Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ελάφρυνση σε τρία στάδια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτΜ€τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Μ ΡΟΝΕ|ἱ
δεςιιι·ί|γ δοΠ:ίςε: Ροκ" Ηο|'Πε ΑΕ.
ΤΘ|.: +30 2'|Ο 6728890
αίτιο": |ηίο@ραννετ-ηεί|οεετ
Μ.ρονια-ηοίιεεει
Τρίτη 10 Μαίου 2016 /τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.056
Παυλόπουλος - Τσίπρας
Μεσαία Με
του ΦθΡθΔ0ΠΚΩΝ
Μολφέση
Ἡ Βέρντερ Φόιμαν
σοσιαλδημοκρατΠς Καγκελόριος της Αυστρίας
Τ“ΠΒοΜΗρε ι
τυπεοςΠΑπσεκε δΑ|.Ε8 ὰ δΕΚΥ|£Ε 1
Ο. Μείωση οι. ΜΑΜ 'Μ απο· φ
Ϊ:2ΙΜ26ω'·Μ'·ΜΜ· γ
σημερα στη Ν
ΜΠλοκ εΠιταγών σε εταιρείες
Που αναδιαρθρώνουν οφειλές
Τη δυνατοτητα στις τραΠεζες να χορηγούν βιβλιάρια
εΠιταγών στις εΠιχειρησεις Που βρίσκονται σε διαδικασία αναδιαρθρωσης των οφειλών τους δίνει η ΤτΕ,
με στόχο να διευκολυνθεί η ΠροσΠαθεια τραΠεζών
και εΠιχειρΠσεων και να αντιμετωΠιστεί το Πρόβλημα
των δανείων σε καθυστέρηση. >ί 5
ΜέτωΠο αντιδράσεων
αΠό την αγορα για τα μέτρα
|σχυρό και ίσως τελειωτικό χτυΠημα στην αγορα
εκτιμούν οι Παράγοντες της ότι θα καταφέρουν,
στην Πράξη, οι διαταξεις του ασφαλιστικού-φορολογικού Που ψηφίστηκε το βραδυ της κυριακης,
τονίζουν στη «Ν» εκΠρσσωΠοι φορέων και εΠιμελητηρίων Αθηνας καί Θεσσαλονίκης. >ί 0-1 ί
Ο γ.γ. του |ΜΟ θα εγκαινιάσει
την έκθεση «Ποσειδώνια 2016»
Παρουσία του γενικου γραμματέα του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμοι] (|ΜΟ) |_ίηι Κίταςκ θα ΠραγματσΠσιηθουν τα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτιλιακός
Έκθεσης «Ποσειδώνια 2016», τη Δευτέρα 6 |ουνίου, στο εκθεσιακό κέντρο Ματι·ορο|ίταη Εχρο. >'| 3
20 εκατ. σε καινοτόμες μμε
αΠό το «Πακέτο Γιουνκερ»
Πραγματικότητα αΠοτελεί αΠό χθες η δυνατότητα
δανειοδοτησης ελληνικών καινοτόμων μικρομεσαίων εΠιχειρΠσεων καί εΠιχειρΠσεων μεσαίας
κεφαλαιοΠοίησης αΠό το Σχέδιο Γιουνκερ. Βάσει
της σχετικης συμφωνίας Που υΠεγραφη στη θεσσαλονίκη μεταξυ του ΕυρωΠαίκου Ταμείου
ΕΠενδυσεων καί του τραΠεάκου Ομίλου Ρωσσία,
η Ρι·ο£ι·εσίτ θα χορηγήσει ως δανεια κεφαλαια
ύψους 20 εκατ. ευρώ σε ελληνικές καινοτόμες
μικρομεσαίες εΠιχειρΠσεις καί εΠιχειρΠσεις μεσαίας
κεφαλαιοΠσίησης την εΠομενη διετία. >ί 4
Ε|'|ΑΝΑΑΕ|'|'ΟΥΡΓΟΥΝ
Ο| Σ|(ΟΥΡ|ΕΣ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΚΟΥΡΑΕΤ|·| >15
ΑΝΤ: Έ|(|(Α|·|Σ|·| Σ'|'|·| |ἙΡΜΑΝ|Α
|'|Α ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
ΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ >23
[χρέος] ΒραχυΠρόθεσμα, μεσοΠ ρόθεσμα και μακροΠ ρόθεσμα μέτρα συζητεί το ΕυτοετσυΡ
Ελάφ ρυνση σε τρία στάδια
Εξετάζεται Παράταση της εΠιτηρησης και μετά τη λήξη του Προγράμματος
Το Περίγραμμα τΠς συμφωνίας για
τη διευθέτηση του χρέους. στο οΠοίο
κατέληξε χθες το Ευτοἔτουρ. εξειδικεύει αΠό σημερα το Ευ1·ο ννο1<ιαΠἑ
Ωτουρ. σε συνεργασία με την Κομισιόν και τον Ευ ρωΠαίκό Μηχανισμό
Σταθερότητας, με στόχο να Προετοιμάσει μέχρι τις 24 Μαίου μια συνολικά λύση. Χωρίς ονομαστικό «κούρεμα» Που έχει αΠοκλειστεί. Με βάση το
Πλαίσιο της συμφωνίας, η εισηγηση
Που θα φέρει η Ομάδα Εργασίας, υΠό
τον Τόμας Βίζερ, θα ΠρέΠει να ΠροβλέΠει τη διασφάλιση της βιωσιμότητας σε τρεις Περιόδους. με εισηγησεις για μέτρα σε βραχυΠρόθεσμο. μεσοΠρόθεσμο και μακροΠρόθεσμσ ορίζοντα. Μεταξύ άλλων θα Περιλαμβάνουν: 1 . Την Πρόβλεψη Παγώματος των
εΠιτοκίων στα σημερινά εΠίΠεδα. Ζ.
Την εξομάλυνση Πληρωμών τοκοΧρεολυσίων σε έτη Που είναι αυξημένες
οι υΠοΧρεώσεις. 3. Την ΠροεξόφλΠσΠ
δανείων, όταν ευνοούν τα εΠιτόκια. 4.
Ευελιξία για την αντιμετώΠιοη Πιθανών
διακυμάνσεων του ΑΕΠ και των εΠιτοκίων στο μέλλον. Ωστόσο. υΠάρΧει
και οσμΠ Παράτασης της εΠιιηρησης.
καθώς ΠροβλέΠεται η «Παροχη κινητρων για τη διαδικασία Προσαρμσγης
της χώρας. ακόμη και μετά τη λήξη
του Προγράμματος». >4-5
Ευκλείδης
Τσακαλώτος
υπουργός
Οικονομικών
ίΑΠοψιί μας
είναι Πως δεν
θα χρειαστεί
η ενεργοΠοίηση
του ΠροληΠτικού
μηχανισμού
«ΑΝΑΣΑ»
ΣΤ|·|Ν ΕΑΑ|·|Ν||(|·|
ΑΓΟΡΑ
ΚΡΑΤ||(ΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ
'εροόν
ΝτεισελμΠλοομ
Πρόεδρος
Ευιοετουρ
Μοσκοβισί
εΠΠροΠος
Οικονομικών ΥΠοθέσεων
Αρχίζει αμεσα Πρόκειταιγια
η Προεργασία ώστε μεταρρυθμίσεις
να καταληξουμε Που θα βοηθησουν
σε ολοκληρωμένη την Ελλάδα
συμφωνία να εΠιστρέψει
στις 24 Μαίου στην αναΠτυξη
ΑΠόδοση Νετοός ομολόγου τη)
01 05 07 Η Η 15
19 21
Μάλτας 2016
25 27 04 08 '10
' Μαιος2016
[αυτόματος κόφαις]
Στη «λίστα»
μισθοί και
συντάξεις
Η κυβέρνηση δεσμεύεται να
σλοκλΠρώσει μέσα στις εΠόμενες 15 μέρες όλες τις εκκρεμότητες σε σχέση με το Πακέτο των μέτρων των 5.4 δισ. ευρώ. στις οΠοίες Περιλαμβάνεται και το Πακέτο των έμμεσων
φόρων. ύψους 1.8 δισ. ευρώ.
Στα ΠροαΠαιτούμενα είναι εΠίσης το Ταμείο ΑΠοκρατικοΠοιΠσεων. αλλά και η νομοθέτησΠ της ρύθμισης για τα «κόκκινα» δάνεια, όΠώς εΠίσης και
του ΠροληΠτικού «κόφτη» των
δαΠανών. Που θα ενεργοΠοιείται κάθε φορά Που θα καταγράφεται αΠόκλισΠ αΠό τον στόχο για το ετήσιο Πρωτογενές
Πλεόνασμα. ΑΠό τον «κόφτη»
δεν εξαιρούνται οι μισθοί και
οι συντάξεις αΠό Πιθανές Παρεμβάσεις. >4-5
[ασφαλιστ·τό] Η ραγδαία μείωση των αμοιβών και η υψηλη ανεργία θα οδηγΠσουν σε αδιέξοδο το νέο σύστημα
«Βόμβα» αΠό τη με ρΠςΠ αΠασΧόληση
Βόμβα στα θεμέλια του ασφαλιστικού συστΠματος. ακόμη και μετά τα
μέτρα Που ψηφίστΠκαν τα μεσάνυχτα
της Κυ ριακάς. αΠοτελεί Π έκρηξη τΠς
μερικης αΠασχόλΠσΠς και η ραγδαία
μείωση των αμοιβών. σε συνδυασμό
Πάντα και με το υψηλό Ποσοστό της
ανεργίας. Τα μηνιαία στοιχεία της μισθωιης εργασίας και της εξέλιξης των
μισθών Που έδωσε στη δημοσιότητα
το ΙΚΑ δεν αφηνουν κανένα Περιθώριο
εφησυχασμού για το μέλλον της κοινωνικης ασφάλισης. Η «ΝαυτεμΠορικά» Παρουσιάζει την εξέλιξη των βασικών δεικτών της αγοράς εργασίας
και της εξέλιξης της αΠασχόληοης και
των μισθών σε βάθος εΠτά ετών. >6
ληξιΠρ” μων
οφειλών
Σε ακόμη υψηλότερα
εΠίΠεδα αναρριχιίθηκαν
οι ληξιΠρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου
Προς τους ιδιώτες τον
Περασμένα Μάρτιο,
φτάνοντας σε 5.575
εκατ. ευρώ έναν·Π
5.405 εκατ. ευρώ τον
Φεβρουάριο. >3
10000
8.000
6.000
4.000
2 000
Δημόσιο: Έκρηξη *Αθροισμα χρεών Προς ιδιώτες
(σε εκατ. ευρώ)
Δεκ-11 Δεκ-12 Δεκ-13 Δεκ-Μ Δεκ-15 |αν-Ιθ Φεβ-16 Μαρ-16
[φορολογικό]
Σε ασφυξία
εκατομμύρια
νοικσκυ ριά
Εισοδηματικές αηώλειες σε εκατομμύ ρια εργαζόμενους και ουνταξιούχους αναμένεται να Προ
καλέσει ο υΠσλογισμός της μηνιαίας ΠαρακράτησΠς φόρου εισοδΠματος και εισφοράς αλληλεγγύ ης με τις νέες κλίμακες Που
νομοθέτησε η κο βέρνηση. >7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα