Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ο "οδικός" χάρτης προς την 24η Μαΐου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτικι8τ
Η Ρονντκ
88£||"Μ!' ΞεΠίοεε Ροκ" Ηε||οε ΑΕ.
τα.: +30 210 6728890
απο": |ηίο@ρουετ-ηείί85.ετ
Μ.ρονισ-Πείίεε.ετ
Τετάρτη 11 Μαίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΚΑ|
ΕΠίχΕίΡΗΜΑτίκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.057
ΣΤΗ Α|ΑΧΕ|Ρ|ΣΗ
ΤΩΝ €€|(Ο|(|(|ΝΩΝ»
ΑΑΝΕ|ΩΝ
£|οηιοη$ Νέα
Πρόεδρος του |η5τίτυτο |ίο, κοθηγητΠς στο ΠονεΠίστΠμίο του Μονάχου
Τ“ρΒοΜΠΠε
ΤυΒΕΟ€ΗΑΠθΕΠ8 8Α'.Ε$ δ πηνία
Ο, ΜΠΟΤΕ|.ω$ Μ., ΝΑΜΑ. ΙΜ (ΠΕΠ
Τ: 2Ι0Μ26ω-' ·ΜΜ'·ΜΜ'
σημερα στη Ν
Οι εξαγωγές έχασαν
την ονοΠτυξίοκη τοση
Πτώση κοτογροφσυν οι εξογωνές, μεσοστοθμίκο,
οΠσ τις ορχές του έτους, έστω κοί ορίοκο χωρίς το
κουσίμο, ολλο ον συγκρίνει κοΠοίσς τις οντίστοίχες
Περσίνές εκρηκτικές εΠίδοσείς του Πρώτου τρίμηνου, στο +ί 4%, με ουτές της φετίνης Περιόδου
|ονουορίου-Μορτίου, τότε το -Ο,2% (8 εκοτ. ευρώ)
φοντοΖεί ιδίοίτέρως «βορυ». >ί 2
Οι τροΠεΖες «βλέΠουν» κέρδη
|κονοΠοίητίκές εΠίδόσείς κοτογροφοντοί στο οΠοτελέσμοτο Πρώτου τρίμηνου Που θο ονοκοίνώσουν
οι τροΠεΖες, οι σΠοίες ονοίγουν τον δρομο γιο την
εΠίτευξη κερδοφορίος το 2016, μετά οΠό Πολλά
έτη Ζημίογονων χρήσεων, Πορο τις κοθυστερησείς
στην οξίολογΠσΠ, Που «δοκιμάζουν» τον σχεδίοσμσ
του κλάδου. Το «μοξίλορίο» των ελληνικών τροΠεΖών είνοί τρίο: η οΠοκλίμοκωση του κόστους
ρευστστΠτος, η μείωση των δοΠονών κοί η ονοκοΠΠ της ουξησης των εΠίσφολείών, σε συνδυοσμό
με την ενεργοτερη δίοχείρίση των κοθυστερσυμενων δονείων. >ί 5
Παγιώθηκε το αρνητικό
Προσημο στον Πληθωρισμο
Ολοτοχώς γιο τη συμΠλΠρωση κοί τέτορτης χρονιάς οΠσΠληθωρίσμου οδεύει η χώρο, κοθώς γιο 40
δίοδοχίκσ μονο μέσο στο 2Οί 6 ο δείκτης τιμών
κοτονολωτΠ συνέχισε νο κοτογροφεί ορνηυκσ
Πρόσημσ συγκριτικά με τον οντίστοίχσ μηνο του
Προηγούμενου έτους. Ο ΑΠρίλίσς έκλεισε με μείωση
ί,3% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μΠνο του 201 5.
Προς το Πορσν «μετράμε» 37 συνεχομενους μηνες
μείωσης του δείκτη τιμών κοτονολωτη, οΠσ τον
Μάρτιο του 20ί 3. >ί 2
Ε'|'οΕ: 2Ο+5 Ε|(Α'|'. ΕΥΡΩ
ΣΤΟ Μ||(ΡΟ-ΕΠ|ΧΕ|ΡΕ|Ν >13
Ε|ΣΑΠ'ΕΑ||(Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΑ ΤΑ ΡΑΝΑΜΑ ΡΑΡΕΡ5 >27
ΕΡΓΑΝΗ: ΟΕ'|'||(Ο |ΣΟΖΥ ΠΟ
ΣΠΣ ΡΟΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ >ιο
[συμφωνία] Πώς και Πότε θα ενε ργοΠοιείται ο αυτόματος «κόφτης» δαΠανών
Ο «οδικός Χάρτης»
Προς την 24η Μ
Αυ ριο στο Ευτο Νοι“Ιαη8 ΟιουΡ θα συζητηθούν οι Παρεμβάσεις στο Χρέος
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το ΕυΓοἑι:ουρ της 24ης
Μαίου και η κυβέρνηση εΠιταχύνει την Προετοιμασία
για την κατάρτιση και ψήφιση των εκκρεμών νομοθετικών Παρεμβάσεων. Αύριο, εκτός αΠρσόΠτσυ, θα ΠραγματσΠσιΠθεί νέα συνεδρίασιι του ΕΧΑ/Ω Προκειμένου να
συζητηθούν οι Παρεμβάσεις στο χρέος, ενώ σε τηλεδιαοκέψεις με το κουαρτέτο θα εΠιχειρΠθεί να κλείσει
η συμφωνία. ει δυνατόν μέχρι την Κυ ριακΠ. Την εΠόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλη το ν/σχ Που θα
Περιλαμβάνει «κόκκινα» δάνεια, έμμεσους φόρους. τον
αυτόματο «κόφτιι» και τις ιδιωτικοΠοιιίσεις. με στόχο
να ψηφιστεί έως τις 23 Μαίου και να το έχει στις αΠοοκευές
του ο ΥΠΟΙΚ Ευκλ. Τσακαλώτος στο κρίσιμο Ευτοἔι:οΠρ. Η εΠικύ ρωση υις συμφωνίας θα σημάνει εκτός αΠό
την εκταμίευση των δόσεων (ΠερίΠου 10 δισ.) και ΠαράΠλευ ρα οφέλη. όΠως η αΠοκατάσταση της χρηματοδότησης των τραΠεζών αΠό μιν ΕΚΤ και όχι μέσω ΕΤΑ.
αλλά και η Πρόσβαση Πις Ελλάδας στο (ΣΕ. > 3. 4 ο 5
Ο' ΑΓΟΡΕΣ ΕΑΑΒΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΩΣ ΟΕ'|'||(Ο Με
ΡΑΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο - ΑΠΟΚΑ|ΜΑΚΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΑΑΗΝ|ΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
600 ΙΟ
575 - έ 9,2
550 - έ 8,4
25- Εξέλιξη του Γενικου Δείκτη στο ΧΑ _Πορείο ί Οετοος ελληνικου Κρατικοί] ομολογώ 776
Μίλτος 2016 Μάιος 2Οί 6
[ΕΣΠΑ] Νέα εΠιΧει ρηματικά Πάρκα - ΜεταΠοίηση - Πε ριβαλλοντικΠ βιομηχανία
1 70 εκατ. στη βιομηχανΠαἰ Παραγωγή
Τι ΠροβλέΠουν τα Πρώτα Προγράμματα του υΠου ργείου Οικονομίας
[νέο κλίμακα]
Τι φόρους
θα Πληρώσουν
οι αγρότες
Την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με 1 3%
αΠό το Πρώτο ευ ρω, μιν καθιέρωοιι αφορολόγητου ορίου διαμορφσύμενσυ αΠό 8.636 έως 9545 ευρώ ανάλογο με τον αριθμό των Προστατευόμενων τέκνων και
μιν εφαρμογη κλιμακούμενων συντελεστών φο ρολόγιισιις ΠροβλέΠει για τα εισοδιίματα αΠό αγροτικές
δραστηριότητες ο Πρόσφατα ψιιφισθείς ασφαλιστικός
και φορολογικός νόμος. Ο νέος νόμος Περιλαμβάνει
διάταξη για τον συνυΠολογισμό των βασικών αγροτικών
ενισχύσεων στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών. >6
- λ ι 
ω( Ι. ο
ΑΑ. ΤΣ|ΠΡΑΣ: Π|Ο ΑΠΑ|'|'Η'|'||(Η
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΠΑ "Η ΧΩΡΑ
ΝΔ.: «ΟΠισθοΧώρηση»
η συμφωνία της κο βέ ρνησης >Ζ7
[σου ΗΜ]
Η Πρώτη
ενίσχυση
αΠό το Πακέτο
Γιούνκερ
Δανειοκά σύμβαση, 1 5 εκατ. ευρω. υΠεγράφΠ χθες μεταξύ της
Ευ ρωΠαίκΠς ΤράΠεΖας ΕΠενδύσεων και της Θέτει ΕοτΠι8. στο
Πλαίσιο του Προγράμματος βοηθειας του Ευ ρωΠαίκσύ Ταμείου
Στρατηγικών ΕΠενδύσεων. Πρόκειται για μιν Πρώτιι συμφωνία
Χρηματοδότησης αΠό το Πακέτο
Γιούνκερ στην Ελλάδα. >1'7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα