Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΔ' ΣΤΗΝ `
ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ `
ΑΜ 39Εη^
ΣΤΕΝ Η ο
ΔιΑΓ9Νι7Μυ
7., ί τρΑΓ€]ΥΔιΠΥ
· ο
μ;Ω Ο
ΑΧ |
`· ΤΟ ΠΡΟΤΟ
ζ' _ ΠΕ©Π©ΔΜ@
 αντ©κιΝΗτ©ν
ΟΝ ΚΟΣΜΟ!
Η ΜΒΜ
ἑ;¦Ξῦἔλ ΜΑΠΑ η"
  ο ΜΜΜ
ΜΒΜΤ© 7 = ΜΡΜΜΗ ΜΜ©Ψ 2©Ἡ 6
Δ βὅω  κ “› Δια ΧεΙΡΟ8 ΜΠτΡοΠΟΛΙτΠ
χ ὶ Ξἔ3τἔΥΜΜ ως ΤΟΜΟΣ Ϊ Μ ΦΘΙωΠΔ05 ΝΙΚΟΛΟΟΠ
Μ.ε-τγροΞ.:οΜ Ο Μέ ΚΜ@[email protected]Κῇ5
ΜΜΞ ΤΜ
 @αναλογ 33? Η ΜΜΜ έα Τα @ωραια Με Μ πα@έ@©πεΣ τω
Λ|'||ΣΤΕΥΤ0 ΚΟΛΠΟ ΠΠ
ΝΠΜ0ΣΧΕΔ|υ ΚΛΤΡ0ΥΓΚΑΜΥ
κοΒογπ ΜΕ Μ
· κΛι τα: ΣπινιιΞΡιιιιΞΣ 
κγι>ιιΞΣ ΣγατΑΞΕιΣι
Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ "4-'| 5
ι κακία
θυΡΥΒυΥΝΤυΒΕΡυλ|Νυκλ|
καποιαιγιιιιΕΡιιοπιιιιιαιια
Ο σουλτανο5 που
καρατομέι του8 «βέζιρπ683»
και προκαλει οτο Αιγαιο
Ο ΣΕΑ|ΔΕΣ '|6-'|7
ΕΨΡ@λΠΤΜ | ΜΜΜ ΜΜΜ
Ελληνα5 --θα οπκωαέι
και αυτα
την κούπα
Ε] 5Ρ0ΠΤ
Τεῆευ
ζωα
|·| ΕΣΠΕΥΣΜΕΝ|·| ΨΗΦ|Σ|·|
Φ0Ρ0Α0Γ||(0Υ και
ΑΣΦΑΑ|ΣΤ||(0Υ ΕΝ 0ΨΕ| ΤΟΥ
Ε|1Π00Π0|1Ρ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
|'|Ρ0ΣΦΕΡΕ| ΑΑΑ0θ| ΣΤΟ
ΜΑΞ|Μ0Υ Γ|Α |'|0Α|'|'||(ΕΣ
ΕΞΕΑ|ΞΕ|Σ ΕΑΝ ΔΕΝ
ΥΠΑΡΞΕ| ΣΥΜΦΩΝΑ
Ο ΣΕΑ|ΔΕΣ 4-8
ταία
πριν
ΕΜΜ[ΞΜΞΠ ΤΟ ΔΝΤ
στη σκληρή γραμμή
για τα έφεδρικα
3,8 δισ. θ,
οι Βρυξέλλες βλέπουν
ά συμφωνία στις 24
Μαϊου με «εισαγωγική»
συζήτηση για
το χρέος
ΤΣΜΜΣ ΣΕ ΜΜΜ
ΜΗΤΣΗ ΠΠΠΠΠ@ΠΖΕΠ «ΜΜΜ»
ΕΝΩ οοιιππιιοπι
ΤΑ ΣΕΜΝΑ
Γ|Λ ||Ρ"||(||
ΕΞΟΔΟ
© ΤΣΑΕΏΜΩῖΞ
ελπίζει στη
συμβιβαοτική
φόρμουλα του
αυτόματου
δημοσιονομικού
«κόψη» για να
περασει τα επομενα
φορολογικά μέτρα
ΞΕκΑοΑι>ο ινιι-ιΝγινιΑ κνΡιΑκογ ινιι-ιτΣοτΑκι-ι
ΔΕΝ ψ|·|Φ|ΖΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜΟ ΤΣιπΡλ-κΑΜΜΕΝογ
Νοκ", ποΠιτικό
χάος στην |σπανία,
κίνημα ακραίων
σε Αυστρία, Γερμανία
Τ| καιει |·| Δ|ΛΤΜΝΤ|κ|·|
ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΜΠΠΡ|ΠΥ
Το «υπέρμνπμόνιο»
των πολυεθνικών
που απειλεί με
ΜΜΜ τα κρατπ
Ο ΣΕΛ|ΔΑ 20
ι ΣΕΜΕΕ
ΚΤΗΜΑἩΜ:©ΡΑ | ΣΕ |'|Ο|ΕΣ |'|ΕΡ|0ΧΕΣ ΔΕΝ ΕΠΕΣΑΝ Ο' Τ|ΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚ|Ν|·|ΤΩΝ Ο οικοΝοΜιΔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα