Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Ε¦Σ¦ΤΙ.Δ.
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αὐζημένες τό μεσημέρι καί τό απόγευμα. Με·
μονωμένες καταιγίδες στά κεντρικά καί βόρεια ὁρεινά.Ἀνεμοι ασθενείς. Μικρή άνοδος τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως Ζ4β.
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016
'Ησαίου προφήτου, Χριστοφόρου μάρτυρος,
Νικολάου τού έν Βουνένοις.
Σελήνη 8 ἡμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.20' - Δύσις 8.28'
Ἀριθμ. Φύλ. 40442 |Τιμή 1,50
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι,
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
Ἀδιανόητη απειλή
για «αμεα εσάς»!
«Κανεις δέν πρέπει νά πιστεύει ὅτι θά είναι
ἐπσ›φελής γιά όποιονδήποτε μία ἀκόμη ἑλληνική
κρίση, όδηγώντας ατος σέ ένα ἀκόμη αποτυχημένο
κράτος (στον Με) στήν περιοχή».
°Η απίστευτη αύτή δήλωστς περιλαμβάνεται
στήν έπιστολή πού απέστειλε στούς συναδέλφους
του στό Ευτοςτοιιρ, έν όψει τής σημερινής συνεδριάσεως, ὁ ύπουργός Οίκονομικών τής°Ελλάδος κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος. Θά μπο ρσύσε νά έκληφθεί
καί ως έκκλησις, αλλά στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά απειλή, ανάλογη μέ τά περυσινά περί δημοψηφίσματος. Διότι αύτό πού ούσταστικώς λέει ό
κ. Τσακαλ,ώτος στούς Ευρωπαίους όμολόγους του,
είναι πως άν δέν έπιτευχθεί συμφωνία, ή Ἑλλάς
ένδέχεται νά διαλυθεί οίκονομικά καί πολιτικά.
Τό «εποε σάκο» (αποτυχημένο κράτος) όρίζεται
ὡς εεττ:
- Κράτος, τού όποίου τό πολιτικό καί οίκονομικό σύστημα έχει καταστεί τόσο άσθενές, ώστε ή κυβέρνηση έχει χάσει πλήρως τόν έλεγχο.
Ούδέποτε άλλη έλληνική Κυβέρνηστς τόλμησε
νά έκτοζεύσει τέτοια απειλή κατά τίς διαπραγματεύσεις μέ τούς δανειστές. Διότι αύτό πού ύπονοεί
έν προκειμένω ό ύπουργός Οίκονομικών, είναι πως
άν δέν όμαλοποιηθεί ή κατάσταση μέ τούς δανειστές ύπάρχει ένδεχόμενο νά καταλυθεί ή δημοκρατία στήν Ἑλλάδα. Αύτό σημαίνει «ΜΜΜ Μαιο».
Ἀντίθετα, στίς εύνομούμενες δημοκρατίες, όταν μία
κυβέρνηστς χάνει τόν έλεγχο απλώς διενεργούνται
έκλογές καί έρχεται μία έπόμενη κυβέρνησις νά
τήν άντικαταστήσει.Ό κ. Τσακαλώτος όμως, μιλάει
γιά πλήρη κατάρρευση.
Τά ανωτέρω αποκαλύπτουν τήν άκρως άντιδημοκρατική νοοτροπία πού διέπει τούς σημερινούς κυβερνώντες τού Σύριζα. "Εχουν ταυτίσει τόν ἑαυτό
τους καί τήν παραμονή τους στήν έζουσία μέ τήν ίδια
τήν ύπόσταση τού κράτους. Δέν μπορούν νά δεχθούν
ότι ή κραυγαλέα άποτυχία τους δδηγεί στήν πτώση
τους από τήν έζουσία καί στήν άνοδο μιας άλλης, πιό
αποτελεσματικής κυβερνήσεως, ή ὁποία θά προσπαθήσει νά μαζέψει τά συντρίμμια πού θά έχουν αψήσει έκείνοι πίσω τους."Οχι, ή τυχόν δική τους πτώστς
θά σημάνει διάλυση τών πάντων!
Στήν έιτιοτολή του ό κ. Τσακαλώτος αναφέρει καί
κάτι ακόμη. Ἀποδίδει τήν πολύμηνη καθυστέρηση για
τό κλείσιμο τής άζωλσγήσεως, στό «μεγάλο μέγεθος
των μεταρρυθμίσεων πού έγιναν τούς τελευταίους δέκα μήνες›.Άραγε ποιές είναι οί «μεταρρυθμίσεις» τίς
όποίες έπικαλείται; Διότι τουλάχιστον ό έλληνικός
λαός δέν τίς έχει διαπιστώσει. 'Εν τούτοις ό ύπνουργός
αναφέρεται σέ «δομικές› μεταρρυθμίσεις πού «άντιμετωιτίζουν τίς χρόνιες αδυναμίες τού οίκονομικού
καί δικαστικού συστήματος καί τής φορολογικής διοίκησης›. Πού ζεί ό ύπουργός; Μήπως δνειρεύεται;
"Ομως τό πλέον έιτικίνδυνο στοιχεῖο στήν έπιοτολή του είναι τό περί «Μαι είναι». Εἶναι κάτι στό
ὁποῖο δέν νοείται νά αναφέρεται ύπουργός δημοκρατικά έκλεγμένης κυβερνήσεως. Τέτοιες δήλωσε' ις μόνο σὲ αιωνια πρώην ΦυΜνχ0ιε τῆς ΜΜΜ από·
ζουν. “Αν φύγουμε, θά άκολουθήσει χάος!
ῦΙσοπέδωσις
τής ποιότητος ζωής
Νέοι έμμεσοι φόροι σέ πλήθος προιόντων καί όπηρεσιών
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ένάμισυ χρόνο, ή συζήτησις γιά μείωση τών
δημοσίων δαπανών έχει οὐσιαστικώς παύσει. Ό κυβερνητικός
αγώνας γιά ἰσοσκελισμένους προύπολογισμούς καί πρωτογενή πλεονάσματα δίδεται σχεδόν αποκλειστικώς στό μέτωπο τής αὐζήσεως
τών έσόδων - καί αὐτό, όχι μέ σχέδιο περιορισμού τής φοροδιαφυγής καί τής εἰσφοροδιαφυγής ή
τής προσελκύσεως έπενδύσεων,
αλλά μόνο μέ αὐζημένους φόρους
καί ασφαλιστικές εἰσφορές.
Σέ έναν μήνα έρχεται ένα νέο,
πρωτοφανές κύμα νέων έμμεσων
φόρων καί αὐζήσεως τών ήδη ύφισταμένων. Εἰδικώτερα, σύμφωνα
μέ συγκλίνουσες πληροφορίες,
έντός τού προσεχούς διαστήματος
θα αὐζηθούν: ἱΟ ΦΠΑ (στό 24%), οἱ
φόροι στήν βενζίνη, στό ντήζελ
γιά κίνηση-θέρμανση, στήν κηροζίνη, στό φυσικό αέριο, στήν μπύρα, στά τσιγάρα, στόν καπνό. Πα
ραλλήλως, θά θεσμοθετηθούν νέοι
φόροι στόν καφέ, στά ήλεκτρονικά τσιγάρα, στήν διανυκτέρευση
σέ ξενοδοχεία καί ένοικιαζόμενα
δωμάτια, στήν εὐρυζωνική σύνδεση στό ίντερνετ, στήν συνδρομητική τηλεόραση.
Συνεχίζεται δέ ὁ έμπαιγμός τής
τελευταίας τριετίας μέ τόν ΕΝΦΙΑ: Γιά νά καλυφθούν οἱ απώλειες πού προκαλεί στά προύπολογισθέντα δημόσια έσοδα ή μείωσις
τών αντικειμενικών αξιών, θα
αὐζηθούν αναλόγως οἱ συντελεστές φορολογήσεως τής ακινήτου
περιουσίας!
Τό καθαρό εἰσόδη μα πού άπομένει στούς πολίτες, μετά τήν
αφαίμαζη από τούς άμεσους φόρους καί τίς ασφαλιστικές εἰσφορές, απομυζαται από τούς έμμεσους φόρους, ἰσοπεδώνοντας έτσι
καί τήν έλάχιστη ποιότητα ζωής.
«Δέν είναι πιό άνήθικο νά ληστεύεις απ' εὐθείας τούς πολίτες
από τό νά φέρνεις έμμεσους φόρους στίς τιμές τών αγαθών, χωρίς
τα ὁποία δέν μπορούν νά ζήσουν»,
έγραφε πρίν από μερικές δεκαετίες ὁ Γάλλος φιλόσοφος καί συγγραφέας, Ἀλμπέρ Καμύ.
°Η Ἑλλάς πλέον θα διαθέτει
τόν δεύτερο, μετά τήν Ούγγαρία,
ύψηλότερο ΦΠΑ στήν Εὐρωπαίκή
Ένωση. Ταυτοχρόνως, βάσει σχετικής μελέτης τού ΙΟΒΕ, βρίσκεται στήν τρίτη θέση στήν ΕΕ στήν
κατάταζη τών χωρών μέ τίς χειρότερες έπιδόσεις στήν είσπραζη
τού ΦΠΑ.
Ἀκόμη πιό άνήθικο, λοιπόν,
εἶναι νά αὐζάνεις τούς έμμεσους
φόρους σέ μία κοινωνία ήδη ύπερφορολογημένη καί νά έπιτρέπεις,
λόγω τών άδυναμιών τού φοροεισπρακτικού μηχανισμού, σέ ένα
κομμάτι τής κοινωνίας αὐτής νά
δημιουργεί έπί τής οὐσίας κατά τόπους «οἰκιακούς φορολογικούς παραδείσους».
Είσποάπτωο
Μακ Θεοχὰεηε
Γράφει ὁ ΝαπολέωνΛιναρδᾶτος* 
γιά τόν ίδιωτικό τομέα δέν είναι
αποκλειστικό χαρακτηριστικό του ΣΥΡ|ΖΑ. Είναι
μιά ύπερκομματική συνήθεια πού έξηγεῖ σ' ένα
σημαντικό βαθμό τήν σχετικά πρόσφατη χρεωκοπία μας. 'Ο λατρευτός των ΜΜΕ καί του κατεστημένου, κ. Χάρης Θεοχάρης, καταδεικνύει
ότι ή φορολαγνεία είναι ένα ένδημικό στοιχείο
του έλληνικού πολιτικού συστήματος.
"ίσως ή καλύτερη δικαιολογία γιά τά πεπραγμένα τού κ. Θεοχάρη ως γενικού γραμματέα
'Εσόδων είναι ότι άπλά έκτελούσε άποφάσεις
μέσα σ' ένα περιβάλλον πού διαμορφωνόταν
από τίς πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης.
'Όμως, μιά πιό προσεκτική ματιά άποδεικνύει
ότι έδειξε ίδιαίτερο ζήλο έπιβάλλοντας μιά πολιτική πού είχε ως κεντρικό στόχο τήν δήμευση
τού έν 'Ελλάδι ίδιωτικού πλούτου προκειμένου
νά έξυπηρετηθούν τά χρέη πού δημιούργησαν
ή πολιτική τάξη καί οί πελάτες της.
'Άν ό κ. Θεοχάρης ανέπτυξε μιά είδικότητα
ήταν στό νά βάζει έμπόδια στίς άποφάσεις της
κυ βέρνησης Σαμαρα πού είχαν ως στόχο έστω
καί μιά μικρή έλάφρυνση των φορολογικών
βαρών γιά τά νοικοκυριά καί τίς έπιχειρήσεις.
Φθάνοντας μάλιστα στό σημείο νά έμποδίζει
άκόμα καί τήν άπαλλαγή <<καταβολής ΦΠΑ άπό
έταιρεῖες πού έκαναν δωρεές τροφίμων, φαρμάκων καί άλλων αγαθών γιά φιλανθρωπικούς
σκοπούς.» Τό ότι ό κ. Θεοχάρης θεωρούσε ότι
τό κράτος έπρεπε νά φορολογήσει άκόμα καί
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ό μουσουλμάνος
Δήμαρχος τού Λονδίνου
Γιατί ἑἔελέγη ὁ °Εργατιπός Σαντίκ Χάν
ΩΣ ΝΙΚΗ τής έλπίδος έπί τού φόβου διεκήρυζε ότι πρέπει νά θεωρηθεί ή έκλογή του ώς Δημάρχου
τού Λονδίνου ὁ ῦΕργατικός βουλευτής τής περιοχής Τούτινγκ τού
νοτίου Λονδίνου Σαντίκ Χάν. ἱΟ
ήλικίας 45 έτών πακιστανικής καί
ταπεινής καταγωγής νέος Δήμαρχος (ὁ πατέρας του ήταν ὁδηγός
λεωφορείου) εἶναι δικηγόρος
εἰδικευμένος σέ ζητήματα άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί έζελέγη
γιά τό πρόγραμμά του πού περιλαμβάνει μείωση τών ένοικίων
τών κατοικιών, «πάγωμα» τών
εἰσιτη ρίων στά μέσα μεταφοράς,
δημιουργία θέσεων ἐργασίας στό
Λονδίνο καί περιορισμό τής μο
θεσις έναντίον του πού διωργανώθη από τήν κυβέρνηση Κάμερον
καί τόν αντίπαλο του Ζάκ Γκόλντσμιθ έστιάσθηκε στήν διασύνδεσή του μέ πρόσωπα συνδεόμενα
μέ τό 1818 καί μέ άλλες ἰσλαμιστικές άκραίες όργανώσεις, στήν καταγωγή του καί στήν πρόθεσή του
νά «νομιμοποιήσει» άκραίες
ἰσλαμικές αντιλήψεις. Ἀντιθέτως
άγνόησε τελείως τό πραγματικό
του πρόγραμμα.
Τό πρόβλημα στό Λονδίνο
εἶναι φυσικά ή πληθυσμιακή του
σύνθεσις: έπί τών 8.174.000 κατοίκων τής μητροπολιτικής περιφερείας τής βρεταννικής πρωτευούσης, περίπου τό 35% έχει γεννηθή
Περίπου ένας στούς 10 κατοίκους
εἶναι μουσουλμάνος καί μάλιστα
κάτοικος τών ύποβαθμισμένων συνοικιών, ένώ ὁμιλούνται περίπου
300 γλώσσες καί διάλεκτοι. 'Η έπίθεσις τού Γκόλντσμιθ γιά τήν καταγωγή καί τήν λαϊκή προέλευση τού
Χάν έδημιούργησε άντιδράσεις
ακόμη καί από τήν αδελφή τού
πρώτου, Τζεμάιμα Γκόλντσμιθ, πού
έσπευσε νά δηλώσει ότι οἱ θέσεις
τού αδελφού της δέν τόν έκφράζουν πραγματικά. Σέ τόσο πολυπολιτισμική πόλη. Τό σύνθημα τών
Συντη ρητικών προκάλεσε άντιδράσεις καί έφερε ψηφοφόρους στήν
άπέναντι πλευρά. Μέ ό,τι αὐτό θά
σημάνει γιά τό μέλλον...
Ζ. λύνσεως τής άτμοσφαίρας. 'Η έπί- έκτός Βρεταννίας, σέ 29 κράτη. (Λεπτομέρειες σελ. 5)
Προειδοποίησις ΔΝΤ ν ν ν
για το ελληνικο προς Μ ηνυμα τα μεσανυχτα...
'Όρο τήν μείωση τού
χρέους προκειμένου νά ' “ , ι
μείνει Τό ΔΝΤ (πό ἑλλη_ Ηταν περασμένα μεσάνυχτα ότου για να έμποδίσουμε τήν κυκλοφορία πωσαν τό κουδούνι, λέγοντος στό θυ- νομετό κοθηκον μας, καί παλέψαμεκαί
νικά πρόγραμμα θέτει ή
κ. Λαγκάρντ. ΣΕΛ.2
Διαξιφισμοί
στήν Βουλή
Σέ ύψηλούς τόνους διεξήχθη ἡ συζήτησε τον
ασφαλιστικού νομοσχεδίου. "Εντονο έπεισόδιο
βουλευτών τής Χρυσής
Αύγής μέ τόν Π. Σκουρλέτη. ΣΕλ. 8
Φίμωσις τού Τύπου
στήν Τουρκία
Διεθνείς άντιδράσεις για
τήν καταδίκη δύο Τούρκων δημοσιογράφων
πού απεκάλυψαν «κρατικά απόρρητα».
ΣΕΛ. 5
«χτύπησε μήνυμα· τό τηλέφωνο. Για
να είμαι ειλικρινής. ΜΜΜ Παλιότερα, όταν χτυπούσε τό τηλέφωνο
νύχτα. Μάιου μὲ τή σκέψη ότι
κατι έποθε ό πατέρος μος. Χρόνια πολλα, αργότερα, ότου εανος είχε φύγει
καί ή μάνα μας αρχισε να «καιει νερα›,
ΜὰιοννἀπόΦόβογιἀτήΒΜτης
ζωή. Τώρα, πού έχουμε παιδια κι
Μάνια. πειαγόΜτε μὲ τή Μια ότι
κατι κακό μπορεί να έτυχε σέ κάττοιον
δικό μας. Ποτέ δέν ήσυχόζει ό-φυσιοΜΜ- ἄνθρωπος.
Τούτη τή Φορά. όμως. τό μήνυμα
ήτου αττό τήν ΕΣΗΕΑ. «Ελατε τώρα
στή διασταύρωση Βάρης Κορωπίου,
έτοιμόζονται να Μοφορήσων απεργοσπαστικα φύλλα. θα γίνει μάχη›.
Σταυροκοπήθηκα! Γιά κοίτα πού
έφτασε ή τεχνολογία! Παλιότερα, μέχρι νά είδοποιήσουμε τούς συναδέλφους νά σττεύσουν στήν όδό Πειραιώς
των φύλλων στή μεγαλη απεργία
τού 1975, έπρεπε να κάνουμε δεκάδες
τηλεφωνήματα ό καθένας. Τώρα,
πατάνε ένα κουμπί καί «τσούπ› έρχεται τό μήνυμα, ζεστό καί φρέσκο, στα
ροτηλέφωνο: "Κατέβα, παμε για καΦ" ῆΥιἀβόλΤαῆ γιἀιτπἀνι0·ΔένπΜενα δεύτερη κονβὲντα. έλεγες ένα
"φεύγω" στή γυναίκα σου καί κατέβαινες τρέχοντας. 'Ε, όταν περάσουν
ακινητα· μας. καί σού χτυπήσουν κι έσύ απαιτήσεις
_ _ "Καί πού να τρέχουμε τώρα, ρέ παι. Τί αδ" Ποια ένα Τωια ώρα δια". τότε αρχισα να γερνδς!›.
ρωτησε ή σνζνγος. τον μὲ τα· παρα
μικρό ήχο πετάγεται όρθια 'Ομολογώ ότι Μια χωρίς να τό
μελετήσω, σκέφτηκα να φορέσω τό
Δέν ἐ”ωἶί""α ἀπό ή” ΕΣ" τζήν, να βάλω κι ένα μπουφόυ, να πα
ΕΑ. Μας καλούν να τρέξουμε στό Κο
ΜίγιἀνἀΜΜΜη ρωκαίτότηλέφωνοστήντσέπηκαί
' να πάω στό Κορωπί. Άμεσος, όμως,
-Καλά, πέσε κοιμήσου καί βάλε το ακουσα τή φωνή τού Λουκουού. αΚαί
στό αθόρυβο! πού να τρέχουμε τώρα, ρέ παιδια;»
θ θηκα Ξ Τόν Μ ό' 'Ηταν τόσο πειστικός στ' Με μου,
Καποια φορα, συζητώντας περί μουσικής, τού είπα τή λέξη «Μεγαλώνονμα καί τότε μού πέταξε τήν ακόλουθη
ίστοριούλα «Κοίτοξε, παλιότερα, περ
νούσου από κατω, όποια ώρα τῆς ἡμέρας, οἰφίλοιμέτόαύ·τοκίνητοκαίχτν
πού έπέστρεψα στήν πολυθρόνα
όπου μέ είχε παρει ό ύπνος καί συνέχισα να βλέπω τήν ταινία, τής όποίας
είχα χασει τό μεγαλύτερο μέρος από
τήν έπίθεση τού Μορφέως...
«'Ας πανε οί νεώτεροι, ως τό κα
αφισσοκολλήσομε καί τήν " Ἀδέσμευτη Γνώμη" μοιρασαμε μαζί μέ τούς
ΜνεριΒοπῶΜ.
Τότε, όμως, είχατε σωματείο.
Πνευματικό μέν, αλλά μέ προσωπικότητες στό διοικητικό του σύμβούλιο.
Χωρίς κομματική ταυτότητα, έκλεγμένους μέ ένιαῖο, καθαρώς δημοσιογραφικό, ψηφοδέλτιο. Ούδείς ήταν
8Επαγγελματίας συνδικαλιστής· καί
όλα τα μέλη τού Διοικητικού μος Συμβουλίου είχαν χιλιαδες ἄΩρες πτήσεως› καί ήτου €Υπογραφές›, πού απολαμβανου τού σεβασμού τῆς έκαστοτε
πολιτικής ήγεσίος.
Χωρίς να σκέπτεσαι κόμματα καί
παρατάξεις. νήμα γιὰ τρωω. γιὰ
αντιπροέδρου. γιὰ πωπω, γιὰ
ταμία, για μέλη. Καί κάθε θέση ήταν
τιμητικό αυτό
Τίτου...
!ΠΠΟΔΑ ΜΟΣ
ΕιΔΗΣοΥΔΞ
Ο Αύτό είναι πρόγραμμα
έπενδύσεων! Όνομάζεται
«Οίκοδομικές Κατασκευές
Κοινωνικής Οίκίας», καί
ύλοποιείται από κινεζικές
έταιρείες οί όποίες αναμένεται νά κατασκευάσουν
16 οίκοδομικά συγκροτήματα μέ 1.432 διαμερίσματα στήν Λευκορωσία Τά
διαμερίσματα θά διανεμηθούν βάσει κοινωνικών
κριτηρίων, όσο γιά τό κόστος τού έργου ύπολογίζεται στά 50 7 εκατ. δολλάρια
Ο Ἐτοιμασθείτε σήμερα
νά δείτε ένα ένδιαφέρον
αστρονομικό φαινόμενο! Ό
Ἑρμῆς θά περάσει μπροστά από τόν Ήλιο! Θά
τόν δούμε σάν μία κουκκίδα αφού τό μέγεθός του
είναι μόλις τό Ι/Ι50ό τῆς
διαμέτρου τού Ἡλίου Τό
φαινόμενο θα ξανασυμβεί
στίς Ι Ι Νοεμβρίου 2019.
Ἡ πρωτη παρόμοια διάβασις τού Ἐρμή έγινε
αντιληπτή από τόν Γάλλο αστρονόμο Πιέρ Κασεντί τό 1631, δύο δεκαετίες μετά τήν έφεύρεση τού
τηλεσκοπίου.
ο Μάθημα: Ποτέ μήν λύνετε έξισωσεις μέσα σέ
αεροπλάνο. Μπορεί νά θεωρηθείτε ύποπτος τρομοκρατίας! Αύτό έπαθε ένας
)|ταλός οίκονομολόγος ό
όποί)ς γιά νά περάσει τήν
ωρα του έλυνε έξισωσεις.
ταν δίπλα του είδε τά...
«περίεργα» σύμβολα καί
όπως εἶπε μετά ό καθηγητής απεφάσισε ότι έκείνος
«δέν ήταν εκεί γιά καλό».
~Ετσι ἐπιστράτευσε τό
«πρακτορικό της δαιμόνιο», δήλωσε ότι δέν νιωθει καλά έδωσε ένα χαρτάκι σέ μέλος τού πληρώματος όπου έξηγούσε τά
καθεκαστα καί όταν τήν
σήκωσαν από τήν θέση
της, είπε καί τίς λεπτομέ
ρειες. Ἀποτέλεσμα: ή
πτήστς άργησε δύο 
Ο Στό Ἀμβούργο ύπάρ
χει τό μεγαλύτερο αεροδρόμιο μινιατούρα. Περιλαμβάνει 40 αεροσκάφη,
40.000 φωτα 15.000 φιγούρες 500 αύτοκίνητα,
Ι0000δένδρα 100 σήματα, 200 διακόπτες, 50
τραίνα μέ Ι 000 βαγόνια
καί 300 κτίρια! Κατασκευάσθηκε σέ 7 χρόνια
καί στοίχισε 5 έκατ. δολλάρια. Τό Καναδικό
Αύρα! είναι απίστευτα
λετττομερές καί οί φιγούρες
κινούνται όπως θά γινόταν σέ ένα πραγματικό
αεροδρόμιο.
· Μία πολύ ζεστή ήμέρα
έζησαν χθές οί Λονδρέζοι.
Ό ήλιος έλαμπε καί τό
θερμόμετρο έφθασε τούς
26β. Κελσίου! ”Ετστ ξεχύθηκαν στά πάρκα. Στό
κεντρικό Λονδίνο στό
«Σαίντ Τζαίημς Πάρκ»
έβλεπες ανθρωπους καθισμένους στό γρασίδι νά
απολαμβάνουν τόν'Ἡλ ιο.
Κάποιοι μάλιστα έφεραν
καί τίς καρέκλες τους ένω
δέν παρέλειφαν νά απαθανατίσουν τούς έαυτούς
Όμως ή κυρία πού καθό- τους μέ τά κινητά τους.
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Περί πολιτικού έμπαιγμοῦ»
Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλος (σελ. Ζ)
«Τ ά πολιτικά ἑγπλήματα»
Ἀθαν. Μιλτ. Β. Κόκκινος (σελ. 3)