Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΜΑΡ|ΝΛκΗτ Με τον τ..Μετ ωστοσο θέ
πουπΡΩονΠονΡτο!νντ.ΐτ:.υΜοτ“ΝΜΜΡνω. 
ΠορἑλττΒ7 το ΒροΒΠσ του 
ΓΑΥΡΟΣ κι αυτός! · Μίληααν για ναντιΜα και μαἀλα κτ1λυτ›ρου Πορτογσλου τΣΧωκου ι
. / . η 7
Η ΜΑ'ΌΥ2ΠΙό.
Καθημερινο ΜΜΜ
Α .Φύλλου ιΪ7ω.
ρΤιμῇ: Μο ε 58ἩἩΞ.ῇ¦ ί Ξεντ08ΞΓ
Με κσ1 ηγέτη στο τέλος τον
Ἡ ΜΜ“ΜἩ '
μΣΠἔ“νουλη ΟλυμΠ1σκὁς κσ1μἑσσ 
τ μ ' . ημων Μ ετ· εψΜΜνἩ , Μ<“ ¦ ω· - ' 'η
Ψ στο ΟΑΚΑἶεκσνΞ το 3-0 κατ Περ1μΣν€1 τους... ζΞνυΧτηὁΞς 
“ω , Μ , κ Μ , _ κ
του ΠΞὁουλσκη στον τελ1κο · ΠετΡσ1ωτ1κη σνστΡοΠη ο
[Μο -17:στδἶ14] κσ1 14-34 στην 4η Πξβἱοὁσ! “ Β
ΚΗ' Π' ΜΑΓΚΕΣ
Χυὁσἱσ συνθημστσ κατα της
οικογένειας του ΣΠσνουλη οπο
τους κσῳρους της ΑΕΚ
· ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧσκΣτ στ
Π1τσιρτκσ των γηΠεὁουΧων
τνινΜχτνννΜτ . ῖ“  
Ανανέωση ΦιΜΜωκΜνονζντπ.Μστρεψε ” τ η κ_ για Ξ=αΣιλἐς κατά του
 ο _ έ _ έ __ _ _ οῖτεφὰνπν·ΤοπΜνΜηςΜΜης... . Ξ ' 'κ παρατηρητἡ Κύρκου!
) μ . . . ` .θ~ τ “' ^ Η ' · “ΝτροΠη! ”ΓὶΠοττ1 την
έ ΣτυφονλωμηκΠνεςσπΜΒεςΜΡεντη·ΠΜνρκο -_ . . - .. 
^ . . . . τμΗν› ορθΙο ο. τ1υτη τη
 Ρ προετοιμσζυεντατικοτηνομσνσ να νο πσ|ςε·με την ΠΕΚ . _ 7 · γ ΧὡἘ“μ _ Η ΜΗ ΜΙΚΡΩΝ-Ι
. δΣὲ;;·ΜΜΜτιτπ1ντεςμετοτερτιππ1|(σνωνη· _ .. Π _  ,ω η _ ΡΜ. ΜΜΜ ΠωΙ ΜὸΙ των
Χ "Περιμένονννπ γίνε|κνλΜΜννωΜςΜ ανώνυμε... - . η 7 ο - .Π 1ὸωΜηΠ1 ως ΑΕΚ