Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αυξήσεις έμμεσων φόρων εδώ και τώρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
α ΡΟΝΕΚ
8·ι·ιιι·ί'γ ΜΗΝ” Ραμ" Ηε|'Μ ΑΕ,
Τελ: +30 210 6728890
Με": |ηίο@ροΨετ-ηεΙιαεει'
Μ.ροΠσ-Πειια5ετ
λ ιι ΝΑιιιιιιιιιι1ιιιιι
Μ.ααἴτεαιΡοτίκί8Γ
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 /τιμή: 1,30 €
ίΑβι Χασον
Ο £|·ιίεί 5ςίοητί5τ του |σραήλ μιλαει στη «Ν»
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:9Ζο·Αριθμόςφύλλου:Ζ6.055
Ζαν Κλοντ "ιοιίνκερ
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ΕΠιτροΠής
Σ|Ω|'||·|Ρ|·|
ΑΝΑΒΟΛΗ
ΤΟΥ Δ|Α"ΩΝ|ΣΡ|0Υ
Στο 29%, αΠό 26%, ο συντελεστής για τα κέρδα του 2016 στις «Προσωαικές» εταιρείες
Αυ ξήσεις έμμεσων
φό ρων εδώ και τώ ρα
Μείωσα του αφο ρολόγατου κατω αΠό ταν «κόκκινα» γραμμή
Το χρονοδιαγραμμα της «φοροκαταιγίδας»
ΑΠο ι ης |ουνίου
ΤυρΒοΜΠΠε
τυκΒοειιΑκοΕιι8 8Α[Ε$ & πανια
Ο. Μειωσα Μ.. Μ 'Μ Η!"
ϊ: 2Ι0Μ26ω-' ·ΜΜ'·ΜΜ·
σήμερα στη Ν
ΕμΠροσθοβαρές, τουλαχιστον στο σκέλος όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών
μέτρων, θα είναι το Πακέτο των 5,4 δισ.
ευ ρω -ή 3% του ΑΕΠ- όΠως ΠροκύΠτει αΠό
το Προσχέδιο του μναμονίου. Εκτός αΠό
τις αυξήσεις στον φόρο εισοδήματος και
ξα τας τελευταίας στιγμής για εκατοντάδες χιλιαδες μικρομεσαίες εΠιχειρήσεις.
Σε όλες τις ομόρρυθμες και ετε ρόρρυ θμες
εταιρείες [τις λεγόμενες ΠροσωΠικές), ο
φορολογικός συντελεστής για τα κέρδα
του 2016 αυξανεται αΠό το 26% στο 29%.
/ Αύ ξασα ΕΦΙζ σε βενζίνα, Πετρέλαιο κίνασας,
Παιχνίδια εντυαώσεων
τα μείωσα του αφορολόγατου -με τροΠολογία τας
τελευταίας στιγμής το αφο
Το νέο ΜΟΗ -το οΠοίο θα
υΠογραφεί με τους ευρωΠαῖκούς θεσμούς- θα αΠο
υγραέριο, φ. αέριο, Πετρέλαιο θέ ρμανσας
/ Νέοι συντελεστές υΠολογισμού των τελών
Παιχνίδι Πολιτικών εντυΠωσεων ια την «αλήθεια» Ι ,
της οσφαλ|στ|Κῇς μεταρροθμ|σΠζ οΠοτὲλεσε η ρολόγατο μειώθηκε ακόμα - ΕγΚριθΠκε τελέσει «εΠικαιροΠοίΠσΠ» ταξινομασας
συζήτηση του Πολυνσμσσχεδίσυ, Που ολοκληρω- ΠἶρΨσότερΟ ειδιΚἐ γΜ ερ- με 1 53 ψΠφους ως συΗφωνίος Ἑ9υ ΚΠἶ`Ο- | ΑύξΠσΠ ΕΦΚ σε μΠίρ“- τσιγάρα Και ΚΟΠ/ό
θηκε χθες στη Βουλή, με τον Αλέξη ΤσίΠρα και τον γἶνἩὁεἔ Ιἶω ζευγΟρΨ αΠό τΠγ Ολομέλεια ΚΠΡ;; Κω θα ὁε9μευεΙ μ μ
Κυριακό Μητσοτακη να αλληλοκατηγσρσυνται για ως Πω Μ- «μΠρΟσω» ερ' | ΠΝ ε ΠνΠζΠ ΚυβερνΠ9Π ΑΠΟ '| ης |ουλιου
ψε”δεϊς |σΧΠρ|σμοΠς ως Προς ύψος των εΠ|βσρΠν_ χονται και οι Περισσότεροι τας Βούλας αΠό τα στιγμή Που θα ολο- | ο | Ι
σεων >3 έμμεσοι φόροι. ΑΠό ταν 1Π το οσφΠλΙσΠΚό κλΠρωθεί Π συμφωνία για | Φοβος 5 ώ στις ε" ρ"ζωνῖκες συνδεσε1ς
' Ιουλίου ο βασικός συντε- 7 ταν α° αξιολόγασα. Το και- Κω 10% ΟΤΠ συνδροι11πΙ1<11 ταλεορασΠ
Τ λ μ κ ό κ Ι 0/ λεσΕής ΦΠΑ θα ανέλθει στο και φΟρΟλΟν11<Ο νού ργιο στοιχείο Που φέρ- | Στο 24% ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ
Π εΠικσινωνιε Ξ ατω Π|'|0 24% ενω α 'σε · των ' νε στ ν εΠ ίνε τ Π , ,
ς ο ο ΟΙ 116] κ νομοσΧεδιο 1 Π “Μ “1 ο ρο_ | Διευ ρυνσΠ της βασας του ΕΝΦΙΑ
η αναητυξη της αγορας |.|.υ
Σε Ποσοστό κατω του 1% έχει διαμορφωθεί η αναΠτυξη της αγορας των αΠελευθερωμενων γραμμών
(τω), με τον ΟΤΕ, οχι μόνο να συγκρατεί τις δυναμεις του, αλλα και να Προσελκυει στο Πρωτο
τρίμηνο του ετους Περισσοτερες αΠό τις μισές νεες
ευρυζωνικές συνδέσεις. >2'|
Δρασεις για τουριστική αναΠτυξη
ειδικών φόρων καταναλωσας σε τσιγαρα, Ποτό, καύσιμα κ.λΠ. θα ισχύσουν ακό
μα και αΠό ταν 1α Ιουνίου. Το χρονοδιαγραμμα Που αΠοκαλύΠτεται αΠό το Προσχέδιο του μναμονίου δείχνει ότι μέχρι
το τέλος του 2016 θα έχουν εΠιβλαθεί όλα
τα φορολογικό μέτρα τας νέας συμφωνίας.
Μεταξύ αυτων και μια δυσάρεστα έκΠλα
σχέδιο είναι το χρονοδιαγραμμα εΠιβολής του Βου
Πακέτου μέτρων Που δεν
έχει κατατεθεί ακόμα αΠό ταν ελλανική κυβέρνασα στα Βουλή. Πρόκειται για το Πακέτο των έμμεσων φόρων ύψους 1,8 δισ.
ευ ρω το οΠοίο, σύμφωνα Παντοτε με το
Προσχέδιο, θα ενεργοΠοιαθεί σταδιακό
αΠό την τα Ιουνίου, φέτος. >3, 4-5
Από Ιης |ανουαρίου 20" 7
| Φόρος ανα διανυκτέ ρευ σα στα ξενοδοχεία
δύο αστέρων και Πανω και στα δωματια
με δύο «κλειδια»
| ΕΦΚ στον καφέ και στα αλεκτρονικό τσιγαρα
σε |ωαιηιινα και Να νησία . . .
. . γ . [πως] [τραπεζες] [ασφαλισακο]
Πληθαινσυν οι Πρωτοβουλιες αναδειξης, τουρι- Ι Ι Τ δ Ι
- - - - 'ι ο α οσχέ ιο
στικα,/ Περιοχων της χωρος με τη συμμετοχη των  έ Ρ 7 
τσΠικων ξενοδοχειακων και αλλων τουριστικων Ι ως συμφωνιας Ι
φορέωνΞ Στόχος των Πρωτοβουλιων|αυτων είναι η  με τους Π 
Προβολή της Περιοχής στο εξωτερικο - στους Ι θεσμούς Ι
ξαιους τσυι· σρετατσι5, αλλα και στο εσωτερικο, η για ΠΝ ΠόλΠσΠ 
αναδειξή της ως αξιόλογου τουριστικού Προορι- δανείων
σμου, σΠως εΠίσης και η εΠιμήκυνση της Μ | Ι ,θ >12 Σ Ι _
το”ρ|σΠΚῇς Περ|όδω_ Ν 8 ε συγκεκριμενα αιτήματα για τα ρυ - εεαιΠεδαοριακΠς οικονομιμισα του ελλανικου χρέους αναμενεται να κας βιωσιμοτΠτας θα κινειται
Προσέλθει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στα το σύοτΠμα κοινωνικής ασφα
` - ση ε νή,εα ετι<όκ ίσιιΠσυνεδ ίαση . . λ · ί ι' δι Ι
ἶί του1Εῖίτοἔτἔιιἔ Η]ελλιῖνικἔἰ Πλευ ρἔΙανα- °"""Μρω"°°κ° "ν""°ν'° [ωΓ°εΓωΡ] Ι ξεἶἑἔςΞνόΞΞαἔἴνΞἶαμῖα9ἔύί
ΣΤΗΝ ΜΜΜ ἐΞζΐῖἐῖ“μἶῖἐῖΞΞἔΐἔΞἶΞἴἑἔἔἑΞΞΞ "Ρ0^"^"0γ"ΕΝ^ Σω" [ΠΠ] ΞΞΣὶΒἑξἘΞἶἔΞἘΞΞ
` Υπ νεισμού τας Ελλαδας σε σταθερό, αλλα και Η  Η  λογιστικής μελέτας Που κατέ
· ΑΛ' - >27 ταν εΠιμήκυνσα στα διαρκεια αΠοΠλαρω- Π ¦ θεσε σαι Βουλή ο υΠου ργός Ερμής των δανείων. Τα αιτήματα τας ελλανι-  γασίας, Προκύ Πτει ότι -Παρα τα
κής Πλευ ρας <<σκονταφτουν» σύμφωνα με Π Ι μείωοα ως συνταξιοδοτικής δα
 Ο Πλαροφο ρίες- σε δύο βασικα Προ βλήματα, ' Πανας- το μέλλον του ασφαλι
  >22 Που έχουν να κανουν τόσο με Πολιτικές  >10 λ Ι στικού είναι εξαιρετικό ευαλωόσο και με οικονομικές Παραμέτρους. >6  το και εΠισφαλές_ >8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα