Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Εγκλωβισμένος ο Τσίπρας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜΜΜ-χ αστρικά
 Αυτή ο Χ πΑρΑπΑΣειΣ
 Μν¦ἔἴΜ Χ Δυο
 Μ ΗΜ εισιτήρια
 φαω .ω “ΜΑ στην τιμη
ί ἔἐβΖΞἔἑ .“:ε:9:$:ΐ του ενοε
 Ξ δ 7 Ομ“Ἡ'3:ἔΔ“”“ΝΝ,“Γ @Με
το ΒΗΜΑ
Μ Δ. ΜΜΜ ί1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ π. Μ Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ΜΠΟΜΠ
|ΔΡΥΤΗΣ; ΔΗΜΗΤΡ·0Σ ΜΜπΡΑκ“Σ ΜΝ 7 · Μ Β Μ Μ· κεντρικά γρααία: ΜΜΜ 80. Μάνα 115 28 Ο το ΒΗΜΑ ΑΙ 
Ετοε τάρὐσεωε 1922 Η' Τα· απο Μ του Μ. Μ ω. ©211 365.7000. Εστω: ωΜΜσ εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικά
Ετοε 959 - Αριθ. 18452 Ανατολά 08.21 - Μαη 20.23. Μάνη 2 ημερών 'Μ ΜρΜ/Μ.Μπιοσ οργανισμο Λαμπράκη ΑΕ. "ΤΜ"β ) κά
Φοβάται πε εκλογἑε, φαίνεται να τα δίνει άλα για συμφωνία
Εγκλω βιομὲνοε Το ἰτιρα8
τ Πυρετὡδεις διαβουλεύσεις για τον «κάφτη» στο παρά πέντε του Ευτοατουρ ι- ,ι Ψηφίζει άρον άρον μέτρασοκ προσβλέποντας στην καλή θέληση των δανειοτών -> »Σε κλοιό απεργιών και αμφισβήτησης η κυβέρνηση
ΣΕΛ'ΔΕΣΜ11
Τ|ΜΩΡΟΥΝΤΑ| ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕ Δ|ΝΗ πολιτκΗΣ ΚΡ|ΣΗΣ - Ο' ΣΥΝΕΠΕ|ΕΣ ΠΟ Α|ΓΑ|Ο έ
Σπάνια οι συντάξειε πάνω απο Μο!
€Ι .000 με το νέα Ασφαλιστικά 
ΣΕΛ|ΔΕΣ Β2-3 
το ΕΠΡΜΜ το ΚΜ "ΑΜΠ
κ η · Του
Με ρΠτρὅ · ἩΡον ποτάμι
μεταρρυ μισεων Μπα κυριε
. Προεδρε,
π ελα υνσπ
του ουδ Τις δύσκολες αοχρ τές ημέρες, πιχώω
¦ ὁ· κινδυνευεἑἔα χά. νωογσ με .ης διαρθρω_ γ - - σει, τα μυ ο της
ἶ8 ὁτικές αλλαἔες που θα 7 · “ 81°ἑ:κἔὲᾶ;
υ οποιει η κυ ερνηση, οι . ο ο · · ,
εμ ει (ΓΔΜ δανειστές θα Χολσοὡνουν Γιατι ο Σουλτάνοε τρωει τα παιδια του ως εν σου·
μ ιν τ το κόστος εξυπηρέτησης του ΣυνεχαασηαΜΜ
ΣΕΛΙΔΑΑ6 χρέους. ΣΕΛ|ΔΑΑ11 ΣΕΛιΔεΣ Μου
ιἶδ·ἶ·ἶἔ“Μ0_πἶ“ ΜΕΝ-Μ” “Ρ θ
' Ε Ο
·- ο ·~ γ Αποδιοργανωνουν .Δ  · Αποτυχπμενοε Ϊ
ταν Παιδεία ί ¦ στην Ελλάδα, ;
ΜΜΜ ¦ Ύ ΜΒΜ τρΑπΕΖΑ πΕιΡΑιΩΣ
οικονομία5 ξ - _τ “ στην Αγγλία "
Χ ε διαρκή υποβάθμιση η .Η ~ 1: ° Κλάουντιο Ρανιέρι εκ- ζ
 οδηγείταιηδημὁσια εκπαί- ~ _ ' ο τι διώχθηκε κακήν κακῶς ἰ Χ
Ο δευση καθώς το υπ. Παιδείας ι Ο Η από την Εθνική Ελλάδας ως ι
ο μαγικο$ περικὁπτει προγράμματα για ; Τα αγνωστο αποτυχημένος αλλά κατάφε. ι να μπορέσει να αντιμετωπίσει . τ ρε στην Αγγλία να οδηγήσει
ΟΠΟγΚ05 Μ ελλείψεις Προσωπικού. Το η Πφα'σΤεΙο που < τη Λέστερ, μια ομάδα που οι :
· λοή ερο ολεί αστικ ί · Γ ΜΜΜ ά είχα 'του ΜιΚΠ Ε :στα=γείτ:ἔ τα 8ηΐιἩγωγεί2 σ'Υ0βρΠΖΟΠν λ σει την ετικέτἶιηξου αιἴό(λ)8τΐυ Ε Η Μ Μ στην Μ
' υποβαθμίζονται και οι διδα- ' ι φαβορί για υποβιβασμά, ί
ΘεοδωρσκΠ κτικές ώρες στα δημοτικά στο Αιγοιο στην κατάκτηση του πρωτα- 
ΠΟΑ|Τ|ΣΜΟΣ. ΣΕΛ'ΔΕΣ 12-13 περικόπτονται. ΣεΛιΔΑΑ23 ΣΕΛΙΔΕΣ Η θλήματος. ΣΕΑ'ΔΑ Α27