους για
πάρουν σύνταξη δικαιούντα να
ι -μέχρι να εκδοθεί η τελική
απόφασηνα πάρουν προσωρινή
σύνταξη.

▶Επεκτείνεται και

στο Δημόσιο η
ρύθμιση που ισχύει
σε όλα τα Ταμεία
αναφορικά με τα
πλασματικά έτη

Διπλό σήμα στήριξης από την Ευρώπη

Μετά τις τελευταίες αλλαγές,
ο υπολογισμός του ποσού
12 τελευταίων μηνών που
προηγούνται του αιτήματος προσωρινής σύνταξης θα γίνεται με βάση τον
μέσο όρο των
συνταξιοδότησης των ασφαλισμέ
νων και ανέρχεται στο 50% συντάξιμων αποδοχών των
του ποσού αυτού

ΠΡΩΤΟ ΦΩΣ
ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
Μετά τις τελευταίες αλλαγές
το το Σημαντική είναι και
πίο διαμορφώνεται ως
η θέσπιση μπορεί
εξής:
να φτάσει στο 80% του
του δικαιώματος λήψης
 Oι δημόσιοι υπάλληλοι
προ- σωρινής στα
προσωρι- αναφερθέν
πρόσωπα που το διδεν θα
τος ποσού.
νής σύνταξης από τους
ΟΑΕΕ και σε άλλα Ταμεία
μπορούν να λαμβάνουν
υπαλλήλους  Το
καιούνται.
εξακο«έναντι»
ποσό της προσωρινή
των Ν.Π.Δ.Δ. που αποχωρού
λουθούν να ισχύουν
ς σύνταεάν υπάρχει λήψη άλλης
Προσοχή, καθώς προσωρινή
ν με ξης δεν μπορεί
όλες οι πασύνταδημοσιοϋπαλληλικές
να ξεπερνά το ποσό
σύ- λαιότερες προϋποθέσ
ξης για την ίδια αιτία
διατάξεις (μέ- που
νταξη δεν θα καταβάλλε
εις και έτσι
από άλλο
αντιστοιχεί στο διπλάσιο
χρι
σήμερα είχαν το δικαίωμα
φορέα.
της δημοσίους υπαλλήλου ται στους δεν χορηγείται προσωρινή σύνταμόνο εθνικής σύνταξης,
ς:
αν συνταξιοδοτούνταν
όπως αυτή δια- • Σε
ξη όταν:
 Επεκτείνεται και στο
με τις κοι- μορφώνετα
περίπτωση απόλυσης
Δημόσιο η
ι ανάλογα με τον χρόνο
για πει- • Ο ασφαλισμέ
νές διατάξεις του ΙΚΑ).
ρύθμιση που ισχύει σε
θαρχικό παράπτωμα
νος με δήλωσή του
όλα τα Ταασφάλισης.
..
 Ο υπολογισμός του
δεν
επιθυμεί
μεία αναφορικά με τα
την
ποσού
•
Σε
έκδοση προσωριπερίπτωση παραίτηση
προ-  Σε περιπτώσε
πλασματικά
ς του υ- νής σύνταξης.
σωρινής σύνταξης των
ις που η αίτηση αέτη. Συγκεκριμένα δεν
ασφαλισμέ- φορά
θα καταμειωμένη σύνταξη γήρατος, παλλήλου που δεν έχει συμπληρώ- • Δεν
νων γίνεται με βάση
βάλλεται προσωρινή
πληρούνται οι νόμιμες
τον μέσο όρο το ποσό
σει τα έτη ασφάλισης
σύνταξη αν
προτης προσωρινής υφίσταται
για τη θεμε- ϋποθέσεις
των συντάξιμων αποδοχών
δεν ολοκληρωθεί πρώτα
συνταξιοδότησης.
λίωση δικαιώματος.
των 12 μείωση κατά
η έκδοση
1/200 για κάθε μήνα
τελευταίων μηνών που
• Για τη συνταξιοδότηση
απόφασης αναγνώρισ
• Σε περίπτωση που η σύνταξη
προηγού- που υπολείπετα
πρέπει να
ης πλασμανται του αιτήματος συνταξιοδό
ι μέχρι τη συμπλήδεν χρησιμοποιηθεί
τικών χρόνων -όπου
είναι άμεσα καταβλητέ
χρόνος εξωτεριτη- ρωση του ορίου
αυτή είναι
α λόγω μη κού.
σης και ανέρχεται στο
για την πλήρη σύπαραίτητη- για τη θεμελίωση α50% του πο- νταξη.
συμπλήρωσης του ορίου
του
ηλικίας.
σού
αυτού.
• Δεν έχουν κατατεθεί
δικαιώματος.
• Σε περίπτωση απόλυσης
τα απαραί Στις περιπτώσεις συνταξιοδό
 Θεσπίζεται ανώτατο
λόγω τητα δικαιολογη
Πάντως δεν απαιτείται
τηκαι
ανικανότη
τικά.
κατώτατας.
σης λόγω αναπηρίας
εξόφλητο για τα ποσά προσωρινή
όταν το πο- • Σε
• Λαμβάνεται ταυτόχρον
ση του ποσού για την
ς που α- σοστό αναπηρίας
περίπτωση που λαμβάνετα
α και άλεξαγορά,
φορούν πλήρη σύνταξη.
κυμαίνεται μετα- ταυτόχρον
ι λη κύρια σύνταξη
καθώς αυτό μπορεί να
Ειδικότε- ξύ 67% και
για την ίδια αια και άλλη σύνταξη
γίνει με πα79,99% η μείωση ανέρρα, το κατώτατο όριο
ρακράτηση από τη σύνταξη.
δεν μπορεί να χεται
την ίδια αιτία από οποιονδήπ για τία.
Οι αλσε 25%. Για ποσοστά
είναι μικρότερο από
οτε • Δεν έχει διακοπεί
από 50% φορέα κύριας
λαγές αυτές θα επηρεάσου
το ποσό της μέχρι
η εργασία
ασφάλισης.
ν όσους
66,99% η μείωση φτάνει
εθνικής σύνταξης που
τά την ημερομηνία υποβολής καδημοσίους υπαλλήλου
το • Σε περίπτωση
αντιστοιχεί 50%.
ς αποχωρήπου για τη θεμελίτης
σε 20 έτη ασφάλισης
αίτησης συνταξιοδότησης.
σουν από την έναρξη
, δηλαδή 384  Τέλος,
ωση συνταξιοδοτικού
ισχύος του
δικαιώματο
σε
συντάξεις
ευρώ.
ς
Ειδικά
•
που
Είναι
για τους ασφαλισμένόμου και έπειτα.
μετα- είναι απαραίτητη
απαραίτητη η προηγούμε
βιβάζονται λόγω θανάτου,
η προηγούμενη νη
νους του ΟΓΑ, το κατώτατο
αναγνώριση χρόνων
χορη- αναγνώριση
όριο γείται το 50%
ασφάλισης
χρόνων ασφάλισης.
του ποσού της προγια θεμελίωση συνταξιοδ
Για τους ασφαλισμένους
οτικών
σε ΙΚΑ, προϋποθέσ
εων.

Ο Ντράγκι έτοιμος να ανοίξει τη στρόφιγγα για τις ελληνικές
τράπεζες  Πρόταση από τον ESM για αγορά μέρους του χρέους μας προς το ΔΝΤ, που θα φέρει «κούρεμα» επιτοκίων
»3-5

ΣΕ ΑΙΓΑΙΟ - ΙΟΝΙΟ

Μαζεύουν

τα δίχτυα
του θανάτου

και κάνουν υψηλή ραπτική
Οι δύτες της περιβαλλοντικής οργάνωσης Medasset μαζεύουν από τους βυθούς άχρηστα δίχτυα, τα οποία στη
συνέχεια μετατρέπονται σε οικολογικό νήμα. »14, 27

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Παράταση της
απασχόλησης
για 79.000
συμβασιούχους
»7

Παναγιωτησ ΡΟΥΣΣΟΣ

Ο Σαντορινιός
ψυχίατρος που
βραβεύθηκε
από τον Ομπάμα
»13

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Οι μεγάλες
παραστάσεις
σε Επίδαυρο
και Ηρώδειο
»34-35