Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΚΑΘΕ ΤΡ'ΤΗ [ΠΣ ΠΕΜΠΤΗ
"ΣΟΥΤ·ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ"
έ' Μ ΜΜΜ 
° €ιιΑΜι>ιοΝ5
γ '  20'5/|6   
Μι·Α:κενιι ο Μια Με | τιιιιι ι ε | κΑοι-ικει·ικιι ΑοΛιιτικιι ἑοιιιιε·ιΜ | Απ ονΜσν 4.247
ὴΕΕ ι ιιιιιιιι ιιι ιι Νοκ
ΑΕΚ Μ|ιιιιιοΕιιΕιιοκιχονκ ΜΕ ΜΜΕ ΜΑΕΜκΩΝοΜπΜ
νΦνιιονΡι·ον
 Για ΑΛΛΑΓΗ 
;:' 7 Ί·
- - - στα τιιΛεΦΩΝΑ¦
ο ο ;:.:Διιο τι"
τσκ Με ΔιΝονΝ 
το ΝοΜικο ΜΜΜ ι
Για τιιΝ ΑΝΑΒΟΛΗ 
τον ΑΓΩΝΑ;
ο ο `
ινα ιιΕιικΕΕ ΕοιιιιΕΕιΔΕΕ ΕιιιιιΕοιιιικονκ Η “δ Η" ο. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝο¦ ΠΔ ΜΜΕ ΔΗ^ΠΝ0γΜε
Ϊ|Σ ΕΠΑΦΕΣ ΤΠ" «ΠΡΑΣ'ΝΠΝ» ΝΕ Το" Φλ^"|Ν| ρ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ   
Φ -γ Ϊ γ ¦
-. ,ι  ο ΑΣΦΛΛ|ΣΤ|κ0Σ
0 Διαμαντί6ιι5 γίνεται 36 ετών . ολ"μΜκό$ ο' Αεκ έ “ν Τ Η Ν Φ
_ Μ' 093" Ρ γ'Ἑώ"' ήδη ξεχασω το πρώτο ματι? Ε Λ Ε  Ε Ρ | Α
ι «Ενειιἱιια ΜΜΜ» και «Εχρι·055» Ι ` “ Ε =εἔ°γ::Ἑ“ κρ" Ο ' Η Ἐερυθρολε=κιι» 'Μεε   
' ο ο « Η '» . · « οι του αντιο μου εναιι ρωσε για ικα που κει
“ἔἔἔῖρἔἔ¦ἩἶδζἘἘἔἶἔἶἑξἙιἱἔἶἙ“ο“ἑ?ο“5 τι η γενέθλιοθοκόνω» ταΔευτέοαοΔ.Γιαννακόπουλοε
θα πρέπει να ρίξει αισθητά τι5 αποδακἑ5 του για
να ιιροκωριισει το σου' ' Η κουβέντα γίνεται  . ο·   1- Μ · . € ·
Υ ` “Ά “
μέσω τΕι5 Ελλανογαλλί8α5 δικηγόρου του. .
Αλεξόν6ραε Μισιρλιι-Μονερέ ΜΙΒ και ΜΜΜ Μουσε έπαιξαν
για τον ενισχυση του συλλόγου
ιιΕΕΕιιιικΕιι>ιιιιιΕοκιΕτοκ ιιιΕιιι  _ Σ““Ρὁ“°“ΜΜ“8