Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί0-Ο5-ΖΟΙό Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894 ·
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ
αὐςημένες νεφώσεις μετα τό μεσημέρι καί _
τοπικές βροχές στα βόρεια. Οἱ ανεμοι θα
πνέουν ασθενείς. “Η θερμοκρασία θα μια
σει τούς 26β. ί
Τρίτη 10 ΜαίΌυ 2016
Σίμωνος αποστόλου τού Ζηλωτού. Λαυρεντίου όσίου
τού Μεγαρεως, Νικόλαου αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας
Σελήνη 4 ἡμερῶν
Ἀμερικῆς 9, ΤΚ. 10672, Ἀθήναι, ίπίο@εετίεπεννε.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, ως: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170670 - 210 3227670
Ἀριθμ. Φύλ. 40443 ί Τιμή 1,50 Θ
"Ετος 123ον
Δώρον αδωρον ι
πρός έπενδυτές"
Κατα τήν προχθεσινή αγόρευσή του στήν Βουλή, ὁ Πρωθυπουργός ανήγγειλε μία μεγαλη καινοτομία! Είπε ότι στό ὑπό καταρτισιν αναπτυζιακό νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διαταξη πού, θα προβλέπει ότι για έπενδύσεις ανω τών 20 εκατομμυρίων
εὐρώ θα ἰσχύει σταθερό Φορολογικό πλαίσιο για 12
χρόνια. Τό ανήγγειλε δέ αὐτό ὁ κ. Τσίπρας ως απεν
1 δυτικό κίνητρο, ένώ συνεζητεῖτο στήν Βουλή τό
ασφαλιστικό νομοσχέδιο μέ τό ὁποῖο αλλαζε ὁ συντελεστής Φορολογίας των κερδών από 26% σέ 29%.
Ό κ. Τσίπρας δέν παρέλειψε να πεί ότι προϋπόθεσις για τήν διενέργεια έπενδύσεων είναι ή ύπαρζις σταθερού Φορολσγικού πλαισίου. Μαλιστα στο
νισε ότι δέν ἔχει τόση σημασία τό ύψος τής Φορολογίας, όσο ή σταθερότης. Καί πραγματι, είναι απαραίτητο οἱ έπενδυτές να γνωρίζουν τί θα τούς ξημερώσει αύριο. Μόνο ύπ° αύτή τήν προϋπόθεση θα
έπενδύσουν."Ομως έδώ μιλαει για Φορολογική σταθερότητα ένας Πρωθυπουργόςτήν ώρα πού ὁ ίδιος
αλλαζει τό Φορολογικό πλαίσιο!
°Επομένως τίθεται αὐτοματως θέμα αξιοπιστίας
τού κ. Τσίπρα καί τού όποιου νόμου προτίθεται να
Φέρει πρός ψήΦιση. Διότι για να είναι αξιόπιστη
μία πολιτική, πρέπει αύτό να αποδεικνύεται έμπρακτως από τούς φορείς πού τήν αποφασίζουν καί τήν
έΦαρμόζουν. Καί ἔν προκειμένω, ή Κυβέρνησις
Τσίπρα πού δέν διστάζει να Με τό Φορολογικό
πλαίσιο διαρκώς, έπιβαλλοντας ακόμη καί αναδρο
μικώς δήθεν έκτακτες εἰσΦορές καί έπιβαρύνσεις, 
έχει χασει καί τό τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας.
Με από τήν αναγγελία τού κ. Τσίπρα ανακύπτει καί ένα αλλο έρώτη μα: Γιατί περιορίζει τήν
ίσχύ τού «σταθερού» Φορολογικού πλαισίου μόνο
για τίς ἔπενδύσεις ανω τών 20 έκατ. εὐρώ;°Ἀραγε τί
κριτήριο είναι αὐτό; Στήν πραςη είναι σαν να λέει
ότι οἱ έπενδύσεις κατω από τό ποσό αὐτό δέν θα
τυγχάνουν αντιστοίχου προστασίας καί αρα για
αύτές ό Φορολογικός συντελεστής μπορεί να αλλαζει διαρκώς! Δηλαδή έμμέσως ή αναγγελία αὐτή
παγιώνει τήν μή σταθερότητα τού Φορολογικού
μας αυτή μισος.
Τέλος ύπαρχει καί ένα πρόσθετο στοιχεῖο πού
δέν Φαίνεται να ἔχουν λαβει ὐπ° όψιν οἱ της Κυβερνήσεως Τσίπρα.°Οτι βασει τής παγίας νομοθετικής
αρχής πού ἱσχύει στήν χώρα μας, «ὁ μεταγενέστερος
νόμος καταργεί τόν προηγούμενο»."Οπερ σημαίνει
ότι ή διαταξη περί 12ετούς σταθερότητος τού Φορολογικού συντελεστού, τήν ὁποία προανήγγειλε ὁ κ.
Τσίπρας, είναι δώρον αδωρον. Διότι μπορεί να ἔλθει
μεταγενέστερα μία Κυβέρνησις τύπου Σύριζα, ή
ὁποία να ανατρέψει τήν διαταξη μέ νέο νόμο.
Αὐτό λοιπόν πού ἔχει σημασία είναι ή έκαστοτε
Κυβέρνησις να πείθει μέ τήν σταση της τούς ἔπενδυτές ότι ή χώρα είναι αξιόπιστη για να διενεργήσουν
έπενδύσεις. Καί όχι να προσπαθεί να τό πράξει μέ
τήν ψήΦιση εἰδικών νομοθετικών διαταςεων πού δέν
παρέχουν καμμία σχετική έγγύηση. Ἡ διενέργεια
ἔπενδύσεων έπιτυγχανεται μέ τήν έμπιστοσύνη, ή
ὁποία δέν διασφαλίζεται μέ νόμους. Τήν έμπνέει μέ
τίς πράξεις της ή Βια ή Κυβέρνησις. Καί στόν Σόριζα, αὐτό μαλλον δέν τό αντιλαμβανονται... >
ῦ0λυμπιαπή περιουσία
Ἀνατολή ἡλίου 6.19, - Δύσις 8.24'
χωρίς «αύριο»
°Η χαμένη τιμή τών ακινήτων τού 2004
Η ΑΘΗΝΑ έχει κατα γενική ὁμολογία -μεταςύ αλλων- δύο σημαντικά προβλήματα:”Ελλειψη μεγαλων αίθουσών δικαστηρίων καί
έλλειψη ρεαλιστικού σχεδίου για
τήν αξιοποίηση τών πρώην Όλυμπιακών έγκαταστασεων. Καποιος
Φαεινός κυβερνητικός νούς σκέΦθηκε πώς μέ μία κίνηση μπορεί
να αντιμετωπίσει καί τα δύο, δη μιουργώντας μια μεγαλη δικαστική
αίθουσα ἐντὸς ἑνός πρώηνῦΟλυμπιακού ακινήτου. Κατ° ἑΦαρμογή
τής ἱδέας αὐτῆς, τμήμα τού παραλιακού μετώπου τής Ἀττικής, σέ
ένα από τα πιό πλεονεκτικα σημεία
τής χώρας, παραχωρείται δωρεαν
στό ύπουργείο Δικαιοσύνης για 20
χρόνια!
Για τίς αναγκες τών Όλυμπιακών Ἀγώνων πού διεξήχθησαν
στήν Ἀθήνα τό 2004, κτίσθηκαν ή
ανακαινίσθηκαν συνολικα 32 ακίνητα για να Φιλοςενήσουν αγώνες,
ἑνώ οίκοδομήθηκαν καί συμπλη ρω
ματικές έγκαταστασεις (πχ. κέντρο
Τύπου, ῦΟλυμπιακό χωριό κα). Ἡ
κατασκευή τών αθλητικών έγκαταστασεων ύπολογίζεται ότι κόστισε
περί τα 8 δισ· εὐρώ, ένώ ή έτήσια
συντή ρη σίς τους έκτοτε αποτιμαται
σέ αρκετα έκατομμύρια εὐρώ.
Χωρίς κανένα πρακτικό σχεδιασμό για τήν μεταολυμπιακή αξιοποίησή τους, τα ακίνητα μετέτραπησαν σέ «λευκούς έλέΦαντες». Τό
Όλυμπιακό Σταδιο, μέ τό έμβληματικό καί πανακριβο έργο τού εΙσπανού αρχιτέκτονος Σαντιαγο Καλατραβα, έχει έ ρη μώσει. Τό ίδιο καί
τα κλειστα γήπεδα στό Γαλατσι καί
στήν Νίκαια. Στό πρώην αεροδρόμιο τού< Ελληνικού, στα γήπεδα τού
μπαίηζ μπώλ καί τού χόκεὐ, Φιλοξενούνται πρόσφυγες καί μεταναστες.
Ἀζίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη καί
για αὐτα τα αθλήματα, πού εἶναι
έλαχιστα διαδεδομένα στήν χώρα
μας, έπελέγησαν «βαρειές», μόνιμες κατασκευές καί όχι λυόμενες.
«Τό σχετικα μεγαλο ποσοστό
νεόδμητων (σ.σ.: τό 2004) αθλητικών έγκαταστασεων έντασσεται
στόν σχεδιασμό τής χώρας τήν έπο- 7
χή έκείνη, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω ώς τόπος μελλοντικής
διοργανωσης μεγαλων αθλητικών
όργανώσεων», σημειώνει σέ σχετική ἔρευνα τό ΙΟΒΕ. «Αὐτὸς ὁ σχεδιασμός, δυστυχώς, δέν έφερε τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς
οί μεγαλες αθλητικές διοργανώσεις
πού πραγματοποιήθηκαν στή χώρα
μετα τό 2004 ήταν σχετικα λίγες».
°Η αλήθεια είναι ότι ώς πραγμα- '
τικός σχεδιασμός δέν ὐπή ρζε ποτέ.
Ούτε πρίν, ούτε μετα τήν διεξαγωγή τών Ἀγώνων. Μόνον σκόρπιες
ἰδέες καί ανεδαφικές προτασεις.
Τουλαχιστον, ὁρισμένοι τυχεροί
δικαστές θα μπορούν πλέον κατα
τήν ακροαματική διαδικασία να ρίχνουν κλεΦτές ματιές στήν ακτογραμμή τού Σαρωνικού, πού· θα
απλώνεται μπροστα τους.
Τόλαθος μήνυμα
' τής Νέας Δημοκρατίας
Πώς συντηρείται μυθολογία τής Ἀριστερας
Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ τής Ἀριστερας,
ή ὁποία, στή βαση της, εἶναι ένιαία, βασίζεται στό προβαλλόμενο
από τούς πολιτικούς, κομματικούς
καί έπιχειρησιακούς (παλαιότερα) πρωταγωνιστές της ώς «ήθικό
πλεονέκτημα». Σύμφωνα μέ αὐτό,
ή ἰδεολογία καί οἱ χειρισμοί τής
Ἀριστερας, ώς κόμμα αλλα καί ώς
πρόσωπα-μαζα πού ὐπηρετούν με
απόλυτη νομιμοΦροσύνη τό κόμμα, εἶναι ή ήθική. Τόσο ώς πρός
τα κίνητρα, όσο καί ώς πρός τήν
ἰδεολογική συγκρότηση καί τοποθέτηση. γ
°Ο έπί κεΦαλής τής αξιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως καί τής
Κεντροδεςιας, κ. Κ. Μητσοτακης,
κατα τήν διαρκεια τής τελευταίας
τοποθετήσεώς του στό Κοινοβούλιο, έδειξε τήν διαθεση καί τό περίσσευ μα ανοχής έναντι τού αὐθαιρέτως καί έντροπιαστικού για τήν
Δεζια καί τό Πολιτικό. Κέντρο
αξιώματος τού «ή θικού (ταχα) πλεονεκτή ματος» τής Ἀριστερας.
Συγκεκριμένως, ὁ κ. Μητσοτακής, απευθυνόμενος μέ ένταση
πρός τόν κ. Τσίπρα, τού εἶπε:
«ῦΕσείς ὁ γνήσιος αριστερός πού
κόβει τό αφορολόγητο, αὐςανει
τούς άμεσους καί έμμεσους Φόρους, συντρίβει τούς χαμηλοσυνταζιούχους, πλήττει τούς πιό αδυναμους για τούς ὁποίους δήθεν κόπτεται [...]». Καί συνέχισε ὁ ἐπί
κεΦαλής τής Κεντροδεςιας:
«Άλλα ἑσείς δέν είστε αριστερός.
ῦΟπορτουνιστής είστε, πού θα κανει τα παντα για να μείνει στήν καρέκλα». Λές καί ή Ἀριστερα από
τήν Φύση καί τήν ἱστορία της δέν
ήταν παντα όπορτουνιστική, ἐξουσιαστική, αὐταρχική, αὐθαίρετη,
φιλαρεσκη, πλήρως αντιπλουραλιστική. Σέ μία ἑπόμενη μαλιστα
αποστροφή, ὁ κ. Μητσοτακης σημείωσε για τήν Ἀριστερα τού ΣΥΡΙΖΑ: «Ύπαρχουν δύο εἱδών
ύπουργοί σέ αὐτή τήν Κυβέρνηση: Οί δήθεν ἰδεολόγοι μιας απαζιωμένης Ἀριστερας καί οἱ γνήσιοι όπορτουνιστές τής έξουσίας».
Λαθος μήνυμα, κ. Πρόεδρε. Ἡ
ἰδεολογία τής Ἀριστερας είναι μονοδιαστατα καί σταθερα όπορτουνιστική.
Τέλος τού μηνός
ή απόφασις
Για τίς 24 Μαίου μετατίθενται οἱ αποφάσεις για
τήν αξιολόγηση, αλλα καί
ή συζήτησε για τό χρέος
όπως απεφάσισε χθές τό
έκτακτο Ευτοστουρ. Σελ. 2
Ἀβέβαιη
ή συμφωνία
Οἱ Βρυξέλλες εξετάζουν
εναλλακτικό σχέδιο για
τούς μετανάστες στήν
Έλλαδα, λόγω πιθανού
ναυαγίου τής συμφωνίας
μέ τήν Τουρκία. ΣΕΛ.3
'Η παραίτησις
Φαυμαν
Τήν παραίτησή του από
όλα τα αξιώματα του
ανεκοίνωσε χθές ό Καγκελλαριος τής Αὐστρίας,
Βέρνερ Φαυμαν. Σελ. 5
Η ί?'!1ίΣ!θ 701121]
Τῆς ἡμέρας
Δυστυχώς ἑπτωχεύσαμεν, γενικώς
Δέν τό πίστευα! Τό διαβαζα καί
δέν τό ττίστευα! Νόμιζα ότι ήταν μια
από τίς «Αύτσπάτες» πού μας εθεωρνισε ό πρωθυπουργός! Δυστυχώς,
όμως, είναι έτσι, είναι αλήθεια! Οί έγκαταστάσεις τού «Μπήτς βόλλεύ›, τού
όλυμπιω<ού.αγωνίσματος πού πρωτοεμφανίσθηκε στήν αρχαία 'Ελλάδα
(μή γελάτε), παραχωρούνται στό
'Υπουργείο Δικαιοσύνης για να μετατραπούν σέ αίθουσες δικαστηρίων!
Ναί, όπως τό ακούτε. Παρα θίν'
αλός, στό πιό όμορφο κομμάτι τού
φαληρικσύ όρμου, ένα κομματι πού,
αν τό είχαν οί '|ταλοί ή οί Γάλλοι, σε
τό είχαν μετατρέψει σέ θησαυροΦυλακιο τουρισμού, ό ύπουργός Δικαιοσύνης θα Φτιάξει αίθουσες «για
να διεξάγονται δίκες όπως αύτή τῆς
Χρυσής Μαιο!
'Ε, μαλλον δέν είμαστε καλά! Δεύ
δ$ κτίρια, τού Δημοσίου, ύπαρχουν σέ
αλλά σημεία τού Μοδίου, πού αι
μπορούσαν νά μετατραπούν σέ  ο
ως ωροαματικών διαδικωιών. Κι εμείς
πως καί ΜΜΜ τό Φιλέτα;
Βεβαίως, θα μας πεί καποιος, ότι
- τα τελευταία χρόνια, στίς Μαστόσεις τού «Μπήτς βόλλεύ», κατασκηνώνουν νομαδες πάσης Φύσεως καί ή
περιοχή μεταβάλλεται σε «Γύφτικο μαχαλά». Είναι, όμως, αστός λόγος για
να γεμίσει ή παραλία «κλούβες», καλαζνικωφ, χειροπέδες, δικηγόρους,
μάρτυρα καί περιέργως;
Καί παλι θα πείτε «Καί ποιός είπε
στήν τότε κυβέρνηση Σημίτη νά!δώσε
πως ὲρ70λἀβΜ χρήμα μὲ ούρα καί
να γεμίσουν τσιμέντο τήν παραλία»;
Ναί, δίκιο θα έχετε, αλλά αύτόέγινε.
'Ομως τα έργα -τταράλογα, σκανδαλώδη. Μη καί ΦαραωνιΚἀ (ή ξεχνας
τό έκτρωμα πού κατασκευάστηκε στή
Νίκαια, ώς «Παλάτι τής άρσης βαρών»
καί τώρα στέκει ακίνητο σάν βράχος ξεΜ σε θελω πλατιά)- ἔγιΜν,
οί έγκαταστάσεις ύπαρχουν. Δέν θα
μπορούσε αύτό τό αναπηρο, ύπολειτουργικό καί ανέμελο κράτος να τα
αξιοποιήσει διαφορετικα;
Δέν θα μπορούσε τό παραλιακό
μέτωπο, πού σήμερα μετατρέπεται 
από τό Φαληρο μέχρι καί τή Γλυφαδα- σέ «Τσαντίρμαχαλῶ να έχει δοθεί
Χ σέ ίδιώτες, οί όποίοι -είναι βέβαιο-θά
έβρισκαν τρόπο να αξιοποιήσουν τόν
συγκεκριμένο, πολύτιμο, θησαυρό;
'Επρεπε να φτασουμε στό σημείο
να μετατρέψουμε τίς έγκαταστασεις
τού «Μπήτς βόλλεύ» σέ «Δικαστικό
Μούλππλεξ»;Ἡταν αναγκη να φθάσωνεστύσπνεῖο, στα θέση τῶν καλλίγραμμων, πανέμορΦων κοριτσιών
πω Μγα7σαν μετά μανίας τήν μπάλα (μόνσ τήν μπάλα δέν κοιτούσαν οί
χιλιάδες τών -σχεδόν αποκλειστικώς
αρρένων-.θεατών, αλλά αύτό είναι
αλλο θέμα) να βλέπουμε «φουσκωτούς» καί κοντοκουρεμένους πανο
πλους αστυνομικούς, συνηγόρους καί
συμπαραστάτες;
Δέν σε μπορούσε, λέω ἐγώ τώρα,
να βρεθεί άλλα χώρα. σέ άλλο σημείο
τα πως, ὁ ὁποῖος να τω μια
αίθουσα για «έσωσε δικαστικές περιπτώσεις»; Δέν θα μπορούσε να βρεθεί
αλλος χώρος, μακρια από τό θαλάσσιο
μέτωπο, τό ὁποῖο -όπως καί να γίνει,
όταν μέ τό καλό αποκτήσουμε σοβαρή
διω<υβέωηση- ω μπορέσει να αξιοποιηθεί τωριστικώς; Φαίνεται, όμως, ότι
στο χώρα ως σώμα πλέον παραδεδ€ΥΜ5- ΜΜΜ. στα χώρα ἡ
ὁποία πωλείται καί Μωρἐίτω συνεχώς
καί ΜΜΜ, ή λογική δίνει τόπο
στό «άρπα κόλλα»! Φαίνεται ότι στήν
'Ελλάδα τής μιζέριας πρέπει να τό πα
. ροής απόφαση. να τό χωνέιΜμε και
να τό συνειδητσποιήσουμε. `
Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν. Γενικώς.
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
°Η «αντεπανασταση»
τού Ι)οιιείιΙ Ττιιιιιρ
Γραφει ὁ Ραφαήλ Α. Καλυβιώτης* 
Η κοΣΜοποΛιτικι-ι περιφρόνηση για τόν «Οστιασ», όπως αποκαλούν τόν Ττυιτιρ ύποτιμητικα, ξεκίνησε από τό ἴδιο του το κόμμα. Καί για τόν Πρόεδρο Νίχοτι, όταν ήταν ύποψήφιος για τό χρίσμα,
ακούγονταν καί γράφονταν παρόμοια, αλλα κυρίως από τήν πλευρα των Δημοκρατικών καί όχι ο
τῶν Ρεπουμπλικάνων. 'Η ἱστορία όμως δέν λαμβάνει αν όψιν τίς εφ· ύψηλού είρωνείες, καί ὁ
«σωσει» είναι ένα βήμα πρίν από τό χρίσμα.
'Ο Βοτιεια πατήρ ένιωσε τόν παλμό των απλών
ανθρώπων, καί, έρμηνεύοντας τό νόημα τού
Συντάγματος τών ΗΠΑ, παρουσίασε ένα συ μπαγές πρόγραμμα βασιζόμενο σέ ένα απλό μήνυμα:
«Ἡ Ἀμερική πρῶτα». Ἀποτελεῖται δέ από τρείς
απλές ίδέες, όλες έξ'αύτῶν έξοργιστικές για τήν
κοσμοπολίτικη έλίτ:
1. «σε κατασκευασω ένα' τείχος». Ἡ μεταναστευση είναι ένα κορυφαίο ζήτημα πού απασχολεί έντόνως όλους τούς Ἀμερικανούς ανεξαιρέτως. 'Εαν ὁ Ττυιπρ δέν διεκδικούσε τήν αρχηγία,
είναι κοινό μυστικό ότι οὐδείς αλλος ύποψήφιος
θα τολμούσε να εγείρει τέτοιο ζήτημα καί, έν τέλει, τίποτα δέν θα γινόταν έτι! αύτού.
2. «σε αποτελέσω τόν καλύτερο Πρόεδρο
στήν δημιουργία θέσεων εργασίας». 'Ο Τιυπιρ γνωρίζει ότι ή τπώση τής μεσαίας τάξης παγκοσμίως
είναι κατι τρομερά ανησυχητικό. καί ή ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση δέν βοηθα απαραιτήτως
στήν αναστροφή αὑτοῦ τού ΦαινομένουοἩ
μεσαία τάξη είναι δυσαρεστημένη καί ανήσυχη,
Συνέχεια στήν σελ. 8
«όμορφοι» παρήλασαν
στήν πασαρέλα, ἐπιδεικνύοντας τά κάλλη καί
την δυναμη Τους, Κρ¦Τη_
ΠεΡι£ρΕΑ νία ήταν ή ἑμφάνισις, Τό
- μέγεθος, τό μήκος τῶν κεράτων καί ή δυνατότης
ο Μπορεί νά είναι άποκλεισμένος στήν Πρεσβεία
τού °|σημερινσι7 στό Λονδίνο από τό 2012, αλλά
πλέον έχει. .. παρέα Ό λόγος γιά τόν ίδρυΤή τού
ΜΙςί£οσΙςε, Τζούλιαν
Ἀσσάνζ, στόν ὁποῖο τά
παιδιά τού έκαναν δώρο
ένα γατάκι, μόλις 10 έβδομάδων. "Οπως δήλωσε ό
ιέκπρόσωπος τού Ἀσσάνῷ
τό γατάκι, τό ὁποία είναι
«κοριτσάκι», θά «βαπτισθεύ› Με τόν κόσμο καί
σέ έναν μήνα θά ανακοινωθεί τό όνομα. Τρυφερή
κίνησις πρός έναν πατέρα.
τι Θελετε νά παρακολου
θήσετε αστραπές; Δέν εγετε παρά νά πάτε στήν Βενεζουελα στήν λιμνη Μαρακάιμπο, στό βόρειο
άκρο τῶν Άνδεων, ή
ὁποία ανακηρύχθηκε
παγκόσμια «πρωτεύουσα» τών αστραπών! Λογικό, αφού ἐκεῖ άστράφΤει
297 ήμέρες τόν χρόνο καί
233 φορές ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 'Η Μαρακάιμπο κέρδισε τό ρεκόρ
από τήν πόλη Κιφούκα
στήν λεκάνη τού ποταμού
Κόνγκο στήν Ἀφρική,
όπου σημειώνονται 205
αστραπές ανά τ. χλμ. .
ο Ἀπὸ καλλιστεία ό(ουμε
χορτάσει! Ἐάν όμως πηγαίναμε στήν ῦ|νδία, θά
βλέπαμε έναν διαφορετικό
διαγωνισμό όμορφιάς:
Γιά... αγελάδες καί ταύρους! Οί «όμορφες» καί οί
παραγωγής γάλακτος.
Φυσικά σκοπός τής έκδηλώσεως είναι ή προώθησις
τών ἐγχωρίων βοοειδών
καί ή εύαισθητοποίησις
για τήν Με τῶν ζώων.
Τελικώς μεταξύ 630 ύποφηφίων «ἐστέφθησαν» 18! ς
τα Ποιός εἶπε ότι -μόνον οί
άνθρωποι μπορούν νά κάνουν μιά βόλτα τήν νύκτα; Αύτό σκέφθηκε ένας
ίπποπόταμος στήν πόλη
Πόλος δέ λά Φροντέρα τής
Ἀνδαλσυσίας «τό έσκασε»
από τό τσιρκο καί απεφάσισε νά απολαύσει το...
«Πόλος δέ Μ Φροντέρα
αγ μέσα Φιλικός μέ
όλους, τριγύρισε στούς
δρόμους, προκαλώντας
κυκλοφοριακό χάος,
ώσπου τόν ἔπιασαν καί
ἐπέστρεφε στό τσιρκο.
Ἐλάχιστη ή απόδρασις...
ο Τήν ίδια λαχτάρα γιά
βόλτα όπως ό ίπποπόταμος είχε φαίνεται ένα αγόρι ί2 ἐτῶν από τό Μαίην
τών ΗΠΑ, μόνο πού τήν
έκανε τήν ήμέρα. Ό πιτσιρίκος έκλεψε ένα σχολικό
λεωφορείο, καί άρχισε ή
περιπέτεια| Εύτυχώς, τόν
είδαν σέ μία διασταύρωση
ένας όδη γός καί ή. φίλη
του, και; μέ τό αύτοκίνητό
τους, τού έκλεισαν τόν
δρόμο καί τόν κατέβασαν
από τό όχημα. 'Ο μικρός
συνελήφθη, άΜά μάλλον
θά έπρεπε νά συλληφθσι7ν
οί γονείς του...
Ίστοριπά ντοκουμέντα
«Ό Γαλλος αντιναύαρχος
καί ὁ Τινανειος Κήπος Πειραιώς»
τοῦ Ελευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)