Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μ Μ "Η"
Η" Π"Μ°"Μ"
Γραφειο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ η.
"Μι ντο νσ
τισσστ... προς
Γραφει ο ΜΚΟ): κ|ΤΣ|Γ|ΑΝΝΠΣ Σελ. ο
ΤετΩρτττ ΙΙ Μοιου 2016 / Φωλλο τ] 70 42370) / € τ 3ο
Ή Εηιτροηη Δεοντολογιαε>τη5 ΕΠΟ.”
με ΙΟυ8 τακτικου8 δικαστεε σου εηεβαλλε
ο Κοντονη5, 'αηε6ωσε δικαιοσυνη ιέξἔφτιλισε
την ερυθρόλευκη Προηαγανδ “
; “ι η ι
Λησστὅῖη στην θεσσαλονικη: εμετ|κῇ εΠίθεσΠ του ΟΣΦΠ|στ
'ἶκη5 Γεωργιου
ΜΝ", στι κανεις τσ κουσσνισ σου! σιιστ σ 'ΜΜΜ
ΤΗΣ ΜΚ ΣΕ ΠΗΡΕ" · Τσ στο" σιντι· στο ιτρσνρσιιιισ,
στην τεσσστισ τισσστισΒεισ σου εχεις σνσῆσΒει,
των πρεπει νσ οισκρινσντσι κι" νσ οισρΒὡνσντσι
έ τιζσσΞί.
 Η ω·ϊΩ|7›
Ο ΖΝΤΟΒΤΣ διεσυρε και ηροοέβαλε
την ομαδα στο ΣΕΦ και χθε8, ολοκληρωσε
το «εγκλημα», βλεηοντα8 τα τρενο
να σερνἶυνἑ(6ενἔηαιρνεκαν ταιμ αουτ
 Πέ. “Ι "ΜΜν“ρ ““““ τι
να;κοψει το ρυθμο τΠ5 αντεηιθεση5 ° 
 ,ρου ΟΣΦΠ) και το +17 να γινεται χωριε
 Ι ο 
 να7το καταλαβει -Μ! χέ:αι6υστῳ5,
δεν ήταν η Πρώτη φόρτε; ή
$ικ·“Ξἶ  Ο › “   - Ι Π
 .  «Φως τσσνσρι» τισισι ιτσικτες “
σεν σειτσσν ντι τσσρσνε σστιι τη τσονεΗσ
τισ· σιτσ τισιστιιτσ τισ· οσο ψυχη
   ·'”Ρ ' · . < γ :τ  = ν
': Ι¦κ)ι_-χ Η; -_-: ,ἴ€:Ψ . , ·. “ε . “Ισ .·  7 αν _
.: '- ν
 ε τι η :Δ
.ι  < Ψ .
:Ἑ`Υ”Ψ·~ὲ :Ϊ ' “β Ψ" 'εκ-τ -“ < >
 . ἔ:°?Γι>αἴηλαοτὁΪ α τα και δυο τι ηση
ἔ Ο ΟΣΦΠ κυνηγαγε στο σκορ, η ΑΕΚ “ ο -- 7 .γρ φ Ψ μ .. η το;; , . . . του ησὁοσφαιρου,|κατηγορειται αηο τον .
 χρεωνοταν φαουλ σε καθε επαφη και δεν · - · ·· · ο 
¦ . , . Δ 4 Ποδοσφαιρικα εισαγγελεαΟτη'ε ΕΠΟ; Οι η
ειχε καν το μηονου8 στην τριτη ηεριοὁο κι  -0 Πρόεδρ03 τΠ3 ΕΠΣ κσρὁίτω$