Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ'°
|οεοεπεν©οωΜε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
|Ρ. ΦΥΛΛΟΥ 8935 - ΞΤΟϊ 32ο · ΠΜ" Ί ευρώ - ΠΕΜΠΤΗ Ί) ΜΑΪΟΥ 20Ί6
ΠΛΟΥΣ|ΟΤΕΡΟΣ ΠΟΛ|Τ|κΟΣ ΛΡΧΗΓΟΣ Ο Ν|κοΣ Μ|ΧΑΛΟΛ|ΛκΟΣ
 Ι: >·7·-+-μ--- .
_ ι. -< ο ψ $`·. Ἡ' '.:. ανω· ..Ι : ν .·=·α=πΡ.-"ΜἩ| ΜΜΞἩ'ὲΕ ἰ_“
 Η  ω
εΞ;-° ΜΜω›π%_ 
@ο · η ν·ν=5 - κκ· Ρ' ω·
Τους υπερχρεωμένους
Π 4- ·, τ' τ ζ _ Λ . χ
 Χ . Ϊ Π
α): · _ · Η _ .
. Ι _ Αν ' ' ` .
ρ “ · _ ¦__
ν - _ . Αν
ο ο ο . ¦
πολπ8ς ο - > · · “ ·  . , . . ,.
· ί -Β
ί `4 _ · ,
η Ι ν ν
· · / ·“ “Δ τ ,
μ ζμ κ 4 ' _ π 7. ΥΓ: “ | Ί °
Ι __ _ ο ¦ - .ο ε ρ; ·
. -“ .. ο  ~ - - _  Ι
_ γ · ' ' ` · " _ _--- ' ` ο
γ Ν  `  “ __ κ
` - -Δ__“_ ““
Δ 'γ"_` ϊ!! ν' 'Ν Κ Δ 
Βοφηκεονοοίμο
δεκάδων ο·πών
η αγορά ης ΜΜΜ
Ε|ΔΟΜΕΝΗ
Μ ο νΜσσνός
προσφύγων , .
κ°| ών _ _ 7 8  παιδιών μας, ιο διοικη
μος οδοΜοΜωο
11%". ω ο κ. ΤΜ.
ΜΜΜ Μ Μἡκ
. Η! =ἔ '8' :
«Στραφή» στηνκαἶσὁρὁΠα:
κέρ6η3σεκ;ε“ρώ γκι τον '·ΕῆΜνα ·κἩἙτ©'ναῇἶωτή
Την προηγουμενη κ τ Ο `=  :ὰ# .
εβδομάδα ω 7 Ζ Υ | ε? Σεῆ_Δ