Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο 'ΤΑΗΑΟΗΗΑ-|-ΚΟΣ ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ ΑΕΠΦΟΡΟ "ΟΥ ΤΟΥ ΑΞ|ΖΕ| Με ΧΟΡΗΓΟ ΚΑΤ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
“Φ··.+;; _  - ΑΠ0Μ0ΜΣΜΕΥΡΩ
 ·ὲ _  ΗτιΜΗΔΜεΙΑΣχοΡΗτιΔΣτιΑ
ΤΗΝΕΑΛΕΠΦΠΡ0
ΠΛΚΛΒΕΦ'ΜθΜ
ΠΠΥΒΕΛΕ'ΝΑΕΧΕΙ
τοοΝοΜΜογ
ϊ ' Χ' ΜΜΜΤΜτΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
1; 5% > ' ωωποΣΜΜΜεωΜΜ οΜΑοπωπωΜπΜω
ΑΝΩ Δ|ΑΖΟΗΑ, ΚΤΗΜΑ ΣΤΑ ΚΟΝΤΕΡ! ΣΟΥΠΕΣ. ΕΣΤ|ΑΤΟΡ|Ο. ΚΔ' ΤΟ ΕΞΟΤΕΡ|ΚΟ ΠΕΡ|ΒΛΗΗΑ "ΟΥ ΟΑ ΔΩΣΕ' ΑΛΛΗ ΟΝ!" ΧΑ' ΜΗΤΣΗ!
 Την Τ 55›Ἡπῇ ΡΜ “η δη· "ΒΡΩ 7720 ε: · Με Ί .Ι τ
Ξ;;ὰ;ἶΜωΜ Η; Ξ=ἔ3;ῇ!ἔ:ἔ Τ Η ω τ·ῖἔἔΜΜἑ Ο ΗΜ ΕΟ :ἔ Ο :Ἑ·μὶἑ Μ ζ Ξ τ. ΝικοΛοΠΑΝΝΗΣ Μ
Η Κ'ΗΗΤΡΟ -:- · ~ Ω' ' η ΠΡΑΤΗΠΚΗΑΠῳΑΣΗ
ΤΟ ΗΒΟ ΓΗΠΕΔΟ ή Μ' ΠΑ ΠΑΝΑΟΗΝΑ'κΟ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ · ' ΤΟΥΣΕΒΜΕΠΗθΕΣΗΤ0ΥΣΟ'|ΕΔΟΥΜΚΗΣ0ῖΑΝ ο "^Ν^θ“Ν^'ΚΟΣ ΜΗΚΗ ΣΤΟ Μο ΤΟΥ
' Το" ΡΩΤΗΣΑ" τ·Α«κΜΔ·Μογ ΔιΑΜΑκηΔ“» ΠΠ ΙΡ 7! !| Χ | .
Η εωΜεΡ|ΔΑ ΟΛΩΝ τοκ “ΑΝΛεκΝΑϊκΠκ ωων2·ιε υ.ωΜω 7“Ι·=ἰΤἐέ “
 εἴ' ` “ἡ
ι, · Δ· ΚΟΝΤΟΣ ἑ β: ~ Γ. κ0ΥΒοΠοΥΛοΣ Ο
 , , . Β.
:γ 4 ΜΜΜ ΜΜΜ -· ΜΜΜ" .
Η ΜΒΜ !ΜΜΤΒΜΘ3
 ΚΑΚΟΣ Ο ΟΜΑΟ"ΜΪΚΟΣ ΕΧΑΣΕ 88-77
ε ΣΤΟΝ 3· ΜΠΕΤΟΝ. ΜΠΟΝΤΟ ΧΟΡΟ ΤΟΝ ΜΜΟ" ·
Η ΣΤΤὶογτκΜ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΜΜκΗΣ Ϊ
_'-ψ 'δ
'ΤΡΠΤΟΦΑΗΕ|Σ ΑΑΗΤΕ'ΕΣ ΣΤΟ ΑΑΕΞΑΗΑΡΕ|Ο ΜΕ ΕΜΕΤ'ΚΑ ΣΥΗΟΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Ο|κΟΓΕΗΕ|ΑΣ ΤΟΥ Δ|ΑΜΑΗΤ|ΑΗ
ΚΜ ΥΒΡΕ|Σ ΠΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΠΤΣΗ. 'ΤΟΥ ΕΧΕ' ΦΥΓΕ' ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ. ΑΠΟ "ΑΡΑΓΟΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΗ
_ ΤΜ οι" ΣΤ|Σ ΑΚΑΔΗΜ|ΕΣ¦ Στις 28 και 2ο ΜΒ οι δὐΗιμές για “οι8ιἑἩ6 το έως 17 εὶώΤ 'ω την Με

Τελευταία νέα από την εφημερίδα