Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
11-05-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΓΙΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Ζεστός καί ὑγρὸς καιρός μέ
αραιές νεφώσεις καί πιθανώς πρὸσκαιρους όμβρους στα βόρεια ὁρεινα.ῦΑνεμοι
νὸτιοι μέτριοι. Ἡ θερμοκρασία θα φθάσει τούς Ζ8β.
Τετάρτη 11 Μαίου 2016
Ἀνάμνησις τῶν έγκαινίων της Κων/πὸλεως,
Μωκίου ἱερομ., Κυρίλλου καί Μεθοδίου ἰσαποστὸλων
Σελήνη 5 ήμερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 818' - Δύσις 8.25'
Αριθμ. φολ. 40444 ι Τιμή ι,5ο ε
Αμερικής 9, Τ.Κ. ίΟθ72, Αθήναι, ίπίο@εειίεηεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί Ο 322Οθ3ί, Φαξ: 2ί 0 3243Ο7ί
Καταχωρίσεις: 2ί0 3220482, Συνδρομές: 2ί3 οι 70670 - 2ίΟ 3227870
”Ετος ί230ν
Συνταγή
καταστροφής
Ό κύριος λόγος για τόν ὁποῖο ὁδηγήθηκε ή ἑλληνικὴ οἱκονομία στήν κρίση, ήταν ή κακή συνταγή τής
πολιτικής πού έΦαρμόσθηκε τίς τελευταῖες δεκαετίες.
Συνίστατο δέ ή συνταγή αύτή στήν διατήρηση τού γιγαντιαίου καί πολυδάπανου κράτους, τό ὁποῖο προσπαθούσε να συντηρηθεῖ από τήν δυσανάλογα ὑψηλή
Φορολογία. Καί ἐπειδὴ δέν τό έπετύγχανε -λὸγω καί
τῆς μεγάλης Φορ0ΜΦνιῆε- προσἑΦευιε σέ ῦπἑρσικο δανεισμό προκειμένου να καλύπτει τα έτήσια δημοσιονομικά έλλείμματα, καθώς καί τίς διαρκώς αὐξανόμενες αναγκες έξυπηρετήσεως τού χρέους του.
Τό 2010, ὅταν ή δημοσιονομική κρίσις έλαβε
ανεξέλεγκτες διαστασεις, ήταν ή μεγαλη εὐκαιρία
για να αλλαξει ή συνταγή πού είχε ὁδηγήσει στήν
καταστροφή. Πρός τήν κατεύθυνση αύτή ἐπίεσε τήν
ἑλληνική Κυβέρνηση τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, διάφοροποιούμενο από τίς θέσεις τού εὐρωιταῖκού σκέλους τής Τρὸῖκα. Τό Ταμείο ζητούσε από
τήν πρώτη στιγμή δραστική περικοπή τών δημοσίων
δαπανών, περιλαμβανομένων καί απολύσεων στόν
δημόσιο τομέα, καί όχι αύξηση Φόρων."Ομως απαιτούσε τήν συγκρότηση ἑνὸς αποτελεσματικού Φοροεἱσπρακτικού μηχανισμού.
Τίποτε από αὐτά δέν έγινε. Διότι τότε στήν ἐξουσία εἶχε ανέλθει ή Κυβέρνησις τού σοσιαλιστικού
ΠΑΣΟΚ, τὸ ὁποῖο διεκήρυττε περίπου αὐτά πού διακηρύττει καί σήμερα ὁ Σύριξα. Οἱ τότε ὑπουργοί
αρνήθηκαν νά ένδώσουν στίς πιέσεις τού ΔΝΤ γιά
δραστικό περιορισμό τών δημοσίων δαπανών καί για
απολύσεις στόν δημόσιο τομέα καί έπεδίωξαν τήν
δημοσιονομική ἐξυγίανση κυρίως μέ αύξηση τών
Φόρων. Αύξησαν ὑπέρμετρα τούς συντελεστές τής
Φορολογίας είσοδή ματος καί κερδών, ἐπέβαλαν συντελεστές δημεύσεως στήν ακίνητη περιουσία καί
αύξησαν δύο Φορές τόν ΦΠΑ.
Τό αποτέλεσμα ήταν να καταδικάσουν τήν οίκονομία σέ μία πρωτοφανούς μεγέθους καί διαρκείας
ύφεση. 'Η έλληνική ύφεσις προήλθε κυρίως από τούς
Φόρους.'Ι·Ιταν ή κλασσική περίπτωσις τού λεγομένου
Με ΜΜΜ ΜΜΜ. Καί ήταν προϊόν της δογματικής
έμμονής τών τότε κυβερνητικών στελεχών τού ΠΑΣΟΚ να διατηρήσουν τό μεγαλο κράτος, παρ° ότι αὐτὸ
ήταν ή κύρια πηγή τού κακού.Ἑτσι, αντί να προχωρήσουν σέ συρρίκνωση καί έξορθολογισμὸ του, έστραΦησαν βάναυσα κατά τού ίδιωτικού τομέως τής οίκονομίας τόν ὁποῖο κατόρθωσαν νά καταστρέψουν.
'Η Κυβέρνησις Σαμαρα πού ανέλαβε τό 2012
εἶχε πολύ λίγα περιθώρια να αναστρέψει τήν πολιτική αὐτή, αφού εἶχαν ήδη συμφωνηθεί μέ τούς δανειστές οἱ δημοσιονομικοί στόχοι καί ὁ τρόπος ἐπιτεύξεώς τους. Τό τότε κυβερνητικό ἐπιτελεῖο προσπάθησε να πείσει τα μέλη τής Τρὸῖκα ότι μέ τούς
ὑψηλούς Φόρους ούτε ή αναπτυξις οι ἐπετυγχανετο,
ούτε οί είσπρακτικοί στόχοι θα πραγματοποιούντο.
Με ή πολιτική εἶχε δρομολογηθεῖ καί δέν αλλαξε."Ομως ή αλήθεια είναι πώς ούτε ή Κυβέρνησις
αὐτή ήταν διατεθειμένη νά προχωρήσει σέ μαξικές
απολύσεις στόν δημόσιο τομέα.
Τώρα λοιπόν πού στήν ἐξουσία ήλθε παλι ένα
κόμμα τής σοσιαλιστικής Αριστερός, έπιστρέΦουμε
στήν συνταγή τής οίκονομικής καταστροφής. Φόροι
ἐπί Φόρων, μέχρι τελικής πτώσεως...
Στρατηγική ήττα
τής Ἑλλάδος
Ύπὸλογη ή Αριστερά για τήν όλη έξέλιξη
«Η ΕΛΛΑΔΑ έτεροκαθορίξεται
όσο ποτέ», εἶναι ή ἐκτίμησις τής
έγκρίτου γερμανικής ἐΦημερίδος
«8ί1ααει1τεοίιε Ζείτιιιις» στήν χθεσινή της ανάλυση για τα όσα έξελίχθησαν στό τελευταῖο Ευτοςτουρ
για τήν Ἑλλάδα. Οὐσιαστικα, ή κυβέρνησις συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, θέλοντας να ἐπιτύχει τήν
αξιολόγηση, παραχώρησε ὁλόκληρη τήν περιουσία τής Ἑλλάδος.
Αὐτό συνέβη, πρώτον, μέ τήν
αποδοχή τού νέου ὑπερ-Ταμείου
ὑπό ξένη ἐποπτεία καί έλεγχο, πού
θα ὑποκαταστήσει τό γνωστό ΤΑΙΠΕΔ. Στό νέο Ταμείο, ὑπό τό πρόσχη μα τών ἰδιωτικοποιήσεων, ἐντασσεται τό σύνολο τής δημοσίας
περιουσίας. °Ολὸκλη ρο τό τραπεζικό σύστημα τής χώρας, τά έσοδα
τού Δημοσίου από τα διόδια, τα λιμάνια, τα ακίνητα, οἱ σιδη ρὸδρομοι
καί τα μερίδια στα αεροδρόμια. Τό
σπουδαιότερο, στό Ταμεῖο αὐτό,
ὑπὸ εὐρωπαϊκὸ έλεγχο παραχω
ρούνται τα δικαιώματα καί έσοδα
από τό νερό, τα ἐνεργειακά αποθέματα τής Ἑλλάδος σέ στεριά καί
θάλασσα (πετρέλαιο καί Φυσικό
αέριο) αλλά καί τα ὁρυκτα, πολύ
σημαντική πλουτοπαραγωγική αναξιοποίητη- πηγή.
Δεύτερον, ή περισπούδαστη αὐτή αριστερά διακυβέρνησις παραχωρεῖ στόν εὐρωπαῖκό καί διεθνή
έλεγχο τό μεγαλύτερο μέρος τής
ἱδιωτικής περιουσίας τών Ἑλλήνων, μέσω τής ἐλευθέρας παραχωρήσεως-«πωλήσεως» (είε) σέ ὑποπολλαπλασιο τής τιμής τους, 8%20% τής πραγματικής τους αξίας
τών δανείων πού έχουν λαβει οἱ
"Ελληνες πρό τής δραστικής μειώσεως τών είσοδηματων τους. Όμιλούμε για τό σύνολο τών δανείων,
έπιχ ειρη ματικών, στεγαστικών καί
καταναλωτικών. Τό ση μαντικώτερο, όχι μόνον ἐκείνων τών μή έξυπηρετούμενων («κόκκινων») αλλά
καί τών έξυπη ρετούμενων.
Παραλλήλως, ή Κυβέρνησις
αὐτή, πού θριαμβολογεῖ καί αδικαιολογήτως ὑπερηΦανεύεται, παρεχώρησε στόν εὐρωπαϊκὸ καί
διεθνή έλεγχο καί αὐτή τήν λειτουργία τής Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, καταργώντας στό ἐπίπεδο τής
πολιτικής εὐθύνης τόν Κοινοβουλευτισμό. Γιατί αὐτό έξυπηρετεῖ ὁ
αὐτόματος μηχανισμός -ὁ περίΦημος, λαϊκιστί, «κὸΦτης»-, πού θα
ἰσχύει από τό 2018. Μέ εὐθύνη τού
ὑπουργού Οἱκονομικών καί ὑπογραΦή τού ανεύθυνου συνταγματικά Προέδρου τής Δημοκρατίας θα
ἐκτελούνται τα μέτρα προσαρμογής
(περικοπή μισθών - συντάξεων
κλπ.) κάθε 30 Ἀπριλίου.
Ἡ κυβέρνησις Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει στήν ¦Ιστορία. Γιατί
ὑπέγραψε οὐσιαστικα μία Συνθήκη
Βερσαλλιών για τήν δύσμοιρη Ἑλλάδα, ανάλογη ἐκείνης τής ήττη μένης Γερμανίας μετά τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.
600.000 πρὸσφυγες
ζητούν καταφύγιο
Κλείνουν οί πολυπληθεῖς καταυλισμοί στήν Κένυα
ΟΤΑΝ πρό ὁλίγων μόλις ήμερών ὁ
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας είδοποιούσε για τήν ανάγκη λήψεως μέτρων πρός αντιμετώπιση τών αὐξημένων ροών προσφύγων από τήν
Ἀφρική, πολλοί ήταν ἐκεῖνοι πού
τού ἐπετέθησαν λέγοντας ότι δέν
είναι ἐκεῖ τό πρόβλημα τής Ἑλλάδος. Καί όμως δικαιώνεται τώρα πού
κατέστη γνωστόν ότι ή Κένυα απεΦασισε όχι μόνον να κλείσει τα
στρατόπεδα προσφύγων στό έδαΦὸς της, αλλά καί κατήργησε τό
σχετικό ὑπουργεῖο! Τί σημαίνει
αὐτὸ;"Οτι 600.000 πρόσΦυγες από
τήν Σομαλία, τό Νότιο Σουδάν καί
τήν Αίθιοπία σέ έλαχιστο χρόνο θα
αναζητούν καταφύγιο. Καί φυσικα
θα λάβουν τήν αγουσα πρός τήν
Εὐρώπη, αναζητώντας καλύτερο
«αύριο» ή, έστω, ένα πιάτο Φαγητού.
Δέν πρόκειται να ἐπιστρέψουν
ποτέ στήν πατρίδα τους, διότι ἐκεῖ στήν Σομαλία- ἐπικρατεῖ λιμός,
έρημοποίησις, έμΦύλιος, καί σιγασιγά ἐξαπλώνεται ή ἱσχύς τής όργανώσεως τών ἐπαναστατών-τρομοκρατών Ἀλ-Σαμπαμπ. 'Η ὁποία
ὁργάνωσις ήδη έχει κανει αρκετές
Φονικές ἐπιθέσεις ἐντὸς τού κενυατικού ἐδάΦους. Καί ή ὁποία έχει
αποσπασθεῖ από τήν Ἀλ-Καιντα...
Αὐτὸς εἶναι ὁ βασικός λόγος για
τόν ὁποῖο ή Κένυα έλαβε τήν απόΦαση απελάσεως τών προσΦύγων.
"Οπως προστίθεται στίς ανακοινώσεις απὸ τό Ναϊρόμπι, τὸ έτερο ζήτη μα πού ὁδήγησε στήν απόφαση
είναι ή οίκονομική αδυναμία στη ρίξεως τών καταυλισμών. Τό δεύτερο
αὐτό ξήτη μα γεννά ἐρωτήματα, καθώς ή λειτουργία τών καταυλισμών,
κυρίως δέ δύο, τού Νταντάαμπ, πού
εἶναι ὁ μεγαλύτερος στόν κόσμο
καί Φιλοξενεῖ 300.000 ατομα, καί
τής Κακούμα, πού Φιλοξενεῖ
180.000 ατομα, χρηματοδοτεῖται κατά κύριο λόγο από τήν Ύπατη
Ἀρμοστεία τού ΟΗΕ για τούς πρόσΦυγες, αλλες μή κυβερνητικές
όργανώσεις, καθώς καί από εὐρωπαῖκά κονδύλια πού διατίθενται στό
πλαίσιο τής Συμφωνίας τού Κοτονού, πού διεδέχθη ἐκεῖνες τού Λομέ
καί αφορα καί σέ ανθρωπιστική
στήριξη κρατών τής ἈΦρικής καί
τής Ἀσίας.
Σήμερα
Πέντε όροι πρίν
από τήν 24η Μαΐου
'Η ἱκανοποίησις πέντε
όρων θα ὁδηγήσει τήν
Τῆς ἡμέρας
Τ ά εύρὡ τού καλοκαιριού
'Ελλάδα στό Εστοριουρ τής
24ης Μαίου, όπου θα
ύπογραφείή τελική συ μΦωνία. ΣΕΛ. 2
ΤετρακόσιοιἘλληνες
στα Μ Ρεραε
Τετρακόσια ὸνὸματα
'Ελλήνων περιέχονται
στό νέο κύμα αποκαλύψεων τῶν Ρετιεπιε ΡεΡΘτε.
ΣΕΛ. 3
Οἱ τελευταίοι μήνες
της θητείας 'Ομπάμα
Γεμάτοι συμβολισμούς οί
τελευταίοι έξι μήνες τής
θητείας τού Μπαρόκ
'Ομπάμα. <|στορική έπίσκεψίς του σέ ί|απωνία
καί Βιετνάμ. ΣΕΛ 5
Γέμισαν, ξαφνικά, τα ἑλληνικὰ
ΜΜΕ μέ διαφημίσεις από τήν Τουρκία! «Ἐλᾶτε στή χώρα τῆς φιλοξενίας», λέει τό ένα μήνυμα. Καί σκέπτεσαι τό ξύλο στίς πλατείες, τίς φυλακίσεις τών δημοσιογράφων, τήν
αύταρχική διακυβέρνηση τού σουλτάνου Ταγίπ τού Α'.
«Ελατε στή χώρα τών δύο ήπείρων», λέει τό αλλο μήνυμα, κι έσύ σκέ
τιτεσαι ότι ή χώρα τών δυό ήπείρων
κάνει ό,·π περνάει από τό χέρι της για
να μπορέσει να ένταχθεῖ στή μια ήπειρο, σέ έκείνη πού δέν τῆς «πάει» όσο
ή άλλη, ή μεγαλύτερη...
«Ελατε έκεῖ όπου σας κερνούν ένα
φλιτζάνι τσάι σέ κάθε σας βήμα», λέει
τό άλλο μήνυμα, προφανώς για νά
θυμίσει τήν προσήλωση τών Τούρκων είς τό έν λόγω αφέψημα . Κι έσύ
τόν ἑλληνικότστο καφέ σου τόν αποκαλούοες έπί τόσα χρόνια «τούρκικο»,
ένώ οί Τούρκοι δέν πίνουν καφέ!
Βεβαίως, οί γείτονες δέν ανακάλυψαν, ξαφνικά, τήν ἑλληνική τουριστική αγορα. Απλώς, τα τελευταία κρούσματα τρομοκρατίας, πού
έχουν αύξηθεῖ σέ μεγάλο βαθμό,
έχουν ήδη λειτουργήσει αποτρειττ1κά για τούς ξένους τουρίστες. Οἱ
ακυρώσεις πέφτουν βροχή καί ὁ
τουρκικός όργανισμός τουρισμού,
σοφώς ποιών, έκανε τήν απλή σκέψη: «Ποιός είναι ὁ τουρίστας πού
αἰσθάνεται κοντά μέ τήν Τουρκία; 'Ο
'Ελληνας. Για πολλούς λόγους, οἱ
ὁποῖοι, όμως, έχουν τό 'ίδιο αποτέλεσμα. Ἀφήνουν χρήμα»!
Ό Τούρκος έπιχειρηματίας γνωρίζει πολύ καλά ότι τό «Ούνα φάτσαούνα ράτσα» ούδεμία σχέση ὰει μέ
τούς >|ταλούς, αλλά ταιριάζει γάντι
μέ τούς Τούρκους (τής εύρωπαϊκής
πλευρα)
Ό Τούρκος έπιχειρηματίας γνωρίζει καλύτερα από όλους ότι, για τόν
'Μηνά μερικές λέξεις λειτουργούν ώς
μαγνήτες. «Αγία Σοφία», «Μπαλούκλί», «Πέρα», «Ταξίμ», «Φανάρι», «θε
ραπειά», «Κεράτιος», «Βόσπορος»,
«Πριγκηπονήσια», «Χάλκη», είναι μερικές λέξεις- κλειδιά πού κάνουν «κλίκ»
στό ἑλληνικὸ αύτί, ίδιαίτερα στίς ήλικίες πού απολαμβάνουν (πού λέει ὁ
λόγος) τή σύνταξή τους καί θά ήθελαν νά πάνε στά μέρη για τα όποῖα
έχουν ακούσει τόσα καί τόσα.
Διότι οί ανω τών πενήντα έχουν
μάθει στό σχολειό γιά τά ψάρια στό
Μπαλουκλί, ὰουν μεγαλώσει μέ τόν
μύθο τού «Μαρμαρωμένου βασιλιά»,
έχουν συναναστραφεῖ τούς'Ελληνες
πού ήρθαν στήν μητέρα πατρίδα
διωγμένοι από τό τούρκικο λεπίδι ή
από τα «Σεπτεμβριανά».
'Εκεί, λοιπόν, στοχεύει ή τουρκική
«καμπάνια», καθώς οἱ «Τουρκικές
Αερογραμμές» (ή παλιά «Τούρκ Χαβά
Γιολαρί», πού έγινε «Τέρκς Αῖρλαινς»)
έμφανίζονται ακόμη καί ώς χορηγοί
έκδηλώσεων στό Μουσείο Μπενάκη!
Ασφαλώς, ό καθένας είναι Με
ρος να πάει όπου θέλει. Καί δέν είμαστε έμεῖς πού θα καλλιεργήσουμε κλίμα «έπικινδυνότητας» για τή γειτονική μας χώρα. Πολύ καλά κάνουν οἱ
γείτονες καί «ση μαδεύουν» τούς
'Ελληνες τουρίστες. Καλές τιμές έχουν,
καλό σέρβις, καθαροί είναι, έξυπηρετικότατοι.
Τό θέμα είναι τί κάνουν οἱ'Ελληνες
έπιχειρηματίες γιά να προσελκύσουν
τούς 'Ελληνες, όσους δηλαδή έχουν
(για πόσο ακόμη;) τή δυνατότητα να
κάνουν μιά-δυό έβδομάδες διακοπές. Ἀς
μας δώσουν περισσότερη σημασία. Άς
μᾶς ΜΜΜίσονν καλύτερα, άς μή
μᾶς θεωρούν «Μπρος κατηγορίας».
Δέν είναι καλύτερα να μείνουν ὲδώ τα
καλοκαιρινά μας εύρὡ;
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Τίς πταίει
Γραφει ὁ Γ εώργιοςΚ. Στεφανάκης* 
ί. οι κΥΒΕΡΝΗΤ|κΕΣ ανακοινώσεις είναι, παγίως,
<<ψυχροπολεμικές›>. Καταλήγουν σέ ανάδειξη
σκληρών πιστωτῶν - έχθρών των 'Ελλήνων (ί).
,Εκεί έντάσσεται καί πρὸσΦατη έπιστολή τού
ύπουργού Οἱκονομικῶν. 'Εξορκίζει τούς ὁμολὸγους του να συμβάλουν ώστε να μὴν καταστεί
ή 'Ελλάς, τελειωτικῶς, σου ειστε (ί).
"Εχει συμβεί τὸ αντίθετο. 'Η κρίση τού 2008
ανέδειξε διαρθρωτικές αδυναμίες. Οἱ αγορές,
ώς αναξιόπιστους, μας έξοστρακισαν από τὸ
εύρὡ. Από ένα πολύ ακριβό, δηλαδή, για έμας
νόμισμα.'Ἀλλες χώρες μέ ανάλογα προβλήματα
έπανηλθαν. Οἱ οἱκονομίες τους έξορθολογίστηκαν. Ἡ Κύπρος, ή Πορτογαλία, ή '|ρλανδία αύτοχρηματοδοτούνται στὸ κοινό νόμισμα. 'Εμείς τελού με υπό νομισματική <<μεταγγιση›>. Χωρίς
βοήθεια μένουμε από εύρὡ (ί). 'Εδώ επικεντρώνεται ἡ οὐσία τού ελληνικού δράματος: 'Η οίκονομία μας δέν παράγει.
||. 'Ο Σύριζα -στήν καλλίτερη (γι' αύτὸν) περίπτωση- απέδειξε αντιληπτική αδυναμία. Συνθη ματολογούσε αβασίμως. °Ο κ. Τσίπρας ένοχοποίησε για όλα τα δεινά τὸ δημόσιο χρέος. Αύτὸ
όμως ήταν (απλώς) ή συνέπεια τής έλλειμματικής οίκονομίας. 'Υποσχέθη κε (ὁ κ. Τσίπρας)
διαγραφή όφειλῶν απειλώντας έξοδο τής χώρας
από τήν Εύρωζὡνη. Τήν κρίσιμη ώρα οἱ ξένοι μας
κάλεσαν να φύγουμε (ί).
"Εκτοτε ὁ κ. Τσίπρας είχε τελειώσει ὡς έπαναοτάτης πολιτικός (1! ί). Τὸ κόμμα του διαοπάσθηκε.
Οἱ μέχρι τότε κορυφαίοι: Κωνσταντοπούλου,
Συνέχεια στήν σελ. 8
ναίκα στήν Με έγινε μητέρα σέ ήλικία 70 έτῶν!
Βεβαιως μέ ἐξωσωματική
γονιμοποίηση, αλλά καί
έτσι, τό γεγονός ότι ή
Νταλ ίντερ Καούρ κατόρθωσε νά φέρει στόν κόσμο
Ο Πεντάδυμα έφερε στόν
κόσμο μία 26χρονη Αύστραλή, καί είναι όλοι,
παιδιά καί μητέρα, καλά
στήν ύγεία τους. Τό αξιοπερίεργο είναι ότι ή Και
Τούκι εδω συλλάβει μέ φυσικό τρόπο, κάτι πού γίνεται μία φορά στα 55
έκατομμύρια! Ἐπί πλέον,
οί ίατροί τή ς εῦ(αν συστήσει να κρατήσει μόνο τα
δύο, γιά νά αποφύγει τόσο ή ίδια όσο καί τά
έμβρυα τόν κίνδυνο, αλλά
ἐκείνη απεφάσισε νά
αγνοήσει τήν συμβουλή
τους. Τελικώς ανκαί χρειάσθηκε τήν βοήθεια 50
ίατρῶν καί νοσηλευτῶν,
ή νεαρή μητέρα, πού ήδη
έχει έναν υίό 9 ἐτῶν καί
δύο μικρότερες κόρες, γέννησε μέ καισαρική, χωρίς
έπιπλοκές, τέσσερα κοριτσάκια καί ἔνα αγοράκι.
Νά τή ς ζήσουν!
Ο Καί μια πού αναφερόμαστε σέ μητέρες μία γυ
ένα ύγιέστατο αγοράκι
αποτελεί «θαύμα»! Τό ζευγάρι, πού εἶναι παντρεμένο ἐδῶ καί 46 χρόνια, καί
δέν εᾶε μπορέσει να αποκτήσει παιδί, απεφάνθη
ότι ὁ Θεός άκουσε τίς προσευχές του.
Ο Καλά, τόσο (πως
είναι οί νέοι στήν Κίνα,
πού ή φοιτητική λέσχη
τού Πανεπιστημίου ΑΠ11ι1ἰΝοΠ11εΙάνα)σ<άσθηκε
νά προσφέρει έκπτωση
50% στό φαγητό σέ
όσους φοιτητές έχουν
τρόπους καί συμπεριφέρονται μέ εύγένεια; Μέ
δυό λόγια, σέ όσους λένε
«εύχαριστῶ» καί «παρακαλώ»! Γιατί δέν έρχονται καμμιά βόλτα καί
άπό δώ, νά δούν πόσοι
νέοι, αντί να πούν ένα
«παρακαλώ», στήν κυριολεξιοι «βρυχῶνται» λέγοντας τό αίτημά τους;
Καί βεβαίως ούτε λόγος
γιά «εύχαριστῶ»...
'Η 'Εωία,κάθε πρωί
στην πορτα σας
Μέ ένα τηλεφώνημα στα
213 017 0670, 210 322 7670
σε Ξ;
4“`Ν“ ο 
ύ ... σε? ξ·
.ι |·ἄ|“ _ .
Μέ κάθε ἑτήοια συνδρομή, δωρεάν όλες
οἱ προσφορές πού κυκλοφορούν μέ τήν ΕΣΤΙΑ