Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
07-05-2016 Ο
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΜ ΕΦΗΜΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Γενικά αίθριος καιρός κα'
πιθανῶς τοπικοί όμβροι στά ήπειρωτικά.
Οἱ άνεμοι θά πνέουν μεταβλητοί μέτριοι.
°Η θερμοκρασία θά Φθάσει τούς 24β.
Σάββατο - Κυριακή 7- 8 Μαϊου 2016
Της διακαινησίμου. Μνήμη τού έν ούρανῶ
Φανέντος σημείου τού τιμίου Σταυρού. Ἀκακίου μαρτυρος
Σελήνη ί ἡμέρας
Ανατολή ἡλίου 6.22' - Δύσις 8.22'
Ἀριθμ. Φύλ. 40441 | Τιμή 1,50 € (μέ τό βιβλίο 4 €)
Αμερικής 9, ΤΚ 10672, Αθήναι, ίηίο@εετίεηεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, Με: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 218 οι 70870 - 2ί0 8227670
"Ετος 123ον
Καταλη στεύ ουν
τα είσοδήματα
Σέ όλο τόν ἐλεύθερο κόσμο οἱ ανθρωποι ἐργάξονται καί αμείβονται ανάλογα μέ τήν ἀπόδοση τής ἐργασίας τους, ῶστε νά απολαμβάνουν τό προϊόν τού κόπου τους. Τό δέ κράτος εἱσπράττει ένα μικρό ποσοστό
τού είσοδήματός τους ἐν εἴδει Φόρου, για νά τούς παράσχει ανταποδοτικές ύπηρεσίες στούς τομεῖς τής
Παιδείας, τής°Υγείας, τής Κοινωνικής Π ρονοίας καί
τής ἐσωτερικής καί ἐξωτερικής ἈσΦαλείας.
Αύτός είναι ὁ κανόνας στά ανεπτυγμένα κράτη,
τό δέ ύψος τής Φορολογίας ποικίλλει.°Όμως παντού,
ή Φορολογία τού είσοδήματος τό ὁποῖο προέρχεται
από τήν ἐργασία, διέπεται από λογική. Στά χαμηλά
είσοδήματα κυμαίνεται από 10% έως 20% καί στά
ύψηλατερα από 30% έως 40%. Ούδείς διανοεῖται νά
Φορολογήσει τό εἱσόδημα τῶν ἐργαξομένων μέ συντελεστές 50% καί 60%, ἐκτὸς καί αν αύτό είναι ίδιαξόντως ύψηλο.
Στήν'Ελλαδα, ἐν τούτοις, τά ποσά πού καλούνται
νά καταβάλλουν στήν ἐΦορία οἱ ἐργαξόμενοι καί οἱ
πάσης Φύσεως ἐπαγγελματίες είναι δυσανάλογως
ύψηλά σέ σχέση μέ τό εἱσόδημά τους. Βάσει τῶν νέων
Φορολογικῶν κλιμακίων πού περιλαμβάνονται στό
Φορολογικό νομοσχέδιο τής Κυβερνήσεως, τό εἱσόδημα ανω τῶν 40.000 εύρω ἐτησίως θά Φορολογεῖται
μέ συντελεστή 45%, σύν 7,5% εἱσΦορά αλληλεγγύης.
Τέτοιοι συντελεστές γιά αύτά τά είσοδήματα δέν
ἱσχύουν σέ καμμία αλλη εύρωπαῖκή χώρα Διότι σημαίνουν ότι όποιος εἱσπράττει ανω τῶν 40.000 εύρῶ
τόν χρόνο, για τό ύπερβάλλον ποσό θά πρέπει νά καταβάλει τουλάχιστον τό μισό στό δημόσιο!Ἀν αύτό
δέν λέγεται δήμευσις, τότε οἱ λέξεις έχουν χάσει
τήν σημασία τους. Άραγε πῶς νομιμοποιεῖται τό
κράτος νά αρπάξει τέτοιο ποσοστό τού είσοδήματος
τού ἐργαξομένου;
Οἱ παρενέργειες τής πρακτικής αύτής είναι καταλυτικές γιά τήν οἱκονομία. Πρῶτον, αποτελούν
κίνητρο ΦοροδιαΦυγής. Όποιοσδήποτε έχει τήν δυνατότητα νά ΦοροδιαΦύγει, δέν θά διστάσει νά τό
πράξει. Ποιός δέχεται νά καταβάλλει στό δημόσιο
πάνω από τό μισό εἱσόδημά του; Δεύτερον, είναι
αντικίνητρο ἐργασίας. Γιατί νά ἐργάξεται κάποιος
σκληρά καί αποδοτικά, όταν πρέπει νά μοιράζεται
τήν αμοιβή του μέ τό κράτος;
"Ολα αύτά θά εἶχαν νόημα, αν ύπήρχε ανάλογη
ανταπόδοσις ἐκ μέρους τού κράτους ῶς πρός τήν παροχή ύπηρεσιῶν. Στίς σκανδιναβικές χῶρες ή Φορολογία είναι όντως πολύ ύψηλή. :και ἐκεῖ τά πάντα
παρέχονται από τό κράτος σέ πολύ ύψηλή ποιότητα:
Παιδεία,¦Υγεία, Πρόνοια. °Ενῶ στήνἙλλαδα ἱσχύει
τό αντίθετο. Παρά τήν παράλογα ύιμηλή Φορολογία,
οἱ ανταποδοτικές παροχές πρός τούς πολίτες είναι χαμηλοτάτου ἐπιπέδου.
Ἡ Φορολογία στήνἙλλιάδα ήταν πάντοτε ύψηλή, ὅμως ούδέποτε ἐΦθασε στά σημερινά δημευτικά
ἐπίπεδα. Αύτό πού γίνεται ἐπί τῶν ήμερῶν τού Σύριξα δέν έχει προηγούμενο. Οἱ πολίτες θεωρούν ότι ή
ύψηλή Φορολογία ὁΦείλεται στούς «κακούς» δανειστές, οἱ όποῖοι θέλουν «νά πιούν τό αίμα» τού έλληνικού λαού.°Όμως ή Φορολογική αΦαίμαξις είναι συνειδητή απόΦασις τῶν κυβερνώντων. Καταληστεύουν τά είσοδήματα. . .
Τό «τελευταίο χαρτί»
τού κ. Τσίπρα
τα περιθώρια τής Κυβερνήσεως να μήν καταφύγει σέ έπλογές
ΣΤΗΝ παρούσα Φάση ή Κυβέρνησις Σύριξα-ΑΝΕΑ καί ή χώρα άντιμετωπίξουν τρία πολύ κρίσιμα καί
διαΦορετικά μέτωπα. Πρῶτον, τό
ξήτη μα τής άξιολογήσεως καί
ούσιαστικά του προαπαιτούμενου
νέου «μεσοπρόθεσμου», πού εἶναι
τά 5,4 δισ. εύρώ σύν τά 3,4 δισ.
εύρώ τού αύτόματου μηχανισμού
γιά τήν διασΦάλιση τῶν συ μπεΦωνημένων πλεονασμάτων μέχρι τό
2018. Δεύτερον τό προσΦυγικό.
"Οπου εἶναι δεδομένο ότι περίπου
80.000-100.000 πρόσΦυγες καί μετανάστες θά παραμείνουν μόνιμοι
κάτοικοι Ἑλλάδος.
Ἐπί πλέον έπίπτωσις γιά τήν
Ἑλλάδα, άΦού ή λειτουργία τής
Σένγκεν διαταράχθηκε, είναι ότι οἱ
"Ελληνες στούς έλέγχους διαβατηρίων θά καλούνται νά στέκονται
στήν σειρά γιά έλεγχο διαβατηρίων μαζί μέ τούς πολίτες τούς
προερχόμενους από έκτός Σένγκεν
χῶρες. Τρίτον αλλά όχι έσχατον οἱ
απειλές στάἙλληνικά σύνορα καί
εἰδικά τα θαλάσσια, αύτά τού
Αἱγαίου, από τήν Τουρκία πού μέ
τήν παρουσία τής άρμάδας τού
ΝΑΤΟ νιώθει πιό άνετα νά έπιχειρήσει διχοτόμηση.
Ἀπό τά τρία μέτωπα αύτά ή Κυβέρνησις έπιλέγει τό πρῶτο νά
άντιπαρατεθεῖ καί νά έπισπεύσει
ύπολογίξοντας ότι θά κατορθώσει
νά δείξει αποτελεσματικότητα.
Γιά τόν λόγο αὐτό Φέρνει κατ'
άρχήν πρός ψήΦιση τό ἈσΦαλιστικό μέχρι τήν Κυριακή, ούτως
ῶστε ή Έλληνική παρουσία στό
Ευτοετουρ τής Δευτέρας νά εἶναι
«έξοπλισμένη» διεκδικώντας γρήγορες έξελίξεις.
Ό στόχος τής ήγετικής ὁμάδος
διακυβερνήσεως στό Μαξίμου
εἶναι όλα νά έχουν τελειώσει μέχρι τό Ευτοετουρ τού τέλους Μαΐου, διασΦαλίξοντας τό πλέον κρίσιμο γιά τήν πολιτική έπιβίωση
στήν διακυβέρνηση τής Ἀρι
στερας."Εναν διακανονισμό τού
χρέους μέ έπιμήκυνση πληρωμῶν
καί μείωση έπιτοκίων.
Αύτό εἶναι καί τό «τελευταῖο
χαρτί» γιά τόν κ. Τσίπρα. "Οχι
άπλῶς κάποια δέσμευσις από τούς
Εύρωπαίους καί τό ΔΝΤ γιά συζήτηση τού χρέους, όπως τό 2012,
αλλά ὁ τελικός διακανονισμός
του. ῦΕπί πλέον προαπαιτούμενο
Φυσικά γιά κάτι τέτοιο εἶναι μετά
τό ἈσΦαλιστικό ή ψήΦισις τού
νέου Φορολογικού μέ τήν αύξηση
τού ΦΠΑ καί τά άλλα μέτρα πού
άντιμετωπίξονται από έλευθέριους έπαγγελματίες, μισθωτούς,
συνταξιούχους καί αγρότες έπαίσχυντα καί δήμευσις τού είσοδήματός τους.
ἘΦ' όσον πάντως καί αὐτό ψηΦισθεῖ, όλα θά κριθούν στό χρέος.
ΔιαΦορετικά, ὁ κ. Τσίπρας έναλλακτικά θά καταΦύγει σέ πρόωρες
έκλογές εἴτε ῶς τελευταία εύκαιρία εἴτε ώς «έξοδο κινδύνου».
°Η πρώτη μεταπολεμική
μεγάλη απεργία στόν Τύπο
Η ΠΡΩΤΗ μεγάλη μεταπολεμική
απεργία στόν Τύπο ξέσπασε στά
τέλη )Ιανουαρίου 1950 καί έμελλε
νά διαρκέσει 25 ήμέρες. Έληξε
μόλις ὁκτώ ήμέρες πρίν από τίς
έκλογές πού εἶχε αναλάβει νά
διεξαγάγει ή ύπηρεσιακή Κυβέρνησις τού )Ιωάννη Θεοτόκη.
Δύο ήταν τά κύρια αἰτήματα τῶν
άπεργῶν, δη μοσιογράΦων καί τεχνικῶν. Πρῶτον, ή αύξησις τῶν
μισθῶν κατά 50% μέ ταυτόχρονη
αῦἐιιση τῆς τιμής τῶν έΦημερίδων από 500 σέ 1.000 δραχμές.
Δεύτερον, ή αύξησις τού Αγγελιοσή μου καί ή διάθεσίς του στό Ταμεῖο °Υγείας τής Ἑνώσεως
'Εργατῶν Τύπου Ἀθηνῶν.
Λίγες ήμέρες νωρίτερα εἶχε
άποβιώσει ὁ 89χρονος πρωθυπουργός Θεμιστοκλής ΣοΦούλης, καί ή
κατάστασις ήταν έκρηκτική. Οἱ
έργαξόμενοι στόν Τύπο πίστευαν
πώς θά μπορούσαν νά έπιτύχουν
τούς σκοπούς τους άΦού ή ύπηρε
σιακή Κυβέρνησις δέν θά ύπολόγιξε τό πολιτικό κόστος. Αντιθέτως,
οἱ ἱδιοκτήτες καί οἱ διευθυντές τῶν
έΦημερίδων ύποστήριξαν πώς ή
μακροημέρευση τής απεργίας θά
προκαλούσε βαθιά ρήγματα τόσο
στίς έπιχειρήσεις πού έξέδιδαν τίς
έΦημερίδες, όσο καί στίς σχέσεις
τους μέ τούς έργαξόμενους.
Προϊόν άντιδράσεως από τῶν
ἱδιοκτητῶν ήταν ή τετρασέλιδος
«Κοινή”Εκδοσις τῶν 'ΕΦη μερίδων
Ἀθηνῶν» ὑπό τόν τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», στήν ὁποία
συμμετεῖχαν ένδεκα έΦημερίδες,
δηλαδή τό σύνολο τού αθηναϊκού
καθημερινού Τύπου. Τό παρασκήνιο τής μεγάλης έκείνης
Σήμερα
τα λίγες ήμέρες
ακόμη ή απόσυρσις
Μέχρι τίς 20 Μαίου
ίσχύει τό εύνο'ίκό καθε
Τῆς ἡμέρας
Πῶς μας εἶδαν οί γείτονες
απεργίας καί τής έκδοθείσης
έΦημερίδος Φέρνει σήμερα στό
Φῶς ή «Ἑστία» (σελ. 5).
στὡς τῆς αποσύρσεως,
για όσους θέλουν να
αγοράσουν νέο |Χ. Οἱ
αγορές μέ απόσυρση γίνονται μέ μειωμένα Τέλη
Ταξινομήσεως. ΣΕΛ.2
Οἱ προσδοκίες
στό Ευτορτουρ
Ἡ Κυβέρνησις δέν αναμένει σημαντικές εξελίξεις στό μεθαυριανό Ευτος τουρ. ΣΕΛ. 3
Τό μέλλον έφθασε:
Ταξί χωρίς ὁδηγό
'Εντός τού προσεχούς
έτους, μπορεί να είναι
διαθέσιμος ένας στόλος
ταξί τα ὁποῖα θα κινούνται χωρίς ὁδηγό.
ΣΕΛ.5
- Είναι οἱ σημερινοίΈλληνες απόγονοι τῶν αρχαίων Ἑλλήνων;
- Οἱ αρχαῖοι 'Μήνες έθιπαν. Οἱ
σημερινοί Έλληνες ῶστόσο διατήρησαν τό ΒΝΑ τού πολιτισμού τους,
τήν Μυθολογία, τήν"στορία, Με ναούς, καί, κυρίως, τή γλῶσσα.
- Πῶς έξηγεῖται ότι ὁ 'Οδυσσέας
είναι διαχρονικα ὁ ττιό γνωστός ήρωας
σέ όλον τόν πλανήτη; 'Η ζωή του ᾶει
γίνει ποίημα, μυθιστόρημα, μουσική
όπερα, ζωγραφικά πίνακες, αγαλμα,
κινηματογραφική ταινία, τηλεοπτική
σειρα, κόμικς, καί έξακολουἄῖ να έμπνέ
ει συγγραφείς, δημιουργούς καί καλλιτέχνες.
-Ό 'Οδυσσέας είναι έως ανθρωπος
σαν έμας. Δέν προκάλεσε, ούτε ήθελε
τόν πόλεμο, έπειδή είναι ανθρωπος τής
εἰρήνης. Έλαβε μέρος όμως στήν
έκστρατεία τῶν 'Ελλήνων από
καθήκον. Αύτός κατελαβε τήν Τροία
όχι μέ τή σωματική του δύναμη αλλα
μέ τήν έξυπναδα καί τήν πονηρια του.
Ό 'Οδυσσέας είχε στόχο στή ζωή του
να έτπστρέψει στήν ῦ|θακη καί στήν
οἱκογένεια του. Χρειάστηκε όμως να
αντιμετωπίσει συμφορές καί απειλές,
τρικυμίες, καί θαλασσα τέρατα, γίγαντες καί μαγισσες πού δέν τόν αφήναν
να φθάσει στόν σκοπό του.Έχασε τούς
συντρόφους του, ναυαγησε, αλλα έξακολούθησε να αγωνίζεται έττίμονα μέ
χρι τήν τελική νίκη.
- Τί θα μπορουσαμε' να κανουμε' για
να βοηθήσουμε τήν 'Βλαδα, πού βρίσκεται στή δύσκολη κατασταση μέ τήν
οἱκονομική κρίση πού αντιμετωπίζει;
- Να παμε για διακοπές στήν
Έλλαδα! Οἱ τουρίστες πού έπισκέτιτονται τήν 'Ελλαδα πρέπει να αναλογίζονται ότι περπατούν έκεῖ πού
ύπήρχαν ή αρχαία Ἀθήνα, ή Σπαρτη
καί οἱ αρχαῖοι Έλληνες.. .
ΜετέΦεραμέταδικα μουλόγιαένα
μέρος από όσα έλέχθησαν σέ μια τηλεοπτική έστομπή τού ἰταλικού δικτύου
ΚΑί-3 πού παρωωλούθησ·α έια βραδυ.
Τίτλος τής έκπομπής είναι «Πατρα τα
Με» (οι χλόη τῶν γειτόνισα). Στόχος τού παρουσιαστή είναι ή καταρριψη τῶν έσφαλμένων μύθων καί ή
ανάλαφρη δημοσιογραφική αναλυση
πιτ σημερινής εἰκαιας τῶν εὐροτποικῶν
χωρῶν, πού πραγματοποιεῖται μέ ρεπορταζ, ζωντανές Ματ προσωτπκοτήτων στό στούντιο, καί μέ δημοσκοπήσεις πού διεξαγονται εφ: ένός μέ
τούς τηλεθεατές, αν ἑτέρου μέ έια κοινό
100 προσκεκλημέιων πού λαμβανει μέ
ρος στήν έκπομπή. Δέν είχα δεῖ τήν
αρχή τής έκπομπής καί δέν ξέρω τί
προηγήθηκε. Αύτό πού ξέρω όμως
είναι ότι μέ συγκίνησε ὁ θαυμασμός καί
ὁ σεβασμός μέ τόν ὁποῖο αναφέρθηκαν
στήν 'Ελλαδα καί τόν πολιτισμό της,
πού αναπτύχθηκε στό ἱερό χῶμα όπου
ἔησαν οἱ αρχαῖοιΈλληνες. θαυμασμός
καί σεβασμός για τήν αρχαία 'Ελλαδα
από τήν πλωρα τῶνῦ|ταλῶν καί αγαπη από αὐτούς για τήν σημερινή
'Ελλαδα όχι μόνο μέ λόγια, αλλα μέ
έργα, για να τής παρασχεθεῖ βοήθεια
ῶστε να ξεπερασει τήν κρίση.
Έμεῖς, οἱ σημερινοί κατοικοι τής
'Ελλαδας, συνειδητοποιούμε πόσο
σπουδαῖο είναι να ζούμε στή χωρα
όπου έζησαν οἱ αρχαῖοι Έλληνες;
Ένας σημερινός ῦ|ταλός ύποκλίνεται
έμπρός στό μεγαλεῖο τού παρελθόντος. 'Ενας σημερινόςΈλληνας, ἱδιαίτερα αν ανήκει στούς κυβερνῶντες, ξέρει
να έκτιμαει τήν σημασία έκείνου τού
μησλείου; Νιῶθει τήν ύποχρέωση να
τό σέβεται; θυμάται ότι σ, αύτήν έδῶ
τή γή γεννήθηκαν ὁ Περικλής καί ὁ
Μέγας Ἀλέξανδρος καί δίδαξαν ὁ
Πλατων καί ὁ Ἀριστοτελης; Βλέπω
φελλούς να έπιπλέουν.
ΑΛ|ΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΙΙΣ «ΕΣΤΙΑΣ»
ΑΝΑΤΟΜΗ
·······
ΑΙΓΙΔ- [ ιι··κω·
Α" ΟΣΤΑΣ 'ΑΣ
“·.ιΔ·ιΜ· Χ· ω·-···Ό
:ιο Νήπιο τον ιι.ι€. ›:ιιι<ι›ΑΝΑιιιι
<<ΑΙΙ0Σ'Ι'ΑΣΙΑΣ ΑΝΑ'ΙἩΜΙΙ»
ΙΙΙ'ΟΑΟΙ`|ΖΙΞΙ Ο ΑΚΑΑΙΙΝΙΑΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΒΟΑΟΙΙΟΥΑΟΣ
ΕΟ αρθρογραΦος τής <ἶΕστίας» ΓΚ. ΣτεΦανάκης
ανασκευάξει κρίσιμες απόψεις στό βιβλίο
τού τ. Βασιλέως Κωνσταντίνου.
=Επισ°ημαίνει ἐκ τῶν ένδον αλέθρια σΦάλ.ματα
πού διέλυσαν τόν Κοινοβουλευτισμό.
Προειδοποιεῖ για τό μέλλον μας
Ο “Ενα νέο βιβλίο στίς
ΗΠΑ, τού Κλίντ Χιλλ,
πρώην πράκτορος των
μυστικών ύπηρεσιων,
άποκαλ ύπτει ένδιαφέροντα μυστικά σχετικώς μέ
τό ζεύγος Κέννεντυ. "Ετσι,
ό Χιλλ ύποστηρίζει ότι
ἐπεφορτίσθη από τόν
Πρόεδρο Κέννεντυ μέ τήν
συνοδεια καί παρακολούθηση τής Τζάκυ τό 1961,
όταν έκείνη ἐπεσκέφ θη
τήν Ἑλλάδα. Στόχος τού
Προέδρου ήταν ή σύζυγός του νά μή συναντηθεί και; κυρίως νά μή μείνει μόνη μέ τόν Ἀριστοτέλη Ωνάση. Ἐγνώριζε καλά ότι ὁ Ωνάσης τήν
πολιορκούσε καί έστειλε
τόν Χιλλ ως... τροχοπέδη. Τό είρωνικό εἶναι ότι
ταυτοχρόνως ό ίδιος ό
Κέννεντυ άπατούσε τήν
σύζυγό του μέ τήν Μαίριλυν Μόνροε, αλλά καί
άπειρες άλλες.
ο Οί ἐλέφαντες θά σωσουν τά τροπικά δάση.
*Οχι διότι πρόκειται νά
σταματήσουν νά καταναλίοκουν τεράστιον όγκο
βλαστήσεως γιά τήν καθημερινή τους τροφή,
αλλά διότι στίς ακαθαρσίες τους, πού εἶναι έξ
ίσου όγκώδεις όσο καί τά
συμπαθή παχύδερμα,
ἐπιστήμονες διεπίοτωσαν
ότι περιέχεται τόσο ση
εύκολη ή παραγωγή...
χαρτιού! Ἡ ἐπεξεργασία
των άκαθαρσιων έχει τόν
κόπο καί τό κόστος της,
αλλά τό τελικό αποτέλεσμα εἶναι λευκότερο χιόνος, και; κυρίως, σημαίνει
πολύ μικρότερη ύλοτόμηση των δασών.
Ο Άν περνούν τά χρόνια,
μή στενοχωρεἶσθε. Στό
έπόμενο τεύχος τού γνωστού περιοδικού
«νοςιιε», καί σέ είδική
καμπάνια μόδας πρωταγωνιστεἶ μία κυρία ήλικίας ήδη Ι 00 Μαΐων. Ἡ
κυρία ἐπελέγη διότι είναι
ακριβώς συνομήλικΠ προς
τό περιοδικό καί διακρίνεται γιά τήν κομψότητα
της. Ποτέ στήν ζωή της
δέν βγήκε από τό σπίτι
χωρίς νά είναι προσεκτικά κτενισμένη καί μακιγιαρισμένη. 'Υπάρχει
έλπίδα λοιπόν γιά όλες
τίς γυναίκες!
ο Ύπάρχουν έπιστήμονες πού άναγκάζονται νά
ασχοληθούν μέ ένα από
τά άντιπαθέστερα πλάσματα τού πλανήτου
μας δηλαδή τίς βδέλλες.
Τά οκουλ ήκια αύτά είναι
γνωστόν ότι ζούν άπομυζωντας αίμα από τά
πλάσματα πού πλησιάζουν σέ ποτάμια καί λιμνούλες γιά νά πιούν νερό. Οί άνθρωποι όμως
πού θελουν νά τά συλλέξουν, μπαίνοντας μέ γυμνές γάμπες στά νερά
όπου ύπάρχουν βδέλλες
αναγκάζονται νά χοροπηδούν γιά νά προσελ
μαντικός όγκος φυσικῶν κύσουν τά σιχαμερά αύτά
ίνῶν, ῶστε εἶναι πολύ όντα!
| | )|
Διαβαστε τα αρθρα
«°Ελληνορωσι%ές σχέσεις»
Γεώργιος Γ. Φώτος (σελ. 3)
«°Η κληρονομιά τού Καραμανλή»
Νικολάος£ Μέρτζος (σελ. 6)