Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ιιοοιιισιι στον
Τσινιιιιινσνι
ΓραφειοΤΛΣ0ΣΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ.32 ι
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ Σελ. ο
ΔΗΛΗῖΞ ΜΗ
Ϊριῖιι ΙΟ Μ(1ιοω 2016 / Φωλλο Ί 169 (2369) / € Ι 30
και η σιιιριξη και Μ τονΓκοσμο·σαρα
Ξ ¦ Η
δυο Πρωτων ματ8
Ξ·Μ3ΜΜ0ν
ι0χ8ε9ν9ΜΜπιο
:- Α..
  η ,γ  ν «Ασε_ιλουν»ὅνα μην ορισο›υν 6›ιαιτιιτ'ἑἐ;
'Πληροφορίε8 για Πρόταση στον Ουκρανο η ι “ εοφ ρ'".Ρ"· ΜΡ'~0μ9685σσ99€·99Π99“Υ
ο ¦ . .  Ξ: - “για>6υνα.τεε νομικεε κινησειε·σεσρ·οσῳσικο
_ κεντρικο αμυντιἑο Με Ντνιιιρο (σελ.32) · ;¦,-ὲΠ¦Π£60_σὲ Μωβ ΦελεΧὡν:ομοσ-Πονὁωε
εἐρωτο μεταγραφικο ιζιπιιμα για Εαν ΑΕΚ α ιι Τ ;-: Αν Άει (Ακγ[ιΔΕκιΗΣ› κ_ΕΔ;
τήν στιγμἡ, ο Πρῳιιν αδοε Με Μιιαρτσελον' “ ” “ ι
  - “ο ιιένιιςιεπικς
"Ν ΜΜΜ!"
 να , 7 ι
Για ειιιιιοεο 
Πισω( ί “χ
Ι δ ¦ι
με ΜΜΜ  - “ · -. .· ο 
|""ῇ£| ὅ 7  π . _ ' _ «Ενημέρωσε» ιι ΕΠΟ τι8 φαω για την
. _ μ  “ ο _ Δ Η Δ διεξαγωγή του αγώνα Με '5 Μαΐου. αλλα με
Η' ΜΜΜ· ¦ , :· ' ' Δ Δ -_ __ - · τον υπουργική απόφαση σε ισχύ. δεν υπαρχει
«"¦8"°θ “  1 #-  ί _ .μ ~ “ ` · καμια ιιερίιιτωσιι ο 0ΛΑ ΤΑ "ΜΑΝΑ ΣεΝΑΡιΑ
σ η . ¦  = . η η η -_ .¦ ι·ιΑ ΤΗΝ τα" τον Μει·Μογ ΜΑΤΣ σον
Ἐ00'|Ι8||»Ε ι ' > ο ο ο τιΝΑΞε που ΑΕΡΑ το ιιοΔοι:οΑιΡικο
 ϊ 'Μ _ < ' ΠΑΡΑΚΡΑΤ0Σ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΜΒΕΣΤΑ