Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ί·Μ·ΜΜΜ··Μι·Μ
·Μ··ΜιΜ··'“
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ
Δεν ιιόόότιιτόόότιιι
ότι" ι· Η!. Μαιας...
` Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ
Σελ. 2
Σελ. 34
ΑΘΛΗτικΗ
Δευτερο 9 Μοιοω 2018 / Φυλλο 20" (389) / 6 ΤΟΟ
ΔΣ το ηΑι>ογιντηιτΕλ”ογἑχΔΜηΑἑῖ Μόνἶ  56% και κανόνε3 ισονομία5.
μηορεί ν”αἶηαιχθείγαηό εδώ και Πέρα, ηοόόόφαιόο“στην`Ελλ56α
ι Δ ' _ γ ι . γ ;  ὰΣτ_ον Κουτσοκοιἔη τη5 ΗΡΑ, είχε . Δ και στιἔΞ27=Αηριλίο@
ἑηόἶουσιαστεί αρχι!ιἔι αηό την  “ ηΔΕΠΟ-έόῳσε!την ηρότἄση στον Κοντονη,ῦ
_ την ΕΠΟ, η Πρόταση για Σιδηρόηουλο Που τηνἶζέκανε δεκτη και δεν εηέμέινε
και την «ηεντόόα» ηου έχέΞστην Ευρὡηη  για ξένο διαιτητη
Το ΣκοτΕιΝο ηοΔοΣ`ΦΛιΜοηΑΡΔκΡΔτοΣ εῆιῦ›ΞειρἩσε¦το,_«Πόσεικοηημω
την Πέμητη, νομίζοντα5 ηω8 θα ΤΟΟ$ ηέρόσει, ΑΛΛΑ... ΔΕΝ ΣΦΑΞΑΝΕ
_ ¦  Λιιόπιιιιι αιιιιιιειι Αγγελόπουλου σε Νιόβη
Ι, ΑΠΟ ΤΟ ΗΜ|ΧΡΟΝΟ Κ|ΟΑΑΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΣΕΦ,
Ο ΜΕΓΑΑ0ΜΕΤΟΧΟΣ «ΤΕΑΕ'ΩΣΕ» ΤΟΝ Γκρην · «Ζητώ συγγνώμη αηό τον
κόσμο, αλλα η ΑΕΚ ειναι ηανω αηό όλου3», δηλωσε ο Σλοβένοε ηροηονητη8¦
Που όσο ειναι στην ΑΕΚ. θα ηρέηει να ελέγχει τα νευρα του · Κρατα τη
Η βελτιωμένη τη5 εικόνα και τα όίνει όλα αυριο για το «2-1» η <ἱΕνωση» στο ΟΑΚΑ
ΑΠΟ|(Α^ΥΠΤ||(Ο ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΝΩ Η ΑΕΚ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤ|ΣΤΡ00Α ΠΑ ΤΗΝ
ΑΔΕ|Α, Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡ|0ΠΟΥΑΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗθΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ
ΠΕΡ'ΦΕΡΕ|ΑΣ, ΠΡΟΚΕ|ΜΕΝ0Υ ΝΑ ΠΡΟ)(ΩΡΗΣΕ'
το ΚΟΜΒ|ΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕ|ΟΠΟ|ΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΤΡ|ΑΡΧ0Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤ'Ν0Υ
:Παω 
ΑιἰχιιΓἑτΗΣ Αεκ, ΜΕχι>ι
ΔγΡιΟιΘΑ ΞΕκΔοΑι>ιΣΕι
ΜΜΜ απαντηση  ί
κόνιό|νιί στα ""ΒΕ||||Ι!!¦γΜ
αιινανιιιαιιιιᾶ
Μέίιιααιινιόιι
«Γκεμηελισμοι. αθλιότητα και εηιβεβαιωση
του ρόλου του5. στη δημιουργια τΠ3 βια5»,
η αηόντηση στην αναρτηση Καραηαηό
Ξέιιόόαόιι ιι ιιόιια
πως... όόν όίνέι την _
και Μαίου για τέόιιιό
Απίθανο το ενδεχόμενο να γίνει το μασ
την Κυριακό, ενώ συντρέχουν ακόμη οι
λόγοι τιροστασίαε τησ όημόσιαε τόεη8
· ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΠΑΠ Η ΑΣΤΥΝΟΜ|Α
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΜΕ ΚΟΝΤΟΝΗ
Κ|ΝΗΣΗ-ΕΚΠΑΗΞΗ ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ
ΣΕΖΟΝ, ΕΤ0'ΜΑΖΕ| Η ΠΑΕ