Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντιις: ο. Νικοῆο·ί6ιις
Διευθυντής ευντοεεως: ΠΡΑῖ0Σ ΜΑΚΡΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ο ΜΑῖ0Υ 20% Ο Α0. 45947
¦ί,30Ε'
γιο... σευτερο
γκοπ σήμερο
ί20.00ί κοντα·
στπν Αεκ κοι
ο τσοιροπουπος
σεν νοιοςε
·Π0 τοπιο 0
'|ΑΜΑκ0Π0ΥΑ0ῖ·.
οπως ΜΜΜ επίσπμο
π ιερυθροΑευκπ· Με ο ο
ισχυρός ονσρος του Μο το
·ΑΡΚΕ| ΝΑ Πλ|2ΞῖΕ ΣΩΣΤΑ·
στον π οτοκο του “επππνο
τεχνικού προς τους
ποίκτες τουι
0 000
Μ "ά°' χ* Μ
ΑΜ" ·εποτιι· ποπκο
περιμενσυν στον "ειροιο.
οοοο οι ποτρινομουροι· θο
εγοπουν εγωισμο κοι σο
ποίεουν πιο σκοποί· μετο τον
προχθεσινο σιοσυρμο τους
ως Μ'
τοι γιο
88°β°' @"Μς
ποτ:ετκι
0... ΝΞ0ῖ ΠΑΠ 0
Μουτ· πΜον.
'0ντομ στον
ομοσο. σουκοτσορει ονετο
κοι στο ο·
επονοοΜς.
·ενοχποντος·
τις ΜΜΜ
“Μ σο πρεπει νο θρεοεί
σε πωπω σικοστιίριο με
κστπγορίες γιο ·πθ·τιί
ουτουργίο κοι Μπρουκ
στο πιο· σο του 20" στο
Με: με τον
οπου-ω·
ιτορροπιι στο ισ· με ποπονικοποου κοι ετρομπερι νο
μοιροςοντοι ουσιοστικο τπ οεσπ κοι τον ποποπετρου
νο τους συμπορσστεκετοι. ον χρειοεετοι
'ΡΕΜΑ 0 "ΜΜΜ ο 0 Μ ς
Γιώργος προχθές οποιο ο) ο
το πιω. σεν που
·Βουρ στον πΜ-  Ο 8
Μ τον τρουμοτισμο η σ
του κοι θο ονεθοζει ί Ζ ,Ἡ
Με οπο οπο '
0 ΜΑΝπιο οΜωστε
εχει χριστεί
ατεσσορι·. εκεί
που μοπθοει
κοι ο Αγρομονος·
"ΜΑ" "Η ι·νιιΑικετ
πριν οπο το μοτς με τπν
Αεκ Μουτ. π Με θο
τιμήσει επ γυνοικείο ομοσο
γιο τπν κοτοκτπσπ του ντομππ
Γράφει ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔίΑΜΠΝΤ0Π°'Λ°Σ ωσπου '3)
το οποουτο
· μποχοπο με
τον τεπικο του κυπεππου ο
Στον οορο το οπυμπιοκος Αεκ μετο οπο ωμπ ποοεμροσπ
του πωπω κοντονιί
θ Απορριοοιικε οπο τπν επο το οίτπμο του
οτε Η νο μετοτεθεί ο τεΑικος το ρροσυ τπς
κυριοκιίς. προκειμενου π τππεοπτικιί
μετοσοοπ νο μπν εππρεοστεί οπο το νεο
σεωρπ οπεργίο τπς οσε" κοι νο οπορεει κοι
σπμοσιογροοικο κοΑυοπ που οπο τπν εικονο
·ετο επππνικο ΜΜΜ είστε
πρωτογωνιστπς στις πιο μούρες
σεπίσες τπς ιστορίος του κοι τι·
οιοσρομιί σος τπν του σου π τιποτα
Σ'|'0Ν 0Ρ|ΣΜ0 ΤΩΝ ΔΥΟ εοι-ιοοιν
ΤΟΥ Δ|Α|Τ|·|'|'|·| τιΔι-ιι=οπονΛον
0 υουπουργος
Αθππτισμου με χθεσινο του τεπεσίγρο0ο Μειώνει· εμμεσως πππν σοως οπο
τπν επο νο σωστο τους θοπθοος του
οιοιτπτπ ειοπροπουπου κοι οπειοεί με
μοτοίωσπ του ογονοί
ΛΙΓΟ "¦'Π "Π "Ξ¦·Π'Χ'·
0 ΜΜΜ ΜΜΜ” των σπορ σίνει
προθεσμίσ στπν ομοσπονσίσ μεχρι τις πω
σομερο το μεσπμερι κοι σείχνει ετοιμος νο σιοτοΕει τπ
μπ σιεεογωγιί του μεγοπου ποιχνισιο0. το οποίο είν·
προγρῳικττισμενσ νο εεκινπσει στις 20.80 οοριο στο
οσειο οΑκΑ. επικοποομενος πονους σπμοοισς τους
'ΤΠ. ΣΧ'·°Ν... Α"|ΟΛ"0 ΝΑ "Η" 'Ο ΜΑῖΣ
Με τις συνθήκες που σιομορΜθπκον χθες το θροσυ κοι ον σον ί
υπορεει σήμερο μιο συγκπονιστικιί υππυγπ στοοπς οπο τις
εμππεκομενες πωπω. είνοι εεοιρετικο σοσκοπο νο σιεεοχθεί
ο τεπικος...
Γράφει ο ΔιιΜιιτριιτ ΔιιΜιιτοισι ίπποι
Με Ξεκοεορο οποσεκτπ τον Δπμιίτρπ Μεπισσονίσπ
πωπω. κοριε υεπισσονίσπ. γιο το μεγοποτερο σκονσοπο των πρωτου:
ετών με τπν εεογορο του οπιπ. οποντιίστε γιο τις Μπιτς εκκρεμείς υποθεσεις σος
στπν επππνικιί Δικσιοσονπ κοι το ποθρεμποριο. οπσντιίστε γιο τις οπειπες κοι τους
τρομπουκισμοος ίκοι οχι μονοι κοι μπν ονπσυχείτε γιο το οποιο ΜΜΜ
σΜκπ“Μ π σου" του οπυμπισκοο στο σεπι3σ το
:Φουρι-ι ειτιοε:ι-ι τι: `|
εοοσριί επίθεσπ τπς Αεκ σε επο με σοορμπ
τον ορισμο των σιοιτ πτών του τεπικου: ·ιί
μποκο κοι π ουσωσίο τπς σιοίκπσπς Γκιρτζίκπ
ξεπεροσε κοθε προπγοομενο ο ο εθισμος
στον ονομίο είνοι τοσο μεγοπος. ώστε σεν
επετρειμε στους ονθροπους που εχουν
σιοσορει το επππνικο ποσοο0οιρο στο
περοτο τπς οικουμενπς ούτε νο σεοοστοον
οσο οι ίσιο· συμφώνπσον με τον υσυπουργο
Αθππτισμοο. προκειμενου νο σιεεοχθεί ο
“πως του κυπεπΜυ επποως ο εμείς ως
προμοτο επί σοογιί σε ενον τεπικο στον
οποίο σκε0τιίκοτε νο ονοσείεετε ως πρωτογωνιστες σιοκεκριμενους θομῶνες των
σουιτῶν του ντιπεσου “κοροίσκοκπς“ οεν
σκοπε0ουμε νο που· ο κύριοι. εχετε
τεπειοσει κοι σεν σος το εχουν πει! Συμμοροωθείτε οσο οκομο είνοι κοιροςί 'Η
κοπυτερο οσος κοιρος οκομο σος μενει...·
Γράφει 0 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑ2ίΩΤ"Σ (σεΜσσ 3)
ιι-ος δίνει ουτοπεποίθποπ ιι νίκπ στο ποωτοθΒπμου
πιο”. :ιμοες. Μπορμποσο κοι κοποΒετσιος μίπποον χθες γιο τον
τεπικο κοι στοθπκον στο ποοος κοι στπ συγκεντρωοπ που σο πρέπει νο
εχει π Αεκ σε ουτο το ποιχνίσι
απο π
Αεκ γιο θεΑΑιο ο οπου με
τον Μπισσονίσπ σοπσε νο
εννοπθεί με σπΜσεις του πες ο
προεσρος του Ηροοι
Με Αεκ γιο τπν ονοκοίνωσπ του
0ουμπιοκου: ·κσνείς οπο τπ οιοίκπσπ
τπς Αεκ στν είνοι υποχρεωμενος νο
πορουσιοζετοι σιίο ωρες τον μονο σε
οστυνομικο τμιίμο·
Μ' ΑΜ" Α"·"'Η¦" ϊ"¦ Ασια
ττπ νεο οποντπσπ τπς Με οπυμπιοκος. στπν οποίο σπμειωνοτον μετοε0
οππων πως ·κονείς οπο τι· σιοίκπσπ του 08υμπιοκοο σον υπήρξε τροΟιμος
των ωσπου.. π επίσπμπ θεσπ τπς ·κιτ ρινομουρπς· ΠΑΕ ήτον: στπ
ουποκιί Βρίσκετοι το προιον στεπεχος κοι στενος συνεργοτπς του
προεσρου τπς πετ οπυμπιοκος. που” κοτσὡνπς. με προτσσπ γιο ισοθιο
οπο τπν πεφτει· ο κοι μεθοίως ουτο που σου· περιμενουμε είνοι κοι π
οπο0οσπ τπς Δικοιοσυνπς γιο τπν ποσοσοοιρικο εγκππμοτικιί οργονωσπ·
0 Νιγπριονος ενιωσε μικρσενσοπως το πρωί στο που· κοι γιο προοππτικοος πογους σεν προπονιίθπκε ο ·θο είνοι
ετοιμος με τπν Αεκ-. ξεκοθοριζον οπο το
ιοτρικο τιμ
ΜΜΜ ·Αυστυχος ο ομορ χτοππσε ο
Νιώθω ομως κοπο κοι ιίρεμος ο πανω είμοι
ετουος νο Μεσοι· τπν ομοσο μου ο
επικίνσυνος ο Μπορμποσο ο 'κμοστον
Κ ο συμποᾶτες στπν Μπρογκο κοι τον το”
πο" κοπο ο πρεπει νο είμοστε συγκεντρωμενοι ο ΜΝ Μπμο κοι συσορεστο το
γεγονος οτι σο ποίξουμε χωρίς κοσμο ο
Μίπουμε νο ξεκινήσουμε επιθετ-ο κι· νο
πορουμε τον εΑεγχο του ογονο ο είμοστε
οπυμπιοκος.
Αίγπ ο" οργοτερο ο ιΜειιε σππωσε: .Δεν νομίζω πως
ουτοί οι πονοι σο είνοι ποσρππμυ γιο εμενο ο Δεν οισθονομοι πως πρέπει νο σώσουμε κοποιο οποντπσπ στπν
Αεκ ο Αυτο που πρεπει νο κονσυμε είνοι νο ποπευουμε
κοι νο πορουμε το ντομππ·
ΜΜΜ υποτιΑ: .πωσ τις ποπΜς μερες οποχιίς οπο τπν
ογωνιστικιί που". θεωρώ οτι εχουμε κροτπσει που υψος
το επίπεσο μος μεσο οπο τις προπονήσεις ο κοκο κοι γιο τις
Μο Με" που σον θο εχει
κοσμο στις εεεσρες ο
του· σουκου νο
κοτοποθει κοινο
εεπγιίσει κονείς γιο
ποιο πονο σο γίνει
κεκΑε ισμενων των
θυρῶν ο τεπικος·
τυπικο: ·Χοίρσμοι που θο
οκτώ στπν οποστοπιί ο 0 κοουτς
μου τω ποπΜς ευκοιρίες μεσο
στπ χρονιο ο ΔουΑεοουμε σκππρο
στις προπονήσεις γιο νο
κερο σουμε·
77"08 852|50 Η)
'Αρον οσον στπ εσυπσίο
ο 'ῖθ'Ρ'·¦
Γεννπσε π γυνοίκο του ενο
υγιεστστο ογοροκι κοι εοφ
εσπευσμενο γισ τπν ποτρίσο του
ο τομερο σο είνοι κονονικο στο
Ρεντπ. πιο που τσουπ θο
θρεθεί στπν σποστοπιί
Ψοχνετοι γιο τον πορτενερ
του Μ|Λ|'0ΓΞΒ'π
0 Ο°Υ¦ΤΞΡ Η"
0 Ξ”|Ν| Β "'0Μπακ νο εξω· το “ω “ως ΧΡ? κόουτς
'ο · των Πειροιωτων μοβ τον
==:Β:Μ==Σ=%$ κΑ:ΑΜ·ι στο σίτερμο σίππο
τεπευτσίων οοκιμον Ψ" "Ρ” ο”. ΜΝ Χθες
του τίπρο “Με ΜΜΜ" σουκου
στον κΑυπιΑ:ο
ΓροΦει 0 ΑΛΕΞΗΣ ΒίΡΒΜΗΣ (0εῆίδο '6)
Απο τον 0Αυμπιοκο σε κοντονιί Μεπισσονίσπ. υπο το χοεσινο γεγονοτο που
τινοζουν στον οερο γιο μιο οκομπ φωσ τπ
σιεεογωγιί του τεπικου
·0 υπουρνὐο Αθππτισμοο. σε ευνσμουμενπ
ποπιτείο. στν μπορεί νο ευθυγρομμίζετοι με τπν
πορονομπ σιοίκπσπ τπς Αεκ κοι τον κρυπτομενο κοι
“Με ισιοκτοτπ τπς κοι νο οκοΑουθεί τις
σιορροες κοι τις επίοπμες ονοκοινοοεις τπς ο ο
κύριος κοντονιίς. με τις τιμες πορεμμοσεις του.
πωπω τους ποσοσοοιρικοος θεσμοος. επιτρεοςει
ευθέως τους σιοιτπτες κοι τους οθππτικοος
πορογοντες κοι κοντ· τπ χορο μος περίγεπο
σιεονῶς. οΜο κοι στο μοτισ του κοθε σκεπτομενου
'επππνο ποπίτπ ο Αν απο” νο μπ γίνει ο τεπικος.
κύριε κοντονπ. νο εχετε το θορρος νο τον μοτοοσετε κοι νο πορετε τπν ευοονπ ο ο οπνππιΑκοτ
κοι ο κοσμος του έχουν εεοντππσει τπν υπομονή
τουσ. π ονοκοίνωσπ τπς ·ερυοροπευκπς· Με
Η Αεκ οεππσε νο οποντοσει σε ουτιί με σιορροιί ο οι
πειροιώτες πωπω επονιίπθσν με επίσπμπ σε". .Μογκοίζοντος· τον Δπμιίτρπ ΜεΑισσονίσπ: .κονείς οπο τπ
οιοίκπσπ του οπυμπιοκοο σεν υπιίρΕε τροφιμος των
ουποκον ο κονείς οπο το σιοίκπσπ του οπυμπιοκου στν εχει
πππροσει προστιμο εκοτομμυρίων γιο ποορεμποριο. ούτε
έχει ονοιχτος υποθέσεις χρεών προς το σπμοσιο ο κονείς
στον οπυμπιοκο στν εχει κοοπμερινπ του οσχοΑίο τις
οπειπες κοι τους τρομπουκιομους ο τοπος. κονείς 
στον οπυμπιοκο στν είνοι σον τον -υωω- που
ενο στν μπορεί νο ροπει τπν υπογροοπ του γιο
νο ογοροσει Μ πογωτο. ογοροσε με τπν πορεί·
του γιο ενο κομμοτι υωμί τον στοπ ζπμιῶνοντος  .
το επΑπνικο σπμοσιο· »
Σ|ΔΝΡΟΠ0ΥΠ0Σ . .
_ ΓρσΦει ο Δ'°ΝΥ¦Η: ΠΕ||||“¦ ί°εΠί6Π '4)
ο σεοτερος σκορερ του 00υμπισκοο πισω οπο τον
ΟουνκοιΜπ. ποικτοΜς κοι ουτος¦ ΑΜΠ” Μυκοπωπω. σε μεγοππ συνεντευεπ στο ΦΩΣ· γιο το
πμιτεοικο του Τσάμπιονς Λιγκ στπ Βουσοπεστπ
του μονοσικο οτι θο ερθουν
σου σουμπιοκοί στπ θουσοπου” γιο το ποΑο ο Ποντορουμε στπν ομυνο γιο νο
πορουμε το Τσομπιονς Λιγκ.
εχουμε τπν κοποτερπ
ομυνο στπν ευροππ κοι
μοσει ορισμονι 'εχουμε
οποτε· που συνοτο
συνοπο ο Προ' οτι οι οπου·
εχουν μεγοποτερο πως".
σεν υπορχει Μορί που νο
με: τρομάζει·
σε ου Μ το ποσοσοοιρο κ· τον
που κυπεΑΑου. ως.. οτι ο
οπυμπΠος εοκοΜ π συσκοπο σο το
πορει ο του Με· κοι στο κορᾶσκοκπ
στο μοτς του ο' γορου με τπν Αεκ. το
4-0. κοι είσο οτι υπορχει μεγοππ
σΜ Ντουί τον συο ομοσ" ο
Βεροίως είνοι ενος τεπικος κοι σου·
ποσοστο. ομως ο οπυμπιοκος πιστεοω
οτι σο το κοτοοερει·
·ιί κοτοχος
του τροποίου. π
ιτοπικπ προ σε". σεν
είνοι οχτῦππτπ. το
νικιίσομε σε οικω που
είχσμε ποίεει στις ορχες τπς
οεζον ο 'εχει μοκρον το
μεγοποτερο μποτζετ. εχει ο
εενους κοι οπορτίζει οππ σχεσον
τπν εθνικο ιτοπίος ο 'ομως κοι ο
Μυμπιοκος είνοι σου σχεσον π
εθνικο επποως. το στους το
ποίκτες τπς εθνικος μος
είνοι ποίκτες του
0πυμπιοκοοι·
·οουντουΜς. Μυπωνοκπς κοι ο
Ξενος μος ο πΩιτς -σεν μιποω γιο
τον εουτο μου- θο εποιζον σε
οποιοσπποτε Μου τπς ευροππς·
·0 Φουντοοππς
είνοι μεγοπος σκορερ γιοτί
έχει οντίππυπ ο ΔΗΜ”νετοι ποπυ πιο γρήγορο οπο
κοποιον οποσ ενο κενο σε
μιο ομυνο·
πο συμθοποιο μου
πογει φετος. υποσχει
ενοιοοερον οπο Μπρος
τ ομ(ιοες. οποσ πρωτορχικος μου στοχος είνοι νο
· συνεχίσω στον οπυμπισκο ο είμοστε πραγματικο ομοοο
εντος κοι εκτος πισίνος·
ΓροΦει 0 ΟΕΜΗΣ ΣίΝΗΝ°ΓΛ°Υ ίσεπίσσ 75)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα