Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·-,'.····_·=-`
...·····¦_~:
·..·· ··-__
εφοηηιστ' κ ΜςόφομοΜνουμειιους
 . - ιστοτόπο ι8ιιιιιιιιιωιι μοκροι·ρόθεσμο νούῆσ 
αποχρώσεις, μόῆις 9,86 φ ·. ' η
ῇβιοθἐσιμο κοι το έσοδο. ΕΠ ϋ_ ` μπιΜΜ.ηΜ.ΜΜωιι . τη. 10-11
· · · - · η. ι · - 
ΗΜΕΡΕΣ 2015 ΑΠΟ ΤΣ|ΠΡΑ ΚΑ| «θΕΣΜ0ΥΣ»
Καλό . . . καλοκαἰρι για
συ μφωνὶα και δόσεις
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟ ΕΠΡΟΟΒΟΠΡ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ · ΑΣΦΥΞΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ή ' Η αηαίτηση του ΔΝΤ για ενσωμάτωση μετοτοι·ιίζετοι γιο τις 24 Μαιου η κρίσιμη ημερομηνίο γιο την 
Ο ηρόΒηειμης αηοηυσεων στο Δημόσιο καθιστά οῆοκῆηρωση της οξιοῆόγησης_ Πῆηροφορίες, ωστόσο,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ εκρηκτικό το μείγμα του έκτακτου «ηακέτου ονοφερουν ότι στην κυβέρνηση εξετοζουν οκόμο κοι την
. μέτρων» ηου ζητουν οι «θεσμοί» αηό την Αθηνα. ηοροτοση των διοτιρογμοτευσεων γιο τον 'ουνιο, ον δεν
"ῇ"9μ""κ° 'Ετσι, κοΘιστοτοι οηιΘονο το ενδεχόμενο συμφωνίος υι·ιορξει συμΒιΒοσμός_ Πρωτοβουῆίες ονομενοντοι οηό τον
|'|ῆ80νασμα! στο Ευιοἔτουρ της ερχόμενης Δευτερος, ηέρον ίσως κ Πουνι4ερ, εν όψει του κινδυνου νο μετοτεθεί το εῆῆηνικό Η °|κ°ν°μία
¦ , ¦ ¦ ¦ « ¦ . » . ¦ ¦ . ¦ ¦ - Ι
κρυΒΟἔν κατω (Μο της κοτογροφης ενος οδικου χορτη δροσεων, κοι ζητημο οκομο κοι γιο μετο το Βρετονικο δημοψηφισμοΜ 4 5' θ δεν αντεχω
ἔτἔἔκἔι ἔΞιΐο άῆῆο την
σε ιδιώτες Με - “φερεγγωτ"τ“
 ' Δημιουργείτοι σε εγχΡΗΜ^Τ|Π"Ρ|0 ι _ ' ' η Χώριου9 κοι διεθνείς κύ“ο-ο-κ“-ν-“=ι - .Η το «εκτρωμα» ι Δ 
Ι Ι ΠρωθυΠουργ09 εΠιΧειρει
"α|°ν9"ν Ι ' “Τ “ “ νο εηονσλοβει κοι φετος
σε τραΠ8ζ8ς και “ , ' ' την ηερσινη του στροτηομόῆογα Σετ 24-25 . ' ` Α Μη σε σχεση με τη διο·_- Προγμοτευση, όΠω9 ση«"όῆε||°ς μερη οησκολὐΠτει το ιι Κ».
χ°ρ°κωμάτων» Κοι ουτό Προκὐητει κοι
στην των οττο το ρεΠσρτοζ Με οΠοΙ Ι τελεσμο το Ευτσετσμμ τη9
σ°""ερ-μ°ρκετ ερχόμενης Δευτερο9, οηό
Μ 27 κομβικη9 σημσσίο9, νο
__. τείνει νο υηοβοθμιστεί σε
 διοδικοστικοὐ Περισσότερο Χσρσκτηρσ συνάντηση,
με στόχο νο Προετοιμόσει
> "°γ °Δ"ΓΕ| το κλίμσ γισ ΠροσδοκώΗ ΞΕΦΡΕΝ" μενη εΠίτευξη συμφωνίΕ"|θ£"κοΤ"Τ^ σε στη 24, Πλεον, του Μο-<
ΤΟΥ ΕΡΝΤ°Γ^Ν 'ίου. Κοι τούτο . ΣΕΛ.2 
ΕΛ. 18
_ τΡΑιιεΖΑ τιτιΡΑιΩΣ
Ι. ωΠωἩΜω
'ι _ -;·-- 'ὅ ηη ζ; πωωΜΜΜ 
<ιιῶτι6Μἑηῖσ " 2°""Μ”Μ°
«ΦΩΝΗ»  Μ ΜΜΜ. Ι · ·
Μι Το μοντέῇο Μοδουρο, το κοκης ηοιότητος οργό κοι η '  Η πρωτη τραπεζα στην Ελλαδα
σκῆηρη Προσγείωση της εῆῆηνικης κυβέρνησης. . εμ. το