Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
12-05-2016 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
_ (1918-1974)
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Λίγες νεφώσεις μέ τοπικές βροχές καί πιθανόν στα βόρεια σπο
Πέμπτή 12 Μαΐου 2016
,Επιφανίου έπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου, Γερμανού Κων|πόλεως,
. Ἀριθμ. φύλ. 40445 1 Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίπίο@εετίειιεννε.ςτ .
ραδικές καταιγίδες. Άνεμοι νότιοι μέ
Θεοδὡρου ὁσίου τού έν Κυθήροις
χρι 6 μπωφόρ. Ἡ θερμοκρασία θα φθασει τούς Ζ7β.
Σελήνη 8 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 8.17' - Δύσις 8.28' έ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, ως: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
Ἀνελεύθεροι
.απαγγελματίες
Οἱ σοσιαλιστές απεχθανονται τήν ἔννοια τής
οίκονομικής  Θέλουν τα παντα να ποδηγετούνται από τό κρατος. τις ού καί προσπαθούν να
έλέγχουν ΜΜΜ τους έλεύθερους ΜΜΜ
οἱ ὁποία αποτελούν κατ έξοχήν έκφανση τής οίκο
νομικής έλευθερίας. Στήν πάλαι ποτέ Σοβιετική"Ενω- 
ση καί τίς λοιπές χώρες τού ύπαρκτού σοσιαλισμού
δέν ύπήρχε καν ή έννοια τού «έλεύθερου» έπαγγελματία."Ολοι οί πολίτες ήταν ὐποχρεωμένοι να Με
ζονται τα τήν σκέπη τού κρατους.
Δέν είναι τυχαίο έπομένως ότι οί τού Σύριζα, δεδηλωμένοι θαυμαστές τού ὐπαρκτού σοσιαλισμού, θέτουν τώρα στό στόχαστρο τούς ελεύθερους .απαγγελίματίες. Είναι τό εώος πού δέν πρέπει να ύπαρχει καί
γι, αὐτό διώκεται βαναυσα 'Ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, οίκονομολόγσι καί έπαγγελματίες πασης φύσεως, θα είναι πλέον Μρεωμένοι να μοιράζονται τα
έσοδα τους μέ τό κρατος. Αὐτό έπιβαλλει ὁ νέος
ΜΜΜ Μ Φορολογικός νόμος
Τό πρόσχημα είναι ή πίεσις τών δανειστών."Ομως
ή πραγματικότης είναι πώς ό σοσιαλιστικός νόμος
πού ιμηφίσθήκε από τήν κυβερνητική πλειοψηφία
στήν Βουλή, πωπω απολύτως τίς θέσεις τού Σύριζα
ώς πρός τόν τρόπο λειτουργίας τής οίκονομίας καί τήν
δραστηριοποίηση τών πολιτών μέσα σέ αὐτήν. Τίποτε
δένπρέπεινα είναι Μερα Τό κρατος όχι μόνονθα
έποπτεύει καθε έωγγελματική δραστηριότητα, Με
θα συμμετέχει σέ αὐτήνί
Τα βαρη πού καλούνται να έπωμισθούν έφεςής οἱ
κατ όνομα «έλεύθεροι έπαγγελματίες» είναι πρωτοφανή.Ἀπόταπαραδείγματαιωύεῖδαντόφώςτήςδημοσιότητος προκύπτει ότι για πολλούς έωγγελματίες
οί φόροι. καί οί ασφαλιστικές είσφορές θα ξεπερνούν
τό 50%τούκαθαρού είσοδήματόςτους, παρ° ότιδένθα
είναι ύπέρογκο. Οἱ μόνοι «αφελημένοι» θα είναι όσοι
θα έχουν έτήσιο είσόδη μα κατω των 12.000 εὐρώ.
Οὐσιαστικώς για αὐτούς φαω ὁ Σύριζα.”Ολοι οί
αλλοι ρίπτονται στήν πυραί
Στήν πραγματικότητα, οἱ τού Σύριζα δέν θέλουννα
ὐπαρχουν ίδιώτες ίατροί. Θέλουν να ανήκουν όλοι
στό'Εθνικό Σύστημα'Υγείας. σε προτιμούσαν να μήν
ύπαρχουν ούτε ἱδιώτες δικηγόροι καί να ἱσχύει ένα
σύστημα ώστε οἱ νομικές ὐπηρεσίες να παρέχονται
τα τό κρατος. Ούτε φυσικα θέλουν να λειτουργούν
ἱδιωτικα Μευτήρια καί δή τής αριστείας. Παντού α
καί σέ όλα τα θύμωσε ήθελαν να ύπαρχουν δημόσιοι ύπαλληλοι. 'Ο Σύριζα, ώς κόμμα, είναι δ έκπρό
σωπος τής δημοσιούπαλληλίας.
Τα όραματα -καί οί αὐταπατες- τών ιωβερνώντων
είναι αντίθετα πρός τήν έννοια τής έλεύθερης απαγ
γελματικής δραση ριοποιήσεως τών πολιτών. Διότι
τί συνεπαγεται αὐτή; Τήν ἐλευθερία τού ατόμου να
αναλαμβανει πρωτοβουλίες, να παραγει πλούτο καί
να πραγματοποιεί κέρδη. Καί παραλληλα, αποδεικνύει ΜΜΜ τήν Μικτή ως βιαστής πρωτοβουλίας έναντι τού κρατους. Είδικώς στήν 'Ελλαδα,
' όλοι γνωρίζουμε πόσο πιό αναποτελεσματικό καί πο
λυδαπανο είναι τό κρατος.
Μήν αιωρεῖτε λοιπόν, για τό μένος τού Σύριζακατα τών έλευθέρων έπα·γγελματιών. Πρέπει πόση θυσία να καταστούν καί αὐτοί ανελεύθεροιί
Αὐἔήσεις μισθών
στό Δημόσιο
Τα ἑκλογικα κίνητρα τού ΣΥΡΙΖΑ
ΔΥΟ είναι οί τρόποι έπιτεύξεως
πρωτογενών πλεονασματων: Ἡ
μείωσις τών δημοσίων δαπανών
καί ή αύςησις τών ἑσόδων. Ἡ κυβέρνησις τού ΣΥΡΙΖΑ καί τών
Ἀνεςαρτήτων¦Ελλήνων έχει ρίξει
όλο τό βαρος στό δεύτερο σκέλος.
Καί όχι μόνον αὐτό: Παραλλήλως,
ανεβαζει τίς δαπανες, αὐςανοντας
τούς μισθούς τών δημοσίων ὐπαλλήλων. Οὐδείς, φυσικα, θα εἶχε
αντίρρηση στό να δίνονται ὐψηλότεροι μισθοί στούς έργαζομένους
στόν δημόσιο τομέα, ἑφί όσον ή
χώρα εὐρίσκετο σέ αναπτυςη.,Ἡ
°Ελλας, όμως, διανύει τόν ένατο
χρόνο ὐφέσεως. Ούτε θα εἶχε
αντίρρηση να έπιδοτεῖται ή έπίτευςις μετρήσιμων ατομικών1 ή
συλλογικών στόχων σέ μια ὐπη ρεσία ή σέ έναν Φορέα τού Δημοσίου. Ούτε, όμως, αὐτὸ συμβαίνει.
Ἀντιθέτως, μέ τήν έγκύκλιο πού
ἑςέδωσε ὁ αναπληρωτής ύπουργός
Οἱκονομικών, Γ. Χουλιαρακης, έπι
βεβαιώνονται οἱ αὐξήσεις για συνολικα 314.000 ὐπαλλήλους, δηλαδή
περίπου για έναν στούς δύο έργαζομένους στήν δημόσια διοίκηση. Σημαντικές αὐζήσεις προβλέπονται
καί για μετακλητούς ὐπαλλήλους,
μέ τόν μισθό τού γενικού γραμματέα ύπουργείου να ύπερβαίνει πλέον τίς 4.500 εύρώ μηνιαίως. Παραλλήλως, για όσους ἐργαζομένους
προβλέπονται όνομαστικές μειώσεις μισθών, δέν θα έπιβληθεῖ μείωσις αποδοχών, καθώς θα διατη ρήσουν τό ύπερβαλλον ποσό ώς «προσωπική διαφορα». Ἡ συνολική έπιβαρυνσις τού προϋπολογισμού
έκτιμαται από τό Γενικό Λογιστήριο τού Κρατους σέ πλέον τών 150
έκατομμυρίων εὐρώ έτησίως.
«Τό ἑλληνικὸ κρατος», ση μειώνει σέ πρόσφατη μελέτη του ὁ
ΣΕΒ, «πληρώνει ύψηλὸτερους μεικτούς μισθούς από τόν ἱδιωτικό τομέα, ακριβώς όπως γίνεται καί στήν
μέση εύρωπαϊκή χώρα, μέ τή δια
φορα ότι στήν¦Ελλαδα είναι 20 ποσοστιαῖες μοναδες ύψηλὸτερο απ°
ό,τι στήν ΕΕ». Οἱ αμοιβές τού προσωπικού της Γενικής Κυβερνήσεως, όπως έπισημαίνει ὁ ΣΕΒ, ανέρχονται στό 12,2% τού ΑΕΠ, ένώ
στήν Εὐρωπαϊκή “Ενωση στό
10,2%. Οἱ μέσες καθαρές μηνιαίες
αποδοχές στόν δημόσιο τομέα
ανή ρχοντο τό 2015 σέ 1.050 εὐρώ,
όταν στόν ἱδιωτικὸ τομέα δέν όπερβαίνουν τα 780 εὐρώ.
Ἡ έπιλογή τών συγκυβέρνώντων κομματων να έπιβαλουν ύψηλότερους φόρους καί ασφαλιστικές
εἱσφορές σέ έπιχειρήσεις καί έλεύθερους έπαγγελματίες καί παραλληλα να δώσουν μισθολογικές
αὐςήσεις σέ μεγαλο τμήμα τών δημοσίων ὐπαλλήλων έχει μια ξεκαθαρη στόχευση: Τήν ἱκανοποίηση,
ἔστω καί μερική, ἑνὸς συγκεκριμένου τμήματος τής κοινωνίας, τό
ὁποῖο αντιμετωπίζουν ώς έν δυναμει έκλογική πελατεία. .
Δ , Θεαματική ανοδος Ύ
τής μικρσεγκλήματικότήτος
Γιατί οί πολίτες γίναμε «εύκολοι στόχοι»
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ένδιαφέρον παρουαπό ὁ απολογισμός καί τα λεπτομερή στατιστικα στοιχεῖα τής
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας για, τό
έτος 2015. Ἀπὸ τήν αναλυση τών
στοιχείων παρατηρείται μετατόπισις τής έγκληματικότητος στούς
λεγόμενους «εύκολους στόχους» ή στόχους «χαμηλού ρίσκου»-, καθώς οί ληστείες καί κλοπές ύψηλού ρίσκου έχουν μειωθεῖ. Ἡ έν
λόγω αναφορα, όπως καί ή αξιολό`γησις τών στόχων ώς «εύκολων» ή
«χαμηλού ρίσκου», αναφέρονται
έτσι στήν ίδια τήν πολύ σημαντική
έτήσια έκθεση τής ΕΛΑΣ. Προκύπτει εὐλόγως τό έ ρώτη μα: Γιατί οί
κακοποιοί προτιμούν αὐτα φ τα
έγκλήματα στούς δρόμους, καί οἱ
πολίτες παραμένουμε τόσο απροστατευτοι στήν καθημερινότητα
μας; Μαλιστα, σέ μία χρονια πού,
σύμφωνα μέ τὸν απολογισμό, οἱ
ληστεῖες, οἱ κλοπές, οί διαρρήξεις,
οι ανθρωποκτονίες, τα τροχαία, οἱ
ύποθέσεις σεξουαλικής έκμεταλλεύσεως, έκβιασμών ή λαθρεμπορίου ἔχουν περιορισθεί.
Είμαστε απροστατευτοι, «εύκολοι στὸχοι», γιατί ή Κυβέρνησις καί
τό κρατος απουσιαζει από τό
καθήκον του να μας προστατεύει.
Πού είναι οἱ μοτοσυκλεττισταί τών
ὁμαδων ΔΙΑΣ, καί ΔΕΛΤΑ, πού καταργήθηκε; Πού εἶναι οἱ πεζές περιπολίες καί ὁ αστυνομικός τής γειτονιας; Γιατί δέν βλέπουμε πουθενα
περιπολικα να κινούνται σέ τακτικούς ἑλέγχους στίς γειτονιές μας τίς
νύχτες; Οἱ φόροι πού ζητούνται από
τούς πολίτες αύξανουν συνεχώς,
πέρα καί από τό παραλογο. Ἀπὸ τήν
αλλη πλευρα, ή Ἀστυνομία καί ή
ασφαλεια αφορα μόνον στήν «νομενκλατούρα» τής αριστερής διακυβερνήσεως καί καποιων έκλεκτών. Δέν ύπαρχουν αστυνομικοί
καί περιπολικα για τούς πολίτες καί
, τίς γειτονιές. *Υπερβαίνουν όμως
τούς 40 καί 50 οἱ αστυνομικοί, πέρα
από τα τζίπ, τα περιπολικα καί.τίς
μηχανές, πού διατίθενται για τήν
φύλαξη τής οἰκίας τού ύπουργού
°Επικρατείας, κ. Φλαμπουραρη.
Ἀναλώσιμοι οἱ πολίτες... Θωρακισμένη ή καστα τής ἐξουσίας...
Σήμερα
Σχέδια για πληρωμή
Τήςῆμέρας
τού χρέους στό ΔΝΤ
Σεναρια αποπληρωμής
τού έλληνικού χρέους
πρός τό ΔΝΤ μέ πόρους
τού εθΜ έφερε στήν δημοσιότητα ή «Οίε1Νειι».
ΣΕΛ. 2
Τα «πόθεν
έσχες» βουλευτών
'Υψηλές τραπεζικές κατσθέοεις στὸ έξωτερικό
ί ι καί αμοιβαία κεφαλαια
έχουν στήν κατοχή τούς
κορυφαία στελέχη τού
ΣΥΡίΖΑ. Σελ. 8
Ἀνηουχία
για Πορτογαλία
'Η χαλαρωσις της λιτότητος στήν Πορτογαλία
προκαλεί φόβους για
αναζωπύρωση της κρίσεως.
ΣΕΛ. 5
θ ?71108 ?01144
Τόν Διονύση Χαριτόπουλο, τόν
Πειραιώτη (καί μαστορη) συγγραφέα, τόν διαβαζω από τήν πρώτη
του δημόσια παρουσία, τόν μελετώ,
θα έλεγα. Βεβαίως, δέν θα μπορούσε
να μιλήσει στήν Ψυχή μου ή .λογοτεχνική Μαη-γεωγΜία-ΜΜ
πολογία του για τόν 'Άρη Βελουχιώτη, αν καί τόν «έχτισε», νομίζω, χωρίς πόθος.'|σως μέ λίγο φόβο. Βρήκα
επίσης ύπερβολικα καποια σημεία
τού «Μπούκοβι» (ώς αμετανόητος
όπαδός τού παλαιότερου πειραίιωύ
σωματείου έχω δεῖ τήν ίστορία από
αλλη σκοπια), αλλά «κόλλησα» μέ
τόν Κιλρόι ,όπως «κολλαει» ό αναγνώστης μέ όλα τα βιβλία τού συγγραφέα, πού είναι γραμμένα μέ τήν
πένα βουτηγμένη στα μελανή θάλασσα τού λιμανιού μας.
σε σας πώ, όμως, ότι Μωασθηκα› μέ τό «Εκ Πειραιώς», καί μέ
τό «φλίπ-σαιντ» του, τούς «Πει
«Ἐ% Πειραιώς». καί βάλε
Μ.Καίμή ιέΜΜκἀτή
λογοτεχνική αξία τών έν λόγω βιβλιων. Δεν με ενδιαφερει, των Μα ούτε Μπα Κατέβηκα. Με. μαζί
ΜΜΜ Μανιάτικα, απότή Φωτίου πω, έφτασα στα προσφυγικα, είδα τα κορίτσια τής Κοκκινιας,
τούς μαγκες τής «Οδού όκτώ›, πού
«τήν αράζω» έξω από τα «κέντρα
διασισδασεως|› τού Κεφαλα καί τού
Περιβόλα, καί έμας, τούς πιτσιρικα8σ. μας έδιωΧναν «για νά μή μάθουμε
στήν αλητεία».
Είδα τόν ἑαυτό μου, “σε Γυμνασίου», μέ άλλοις «μάγκα τής ήλικίας
μου να καμακώνουμε τίς «γόπες» μέ
τήν καρφίτσα, για να τίς καπνίσουμε
καί να «μαγκέψουμε›ί Τί ω πεί ότι
είχα πατέρα γιατρό καί μανα λυισιαρχη; Με δέν ύπήρχαν, τα ξεπερνούσε αν ήθελες να είσαι -έκτός
από καλός μαθητής καί καλό παιδί«μάγκας»! Καί ό συγγραφέας παιδί
καθηγητή μαθηματικῶν ήταν, αλλά
πέρασε από τα καζανια τού Περαματος, από τα μηχανουργεῖα τής κάστορσς καί τής Πολυδώκους, ζυμώθηκε στα μπιλιάρδα καί στα καφενέα. Ἀγαπησε τό φουστάνι -καί καλα έι<ανε-, καί, όταν τό έκρινε
«ώραἴο» (δηλαδή όταν είχε έρθει ή
ώρα), έφυγε καί αρχισε να γραφει.
Σαραντα χρόνια τώρα..
Ό Δήμος Πειραιώς, ή ύπηρεσία
«Δία βίου μαθησης» δηλαδή, αποφασισε να τιμήσει τόν «Πειραιώτη
συγγραφέα» καί καλα έκανε. Δέν
κλήθηκε, όμως, στό «πάνελ» καί καποιος Πειραιώτης. Γιατί; Δέν λέω,
εξαιρετικές οί όμιλίες τού πληθωρικού Γιαννη Ξανθούλη, τού «αρχηγού» Λευτέρη Παπαδόπουλου,
τού αξεπέραστου Κώστα Γεωργουσόπουλου καί τού Γιαννη Εύσταθιαδη, αλλα κανείς από τούς
όμιλητές δέν έχει περπατήσει τίς
γειτονιές πού ύμνεῖ ὁ τιμηθείς συγγραφεύς. Γιατί;
Μόνο ό Γιώργος Κιμούλης, α ΠειΜα. Με Μ ασιατικά την
ΜΜΜ ΜΜ-ἀ€0νιω τομογραφία τού Ζεϊμπέκικου, πού έχει
σκαρώσει ό Διονύσης. Είπε καποια
λόγια καί ό δήμαρχος Πειραια. καλα
λόγια καί από καρδιας (παιδί από
καλή οίκογένεια καί τυχερός πού μεγάλωσε μέ συντροφια ανθρώπους
σαν τόν Λευτέρη Παπαδόπουλο),
αλλα -τό παρατήρησαν όλοι- έλειψε
τό πειραιώτικο στοιχείο από τό «πανα», τό όποῖο παρουσίασε ή επιμόνως όμορφη Πόπη Τσαπανίδου.
Κατα τα λοιπά, διαβαστε τούς
«Πειραιώτες» καί τό «έκ Πειραιώς». Κι ι
αν είστε έκ Πειραιώς, αφήστε να «σας
μιλήσει» ό Χαμόδρακας. ένας από
τούς «αντι-ήρωες· τού βιβλίου.
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Στή δίνη
τής αβεβαιότητας;
Γραφει ό Ἀθανασιος Κοσμόπου * 
το ΤεΛΕΥΤΑίΟ χρονικό διαστη μα οί συνθήκες
τής ἑλληνικής οίκονομίας έμφανίζουν για ακόμη
μία φορα έπιδείνωση, έχοντας ως συνέπεια να
κυριαρχεί καί παλι καθεστώς αβεβαιότητος. Οἱ
αρχικές τασεις ανακαμψεως πού κατεγρόφη σαν
στούς δημοσιονομικούς δείκτες κατα τό 2014
καί κατα τό πρῶτο έξαμηνο τού 2015 αποτελούν
πλέον παρελθόν, μετα καί τήν απότομη έπιδείνωση πού ύπέοτη ή αγορα έκ τής έπιβολῆς των
οερίιεί σοτιιτοίε, γεγονός τό όποῖο ανέτρεψε τίς
όποιες θετικές έλπίδες ένδεχομένως ύπήρχαν.
Πολλοί ίσχυρίζονται ότι για μία ακόμη φορα
προ βαλλει πιεστικα ή αναγκαιότητα της έπαναφορας της Χώρας σέ τροχια οίκονομικῆς σταθερότητας. Καθίσταται αναγκαία ή αποκατασταση
της ρευστότητας καί ως ὸμαλῆς ροής και μοτοδότησης στήν αγορα, γεγονός πού θα έπιτρέψει
στίς έλληνικές έπιχειρήσεις, μέ τή σειρα τους, να
συμβόλουν στήν ανακαμψη τής έλληνικής οίκονομίας καίτήν ὁριστική έξοδο από τήν κρίση. Στό
πολιτικό τοπίο όμως κανένα ένδεχόμενο δέν
- προβαλλει αποσταθεροποιητικῶς στόν ὸρίζοντα.
Δημοτικές καί περιφερειακές εκλογές αργούν,
' Εύρωεκλογές ὁμοίως, καί, για Προεδρικές, δέν
τίθεται καν θέμα. Μέχρι τό 2019 διαγραφεται
ένας ὸρίζοντσς σχετικής πολιτικῆς ήρεμίας, πλήν
της περιπτώσεως έπελεύσεως ασταθμητων καί
αναπαντεχων γεγονότων στό γεωπολιτικό, ή
αλλο σημαντικό, πεδίο. 'Επιπλέον, ή συγκυβέρνηση απέδειξε στήν πραξη, σέ κρίσιμες ψηφοφορίες, ότι είναι συμπαγής καί ανευ ρηγματώσεων
Συνέχεια στήν σελ. 8 ν
μετά έγινε γνωστό ότι ή
ΠεΝΝ η Βασίλισσα 'Ελισάβετ
Β 1   Ω «πιάστηκε» στήν κάμερα
. ΔΗ Λ νά χαρακτηρίζει Κινέζους
αξιωματούχους ώς «πολύ
Περαστε
ἀγενεῖς». Σέ συνάντησή
Με μέ τήν διοικητή τῆς
τα 'Ο πρωθυπουργός τής
Νέας Ζηλανδίας απεβλήθη
από τήν αίθουσα τού Κοινοβουλίου λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς! 'Ο
Τζών Κί δεν σεβάσθηκε
τούς κανόνες τή ς τάξεως
κατά τήν διάρκεια συζητήσεως γιά τά Ρεπεωε
Ρεροτε, καί ὁ πρόεδρος
τής Βουλής τόν έδιωξε.
Δέν είναι ή πρώτη φορά
πού στήν Νέα Ζηλανδία
αποβάλλονται βουλευτές
καί πρωθυπουργοί από
τήν αίθουσα. Ἐκεϊ τηρούνται οί κανόνες. Άραγε
ἐάν αὐτό ίσχυε στήν
Ἑλλάδα, πόσοι σε έμεναν
εντός Κοινοβουλίου;
τι Γ ια μία ακόμη φορά ὁ
Πούτιν μας έδειξε τίς αθλητικές του ίκανότη τες. Συμμετείχε σέ έναν έρασιτεχνικό αγώνα χόκεύ πού έγινε
στούς χώρους Τα χειμερινών Όλυμπιάκών Άγω
νων τού Σότσι. Μαζί του·
έπαιξαν παλαίμαχοι τού
αθλήματος, αλλά καί
αξιωματούχοι καί επιχειρηματίες. Καί Τό αποτελεσμα ήταν ή όμάδα τού
Ρώσου προέδρου νά...
κερδίσει μέ 9-5!
τα Χθές μόλις, λέγαμε γιά
τήν αγένεια τών Κινέζων
φοιτητών πού ανάγκασε
φοιτητική λέσχη πανεπιστημίου τους να προσφέρει απτωση στό φαγητό
σέ όσους συμπεριφέρονται
μέ εύγένεια. ”Ενα 24ωρο
Μητροπολιτικής Ἀστυνομίας, ή Ἐλισάβετ, μαθαίνοντας ότι αὐτή εδώ τήν
επιμέλεια τής ἐπισκέφεως
τού Κινέζου προέδρου,
τῆς είπε: «Ώ, τί Με»...
Καί προσέθεσε πώς οί Κινέζοι αξιωματούχοι «ήταν
πολύ αγενείς έναντι τού
πρέσβεως».
τι Ἀκούγεται φρικτό, καί
είναι. 'Ενας δικαστής από
τό Ἀρκάνσας τών ΗΠΑ,
κατηγορείται πώς ἐπί 30
έτη παρενοχλούσε σεξουαλικά έκανε σχέσεις μέ
καί χρηματα, κατηγορουμένους καί τούς συνηγόρους τους, μέ άντάλλαγμα τήν προνομιακή τους μεταχείριση στό
δικαστήριο. Οί κατηγορίες
ἀπω›/θθησαν μετά τήν
εύρεση στόν προσωπικό
του ύπολογιστή γυμνών
φωτογραφιών κατηγορουμένων ύποθέσεων τίς
ὁποϊες εδώ έκδικάσει ὁ
ίδιος. Φυσικα αναγκάσθη
κε να παραιτηθεί
τι Τελικώς φαίνεται ότι
είμαστε λιγώτερο πολύπλοκοι από ένα. .. καρότο!
*Επιστήμονες βρήκαν ότι
τό καρότο διαθέτει πάνω
από 32.100 γονίδια, δηλαδή σχεδόν Ι 0.000 παραπάνω από ότι ὁ αυθρωπος. Πάντως, ή ἀνακάλυψις θα βοηθήσει
τούς παραγωγούς νά βελτιώσουν τήν ποιότητα
τών καλλιεργειών τους.
Διαβάστε τα αρθρα
«Ἡμέρες Τζαμαχιοίας»
Απ Δημόπουλος (σελ. 3)
«Τί μας Ξημερώνει;»
Μαρία Μπαλοόήμομ (σελ. 8)