Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
π Δ Ι
8 Δ!!Δἑ!ΜΒ©! ΕΓΩ ΜΑΜ, ΑΑΑΑΑ
 ; ' ω η ο κογΑιΑΝοΣ
'  Ε _ωέ: ω .ΜΜΜ  
' ΜΕΝ Μ ` Α Μ' ^ 2:;εΞ;Ξ:::;;::π:Ἑ“:Μσ23:22:: 
'ὰ “ι ο κι ·ΡΑΓκΑΤΣι-ιΣ
` Μ ' ΒΡ^Ζ'^'^ΝοΣ Εξομολόγηση Παπαθαναοόκη στο Μετι·ορο|ἱ5 95.5 και...
4 .· Π ΤΕΡιΑκΗΣ
"Α ΤΗ" ΚΟΥΠΑ ΡΡ Μπεκ
ἑΕξ==:ἔο  ο ΑποκΑΑγψΕ ΑΓΩΓΗ ΡΕΜογ ΠΑ 1,5 Εκ. ΕΥΡΩ
-< ·~ Μ ΣΧοΜν _ κοΜΝοΣ ο ΑιΑψΕγΔΕι Η ΑικΗΓοΡοΣ τογ “ Σελ. 10-12
και ΣΕΒ|ΛΛ|·|
(3-1 τη Σαχτάρ)
'ΔΗΜΑΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦ|ΟΣ ΤΕΧΝ|ΚΟΣ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ Ο ΑΚΗΣ ΣΤΟΛΤ|ΔΗΣ¦ 
Η ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΡ.Φ.: 1040"
: Ι ΝΑ =“,· ο
να το ι·ιιγοτεΨει, ο;
' Πα το «οΓοαΚ», Που θα τον βαλει
στο κόλπο τη5 Πρόκριοη5
' Αγωνία για Ζάρα και ΞανθόΠουλο
ΑΠΟΛΥΤΑ |ΚΑΝΟ|'|Ο||·|ΜΕΝΟ| ΑΠΟ
Μο·ΣοροΙι5
]Γἶ// Ί ιη`Ι
τα ~ Α _
ΡΗΣ · ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΥΡ|ΑΚΗ Απο το ΜψοῳΜ.Ψ
Η Η ΠΠ Ἡ
ΣΚΟΡΑΡΑΝ... ΑΓΑΠΗ
Λάμψα αι·ιό αστέρια του
ποδοσφαίρου στο «Κλ. ΕικΣλί8ιιε»
για φιλανθρωπικό ποι·ιό
ιιΡοΣ
κΑι "` 7
ο Ί _
.ΜΝΗΜΩΝ
¦  Μ Ζ η ΣκεΦΤΕΤΑι
ο ΣΩΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ κΑι πεΝΤΑΜεΑΗΣ ' - · ι
επιτροπΗ ωοριΖογΝ Το ΜΜΜ - - ν ϊ Η «Μ» ΣΚΑΝΑΡΕ|  β β ὰ |
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΣ. > Α Δ" ¦ '
ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ «Μ» ΠΑ ΠΣ ΜΗΝΕΣ ή Η" .ΡΜ __ π  Ξ. _ _. ΪΑ-<<ΜΒ|Α»,
ΠΡΟΣ... εΝΔιΑοεΡοΜεΝογΣ κΑι ΜΝ |'|ΛΕ| ΟΦ Δ 4 _ . · ¦ Α
Τ|Σ ΑΡΜΟΔ|ΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ «ΠΕΝΤΕ»
 - > η ` Ο Π: -» ϊ. 3-9,62,64
ο ΑΣωΜΣτικοΣ "5 - _ ΝΟΜΟΣ ·ΜΜε Ρ Η «Μ»: « · ΡογΣΑΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ Ψ" 0ΤΕΡΑ»
“ΜΗ ¦ Δ
Μειωσα Μ“@ΦΣ
·κΜιΑτογιγΠογ Μ @πο
ΕΠΑΝΩ!
. ο ' |·| ΠΡΟ" ΤΗΣ ΚΑΕ ΠΑΟΚ
ΣΤΟΝ ΤΕ |'|'Σ “ΣΑΜ
Ξ! Ι ι Ι
Μ ΜΜΜ
Με εφημερίδα! 
Νήπιο ιο ““°Μ“°“"""^“
πιο ιιεοιιιιεΜ
06 05