Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πέφτει βαρύ το "τσεκούρι" σε συντάξεις-αφορολόγητο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτικι8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡΩΜΗ
Ξεςιιι·ίίτ εστία" Ροκ" Ηε||αε ΑΕ.
Τει.: +30 2ι0 6728890
Νησί: ίηίο@ροννετ-ηείί85.ετ
Μ.ρονια-ηειιε5.ετ
Παρασκευη 6 Μαίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.054
Χρηματιστήριο
|'|Ρ00|'|Τ||(ΕΣ
ΚΔ' Κ|ΝΔΥΝ0|
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝ|·|
Σεργκέι Λαβρόφ
υΠουργός Εξωτερικών της Ρωσίας
σήμερα στη Ν
Παραίτηση Νταβοότογλου
Μ ΠΟΛ|Τ||(|·| ΑΒΕΒΛ|0Τ|·|ΤΛ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚ|Λ
Μ ΕΡΩΤ|·|ΝΛΤ|ΚΑ
Γ|Λ το ΠΡΟΣΦΥΓ|Κ0 >28
Ειδομένη: Σιδηροδρομικός
αποκλεισμός της Ελλαδας
Σε σιδηροδρομικό αΠοκλεισμό της χώρας μας οδηγεί το μΠλόκο για 49η ημέρα στην Ειδομένη αΠό
τους Πρόσφυγες, Που έχει ήδη Προκαλέσει ανεΠανόρθωτο Πλήγμα στο εισαγωγικό και εξαγωγικό
εμΠόριο, συσσωρευοντας Ζημίες εκατομμυρίων
ευρω. >ί 2
ΕΠαναδιαΠραγματευση
ναυλων για τα ςοηταίηαι·5|ιίρ3
Η κρίση Που Πλήττει και τον κλάδο των ςοηιείηετ5ίιίρ5 δεν αΠοκλείεται να οδηγήσει τις ναυτιλιακές
εταιρείες τακτικών γραμμών (|ίηατ5) σε διαΠραγματευσεις με τους Πλοιοκτήτες των οΠοίων τα Πλοία
ναυλωνουν με στόχο τη μείωση των ναυλων Που
καταβάλλουν. Την εξέλιξη αυτη δεν αΠέκλεισε ο
διευθύνων σύμβουλος της θεηεοε £οτροι·ειίοη,
δρ Γιαννης Κούστας, καθως κατι τέτοιο έχουν Προαναγγείλει ηδη δυο εταιρείες |ίηατ5. >ί 3
Τα τσάι 8· ααι·ι·γ κερδίζουν
το Παραδοσιακό χονδρεμΠόριο
Σε ήρεμη δυναμη αναδεικνύεται η εγχώρια αγορα
της οργανωμένης χονδρικής τροφίμων, η οηοία
-μεσουσης της ύφεσης- «κλέβει» μερίδια αΠό τους
Παραδοσιακους Παίκτες του κλάδου, ενω θωρακίΖεται έναντι της λιανικής, αναΠροσαρμόζοντας την
Πολιτική του Πελατειακου της χαρτοφυλακίου. Συνολικό η εγχώρια αγορα των ςεείι 8 των εμφανΚει
σχεδόν αλώβητη εικόνα στον τΠρο της. >ί 4
|·| ΧΡ0Ν0Β0ΡΑ ΛΞ|0Λ0Γ|·|Σ|·|
ΚΑΘΥΣΤΕΡΕ| ΤΗΝ Α|'|ΕΡ||'|Λ0|(|·|
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Λ|'|0 του Ε|.Λ >15
«ΒΟΜΒΑ» |'|Λ|'|ΑΧΡ|ΣΤ0|'|0ΥΛ0Υ
|'|Λ Τ|Σ Υ|'|0|(ΛΛ|'|Ε|ΣΕΣ ΣΥΝ0Ρ||Λ|ΕΣ
ΤΟΝΕ" - ΒΕΛ|(0ΥΛΕΣ|(0Υ >29
Η «Ν» αΠοκαλύΠτει Πόσο θα μειωθούν οι εκΠτώσεις φόρου - Γλιτώνουν τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι
Πέφτει βαρύ το «τσεκσύ ρι»
σε συντάξεις - αφο ρολόγητσ
ΛΡ0Ν-ΛΡ0Ν Σ'|'|·| ΒΟΥΛΗ
ΛΣΦΛΛ|ΣΤ||(0 - ΦΟΡΟΛ0|'||(0
Η νέα ΠερικοΠη του αφορολόγητου ορίου, Που
αΠοφασίστηκε Χθες το βράδυ, συμΠληρώνει το διΠλό «τσεκού ρι» σε κύριες και εΠικου ρικές συντάξεις,
Που ΠροβλέΠει το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσΧέδιο Που συζητείται σαι Βου λη και στόχος τιις
κυβέρνησης είναι ψηφιστεί μέχρι την Κυριακη,
Πριν αΠό τη συνεδρίαση του Ευ1·οἔτουΡ τη Δευτέρα. Σύμφωνα με Πληροφορίες της «Ν», το αφορολόγητο για τους άγαμους και τα Ζευγάρια Χωρίς
Παιδιά Περιορίζεται σε 8.636 ευρώ, αΠό 9.545 ευρώ Που ηταν, μειώνεται -αλλά λιγότερο- για τους
έχοντες ένα η δύο Παιδιά, ενώ Παραμένει στα ίδια
εΠίΠεδα για τρίτεκνους και Πολύτεκνους. Στο ασφαλιστικό οριστικοΠοιΠθηκαν Πλέον οι μειώσεις κύριων και εΠικου ρικών συντάξεων, ειδικά για τους
έχοντες Πολλά χρόνια ασφάλισης, ενώ μικρότερες
είναι οι μειώσεις συντάξιμων αΠοδοχών για τους έχοντες σχετικά λίγα χρόνια ασφάλισης. Παρά τις Παρεμβάσεις όμως, το μεσοΠρόθεσμο όφελος για τα
ταμεία είναι ελάχιστο. ΥΠολογίΖεται ότι θα εξοικονομηθεί ένα Πε ρίΠου 4% των ετησιων δαΠανών του
Δημοσίου. >3, 4-5
Σφοδρα Σε αΠεργιακό
«Πυρά» κλοιό
των κομματων βρίσκεται
κατά του αΠό σήμερα
νομοσχεδίου η χωρα
Εξέλιξη συνταξιοδοτ·ιής
δαιιόνιις ως % του ΔΕ"
Παραδείγματα αΠόλογισμοό σόνταξης
θα ---------  ---------  77777777777  7777777777  7777777777 
'Οἱ Προ μεταρρύθμισης
ἔ σο· Μετοτη ετα τιθιοη ἔ ἔ
]4Ι5%τ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,, .ι ,,,,,,,,,, .ι
μισθωτοό ασφαλισμένου
Έτη Συνολικη Ποσοστό
Ασφάλισης Μισθός Μικτή ΑναΠλήρωσης
Σύνταξη Μικτιίς Σύνταξης
20 500 508 102%
20 600 532 89%
20 800 582 73%
25 700 606 87%
25 800 638 80%
25 ί.000 702 70%
30 800 701 88%
Π 30 ί.000 78ί 78%
ΜΜΜ 3ο ι.5οο 979 65%
ί ' ί 35 1.000 877 88%
35 ί.500 ί.ί24 75%
35 2.000 ί.370 69%
42 1.500 1.365 91%
42 2.000 ί .692 85%
42 2.500 2.0ί9 8ί%
ΖΟί5 2Οί6 ΖΟί7 20ί8 ΖΟί9
Με ψηφισμένο
Τι ΠροβλέΠει
τον νόμο η αναλογιστική
η Ελλαδα μελέτη
τη Δευτέρα Που κατέθεσε
στο Εμι·οἔι·ουρ η κυβέρνηση
ΣυνεδριόΖει
σημερα
η Κοινοβουλευτική
Ομαδα
του ΣΥΡ|ΖΛ
[διαβοόλειιση] Ακτινογραφία στη νομοθετικό Πρόταση της κα βέ ρνΠσΠς
Τι φέρνει ο αναΠτυ ξιακός νόμος
Σταθερό φορολογικό συντελεστη για
12 έτη και ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης για τις μεγάλες εΠενδύοεις
ΠροβλέΠει το σχέδιο του νέου αναΠτυξιακού νόμου Που τέθηκε χθες σε
διαβούλευση αΠό το υΠου ργείο Οικονομίας. Στο Πλαίσιο ενισχύσεων του
νέου νόμου κυριαρχεί το κίνητρο των
φοροαΠαλλαγών και ακολουθούν οι
άμεσες Χρηματοδοτικές ενισχύσεις.
Στόχος του νέου νόμου, Που εκτιμάται
ότι θα ψηφιστεί αΠό τη Βουλη έως τα
Βασικοί όξονες
του νομοσχεδίου
Μ Έξι βασικές μορφές ενισχύσεων
Μ ί2 έτη σταθερός φορολογικός
συντελεστής
Μ Ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης
Μ Άμεσες χρηματοδοτικές ενισχύσεις
Μ Στήριξη της αΠασχόλησης
τέλη Μαίου, είναι η δημιουργία καινοτόμων, εξωστρεφών, δυναμικών- βιώ
οιμων εΠιχειρηοεων, η ενίσχυση της
αΠασχόλησης, με έμφαση στο εκΠαιδευμένο ανθρώΠινο δυναμικό, και η
αύξηση της εγχώριας Προστιθέμενης
αξίας. Ωστόσο, στο νομοσχέδιο ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στην ενίσχυση των
εΠιχειρησεων στους κλάδους τεχνολογίας, ηλη ροφορικης και εΠικοινωνιών και της αγροδιατροφικης αλυσίδας. >ίΟ-ίί
ΠρέΠει
να μειωθούν
οι μισθοί
του Δημοσίου
Ο ΣΕΒ Προτείνει μείωση του μέσου μισθού των δημοσίων υΠαλλήλων κατά 3% ή 565 ευρώ ετησίως, αλλά και την αΠοχώρηοη
ί 80.000 υΠαλληλων αΠό τον στενό δημόσιο τομέα, Προκειμένου
να εΠιτευχθούν οι στόχοι των
εφεδρικών μέτρων 3,6 δισ. >7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα