Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩ" ΣΠΟΡ
Δ/υτπς: ο. Νικαῆα'ί'6πς
Διευθυντής απατα: τιποτα ΜΑΚΡΗΣ
ΠΕ|ΡΑ|ΟῖΕΣ ΕΝΟΨΕ|
ΗΜ"|'ΕΛ|ΚΟΥ ΣΤΟ ΟΑΚΑ
πτικπ μεταοοσπ απο τον οτε Ν αρα· ο
ΤΡ|ῖΗ το ΜΑΪΟΥ ΖΟ'|θ Ο ΔΟ. Ί5948
ΤΟΥ ΣΗΜΕΡ|ΝΟΥ ΤΡ|ΤΟΥ
"Ό Μ""ΟΠ ΜΚ 7.ΟΟ ΠΜ. Ο' "'|'Μως "ΙΜΟ
"Ο 2-0 'και
μια ποπ" κοίτα
υποοπκπ για
τπν προκρισπ. απτο
στον σπυμπιακο τα
που" να
τεπειὐσσυν
απο πως
~ τη. τπ στι”
Ρ|'ΜΟΥΜ Μ' ΤΡΞΞ'ΜΟ
απαίτπσε ο ΣΜιροπου·
πος. κατι που αποτεπεί
ίοταν γίνεται σωστοί το
μεγαπυτερο στο· των
-εουΟροπευκον-. οι
οποίοι οτν ετκνουν ουσαα οτι στον αγώνα τπς
κανον-πς περιοοου νί"|Ο" Η" "Κ "Ο Ολ"
μετα απο ουσ παρατασειςι
ΛΜ:κι: Μουτ· τον “κ και σιγο σιγα
Μπήκα" τον πανσ·ιιιαΜ ο σο ειναι
πιοοιίοκσπσοιιοΜραι να Μπορουμε
τον τίτπο. σας είμαστε αφορί
τε πε·ιπτατιι το π σμοοο ,
θα ποτίσει αμοσας τπ _ ο
τουτου για τους τοπικους ο 4 ί
που ου Ξεκινιίσοω τον η .
στοπ εΒοομοοσι
Η επο ειοοποίπσε τους παντες για τεπικο στις το Μαίου! ο ενπμεΜπκαν απο τπν ομοσπονοία Χθες επισήμως αστυνομία. σου·
μπιακος. Αεκ. Με η και κεα ο Για σέντρα τπν κυριακή στις 20.80
Φήμες οτι το ματς
θα μετατεοεί για τις 2 ιουνίου. και οποκππραοουν τα
Με· η ή εστω των τεπειὡσει
ο - ο πρῶτος γυρος του μίνι πρωταοπιίματος τπς Σουπερ Λίγκας.
οποσ κωρίς καμία επιμε
_ ΓραΦ£ι ο ΔΗΜ"ΓΡΗ£ ΔΗΜΗΤΡίΟΥ (σεῆίϋΠ οι
για να υπ γίνει ποτε ο τεπικος ο Ανακοίναοπ
ποντας απο το ΓΓΑ το προπγουμενο . Ρ
2ωρο οεν υπιίρΕε
·'Ξτσι ο τεπικος οεν γίνεται...·. οιαρρεει απο το Μπουργείο
ποππτισμου αν και είναι κοινο μυστικο πια οτι
ο ιταυρσς κοντονιίς μακνει συνεχώς προοοσεις
περιμενα" στον οπυμΜο τπ το" του
μυστιΠίου για τπν πμερομπνία του τεπικου ο αιωνα και" τον επίπονο τπς
σεων π αποστασία ο και απειπτί τον προετοσιααία ων αριιοροπευκαν· για τπν
ο επομενο αναΜαιί Μρίοοο ο ττις το
ιουνίου οκουν προγραμματίσει οι πτωτι
. τες τον Μπραν τπς νους Μ ο κ·
ἑἩἩ=;%_ ας υππρααν ρενω· ι·τασ·σπς τοιι
Μωβ .ΜΜΜ κοιτώ τις και τις 2 του Μου μονα'
ΜΜ " Ἀν·Μος
Υ" οίον”. Μ ¦¦°"°ω
'° "Μ" πευκαν· στπν Αργε'°" Μ" ντινπ για τον Πουατορο
"Μ" απο". συμο·να με το
Κω' Μαιο πιο· του
Μ" 'Ψ Μπουένος
"'|°°Μ·
παρ'ιαιν· στο Μπηκα
ο ·αγγ·ππς Νασιώκας
Η Ρομπέρτο Μπισνκονι
ί! πω σε Μο
οτιγμιοτυπο
ο 0Λν'πιΜΜ τσουπ τον τουτο στον
πρῶτο πμιτεπικο του πρωταοπιίματος τπς
Μ ποπο γυναικών ο ιι αμα" του τα"
παυπίοπ τεστ· σου" μία νίκπ για να προκριοεί στους τοπικούς του πρατσ·Μμστος
Απο Ξ γκαπ οπμείασαν οι ιταΜες Ἑμοπο και
ΜΜΜ ο τέσσερα πέτυχε ιι Αρραμίοσυ.
τρια ιι Μαν·πιουοακπ. ουσ π Μπμακιι και απο
ένα οι τώρα. Μαργαρίτα ιιπευρίτου ο ιι καπογεροκου ποτυτε και τα ουσ τέρματα του
ΞΠικοιί ο Αυριο στις το." ο “Μερος αγώνας
ΞΜ προς απο τους πως”
Μα ι· οι Με· τον Μπι) ονο
Μαιο· μονο Μονς Ματ νι· τον
Μ. πανω” απτο ο σκορ”
να... ιι Μαι τα ο· Μακ
"Ο “ΜΜΟ 'ΜΝΚ ῖ"Μ
οι Φαίακες- έγιναν π πρώτα ομοσα
απο τα ο· τονικπ που σοραγισε και
μασπμστικα τπν ανο” στπν κατπγορία των ΜΜΜ ο οι -κυανορυ·οοι· του Μαιου Μοτο επικρατπσαν του ΜΜΜ Ιμυρνπς
ί:-οι το” στα γκοπ των Χ·ντ2ίοπ
ί"') και πιο" ί88'ί
οι οιποετνουμενοι
τεπείασαν το ματς με εννια.
απο αποροππς των κοντ ί7τ'ι και
Μντερσον ίοτ'ι ο ΓΜντι με
σαμπανιες στο απο· απο τους
παίκτες και αποΜ·σπ απο ουσ
πατας οιιιοοπους
ΜΝ" "Ο ΜΒΜ" ο πο 'Ο' και
ενώ το ΜΜΜ" οταν 0-0. τα Χανια
κέρδισαν απο". οι οποοοί του Ακαρναικσο Με" αντικείμενα. ο" εκ
τον οποίαν πέτυχε τον εποπτιι καν
και ο ΜΜΜς ίΞιιροιαςι σαν
το Με· ο :το Η' απορΜοπκε ο κα
Μ τερμα" ΜΔ·στ π πονο· τροπο
στα Μ οντα· Μ
τον οπυμΜου
Ο ΜΑΡΚΟ
απο εοωοε απο Ι
στους παίκτες του ι
πογω του ταΞιοιου στο Ή
·επιγραοι και τους :πτπσε να επιστρεψουν .
σήμερα στο Ρεντπ.
εππί:οντας ο τεπικος
να γίνει... καποια
στιγμιί
"ῖ¦Υ'¦|·'
¦ῖ'¦ ¦·"'Ξ¦ τον: .
ιι ιστορία του κυΜαιου επιτρεααι κυρίως τους 'ΠΜΣ.
Μ' ο σον σα Β·
' κουραστοιίν ωσπου. 3
αφου εχουν ιιπιισει 'ι
να ενσωματΜουν
στις εθνικές τους
σε ουσ εροομαοες
απο τπς παρουσίας
Μ τους στο τα”
Αγαππτο ·ΟΩ¦·.
Είμαι γαυρακι με τπ
σούπα σαν τπς μαμας
μου 'Ο °'°""ΟΚ'...
Ο μπαμπας μου είναι
ο πίπας και μαζί
γιορτασαμε τα
σαραντα τρία.
Απσττοιιιι:
του" και
προς Ξιαρκος
οι'. ΙΩΑΝΝΗ:
ΡΕΝΤΗ
ιιΕΛΑ'Ξ "ΡΗ" "Μ ΠΡΟΠΟΝΗ¦Η
ΚΑΙ... ΒΛΕΠ°ΥΜΕιι
ο. _ .Ζε ή _ _
'ΧΟΥ- ¦Μ¦¦| ϊ· "ΕΥ" "ΟΠ
επιστρεοσντας απο το παγκο·
οι ·ερυΟροπευκοι· αν έκρυβαν τα
ουσαρεσκειο τους για το γεγονος
οτι π ανσροπιί του τεπικου εκει τιναξει τα ποντα στον αερα ο Υποτίθεται οτι αυριο θα εσευγον με
ασεια. οπών στα είχαν κανονίσει
τις οιακοπες τους και τοπικα ανα
γκαστπκαν να ακυρώσουν Ξενοοοκεία και αεροπορικο εισιτπρια
'αν οριο· του πονο·
απανω Μ
“που πως συμπαίπες του που·
Μ νίκιι
αναπ·::
Μένουμε οπππ μια
νίκιι εσυ ο Είμαστε
αρκετο καποί στο ΜΜΜ
μας ο ο προσωπα μας
προετοιμαΖει Μπομπ.
ΜΜΜ προσαρμογές πριν
απο το" παικνιἘι ο ΕΜΙτονι·· να ισΜοΜιι·
το σειρα και να
Μμε...·
ατοπουπος του ΜΜΜ με αυτα" κίτρινα
Η Μοινπ ήταν π πρὁτπ νίκπ του Άρπ επί του παναοπνυίκσυ σε αγανα πρατα·Μματος μετα απο ο κοονια και
του ιστις τυο/τω· π πρσπγουι·νπι ο ο τέταρτος ηωτ
τπς στιοος αυριο το απογευμα. τον· στο ΜτανΜιο
ΗΒΗ!! του ΜΑθΝΜίΚΟ
με ττ-εε και μεί·σε τπ
σειρα των πμιτεπικών του
πραταοπιίματος σε 2-4
οι «κρινω. που οικω των
τους τραυματίας Μπας. τα”
και Ξανθοπσυπο ιι· ίασπ στο
νοσοκομείοι. των τον οικω
σε οππ τπ σαρκο- του αγώνα.
στονοντας Μια στπν
κατωτπσπ τπς νίκιις
·ι'ιρὡτο απο του Άρα ο νεοιρετικος σνακ" οι π.) με πιο
συιαιαραστατπ τον Η" ΜΑ ί2·ι
τι.) ο Από τους απρααινσυς·. ποιι
υπεπεααν σε τα Μια εταίρια
ο ΡΜΝΥΛΜ τισ ιι.) ο Εκτος
του ΓιονκοΒιτς. οπουσίασαν και
οι καΜοπς. παπαγιοννπς
νιιιι·οιεοιπ: πο “Μι στο αοροκονα ο" οταν
αιιπογια·μονα ·Γιορτοσαμεμεταασορριαμαςκοι
είμαστε χαρούμενοι ο εντομα· κι ιιροκριοοιίν και
οι ουσ στους Μπους του τσαμικονς Λιγκ ο Είναι
μία ρωταω" στον οποία ονμμετεκσνν
ποιοτικές ομοοες Μ ο σουμπιοκοα
Ξεπερνοει το ΜΜΜ στο των ο ιιιτεπτ ο
ο κιγπριανος επππει οτι να γίν" το κυαπο· και για αυτο τον αργο .γκομ- 7 . > - . `
σε· τις τεπευτοίες ουσ μερες. ' ^ '
αστε να σωσει πίσω τις μικροενοκππσεις ο :ο το μερες Μι εκοποιποεί να σώσει το .παρόν στπ
συγκεντΜπ του αντιπροσωπευτικου συγκροτπματος τπς ωρας του
Γραφει ο ΑΛΕΞΗΣ ΒίΡΒίΜί: ίσεῆί6α '6)
Έ ΜιΛιαοτταιττ
αντε Ε"Λ¦
ΠΑ"(""'¦
'Ο' '||'|'|"|'ΚΟΥ
¦'|'ΟΥ! Ξ]
"ΟΥ Μετς
Ο ΣΠΜΠΕ "Μ
'Η ΔΥΟ ΜΜΜ
Η! 'ΜΝ ΑΥΣΤΡΑΛ|Α ί!. 7/8)
'εμεινε εκτος ο Μανοπας. ο οποίος επικαπέστπκε προσωπικους πονους ο Μετα
Ξυ απΜν. κππ·πκαν
οι Γιαννιῶτας απατα.
Μποκασοτας Μανιανίουι. ωτ0ατζίοπς
ικα απο. ΜπουκουΕΠί" ίίίρακππ)
Καπί”
ίσπυμιπσκουι και
καρνοςπς ίαυντιὐΒι οι σου τερ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα