Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΑΟΣ: ΟΙ ΒΟΑΕΣ ΠΑ ΕΚΑΒ ΟΛΠ, ΜΟΤΟΕ ΟΙΚ, ΠΑ. ΘΡΑΚΗΣ · 6
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΙΤΑΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ, ΝΕΧΑΝ5 Ο 24-25
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΙΕ|Ι · ΙΙ η · ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ο Μ
Ομόφωνο «όχτ» στο , «Πρώτος στόχος μας Οι «νοικοκορσίοι»
σενάριο των εκλογών - τι σύξΠσο των εξαγωγών» σε. ,. στενωΠό
.00111
Τώρα σα Με
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
Μ02ἀ8ν
Νωνν.ε“το268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος 190 · Αρ. Φύλλου 946 · 6 - ιο Μαιου ΖΟΙ6 ο €Ι
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ · Ζ ΟΛΘ · Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ · Η κενο". · 22
_  _ Ι” , ι Δ 7 Η Η - 7 , τ
· ι μ _ ~ .
.ν · ι .·;_ · ι
ι · ,Τ ,'“·,ῖΙ , · '
. η · , ι | _ 7 › η Π ' ι η
' 6, ἔ , Μι; τ ι Δ ι Π
, 3 ι σ ,Μ ι '
7. ,Β ι Ζ π) | .. σ
, Ι ι
Βατί  κλρση τῆς 6 ιολόγῷηἔ
δεν αρκεί για να αντιστραφεί η κατάσταση
το ΕΠΕΝΔΥΤ|ΚΟ ΕΡ"ΑΛΕ|Ο Μ