Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μειώσεις μισθών και συντάξεων χωρίς... αυταπάτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ /““ χ ν
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Μ ί / έ 7 χ - η __ ί]ίθἶἩΠ@Μ ΕΠΑ ΚΕΘΕΑ]
   ιἶ    ι ΠΑΕ' ΟΦ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
[Ν]  ά , · τι ι ` ΝΤΕΡΜΠ| ΣΤΗΝ ΑΓΓΑ|Α
ιιηΕ›]95   η,  ΑΠ]
ΠΒἐμιἑ
Τρίτη ιο Μοίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.878 - Τιμή 1,50 € - νι·νννν.ο-ιγμο5.:οΜ
ΔΠῖΠΠΞ[ΞΠΨ Η ΕΞΠΡΕΣ ΓΠΑ
Ή ΕωΠΟΘΠΟωΡ ο ΤΣΑΚΑΛΩΤ0Σ ΠΡΟΤΕ|ΝΕ «καυτή» ι=ιγἔἑγφἑἔ 
ΣΤ|Σ ΔΑΠΑΝΕΣ κΑι Ο ΤΣ||'|ΡΑΣ ΕΣΤ|·|ΣΕ... Φ|ΕΣΤΑ Γ|Α το ΧΡΕ0Σ 2 
Ι Ι Π χ γγ
Μειωσει8 μισθων Ξ ΜΜΕ
 ΕηοχικΩΝ ΜΕΣΑ
  Εξ· | ΣΤΟΝ  ι
ΧωΡ|8... αυταπατεε . “ 
Α|'|0 τση 0|('|'ΩΒΡ|0 ΕΡΧ£|'Α| το |'|Α|(Ε|'0 ΤΗΝ ΩΡΑ |'|0Υ |·| ΝΕΜΕΑ
ενεργοποιείται γιο με τις ουξήσεις στους το δίνει όλο γιο νο κλείσει
δημοσιονομικές οησκλίσεις έμμεσους φόρους, ενώ οηό τον η οξισλόγηση στις 24 Μοί'συ,
ο ουτόμοτσς μηχονισμός Αηρίλιο του 2017 ο «κόφτης» ο Τσίηρος ηονηγυρίζει γιο την
ηερικοηών σε μισθούς δημοσίων θο τίθετοι σε εφορμσγή με ένορξη συζήτησης γιο το χρέος
υηολλήλων κοι κυριες συντοξεις Προεδρικό διοτογμο κρόβσντος το Πρόσθετο μέτρο
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΠΟΠ ΥΞΑΝΟΝΤΑ| Ο' ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑ Μ|ΣθΩΤΟΥΣ. ΣΥΝΤΑΞ|ΥΧΟΥΣ
ίΒ-ί7
 3·  τι Μελίτη τΑΦοηΛΑκΑ
κτιΡιογ
Τ“ΝοΛγΜ“·Ακ“Ν στην οξιοηοίηση του
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΕ“2θΡ“Ἡἔ η0ρ0ῆιοκου μετὡηου
ΤΠ ΑΝΑ@Ξ[ΡΕΠ Τ© Π@ΡΠΞΜΑ
ΤΗΣ ΔΕΣΜΑ ΑΑΑΜ@ΨΝΤΠΝ
Ανοικτή η δικαστική
ΔΠΕ€ΑΠ@ῶ@ΠΠΤθΕω
 ΤΠΕ Ζει ΜΑΝΟΥ
διεκδίκηση ΑΥΞοΜΕιΩΣΕιΣ
ἔἑἰἩἔέ8ἔὅἑΒἔ Στη: οΕΣΕιΣ τση
 Μπιλ ι ΜΕΝΤΗΣ" ΦΛ'ι'ΜΑΝ ΕΦΕΡΕ Η ΑΝοΔοΣ Με ΑκΡοΔΕΞιΑΣ  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα